1883. évi XIX. törvénycikk

a társaskocsi-üzlet gyakorlásáról Budapesten * 

1. § Budapest főváros területén a társaskocsi-üzlet csak engedély mellett gyakorolható.

2. § Az engedélyt a főváros törvényhatósága, az általa alkotandó és a kormány jóváhagyása alá bocsátandó szabályrendelet szerint adja.

3. § E szabályrendeletben intézkedni kell mindenesetre a következőkről:

1. A társaskocsik közlekedési hálózatáról, melybe a főváros egész területére nézve a forgalom igényeinek megfelelő utvonalak befoglalandók.

2. A közlekedési eszközök számáról, azok berendezéséről, valamint a személyzet minősitéséről.

3. A viteldijakról, menetrendről és az állomáshelyekről, még pedig ugy, hogy e részben a város intézkedési joga a vállalkozóval szemben biztositva maradjon.

4. A szabályrendelet ellen vétők megbüntetéséről.

4. § A szabályrendelet megalkotása után a társaskocsi-üzlet gyakorlásával a főváros területén egy vagy több vállalkozó kizárólag is felruházható.

5. § Azok, kik a társaskocsi-üzletet iparhatósági igazolvány alapján jelenleg is gyakorolják, ezt az eddigi kiterjedésben ezentul is az 1872:VIII. tc. 5. §-a alapján gyakorolhatják, a következő feltételek, illetőleg megszoritások mellett:

1. A jelen törvény életbelépte után legfeljebb 14 nap alatt az illetékes elsőfoku iparhatóságnál igazolni tartoznak, hogy 1883. évi január hó 1-je előtt három hónapon belül a társaskocsi-üzletet a főváros területén nevükre szóló iparhatósági igazolvány alapján tényleg gyakorolták és magukat a jövőre nézve a 2-ik, illetőleg a 3-ik §-ban érintett szabályrendeletben foglalt intézkedéseknek, illetőleg feltételeknek alávetik.

2. Üzletük továbbfolytatása tekintetében az 1872:VIII. törvénycikknek 23. §-a reájuk nem alkalmazható.

3. Joguk elenyészik, mihelyt az üzletet három hónapon át megszakitás nélkül nem folytatják.

6. § Ezen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelmügyi, valamint a belügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére