1883. évi V. törvénycikk

az 1881:IV. tc. hatályának a kávéfogyasztási adóra nézve megszüntetéséről és a czukor- és sörfogyasztás megadóztatása vonatkozó határozmányainak módositásáról * 

1. § A kávéfogyasztási adó megszüntetése.

A czukor-, kávé- és sörfogyasztás megadóztatásáról szóló 1881:IV. törvénycikknek a kávé és kávépótolmányokra vonatkozó határozmányai 1883. évi február hó utolsó napjával hatályon kivül helyeztetnek.

2. § A zárt városokban, fenmaradó kávé- és kávépótolmány-készletek után fizetett adó visszatéritése.

A zárt városokban 1883. évi márczius 1-ső napján meglevő oly kávé- és kávépótolmány-készletek után, melyek 25 klgmot meghaladnak, a lefizetett fogyasztási adó visszatérittetik.

Ezen czikkek az adó lefizetését igazoló bárcza előmutatása mellett ugyanazon hó 2-ig a fogyasztási adó-főhivatalnál suly szerint irásban bejelentendők és mindaddig, mig hivatalosan fel nem vétetnek, legfeljebb azonban azok bejelentésétől számitandó 4 napon át készletben tartandók.

A bejelentésről igazolvány állittatik ki.

3. § Adótételek. Az 1881. évi IV. tc. 4. §-a érvényenkivül helyeztetik és helyébe a következő határozmány lép:

1883. évi márczius hó 1-ső napjától kezdve fogyasztási adó fejében fizetendő:

1. Nyers és finomitott czukor, czukorkák, candirozott gyümölcs- és csokoládé-gyártmányok után métermázsánként
4 frt - kr.
2. Sör után hectoliterenként 1 frt 50 kr

4. § Az adó alá eső czikkek készleteinek bejelentése és pótmegadóztatása zárt városokban.

A zárt városokban 1853. évi márczius hó 1-én meglevő adóköteles czikkek, ha azok készlete a czukornál, czukor- és csokoládé-készitményeknél, valamint candirozott gyümölcsnél összesen 25 kilogrammot, sörnél pedig 1 hektolitert meghalad, ugyanazon hó 1-ig a fogyasztási adófőhivatalnál irásban bejelentendők, és az ezek után a 3. §-ban szabott adótételeknek megfelelő fogyasztási adó fejében a fennállott adótételek szerint már lefizetett adó beszámitásával járó pótösszeg, a mondott hó 20-ik napjáig végrehajtás terhe alatt nevezett fogyasztási adófőhivatalnál lefizetendő.

5. § A zárt városokban készitett czukorkák, candirozott gyümölcs és csokoládé-gyártmányok kivitele esetében megtéritendő adó.

Az 1881. évi IV. törvénycikk 8. §-ának b) kikezdése következőleg módosittatik:

Czukorka- és csokoládé-gyárosoknak, kik a gyártmányaik előállitására szükséges czukrot feltételes adómentesség, vagy az adó lefizetése mellett behozták, gyártmányaik kiszállitása esetében, ha azok sulypátot vagy földlent nem tartalmaznak, métermázsánként 4 frt adóleirás, illetőleg visszatérités engedélyeztetik.

Oly czukorkák vagy csokoládé-gyártmányok kiszállitása esetében, melyek sulypátot vagy földlent tartalmaznak, adóleirásnak, illetőleg visszafizetésnek helye nincs.

6. § Az adó megszabása nyilt községekben.

Az 1881:IV. tc. 6. §-a hatályon kivül lép, és helyébe következők rendeltetnek:

Nyilt községekben az adó megszabatik:

I. Évi átalányösszegben, az 1881:IV. tc. 3. § I. 1-4. pontjai alatt felsorolt adóköteles felek terhére, az adóévet megelőzött hasonló időszakban elárusitott, illetőleg kimért czikkeknek és az adótételeknek megfelelőleg a fél és az adószedésre jogositott (1881:IV. tc. 20. §) között évenkint megejtendő szabad egyezkedés utján.

Az év folyama alatt nyitott üzletek és keletkező iparvállalatok adóátalánya az évnek hátralévő szakában előreláthatólag elárusitandó, illetőleg kimérendő adóköteles czikkekhez mérten ugyanazon módon állapittatik meg.

Ha szabad egyezkedés létre nem jön, és ugy az adóköteles fél, mint az adószedésre jogositott az általány szerinti adóztatást kivánja, az évi átalányösszeg megszabására adókivető bizottság alakittatik. (1881:IV. tc. 10. §)

Szabadságában áll azonban ugy az adóköteles félnek, mint az adószedésre jogositottnak, hogy azon esetben, ha az adókivető bizottság által megszabott adóátalányt elfogadhatónak nem tartja, az erről nyert értesitéstől számitandó 8 nap alatt a tételenkénti adóztatást, az ezen határidőt követő hó 1-től kezdve igénybe vehesse.

II. Adótételek szerint, és pedig:

a) az 1881:IV. tc. 3. § I. 1-4. pontjai alatt emlitett adóköteles felek terhére az adóévben elárusitott, illetőleg kimért czikkek után havonként eszközlendő leszámolás alapján, a mennyiben az átalány szerinti adóztatás (I.) létre nem jön, és az adótételek szerint való adóztatás módját akár a fél, akár az adószedésre jogositott igénybe venni kivánja.

Ez esetben az adóköteles fél a beszerzett czikkekről bevételi árujegyzéket vezetni, ebbe az adótételek szerint való adóztatás kezdetekor meglevő készleteit nemök és mennyiségök szerint felvenni, a később beszerzendő adóköteles czikkeket az adószedésre jogositottnak esetről-esetre bejelenteni, és ezeket is beraktározásuk alkalmával ugyanazon árujegyzékbe folytatólagosan bevezetni tartozik.

A bejelentés, ha a czikkek nyilvános közlekedési vállalat utján érkeznek, mennyiségükre tekintet nélkül, - vagy ha más szállitási mód vétetett igénybe, és azok mennyisége, a czukornál, czukorkáknál, candirozott gyümölcsnél és csokoládé-gyártmányoknál 25 kilogrammot, sörnél pedig 2 hektolitert meghalad, legalább 3 órával a czikkek beraktározása előtt, ugyanezen szállitási mód mellett, de csekélyebb mennyiségben beszerzett czikkekre nézve ellenben órával azok beraktározása után szóval vagy irásban teendő meg.

b) Ugyanazon adóköteles felek terhére, az adóévben beszerzett czikkek után az ezekről esetről-esetre teendő bejelentés alapján, ha ezen adóztatási módot a fél választja.

A bejelentés, az adótételek szerint való megadóztatás kezdetekor meglevő készletekről 4 óra alatt, a később beszerzett czikkekről pedig az előző II. a) pont utolsó bekezdésében határozott időben és módon megteendő, és köteles marad a fél, készleteinek megadóztatását évközben az adószedésre jogositott kivánatára igazolni.

c) Az 1881:IV. törvénycikk 3. §-a I. 5. pontja alatt nevezett magánszemélyek terhére, az ugyanazon tc. 2. § I. b) pontja szerint beszerzett czikkek után, az átvétel napjától számitandó 24 óra alatt irásban teendő bejelentés alapján.

Az a), b) és c) pontok szerint teendő bejelentésekről igazolvány állittatik ki.

Azon esetben, ha az adóév kezdetén az adószedésre jogositott még tudva nincsen és a II. a) és b) pontok szerinti adóztatás az év 1-ső napján nem veheti kezdetét, ezen adóztatási módok életbeléptetése időpontjáig terjedő időre, az átalány szerinti adóztatásnak (I.) van helye, mely azonban az 1884. évtől kezdve mindenik év márczius haván túl nem terjedhet.

A II. a) pont szerinti adóztatási mód a pénzügyminister által meghatározandó ellenőrzés, - és az adó alóli kivétel (7. §) fentartása mellett, a czukorka- és csokoládé-gyárosok által előállitott gyártmányokra is alkalmazható, illetőleg igénybe vehető.

7. § Adó alóli kivétel.

Az előző § I. és II. a) pontjaiban foglalt adóztatás alól kivétetnek azon czikkek, melyeket az adóköteles fél más hason adóköteles félnek elárusitott, vagy valamely zárt városba, vagy oly területre szállitott, melyre ezen törvény hatálya ki nem terjed, ha azok mennyisége a czukornál, czukorkáknál, candirozott gyümölcsnél és csokoládé-gyártmányoknál 5 klgrmmot, sörnél pedig 50 litert meghalad.

A ki az adó alóli kivételt igénybe veszi, tartozik kiviteli árujegyzéket vezetni, s ebbe az adó alól kiveendő czikkeket esetenkint bejegyezni, s e mellett:

a) ha az áruczikkek más adóköteles félnek árusittattak el, vagy zárt városba szállittattak, azokról a vásárló fél részére eladási bárczát kiszolgáltatni, és ezen czikkeknek az illető községben vagy városban adó alá történt bejelentését, az eladási bárczára vezetendő igazolvány által 60 nap alatt kimutatni, egyszersmind pedig azon czikkek elszállitását, melyek mennyiségei és pedig a czukornál, czukorkáknál, candirozott gyümölcsnél és csokoládé gyártmányoknál összesen 100 kilogrammot, a sörnél pedig 1 hektolitert meghaladnak, 2 órával a kiszállitás előtt az adószedésre jogositottnak szóval vagy irásban bejelenteni, vagy:

b) ha a czikkek oly területre szállittatnak, melyre ezen törvény hatálya ki nem terjed, a kiszállitás időpontját és pedig, ha azok sulya a czukornál, a czukorkáknál, candirozott gyümölcsnél és csokoládé-gyártmányoknál összesen 10 kilogrammot, a sörnél pedig 1 hektolitert meghalad, 2 órával, - csekélyebb mennyiségü czikkekre nézve pedig egy órával előbb, az adószedésre jogositottnak szóval vagy irásban bejelenteni, vagy azon czikkeket a bejelentési határidő lejárta előtt, közvetlenül kiszállitásukat megelőzőleg természetben az adószedésre jogositott elé állitani, és ezen bejelentési kötelezettségen túl, még azon czikkekre nézve, melyek nyilvános közlekedési vállalat útján küldetnek, azok kiszállitását feladási vevénnyel igazolni.

8. § Fizetési határidő.

Az 1881: IV. tc. 11. §-ának I. a) és b) pontjai érvényen kivül helyeztetvén, következőleg módosittatnak:

Nyilt községekben:

1. az évi adóátalány (6. § I.) 12 egyenlő utólagos részletben minden hó utolsó napján;

2. az adótételek szerint a jelen törvény 6. §-ának II. a) pontja értelmében járó adó, a vezetendő bevételi és kiviteli árujegyzékek alapján havonként minden hó 1-ső napjaiban megejtendő leszámolást követő 3 nap alatt;

3. az adótételeknek megfelelőleg az ugyanezen törvény 6. §-ának II. b) pontja szerint megszabandó adó az ebbeli megadóztatás kezdetekor meglevő készletek után azok bejelentésétől számitandó 8 nap alatt, a később beszerzendő czikkek után pedig azok átvételétől számitandó 3 nap alatt;

4. az adótételek szerint az előbb idézett törvény 6. §-ának II. c) pontja értelmében járó árszabásszerü adó, az adó alá eső czikkek átvételétől számitandó 4 óra alatt fizetendő.

9. § Jövedéki ellenőrzés.

Az adószedésre jogositott szabadságában áll, a jelen törvény 4-7. §-ai szerint teendő bejelentések valóságáról, valamint az ugyanezen törvény 6. §-ának II. a) pontja és annak 7. §-a értelmében vezetendő bevételi és kiviteli árujegyzékek mikénti vezetéséről meggyőződést szerezni, és az 1881:IV. tc. 3. § I. 1-4. pontjai alatt felsorolt adóköteles felek készleteit megszemlélni.

10. § Mulasztások és kisebb kihágások.

A jelen törvény 6., 7. és 9. §-ainak rendelkezéseibe ütköző mulasztások és cselekmények illetőleg kisebb kihágások, a mennyiben nem a következő 11. § határozatai alkalmazandók, az 1881:IV. tc. 26. §-ában szabott pénzbirság terhe alá esnek.

11. § Jövedéki kihágások esetei.

Ezen törvény rendeleteinek oly megszegése esetében, midőn a fogyasztási adó megrövidittetett, vagy a megrövidités veszélyének kitétetett, az 1881:IV. tc. 27. §-ában határozott pénzbirságnak van helye, és pedig:

a) ha a 4. § szerint pótmegadóztatás alá eső czikkek az adó alól elvonatnak;

b) ha adóköteles czikkek beszerzéséről a 6. § II. a), b) és c) pontjaiban előirt bejelentés nem tétetik;

c) ha a 6. § II. a), b) és c) pontjai szerint rendelt bejelentés oly valótlanul tétetik, hogy a szerint csekélyebb adó esnék;

d) ha a 7. §-ban engedett adó alóli kivétel oly czikkekre nézve vétetett igénybe, vagy követeltetik, melyekre nézve az nem jár.

12. § Illetékesség és felebbezési orvoslat.

Az előző 10. és 11. §-okban foglalt mulasztások és kihágások megtorlása iránti illetékesség és felebbezési orvoslatra nézve, az 1881:IV. tc. 29. §-a határozmányai alkalmazandók.

13. § Büntetés elévülése.

Ha a mulasztás, vagy a kihágás elkövetése óta már egy év elmult, a nélkül, hogy vádlott felelősségre vonatott; sem vizsgálatnak, sem büntetésnek, sem birságolásnak helye nincs.

14. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister, a belügyminister és az igazságügyminister, Horvát-Szlavonországokra nézve a Pénzügyminister egyetértőleg Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával, bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére