1882. évi XXXVIII. törvénycikk

a kereskedelmi viszonyoknak Francziaországgal való ideiglenes rendezéséről * 

1. § A ministerium azon intézkedése, mely szerint a birodalmi tanácsban képviselt országok és királyságok kormányával a franczia köztársaság kormányával egyetértőleg, a Francziaországgal 1879. évi január 20-án kötött (1879. évi IV. tc.), 1879. évi november hó 20-án Párisban aláírt nyilatkozat által (1879. évi LVII. tc.) hat havi felmondással határozatlan időre meghosszabbított és a franczia kormány által 1881. évi május 8-án megtörtént felmondás folytán 1881. évi november hó 8-án lejárt vámegyezményt 1882. évi február hó 8-ig és ujabban 1882. évi május 15-ig hatályban tartotta, ezennel jóváhagyatik.

2. § Ő császári és apostoli királyi Felsége és a franczia köztársaság kormányai által, az 1878. évi XX. tc. III. czikkében megszabott módon létrejött és Párisban 1881. évi november hó 7-én aláirt kereskedelmi egyezmény, ugyszintén a Párisban 1882. évi január 31-én aláirt pótegyezmény, miután az országgyülés által elfogadtattak, ezennel az ország törvényei közé iktattatnak.

Szövegük a következő:

Ő Felsége az ausztriai Császár, Csehország Királya stb. és Magyarország apostoli Királyának kormánya,

és a franczia köztársaság kormánya,

tekintettel arra, hogy az osztrák-magyar monarchia és Francziaország közt 1879. évi január 20-án kötött ideiglenes egyezmény a folyó évi november hó 8-án hatályon kivül lép és meggyőződvén a felől, hogy végleges szerződés megkötéséig a két ország érdekében fekszik azon eljárás meghatározása, a mely szerint kereskedelmi és tengerészeti viszonyaik szabályoztatnak: - elhatározták, hogy e czélból külön egyezményt kötnek és meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

I. CZIKK

A két magas szerződő fél kölcsönösen a legnagyobb kedvezésben részesülő nemzet irányában követett bánásmódot biztositja egymásnak, még pedig ugy a bevitelre, a kivitelre, az átvitelre és átalában mindarra nézve, a mi a kereskedelmi miveleteket illeti, mint szintén a kereskedés és ipar üzésére és az azokra vonatkozó illetékek fizetésére nézve.

II. CZIKK

A két ország mindegyikének alattvalói, a másik fél területein a gyári és kereskedelmi jegyek, valamint az ipari mustrák és minták ótalma tekintetében ugyanazokat a jogokat fogják élvezni, mint a nemzetbeliek.

III. CZIKK

Megegyezés jött létre az iránt, hogy a jelen egyezmény I-ső czikkében foglalt kedvezmény nem terjed ki a czukorra.

IV. CZIKK

Jelen egyezmény 1882. február 9-én lép életbe és hatályban marad 1883. február 8-ig.

Jelen egyezmény jóvá fog hagyatni és a jóváhagyási okmányok, mihelyt a két szerződő hatalom alkotmányos törvényei által előírt alakszerüségek teljesítettek, de legkésőbb 1882. február 1-ig Párisban ki fognak cseréltetni.

[Aláírások]

Pótczikk

Az osztrák-magyar monarchia és Francziaország közt 1866. decz. 11-én megkötött és az 1879. jan. 5-én kelt nyilatkozat által érvényben fentartott hajózási szerződés, consuli egyezmény, az örökség szabályozására vonatkozó egyezmény és a szellemi és művészeti munkák tulajdonjogát biztosító egyezmény jelen egyezmény egész tartama alatt hatályban maradnak.

[Aláírások]

Pótegyezmény
az 1881. évi november 7-én Párisban kötött kereskedelmi egyezményhez

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya és a franczia köztársaság elnöke, az 1881. évi november hó 7-én Párisban kötött kereskedelmi egyezmény 4. czikkének módosítását elhatározván, e czélból meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig:

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya gr. Goluchowski urat, az osztrák-magyar monarchia ügyvivőjét Párisban, és a franczia köztársaság elnöke Freycinet urat, senatort, ministerelnököt, a külügyek ministerét,

kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő czikkekben állapodtak meg:

I. CZIKK

Az 1881. évi november hó 7-én Párisban kötött kereskedelmi egyezmény IV. czikkében megállapított határnapok a mondott egyezmény jóváhagyási okmányainak kicserélésére nézve a folyó évi május hó 12-ére, hatályba léptére nézve ugyanazon hó 16-ára és megszünésére nézve az 1883. évi május hó 14-ére tétetnek át.

II. CZIKK

Jelen egyezmény az 1881. évi november hó 7-iki egyezménynek kiegészítő részét képezi.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak azt aláirták és pecsétjeikkel ellátták.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére