1883. évi X. törvénycikk indokolása

a napszámosok adómentesitéséről * 

Általános indokolás

A napszámosok adóztatási szempontból a keresetadóról szóló 1875. évi XXIX. tc. 2. §-a I. b) pontja alá tartoznak s a reájuk alkalmazandó adótételek ugyanezen törvény 7. §-a b) pontjában vannak felsorolva. Ezen adónem kivetése, könyvelése és beszedése azonban felette sok nehézséggel jár, különösen azon oknál fogva, mert a napszámosoknak ritkán van állandó tartózkodási helyük, ezt a szerint változtatják, a mint és a hol munkát kapnak, minek következtében ugy az adókötelezettek összeirása, mint az adó kivetése, de különösen annak behajtása oly nagy nehézségekkel van egybekötve, hogy elvégre is nem marad egyéb hátra, mint legtöbb esetben a kivetett adót behajthatlanság czímén leiratni, a mint ezt az elmult 3 évi kezelési eredmény is tanusitja.

Ily körülmények között ezen adónem, fenntartása pénzügyi szempontból annál kevésbbé tekinthető indokoltnak, mivel annak egyénenkénti kezelése, az adókötelezettek nagy számánál fogva, az adóközegeknek a többi adóügyi teendők által ugyis nagy mérvben igénybe vett működését igen megneheziti; másrészt pedig, mert reményleni lehet, hogy a hadmentességi díj fizetésére kötelezett napszámosok, - ha az I. oszt. kereseti adó alól fel lesznek mentve - legalább díjfizetési kötelezettségüknek könnyebben eleget fognak tehetni.

A törvényjavaslat részleteire nézve csak azt jegyzem meg, hogy a javaslatnak azon intézkedései, melyek a 3. és 4. §-okba vétettek fel, okvetetlenül szükségesek azon visszaélések meggátlására, melyek ily intézkedések nem létében az adózók részéről megkiséreltetnének.


  Vissza az oldal tetejére