1883. évi XXXVIII. törvénycikk

az 1881. évi november 7-én Francziaországgal kötött kereskedelmi szerződés hatályának meghosszabbitásáról * 

Az osztrák-magyar monarchia és a franczia köztársaság meghatalmazottjai által a Francziaországgal fennálló (és az 1882:XXXVIII. törvénycikkbe iktatott) kereskedelmi szerződés hatályának meghosszabbitása tárgyában Párisban, 1883. évi április 28-án aláirt egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége az ausztriai Császár, Csehország Királya stb. és Magyarország Apostoli Királyának kormánya, és a franczia köztársaság kormánya, tekintettel arra, hogy az osztrák-magyar monarchia és Francziaország közt 1881. évi november hó 7-én kötött kereskedelmi egyezmény folyó évi május hó 16-án hatályon kivül lép;

másrészt elhatározván, hogy végleges kereskedelmi szerződést fognak kötni, mely végből a tárgyalások legkésőbb folyó évi október hó elején, Párisban, meg fognak kezdetni,

megállapodtak a következőkben:

Az osztrák-magyar monarchia és Francziaország között 1881. évi november 7-én kötött kereskedelmi egyezmény 1884. évi febr. hó 29-ig hatályban marad.

Magától értetik, hogy ezen meghosszabbitás kiterjed egyszersmind az emlitett egyezmény pótczikkére is.

Jelen megállapodás jóvá fog hagyatni és a jóváhagyási okmányok, mihelyt a két szerződő hatalom alkotmányos törvényei által előirt alakszerüségek teljesittettek, Párisban ki fognak cseréltetni.

Minek hiteléül az e végből kellően meghatalmazott alulirottak a jelen megállapodást aláirták és pecsétjeikkel ellátták.

[Aláirások]


  Vissza az oldal tetejére