1883. évi XXXIV. törvénycikk

a magyar királyi honvédségi Ludovika-Akadémia fölállitásáról szóló 1872. évi XVI. törvénycikk módositása tárgyában * 

1. § A magyar királyi honvédségi Ludovika-Akadémia fölállitásáról szóló 1872-ik évi XVI. törvénycikknek 2-ik szakasza akként módosittatik, hogy ezen akadémiában ezentul hármas tanfolyam rendszeresittetik; jelesen:

a) tényleges állománybeli tisztképző tanfolyam;

b) szabadságolt állománybeli tisztképző tanfolyam;

c) felsőbb tiszti tanfolyam.

2. § A tényleges állománybeli tisztképző tanfolyam négy évre terjed.

Ezen tanfolyamra évenkint hatvan, önkéntesen jelentkező oly ifju vétetik föl, a ki még nem lépett be a hadköteles korba.

Ezek közül legalább harmincz növendék azon magánalapitványok kamataiból láttatik el, a melyeknek alapitói, illetőleg ezek jogutódai, az 1872-ik évi XVI. törvénycikk 6-ik szakaszának alapján, a bemutatási jogot maguk részére tartották fönn; husz növendék számára ugyanannyi, s részint egész, részint félfizetéses hely rendszeresittetik; tiz növendék pedig, kik közé horvát-szlavonországi illetőségü ifjak is aránylagos számmal vétetnek föl, egészben állami költségen képeztetik ki.

Az ezen tanfolyamot kellő eredménynyel bevégzett ifjak, akár mint önkéntesek, és esetleg még a hadköteles kor elérése előtt is, lépnek be, akár más a hadköteles korban, s korosztályuk és sorszámuk szerint soroztatnak be a hadseregbe, az 1882-ik évi XXXIX. törvénycikk 3-ik szakasza e) pontjának értelmében, hadapródokká neveztetnek ki, és mint ilyenek a hadseregből, a nélkül, hogy az álló hadsereg újoncz-jutalékába beszámittatnának, azonnal a honvédséghez helyeztetnek át. Azok pedig, kik a hadköteles korban korosztályukhoz és sorsszámukhoz képest a honvédségbe jutnak, közvetlenül a honvédségbe osztatnak be.

Az előbbi bekezdésben fölsoroltak a honvédség állományában nemcsak törvényszerü védkötelezettségöknek, hanem az 1868-ik évi XL. törvénycikk 19-ik szakasza rájok is ezennel kiterjesztett rendelkezésének értelmében teljesitendő különös szolgálati kötelezettségöknek is eleget tartoznak tenni.

3. § A szabadságolt állománybeli tisztképző tanfolyamot, mely egy évig tart, a már besorozott, és vagy önként jelentkező, vagy az 1871-ik évi VI. törvénycikk alapján behivandó honvédek képeztetnek ki.

4. § A felsőbb tiszti tanfolyam jövőre is azon czélból tartatik fenn, hogy a szolgálatban álló honvédtisztek, a hadi tudományoknak a magasabb fokozatu szolgálattételnél igényelt áraiban, magukat tovább képezhessék.

5. § Felhatalmaztatik a honvédelmi minister, hogy azon költségtöbbletnek fedezésére, mely az 1883/4-ik tanévtől az 1887/8-ik tanévig terjedő négy év alatt ezen ujabb szervezés folytán elő fog állani, a Ludovika-Akadémia általános alaptőkéiből, a rendelkezésre álló államkötvények értékesitésével, évenkint öt százalékkal kamatozó kölcsönképen, és harminczöt év alatt leendő törlesztés mellett, összesen 100,000 forintot olyképen vehessen fel, hogy az annak kamataira és a tőketörlesztésre szükséges összeg az Akadémia évenkénti költségvetésébe állittassék be.

6. § Ezen törvénynek végrehajtásával, és a meghatározott czélnak megfelelő ujabb szervezetnek életbeléptetésével, a honvédelmi minister bizatik meg; ki a 2-ik szakasz negyedik pontjához képest szükséges intézkedéseket a közös hadügyministerrel egyetértőleg teszi meg, s másfelől a Ludovika-Akadémia állapotáról az 1872-ik évi XVI. törvénycikk 4-ik szakasza értelmében teendő jelentését nem a zárszámadások, hanem az évenkénti költségvetés előterjesztése alkalmával mutatja be az országgyülésnek.


  Vissza az oldal tetejére