1883. évi XVIII. törvénycikk

a magyar korona országai egyesitett czimerének és az ország külön czimerének magánosok és magánjellegü testületek, vállalatok és intézetek által való használhatásáról * 

A magyar korona országai egyesitett czimerének, valamint az ország külön czimerének magánosok, magánjellegü testületek, vállalatok és intézetek által való használhatása tekintetében rendeltetik:

1. § A jelen törvénynek hatályba léptétől kezdve, magánosok, magánjellegü testületek, vállalatok és intézetek közül az emlitett czimerek bármelyikét gyári vagy iparczikkeiken, áruikon, üzleti helyiségeiken, czimtáblákon, czimlapjaikon (etiquette), üzleti nyomtatványaikon stb. csak azok használhatják, kik arra a ministerelnöktől engedélyt nyertek.

Ezen engedélyt a ministerelnök a belügyminister, Horvát-Szlavonországokat illetőleg a bán véleményének meghalhatása után adja meg.

2. § Az erre vonatkozó folyamodvány a törvényhatóság első tisztviselőjéhez (alispán, polgármester), Horvát-Szlavonországokban az azoknak megfelelő hatósághoz intézendő, s igazolandó, hogy a kérelmező nincs hivatalvesztésre itélve, és hogy a politikai jogok gyakorlatában van, erkölcsileg kifogástalan, üzlete pedig oly terjedelmü, vagy üzletének tárgyai oly kiváló minőségüek vagy egyébként az üzlet vagy intézet oly figyelemre méltó, hogy az ország czimere használhatásának engedélyezését megérdemli.

A fentjelzett hatóság az esetleg szükségesnek mutatkozó nyomozásokat megteszi, - ha kell, szakértőket meghallgat, s az ügyet indokolt javaslattal a belügyminister, illetőleg a bán utján a ministerelnök elé terjeszti ki a tárgy természete szerint illetékes társminister meghallgatásával határoz.

3. § Az engedélyért, annak kiadatásakor 50 frtnyi dij fizetendő.

Közjótékonysági egyletek és intézeteknek a dij fizetését a ministerium a ministerelnök ajánlatára elengedheti.

4. § A hitel- és pénzintézetek, ezen czimerek használhatására szóló engedélyt csak törvény által nyerhetnek.

5. § Azok, kik az ezen törvényben emlitett czimerek valamelyikét czégeiken, czimlapjaikon stb. 1881. év végeig engedély nélkül, de jóhiszemüleg használták s a jelen törvénynek hatályba léptekor is használják, kötelesek a törvény kihirdetésének napjától számitandó három hó alatt a jelen törvény 2. §-ának értelmében engedélyért folyamodni, s annak megnyertével a dijt lefizetni. Ki ezen három hó alatt nem folyamodott, vagy kitől az engedély megtagadtatott, ezen czimereket többé nem használhatja.

6. § Kik az állam egyedáruságának tárgyait képező czikkeket illetékes hatósági engedély mellett árulnak, például dohány-tözsérek, vagy az állami hatóságok által felállitott lottógyüjtődék, bélyegárudák stb. az illetékes uton nyert erre vonatkozó engedély alapján s a meddig az tart, az állam egyedáruságának tárgyaira vonatkozó czimtábláikon ezen czimereket is használhatják.

Hasonlag használhatják azok is, kik a m. kir. udvari czimet a fennálló szabályszerü eljárás mellett eddig megnyerték vagy ezentul megnyerni fogják.

7. § Ezen czimerek használhatására kiadott engedély magában foglalja azon jogosultságot is, hogy azzal az üzlet fióktelepei és ügynökségei is élhessenek.

8. § Jogerőre emelkedett oly birói itélet, mely a politikai jogok felfüggesztésére, avagy hivatalvesztésre szól, az ezen czimerek használhatására vonatkozó engedélynek érvényét megszünteti.

9. § Ezen czimereknek a jelen törvénybe ütköző használata kihágást képez, és két hónapig terjedhető elzárással s háromszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő azon eljárás szerint, s azon hatóságok által, melyeket az 1880. évi XXXVII. törvénycikk által nyert felhatalmazás alapján kiadott belügyministeri rendelet megállapit.

Ugyanezen büntetéssel büntetendő e czimereknek a jelen törvénybe ütköző használata Horvát-Szlavonországokban az ott hatályban levő eljárás szerint az illetékes hatóságok által.

A czimtáblák, mennyiben a hatóságilag kiszabott idő alatt át nem alakittatnak, hatóságilag eltávolitandók, a czimlapok s nyomtatványok pedig megsemmisitendők.

Az e czim alatt befolyt pénzbüntetések az illető község szegényalapjába beszolgáltatandók.

10. § A ministerelnök felhatalmaztatik, az adott engedély hatályát megszüntetni, illetőleg az adott engedélyt visszavonni, ha az illető magános, testület vagy intézet oly körülmények közé jutna, melyek azt a jelen törvény 2. §-ával ellenkezésbe hoznák, s melyek között az ezen czimerek használatára vonatkozó engedély a kérelmezés idején meg nem adathatott volna.

11. § A jelen törvény végrehajtásával a ministerelnök, illetőleg a belügyminister és a horvát-szlavon-dalmátotszági bán bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére