1883. évi XXIX. törvénycikk

az első magyar-gácsországi vasutra vonatkozó 1871:XXXVIII. és 1875:XL. törvénycikkek némely határozatainak módositásáról * 

1. § A kormány azon intézkedése, mely szerint az I-ső magyar-gácsországi vasuttársulatnak - azon 180,000 frt névértékü saját részvényeit, - melyeket ez az 1871. évi XXXVIII. törvénycikk 1. §-ának c) pontja értelmében az állam részére átszolgáltatni köteleztetett, a törvényhozás jóváhagyásának fentartásával, tulajdonába visszabocsátotta, - jóváhagyatik. Jóváhagyatik továbbá a kormány azon intézkedése is, mely szerint ezen részvények visszaadása ellenében a nevezett társulat által az ezen részvények után 1873. évi junius hó 12-től vagyis a határszéli vonalrész megnyitásától 1877. évi október hó 31-éig vagyis a határszéli vonalon a 2-ik vágánynak bekövetkezett kiépitéseig esedékes 39,501 frt 37 krnyi szelvénykamatokat bank értékben az államkincstár javára befizettette s a nevezett társulatot kötelezve, mikép a fentemlitett második vágány kiépitésére az idézett törvénycikk 1. §-ának b) pontjában megállapitott 200,000 frt erejéig nemcsak ezen 2-ik vágány, hanem a hadi menetrendek érvényesitése szempontjából elrendelt többi épitkezések költségeit is sajátjából fedezze.

2. § Az 1875. évi XL. törvénycikk által felemelt állami biztositás alapján kiadott czimletek és ezek szelvényeire nézve, azok kiállitásának idejétől számitva, ugyanazon adó-, bélyeg és illetékmentesség biztosittatik, a mely az első kibocsátásu részvények és elsőbbségi kötvények szelvényeire nézve az 1869. évi VI. törvénycikkel beczikkelyezett engedélyokmány 28. §-ának második bekezdésében engedélyeztetett. Ugyszintén megengedtetik, hogy az itt emlitett ujabb czimletek dijmentes bekeblezésére nézve is az 1868. évi I-ső törvénycikk 49. §-ának határozata alkalmaztassék.

3. § Jelen törvény törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési, s a pénzügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére