1883. évi XXXVII. törvénycikk

az 1882. évi közösügyi költségek fedezése czéljából a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegről * 

1. § A közösügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságok által az 1882. évre póthitelképen 723,730 frt 64 kr. szavaztatván meg, ezen összegből a magyar korona országaira eső 227,251 frt 42. kr. kiszolgáltatására a pénzügyminister felhatalmaztatik.

2. § Az előbbi szakaszban megjelölt kiadásból 69,138 frt 42 kr. az 1882. évi IV. tc. 2. §-ának - „rendes kiadások” IV. fejezete alatt, 158,113 frt pedig ugyanazon törvénycikk 2. §-ának „rendkivüli közösügyi kiadás” I. fejezete, 1. czíme alatt elszámolandó és fedezése az emlitett törvénycikk 4. §-ában megállapitott módon, hitelművelet utján eszközlendő.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére