1883. évi XXVI. törvénycikk

a vágvölgyi vasutvonal csereértékéről és a budapest-ujszőnyi vasut, valamint az azzal összefüggő épitkezések költségeinek fedezéséről * 

1. § Az osztrák államvasut-társasággal kötött, s az 1882. évi XLV. törvénycikkel beczikkelyezett szerződés 3. czikke értelmében a vágvölgyi vasut csereértéke a becslőbizottság által 7 millió 648,013 frtban állapittatván meg, az osztrák-magyar államvasut-társulat által a vágvölgyi vasutért fizetendő fentebbi összeg az 1883. évi állami költségvetés B) átmeneti bevételek II. fejezete javára veendő fel.

2. § Az 1882. évi XLVI. törvénycikkel államköltségen kiépiteni rendelt Budapest-Ujszőnyi vasut épitési és felszerelési költségei az időközi kamatok nélkü1 10. 213,511 frtban állapittatnak meg.

3. § Ezen vasut kiépitése alkalmából egyszersmind a Budapest-ferenczvárosi pályaudvar kibővitésére, az összekötő vasut vágányainak szaporitására, egy kőolaj-raktár létesitésére, s végre a budapesti javitó-műhelyek nagyobbitására összesen 1.390,000 frt engedélyeztetik.

4. § A 2. §-ban emlitett vasutnak épitésére és felszerelésére, valamint a 3-ik §-ban fölsorolt munkákra 1883-ik évben szükséglendő költségek fedezésére 7.500,000 forintnyi hitel ennedélyeztetik, mely hitel az 1883. évi állami költségvetés II Beruházások II. fejezetében megfelelő czimek terhére lesz elszámolandó.

5. § A törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére