1883. évi XXXIX. törvénycikk

az Olaszországgal 1883. évi február 9-én Bécsben, a szegényjog kölcsönös biztositása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában * 

Ő Felsége Ausztria császárja és Magyarország apostoli királya és Ő Felsége Olaszország királya közt a szegényjog kölcsönös biztositása tárgyában Bécsben, 1883. évi február hó 9-ikén kötött államszerződés, miután az országgyülés által elfogadtatott és utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya és

Ő Felsége Olaszország királya

kölcsönös megegyezéssel egyezményt óhajtván kötni az iránt hogy a másik szerződő fél honosainak a birói jogsegély kölcsönösen biztosittassék, e végből teljhatalmazottjaikká kinevezték és pedig:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

a kik jó és kellő alakban kiállitott meghatalmazásaik közlése után, a következő czikkekben állapodtak meg:

1. CZIKK

Az osztrákok és a magyarok Olaszországban és az olaszok Ausztriában és Magyarországban kölcsönösen ugyanazon birói segélyben részesülendnek, mint maguk a honosok, feltéve, hogy azon állam törvényeihez alkalmazzák magukat, a melynek segélyét igénybe veszik.

2. CZIKK

A segélyt igénybevevő idegen részére a szegénységi bizonyitvány minden esetben lakhelyének hatósága által állilandó ki.

Ha az idegen nem azon országban lakik a melyben a kérelem előterjesztetik, a szegénységi bizonyitvány azon ország diplomatiai ügynöke által hitelesitendő dij nélkül, a melyben az használtatni fog.

Ha pedig az idegen azon országban lakik, a melyben a kérelem előterjesztetik, további felvilágositások hazájának hatóságaitól is kivánhatók.

3. CZIKK

Azon osztrákok és magyarok, a kiknek Olaszországban és azon olaszok, a kiknek Ausztriában vagy Magyarországban a birói jogsegély kedvezménye megadatik: teljes joggal felmentvék a biztositékadástól vagy bármely elnevezés alatti oly letéteményezésől, mely a belföldi ellen perelő idegentől azon biróság törvényei szerint, a hol a kereset indittatik, követelhető.

4. CZIKK

A jelen egyezmény azon naptól kezdődő öt évre köttetik, a melyen a megerősitési okiratok kicseréltetnek.

Azon esetben, ha ezen határidő lejárta előtt egy évvel, a magas szerződő felek egyike sem közölte volna szándékát, hogy ezen egyezmény hatálya megszünjék: ez egy további évre kötelező marad és igy évről évre, azon naptól számitva, melyen azt a felek egyike felmondaná.

Ezen egyezmény, mihelyt lehetséges, meg fog erősittetni.

Ennek hiteléül az illető teljhatalmazottak jelen egyezményt aláirták és pecsétjeikkel ellátták.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére