1883. évi XLII. törvénycikk

a Svájczczal 1883. márczius 31-én kötött állategészségügyi egyezmény beczikkelyezéséről * 

Ő Császári és Apostoli Királyi Felségének és a svájczi szövetség szövetségtanácsának meghatalmazottjai által Bernben, 1883. márczius 31-. napján kötött állategészségügyi egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya, egyszersmind Liechtenstein uralkodó fejedelmének képviseletében is, egyrészről,

és a svájczi szövetség szövetségtanácsa, másrészről,

azon óhajtástól vezéreltetve, hogy az állatok, bőrök, szarvak és más állati nyersterményekkel való forgalom területeiken kölcsönösen egyezmény által szabályoztassék, e czélból tárgyalásokba bocsátkoztak és meghatalmazottaikká kinevezték:

(következik a meghatalmazottak megnevezése)

kik, jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után, a következő czikkekben állapodtak meg:

I. CZIKK

Mihelyt a szerződő felek egyikének területén a marhavész, vagy a ragályos tüdővész tör ki, ez a másik fél kormányának ezen betegségi kitöréséről és terjedéséről távirat útján közvetlen értesitést fog adni.

Ha a marhavész, vagy a ragályos tüdővész kiütése a határtól 75 kilométernél kisebb távolságban levő valamely helyen megállapittatott, az illető kerület hatóságai erről a szomszédos ország illetékes hatóságait azonnal értesitendik.

A marhavész és ragályos tüdővész behurczolása és terjedése iránt beható vizsgálat fog megejtetni és annak eredménye haladéktalanul közöltetni fog azon vidékek hatóságaival, a melyek a vész behurczolása által fenyegetve lehetnének.

Az illetékes hatóságok egyáltalában a szükséges rendszabályok alkalmazandják a végből, hogy a bárminemű járványos betegség által lepett, vagy pedig ilyen betegségekben gyanus állatok forgalma megakadályoztassék.

a két szerződő fél mindegyike az állati járványok állapotáról és az ezek elterjedésének meggátlására alkalmazott rendszabályokról, valamint az ily rendszabályoknak módositásáról, vagy megszüntetéséről hivatalos lapjában közleményt fog közrebocsátani. Ezen körülmény havonkint legalább egyszer, nagyobb és tartósabb kiterjedésű járványoknál pedig legalább kétszer fog megjelenni.

II. CZIKK

Ha a marhavész, vagy egy más ragályos állati betegség a szerződő felek egyikének területén kiütött, akkor a vészmentes vidékekről való és a kötött járvány által fenyegetett állatok, valamint a ragályanyag elhurczolhatása miatt gyanus tárgyak forgalma a másik fél területein nem lesz nagyobb korlátozásoknak alávetve, mint a milyennek a kitört járvány terjedésének mérvéhez és aggályos voltának fokához képest, a fennálló állategészségrendőri törvényes határozatok vidékekről jövő állatok és tárgyak saját országukban is alávetve vannak. Ilyen állatok és tárgyak behozatala azonban csupán meghatározott állomásokon, származási bizonyitvány előmutatása és azon kikötés mellett engedtetik meg, hogy azok vészlepte vidékeken át nem szállittattak (kivéve a vasuton közvetlenül és egyhuzamban történő szállitmányokat) és hogy a határon állatorvos által megvizsgáltattak.

A vizsgálattal megbizott szakértő állatorvosok a marhavész, avagy tüdővészes szarvasmarhát levágathatják. Marhavészes állatok hullái lenyuzatlanul takaritandók el. Azon állatok, melyekre nézve gyanu merül fel, hogy a marhavésznek, vagy pedig a ragályos tüdővésznek csiráját magukban hordják, visszautasittatni és erről egyuttal a szükséges óvrendszabályok elrendelése végett a mások ország hatóságai értesittetni fognak. Ha a marhavész a határhoz közel terjed, akkor a kérődzőkkel való forgalom megtiltandó.

Olyan állat, mely valamely más ragályos állati betegségben szenvedőnek találtatik, vagy a melyre nézve alapos gyanu forog fenn az iránt, hogy ilyféle ragálynak csiráját magában hordja, ugyszintén olyan állat, melynek egészségi és származási bizonylata nem szabályos, visszautasitható, vagy pedig veszteglésnek vethető alá, mely veszteglésnek tartama azon betegség neméhez képesi állapitadó meg, mely iránt a gyanu fenforog.

A származási és egészségi bizonyitványoknak tartalmazniok kell azt, hogy a származási helyen, valamint az azt, 30 kilométernyire környező vidéken állati járvány nem uralkodik. Ezen igazolványok nyolcz napig érvényesek. Ha ezen érvényességi határidő a közvetlen szállitás közben jár le, akkor csak az esetben fog az igazolvány további nyolcz napra ismét érvénynyel birni, ha az állat újból egy állatorvos által megvizsgáltatván, teljesen egészségesnek találtatott, mely vizsgálati lelet a bizonylatra rávezetendő.

A szerződő felek kormányai kölcsönösen közölni fogják egymással, hogy az egészségi és származási bizonyitványok ki által és mily alakban fognak kiállittatni.

Magától értetik, hogy az egészségi bizonylat mindenkor okleveles állatorvos által láttamozandó.

III. CZIKK

Azon vasuti kocsik, melyekben lovak, öszvérek, szamarak, szarvasmarhák, kecskék, juhok, vagy sertések és más bőrök szállittattak, a forgalomban való ujból használatuk előtt olyan tisztitási (fertőtlenitési) eljárásnak vetendők alá, mely által a kocsikra tapadt ragályanyagok teljesen kiirthatók.

Ugyszintén a rakodó hidak és rakodó helyek minden használat után megmosandók.

A szerződő felek mindegyike az ilyen vasuti kocsiknak az egyik fél területén szabályszerüen történt fertőtlenitését a másik fél területére nézve is érvényesnek elismeri.

A szerződő felek kormányai meg fognak állapodni azon föltételek és formaságok tekintetében, a melyeket a fertőtlenités elismerése czéljából teljesiteni kell.

IV. CZIKK

A legeltetés czéljából a szerződő felek egyikének területéről a másiknak területére hajtott állatok bejövetele a következő feltételek mellett engedtetik meg:

a) a nyájak tulajdonosai az ország határán hitelesités végett egy jegyzéket fognak bemutatni, amelyben a legeltetésre szánt állatoknak darabszáma és megkülönböztető jelei foglaltatnak;

b) azt állatoknak visszahajtása származási területökre, csupán azonosságuknak igazolása után fog megengedhetni.

Ha Ha mindazonáltal a legeltetés ideje alatt akár a nyájak egyik részében, akár a legeltetési helytől 20 kilométernél kisebb távolságban levő helyen, vagy azon az uton, melyen a nyájnak a határállomáshoz való visszahajtásakor haladnia kell, ezen állatokra nézve ragályos betegség ütne ki, akkor az állatoknak a másik szerződő fél területére való visszahajtása meg van tiltva, hacsak kényszerkörülmények, mint eleséghiány, rossz időjárás stb. kivételt nem tesznek szükségessé. Ilyen esetekben a járvány által még meg nem lepett állatok visszatérése csak azon óvrendszabályok alkalmazása mellett fog történni, melyeket a betegség elhurczolásának meggátlása czéljából a szerződő felek kormányai egyetértőleg megállapitanak.

V. CZIKK

A határtól legfeljebb 5 kilométernyi távolságban fekvő helységeknek lakosai a határon bármily időben mindkét irányban az eke vagy szekér elé befogott sajátállataikkal átmehetnek, de csupán földmívelési munka, vagy üzletök folytatása czéljából.

Ily esetekben azonban következő feltételeknek vannak alávetve:

a) földmivelési munka vagy üzlet czéljából a határon átmenő minden fogat azon községnek helyi hatósága által kiállitott bizonyitványával el legyen látva, a mely községben az állatok istállója van. Ezen bizonyitvány magában foglalja a fogat tulajdonosának vagy hajtójának nevét, a marba leirását és ki fogja jelölni kilométerekben a határkerületnak azon területét, a melyen a fogat dolgozni fog;

b) azonkivül a kihajtáskor ép ugy, mint a visszahajtáskor azon határközségnek helyi hatósága által kiállitott bizonyitvány szükséges, a mely községből a fogat érkezik, és ha a fogat más községnek területét is átlépi, akkor ezen községnek bizonyitványa is, mely állat igazoltatik, hogy az illető község minden állati járványtól teljesen mentes, és hogy az azt minden irányban husz kilométernyire környező vidéken sem marhavész, sem pedig ragályos tüdővész nem uralg. Ezen bizonyitvány minden nyolcz nap után ujból kiállitandó.

VI. CZIKK

Jelen egyezmény folyó évi julius hó 1-én lép életbe 5 éven át érvényben marad. Ha azonban a szerződő felek egyike sem nyilvánitaná tizenkét hónappal az emlitett időszak lefolyta előtt az egyezmény hatályának megszüntetése iránti szándékát, az érvényben marad egy esztendő lefolytáig azon naptól számitva, a melyen a fölmondás az egyik vagy a másik szerződő fél részéről történik.

VII. CZIKK

Jelen egyezmény jóváhagyása okmányai lehetőleg mielőbb, de legkésőbb junius 30-án Bernben kicserélendők.

Minek hiteléül mindkét állam meghatalmazottjai jelen egyezményt két példányban irták és pecsétjeikkel ellátták.

[Aláirások]


  Vissza az oldal tetejére