1883. évi VI. törvénycikk

a felebbviteli biróságok szabályozásáról és a felebbvitel korlátozásáról a királyi járásbiróságok hatásköréhez utalt büntető ügyekben * 

1. § A másodfoku biráskodást a kir. törvényszékek, a harmadfoku biráskodást pedig a kir. itélő táblák gyakorolják:

1. az 1879:XL. tc. 36., 39., 40., 42., 48., 52., 59., 79., 87., 88., 89., 111., 114., 127., 130., 132. és 143. §-ban felsorolt kihágások eseteiben;

2. ugyanazon törvénycikk 46. §-ban foglalt kihágás eseteiben, a mennyiben az elsőfokban a kir. járásbiróságok hatásköréhez van utalva;

3. a törvény szerint kizárólag pénzbüntetéssel büntetendő becsületsértés vétségének eseteiben (1878:V. tc. 261. és 273. §); és

4. a könnyü testi sértések vétségeinek eseteiben. (1878:V. tc. 301. § és a 302. § első bekezdése.)

2. § Az 1. §-ban felsorolt ügyekben a másodbirósági itélet ellen a vádlott csak akkor élhet felebbvitellel:

1. ha a másodbiróság őt az elsőbirósági felmentő itélet megváltoztatásával bűnösnek itélte;

2. ha az elsőbirósági itéletnek akár megváltoztatása, akár annak helyben hagyása mellett, a másodbiróság őt szabadságvesztés-büntetésre, vagy kétszáz forintot meghaladó pénzbüntetésre itélte.

3. § Az 1. §-ban felsorolt ügyekben a másodbiróság itélete ellen a kir. ügyész és a magánvádló csak akkor élhet felebbvitellel:

1. ha az elsőbiróság által elitélt vádlott felmentetett;

2. ha a bűntett, vagy oly vétség esete forog fenn, mely másodfokon a kir. törvényszékek hatásköréhez nem tartozik.

4. § Ha a vádlott vagy a magánvádló a 2. és 3. § szerint meg nem engedett felebbvitellel él: a kir. tábla a felebbvitelt hivatalból visszautasitani köteles.

5. § Az 1. §-ban felsorolt ügyekben 2. és 3. § szerint megengedett felebbvitelek eseteiben, a kir. tábla határozata ellen további felebbvitelnek helye nincsen.

6. § A kir. járásbiróságok hatásköréhez utalt azon kihágások és vétségek eseteiben, a melyek az 1. §-ban felsorolva nincenek, felebbvitelnek van helye az illetékes kir. táblához, mint másodbirósághoz.

7. § A 6. § szerint másodfokban a kir. táblák hatásköréhez utalt kihágások és vétségek eseteiben, a másodbirósági itélet ellen a m. kir. Curiához csupán az anyagi büntető törvénykönyv nem helyes alkalmazása miatt és ez esetben is csak akkor van további felebbvitelnek helye:

1. ha büntetendő cselekmény esete nem forog fenn;

2. ha valamely bűntett, vagy elsőfokulag kir. törvényszékek hatásköréhez utalt vétség kihágásnak, vagy a kir. járásbiróság hatásköréhez utalt vétségnek minősittetett.

8. § Az 1. §-ban felsorolt ügyekben a törvény hatályba lépte után felterjesztendő felebbvitelek elintézésére a jelen törvény rendelkezései alkalmazandók.

Ugyanezen ügyekben a jelen törvény hatályba lépte napjáig a kir. táblához már felterjesztett felebbvitelek elintézésére a kir. tábla illetékes; ennek a jelen törvény hatályba lépte után hozandó határozatai ellen azonban további felebbvitelnek helye nincsen.

A jelen törvény 7. §-ának rendelkezése az annak hatályba lépte után másodbirósági határozattal elintézett ügyekben alkalmazandó akkor is, ha az első birósági határozat a jelen törvény hatályba lépte előtt hozatott.

9. § Ezen törvény végrehajtásával és hatályba lépése határnapjának meghatározásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére