1884. évi I. törvénycikk

az 1884. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1884. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kétszázkilenczvennyolcz millió egyszázötvenhétezer háromszáz kilenczvenkét o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Két millió egyszázötvenhétezer ötszázkilenczven o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Huszonhárom millió kilenczszázhuszonhatezer hatszázhét o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Négy millió nyolczszáztizenhatezer kétszázötven o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET A királyi udvartartás költségei 4. 650,000
II. FEJEZET Ő cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 72,271
III. FEJEZET Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 52,394
2. A képviselőház kiadásai 1. 114,014
3. Az országgyülési gyorsirodaszemélyzetének illetményei 32,938
4. A magyar delegatió kiadásai 6,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1884. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 28. 232,486
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen 98,840
VI. FEJEZET. Nyugdijak
1. Országgyülés 3,608
2. Állami számvevőszék 10,591
3. Ministerelnökség, fiumei kormányzóság és törvénykezési provisorium 7,020
4. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium 6,548
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 453,700
7. Pénzügyministerium 2. 050,000
8. Közmunka- és közlekedési ministerium 366,855
9. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 417,943
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 147,600
11. Igazságügyi ministerium 694,726
12. Honvédelmi ministerium 274,940
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.389,700
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 10.463,398
Tőketörlesztés 6.478,493
Tőkebeli kiegyenlitések 11,000
Járulék a földtehermenetesitési alapigazgatóság költségei fedezésére 40,375
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségei fedezésére 4,588
Kötvényürlapok és szelvényivek előállitási költségei 20,000
3. Szőlődézsmaváltság:
Kamatozás 700,265
Törlesztés 1.627,100
Tőkebeli kiegyenlitések 200
Kezelési költségek 44,810
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 107,100
Törlesztés 80,400
Tőkebeli kiegyenlitésekre 1,500
Kezelési költségekre 11,500
5. Az 1867:XIII. tc. alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok 4.513,694
Törlesztés 1.019,592
Kezelési költségek 35,732
6. Az 1870:X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Járulékok a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állami pénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 760
7. Az 1870:XXX. törvénycikk alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 64,026
Tőketörlesztés 34,500
Kezelési és sorsolási költségek 218
8. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri iparvasutak záloglevélkölcsön:
Kamatok 341,725
Törlesztés 115,489
Kezelési költségek 2,100
9. Az 1871:XLV. tc. alapján felvett 30 millió forintnyi kölcsön:
Kamatok 1.407,710
Törlesztés 852,040
Kezelési költségek 3,436
10. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió frtnyi kölcsön:
Kamatok 2.642,246
Törlesztés 1.500,590
Kezelési költségek 6,514
11. Az 1875:XLIX., 1876:XLVI., 1877:VII., IX., XIV., XV., XVII., 1878:II., VIII., IX., XV., XVI., XVII., 1879:II., és 1880:V. törvénycikkek alapján kibocsátott 400. 000,000 frt névértékü magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 10.288,893
Kezelési költségek 25,830
12. Az 1881:XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 16.672,395
Kezelési költségek 45,788
13. Az 1880:VIII., IX., és az 1881:X., XI., és XLV., valamint az 1882:IV. tc. 4. § -a, XXI., XXII., és XLVII., valamint az 1883:II.,III.,t. cz. 4. § a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., és XXXVIII. tc. alapján felvett 50%-os papirjáradék-kölcsön:
Kamatok 7.521,210
Kezelési költségek 8,822
14. Az 1880:VIII.,IX. és 1881:XI. tc. értelmében kibocsátott járadék-kötvények és az 1884. évi hiány fedezésére kibocsátandó értékpapirok kamataira 800,000
15. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut átvétele folytán elvállalt adósság felvett 9. 989,300 frtnyi kölcsön:
I. Kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 2. 315,357
II. Kibosátásu elsőbbségi kölcsön 1. 790,516
A 9. 989,300 frtnyi kölcsön 607,636
16. A vágvölgyi vasut vételárának hátralékos része után járó kamatra az 1879:XXVII. tc. alapján 158,470
17. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járulék 2. 400,000
Kezelési költségek 4,647
18. Az 1880:XXXVIII. törvénycikk alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvény-szelvények beváltására 561,317
15. 750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka 819,000
19. 650,000 frtnyi elsőbbségi kölcsön 5% kamataira 980,275
Tőketörlesztésre 47,000
Kezelési költségek 1,818
Tőzsde-kamarai illeték 2,066
19. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 8. és 9. részlete 285,600
20. Függő adósság:
A közös függő adósság kezelési költségeiből Magyarországot terhelő 30% 255,000
Pénztári jegyek, birói és árvaletétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék 1. 532,700
VIII. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 10. 664,780
IX. FEJEZET. Horvát-Szlavonország beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának az 1880:LIV. tc. értelmében 3. 725,521
2. A polgárositott horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükségletének fedezésére 2. 099,501
X. FEJEZET. Fiume:
1. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete 31,980
2. Törvénykezési provisorium 55,110
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 104,108
Dologi kiadások 5,015
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 70,300
Dologi kiadások 31,000
2. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 37,718
Tiszti-, személyi- és működési pótlékok 4,215
Drágasági pótlékok 3,343
Szolgák ruhailletményei 548
Jutalmak és segélyek 1,200
Dologi kiadások 7,340
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 28,490
Személyi működési pótlékok 1,000
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 450
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság részére átalánykép 321,368
2. Távirati kiadások 12,400
3. Országos levéltár 31,750
4. Megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4. 515,000
5. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései 251,500
6. Egészségügyi tanács 1,800
7. Általános közigazgatási kiadások:
A nemzeti szinház állami segélyezésére 82,000
A nezeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
Betegápolási költségek 556,693
Himlőoltási költségek 51,450
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
Szülházi kiadások 15,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai 74,700
Tébolydai kiadások 372,265
Közbiztossági kiadások 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasutnál rendőri szolgálat szükséglete 2. 619,716
Toloncz-kiadások 50,700
Életmentési dijak 800
„Hivatalos lap” költségeire 9,000
Az országos törvények és rendeletek tárának költségei 22,400
Budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 678,204
Utlevelek kiállitásával járó költségek 4,197
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre 8,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 549,209
Dologi kiadások 179,400
2. Pénzügyi közigazgatási biróság (átalánykép) 59,740
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 703,901
Dologi kiadások 125,789
4. Illeték-kiszabási hivatalok és illetékkezelési számtisztek:
Személyi járandóságok 419,012
Dologi kiadások 48,300
5. Adófelügyelők és azok segédszemélyzete:
Személyi járandóságok 567,945
Dologi kiadások 208,315
6. Állami pénztárak:
a) Központi állami pénztár 60,873
b) Állami pénztár Budapesten 33,130
c) Állami pénztár Zágrábban 16,204
7. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1. 118,964
Dologi kiadások
8. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség:
Személyi járandóságok 2. 100,000
Dologi kiadások
9. Jogügyi igazgatóságok:
a) Budapesten:
Személyi járandóságok 58,765
Dologi kiadások 3,053
b) Zágrábban:
Személyi járandóságok 13,644
Dologi kiadások 3,190
10. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 69,947
Dologi kiadások 17,202
11. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 5,695
12. Állandó kataster 404,830
13. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 96,050
Bányász-iskola Selmeczbányán 9,753
Bányász-iskola Felsőbányán 10,310
Bányász-iskola Nagyágon 435
14. a) Egyenes adók kezelési, kivetési és beszedési költségei 813,000
b) A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 828,535
15. Fogyasztási adók beszedési költségei 286,500
16. A fogyasztási adóvisszatéritések felosztásából az 1878:XIX. tc. 2. §-a értelmében a szeszadó czimén 320,540
17. Határvám kezelési költségei 310,152
18. Bélyeg kezelési költségei 194,558
19. Jogilleték és dijak kezelési költségei 32,000
20. Fémjelzés üzemi és kezelési költségei 10,006
21. Dohányjövedelmek:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 79,964
Vétel, gyártás, eladás 20. 915,937
22. Lottójövedék 1. 697,000
23. Sójövedék 2. 589,978
24. Állami jószágigazgatósáok és számvevőségek 154,508
25. Állami jószágok 1. 458,635
26. Bányaigazgatóságok és számvevőségek 180,943
27. Fémbányászat és opálbánya 3. 460,874
28. Fémkohászat 4. 127,565
29. Pénzverde fémbeváltással együtt 4. 933,662
30. Vasművek:
Központi vasműigazgatóság 50,877
Vasgyárak 4. 503,773
31. Zsilvölgyi kőszénbánya 22. 624
32. Sótermelés 1. 100,024
33. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 55,889
34. Állami nyomda 532,768
35. Állami épületek 10,346
36. Budapesti állami hidak 190,889
37. Különféle kiadások 139,640
XVII. FEJEZET. Közmunka-és közlekedési ministerium:
1. a) Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 365,928
Dologi kiadások 89,950
b) Vasuti kormánybiztosok 4,200
2. Államépitészeti és folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 379,207
Dologi kiadások 125,580
3. Kőutak kezelése, fenntartása és épitése:
a) Kezelés 97,142
b) Fentartás 3. 024,290
c) Uj utak és hidak épitése:
Háromszék megyében az ojtozi állami út szabályozására 17,000
Kolozsmegyében az apahida-szászrégeni állami út folytatólagos kiépitésére 20,000
Krassó-Szörény megyében a báziásorsovai állami út kiépitésére 12,000
Zala megyében a pécs-varasdi állami úton épitendő Mura-hidra 26,000
A törvényhatóságoknak útjaik és hidjaik fentartására 250,000
A Krndija hegyen átvezető nasiczbektezi összekötő állami út folytatólagos kiépitésére 40,000
Az eszék-vukovári út Kliszától a vukovári vasuti állomás felé vezető részének folytatólagos kiépitésére 25,000
d) A Barcs és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési és vámkezelési költsége 24,000
4. Vizi utak kezelése, fentartása és épitése:
a) Kezelés 70,105
b) Fentartás 219,603
c) Uj épitkezések:
A Dunánál:
Hajózási akadályok elháritására 20,000
Védművekre ugyancsak a Dunánál:
a) a marhazátonyi parterősités befejezésére 8,134
b) a „Lidiánál” eszközlendő kotrásokra 150,000
c) az ordas-fajszi vonal szabályozására 400,000
d) a bajai partbiztositás folytatására 100,000
e) a csölösztői partvédezet kiépitésének megkezdésére 26,415
f) a lipóti zárgát kiépitésére (első részlet) 40,000
A Temesnél a folyó hajózhatóvá tételére 27,900
A Drávánál szabályozási munkákra 150,000
Sürgős munkákra és állami kezélés alatt nem álló folyókra segélykép 60,000
5. Műszaki egyének kiképezésére s utazási ösztöndijakra 3,000
6. Posta.
Személyi járandóságok 2. 972,600
Dologi kiadások 3. 587,400
7. Távirda:
Személyi járandóságok 1. 202,220
Dologi kiadások 877,700
8. A m. k. állami vasutak üzleti kiadásai:
Személyi járandóságok 6. 179,300
Dologi kiadások 8. 346,350
9. A m. k. állami gépgyár üzleti kiadásai:
Személyi járandóságok 90,801
Dologi kiadások 1. 624,199
10. A diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbánya kiadásai:
Személyi járandóságok 110,905
Dologi kiadások 2. 487,438
XVIII. FEJEZET. Földmivelés-,ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 206,308
Dologi kiadások 39,000
2. Közgazdasági előadók dijazására az 1882:XX. tc. alapján 30,000
3. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari czélokra 105,500
Kereskedelmi czélokra 5,770
Külkereskedelmi czélokra 10,000
Szabadalmak és védjegyek kezelése:
Személyi járandóságok 4,660
Dologi kiadások 3,700
az 1878:XX. törvénycikk értelmében feltalálók által az osztrák kincstár javára 25% fejében oda átszámolandó 2,000
4. A gazdaság különböző ágainak emelésére 439,286
5. Selyemtenyésztés emelésére 254,000
6. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 64,110
Keszthelyi gazdasági tanintézet 35,600
Debreczeni gazdasági tanintézet 20,400
Debreczeni földmivelés-iskola 30,400
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 43,800
Kassai gazdasági tanintézet 31,250
Lipótujvári földmives-iskola 14,800
Érdiószegi vinczellérképezde 8,100
Tarczali vinczellérképezde 9,790
Budapesti vinczellérképezde 10,830
Nagyenyedi vinczellérképezde 7,500
Ménesi vinczellérképezde 10,000
7. Állami erdők 4. 148,619
8. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 102,650
Dologi kiadások 9,000
9. Országos erdei alap:
Erdősitésekre, és pedig kopár s más terméketlen erdőterületek befásitására 10,000
A törvény által kivánt szakképzett erdőőrök nevelésére és a Szegeden felállitott szakiskola tanitó- és segédszemélyzetének dijazására 15,000
Az erdőtörvény 208. §-ában emlitett országos erdei alap részére 5,000
10. Állami lótenyész-intézetek:
Lótenyész-intézeti központi igazgatás 26,134
Méneskari hadapródiskola 10,000
Ménesbirtok-gazdaságok 962,884
Ménesek 716,317
Méntelepek 1. 064,540
Lóversenyek 28,000
Lótenyésztési jutalmak 17,302
Magánosok és községek méntartása segélyezésére és közös csikólegelők előmozditására 20,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyész-alap jövedelméből) 14,752
11. Vesztegintézetek:
Személyi járandóságok 32,460
Dologi kiadások 11,090
A boszniai határszélen három vesztegintézet és egy kirendeltség szükséglete 9,600
A kőbányai és soproni állami sertésvesztegeldék 10,200
12. A keleti marhavész és egyéb járványos állati betegségek elfojtására:
Személyi járandóságok 33,200
Dologi kiadások 46,800
13. Budapesti állatorvosi tanintézet:
Személyi járandóságok 29,833
Dologi kiadások 14,639
14. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 51,526
Dologi kiadások 10,574
15. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 19,655
Dologi kiadások 21,345
16. Statistikai hivatal:
Személyi járandóságok 49,140
Dologi kiadások 101,000
17. Tengeri hajózás és révügy:
a) Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 86,380
Dologi kiadások 19,520
b) Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,075
Dologi kiadások 4,840
c) Tengerészeti külön czélokra 36,450
d) Tengeri kikötők 54,300
18. Budapesti kir. zálogház 200,000
19. Mértékhitelesités:
Személyi járandóságok 7,300
Dologi kiadások 6,071
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 195,291
Dologi kiadások 17,247
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Országos közoktatási tanács 6,200
Tankerületi főigazgatóságok 70,160
Népnevelési tanfelügyelőségek 194,000
Vizsgálati bizottmányok 10,000
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 367,460
Dologi kiadások 173,984
Középiskolai tanárképezde és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 42,683
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 157,998
Dologi kiadások 42,000
Kolozsvári középiskolai tanárképezde:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,000
József-műegyetem:
Személyi járandóságok 134,844
Dologi kiadások 27,900
Országos mintarajztanoda és iparmüvészeti szakiskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 73,180
Nagyszebeni jogakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 21,435
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások és pedig:
Budapesti állami gymnasium
Nagyszebeni
Kaposvári
Fiumei 168,727
Losonczi
Munkácsi
Zombori
Fehértemplomi
Reáltanodák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások és pedig:
Budapesti, budai állami reáliskola
Budapesti, pesti " "
Győri " "
Kassai " "
Körmöczi " "
Lőcsei " "
Nagyváradi " "
Pancsovai " "
Pécsi " "
Szegedi " " 449,363
Székelyudvarhelyi " "
Temesi " "
Soproni " "
Dévai " "
Kecskeméti " "
Nagykállói " "
Aradi " "
Székesfehérvári " "
Pozsonyi főreáliskola segélyezésére 4,000
Sümegi " " 4,000
Esztergomi " " 2,000
Hitelfelekezeti középiskolák ségélyezésére az 1883:XXX. tc. 47. §-a értelmében 15,000
Középiskolák közös költségei 10,000
Szakiskolák, és pedig:
a) Bábaiskolák Nagy-Szebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 20,000
b) Gépészeti ipariskola Kassán:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 13,440
c) Budapesti közép-ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 58,375
d) Iparos tanulók iskolái 22,000
e) Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,900
f) Kereskedelmi iskolák segélyezésére 15,000
Tanitóképezdék, elemi-, felsőbb nép-és polgári iskolák:
Férfi elemi és polgári tanitó-képezdék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti, budai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Bajai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Félegyházai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Csurgói férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Dévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Iglói férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Lévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Losonczi férfi elemi és polgári tanitó-képezde 319,070
Mármarosszigeti férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Modori férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Sz. -kereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Zilahi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Znyó-várallyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Aradi férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Elemi és polgári tanitónő-képezdék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti, budai elemi és polgári tanitónő-képezde
Kolozsvári elemi és polgári tanitónő-képezde
Pozsonyi elemi és polgári tanitónő-képezde 209,993
Szabadkai elemi és polgári tanitónő-képezde
Budapesti, pesti elemi és polgári tanitónő-képezde
Győri elemi és polgári tanitónő-képezde
Tanitóképezdék közös költségei 8,000
Torna-póttanfolyamok 6,000
Népnevelési szükséglet 1. 000,000
A néptanitók nyugdijintézete segélyezése az 1875:XXXII. t. czik 36. §-a szerint 150,000
A „Néptanitók Lapja” kiadására 10,000
Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 98,271
Kolozsvári felsőbb leányiskola segélyezésére 2,000
Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 35,750
Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 34,035
A balatonfüredi szeretetház költségeinek fedezésére 5,000
Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök kamatozása és tőketörlesztése:
Az egyetemi épületek létesitésére 146,322
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére 21,000
Az egyetemi belkóroda felépitésére 21,000
A budapesti tud. egyetemi orvoskari intézetek felépitésére 43,132
A budapesti egyetem természettudományi intézeteinek elhelyezésére 15,000
A budapesti V. kerületi állami reáliskola épületének megkezdésére 10,000
A kir. József-műegyetem és az állatgyógyintézet elhelyezésére 50,000
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet létesitésére 8,000
A kassai gépészeti ipariskola vétele és épitésére 2,760
Az I. szülészeti kóroda elhelyzésére megveendő Bánffy-féle ház 100,000 frtnyi vételárának és a vételár kamatjának törlesztésére az eddigi házbér 6,542
Az I. szülészeti kóroda kibővitésére és esetleges ujjáépitésére a vallásalapból megveendő ház és telek 161,230 frt vételárának és a vételár kamatjának törlesztésére 9,600
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára 12,000
A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma 17,690
A károlyfehérvári r. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék 5,985
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalap részére a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij: két állomás, egyenkint 315 frtttal 630
Kamarai járandóság, erdélyi helvét hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lelkész számára 187
Halli alapitványi alafák és segélydijak és pedig: 7 alafa 420 frttal, 7 segélydij 210 frttal 4,180
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 200 forinttal 3,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos 3,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 4,740
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 100,000
Országos képtár:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 26,000
Meteorologiai központi intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,580
Országos zeneakadémia és szinitanoda:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 43,050
Nemzeti zenede segélyezésére 1,500
Iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 16,800
Technologiai muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,000
Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,083
Magyar művészeti ösztöndij-alap:
3 ösztöndij 420 frttal 1,260
Képzőművészet czéljaira: jelesen utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, elaggott művészek segélyezésére 15,000
A képzőművészeti társulat segélyezésére 4,000
Stazione Zoologica (Nápolyban) számára egy dolgozó asztal használásáért évi 2. 000 frank az aranyfelpénzzel együtt bankértékben 952
Műemlékek:
a) Országos bizottság 15,000
b) Vajda-Hunyad várának fentartására átalányul 5,000
Egy történelmi arczképcsarnok létesitésére 1,000
A magyar földrajzi társulat segélyezésére (kiadványainak nagyobbitására, jelesen: térképekkel ellátására) 1,000
Magyar történelmi és irodalomtörténeti források és emlékek kiadására és feldolgozására 15,000
A magyar tudományos akadémia könyvtárának gyarapitására 5,000
A magyar tudományos akadémia mathem. és term. tud. osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre 5,000
A magyar kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére: oly czélból, hogy a társulat ez összeget országos érdekü kutatásokra és közleményekre forditsa 4,000
Elszegényedett haza irók vagy ezek családjainak segélyezésére 3,500
Tornamesterek kiképzésére 3,000
6. Egyházi czélok:
A görög szertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitária hivallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 160,670
Dologi kiadások 55,800
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 421,172
Dologi kiadások 16,900
3. Királyi tábla Budapesten:
Személyi járandóságok 575,100
Dologi kiadások 31,343
4. Királyi tábla Maros-Vásárhelyen:
Személyi járandóságok 101,417
Dologi kiadások 7,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 34,530
Dologi kiadások 11,420
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 6. 141,011
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 2. 139,566
8. Országos fegyintézetek és kerületi börtönök:
Illavai országos fegyintézet 109,705
Lipótvári országos fegyintézet 125,246
Mária-nostrai országos fegyintézet 42,405
Munkácsi országos fegyintézet 85,105
Szamosujvári országos fegyintézet 104,300
Nagy-enyedi kerületi börtön 48,280
Váczi kerületi börtön 98,122
Kis-hartai közvetitő intézet 10,000
Váczi állami fogház 6,397
9. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 313,851
10. Telekkönyvezés 7,000
11. Törvények szerkesztése 6,000
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások (átalánykép) 288,421
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági költségek 4,000
Központi ruharaktár 18,202
Fegyverzeti bizottság 16,758
Ludovika-akadémia 234,784
Honvéd-menház 33,639
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság 58,441
5. Kerületi parancsnokság 214,445
6. Csapatok:
Gyalogság átalánykép
Koronaőrség átalánykép 6. 070,000
Lovasság átalánykép
7. Csendőrségi költségek 10,417
8. Honvéd hadbirósági tisztikar 44,719
9. Honvéd hadbiztosság 65,031
10. Honvéd szakszámvevőség 81,787
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 54,400
Rendes kiadások összege 298.157,392

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

frt
I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Egy számfölötti II-od oszt. számvizsgáló illetményei 1,600
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmány költsége 4,588
2. A bécsi lelenczházakban ápolt magyarországi illetőségü törvénytelen ágyból származott gyermekek után felmerült költségekre 45,000
3. Az 1881:III. törvénycikk értelmében felállitott V. és VI. csendőrparancsnokság folytatólagos szervezésére 300,000
4. A Budapest várbeli országház épületeinek halaszthatlan helyreállitási költségeire 6,000
5. A pozsonyi országos kórházban felállitandó mosókonyha költségeire 8,262
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire 10,000
3. a)A körmönczi pénzverde által a nagyszombati conviktusnak megtéritendő követelés 7,490
b)A selmeczbányai ezüstkohónál levő házak és telkek megvételére 3,000
c)Egy ácsműhely felépitésére ugyanott 1,000
d)Egy lakház felépitésére 5,000
4. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 22,400
5. Szeged város kárvallott lakosainak az 1880:XX. törvénycikk 27. §-a alapján adandó 500,000 forint rovására adott kisebb kölcsönök után a 29. § illetőleg az 1882:VII. törvénycikk 4. §-a értelmében az állami kincstár által fizetendő annuitási részletek 24,000
6. Szeged város lakóinak az 1880:XX. tc. alapján adott kamatozó kölcsönökre egyszerre történt visszafizetések után az állami kincstár által fizetendő járulék 800
7. Az 1881:LII. tc. és 1882:XXVI. törvénycikk alapján igénybevett összegek után az államkincstár által fizetendő 145,000
8. A szőlődézsmaváltsági tartozásoknak az 1883:XI. tc. alapján foganatositandó felszámolására 18,000
9. A pénzügyigazgatóságok részére beszerzendő uj butorokra és a felállitandó új adóhivatalok első felszerelésére 5,000
10. Országos dohánykiállitási költségek:
a)dohányvétel 20,000
b)dohánygyártás 20,000
11. Az 1883:XLI. törvénycikk alapján felvett 6. 764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztésére 450,000
12. A pénzügyi közigazgatási biróság hivatalos helyiségének első felszerelésére 5,000
13. Szegedi biztosság számvevőségi ügyelnek lebonyolitására 4,000
IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. A szegedi kir. biztosság műszaki teendőinek legombolyitására átalánykép 8,000
V. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ministerium:
frt
1. Phylloxera elleni intézkedésekre 50,000
2. A csákovai és adai földmives-iskolák költségeire 10,000
3. Az „Adria” gőzhajózási társaság segélyezésére 150,000
4. Az „Adria” gőzhajózási társaság felügyeletére 5,000
5. Rendes gőzhajózási járatok segélyezésére a magyar-horvát tengerpart mentén 10,000
6. Az 1883:XII. törvénycikk értelmében az 1885. évi budapesti országos általános kiállitás költségeinek fedezésére:
a) állami segély 25,000
b) 1885. év végeig visszatéritendő előleg 225,000
7. A rimaszombati földmives-iskola alapitási és első felszerelési költségeire 10,000
8. A földtani intézetnél a vegyműhely felszerelésére 2,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetemi anthropologiai intézet folytatólagos felszerelésére 1,000
2. A budapesti egyetemi palaeontologiai intézet folytatólagos felszerelésére butorral, valamint tananyaggal és taneszközökkel való ellátására 1,000
3. A kolozsvári „Karolina” kórházban elhelyezett egyetemi kórodák után 1873. évtől 1879. év végeig felmerült és 4 év alatt fizetendő 14,000 frtnyi túlköltségből 1884. évben fedezendő 3. részletül 3,500
4. Hasonló czim alatt 1880. évben felmerült túlköltségek megtéritésére végrészletül 4,500
5. A műegyetemnek eszközökkel, gépek és tanszerekkel leendő ellátására megkivántató 135,000 frtból 2. részletül 45,000
6. A közmunka- és közlekedési m. kir. minister által megnyitott „elektrotechnikai tanfolyam”-nak az előadásokhoz szükséges (a műegyetem tulajdonában maradó) eszközök és készülékekkel leendő felszerelésére 2,000
7. A budapesti egyetemi elmekórtani tanszéknek tan- és buvárlati eszközökkel, műszerekkel stb. leendő felszerelésére 900
8. A budapesti egyetem közegészségtani intézetének folytatólagos felszerelésére 900
9. Az iparművészeti muzeummal kapcsolatos iroda, kiállitási és rajzterem átalakitására s részleges bebutorozására 1,000
10. Az iparművészeti szakiskola helyiségeinek átalakitására és első berendezésére, légszesz bevezetésére és iskolai butorzatra 4,000
11. Az orvoskari, dékáni és könyvtári, továbbá a gyógyszertani intézet, első belgyógyászati kóroda, szemészeti kóroda, törvényszéki orvostan, az élet- és kórvegytani intézetek, valamint a gondnoki hivatal összes butorainak és egyéb készleteinek csomagolási, átszállitási és elhelyezési költségeire 3,000
12. A budapesti VII. ker. állami gymnasium helyiségeinek átalakitására és belső felszerelésére, valamint tanári könyvtár létesitésére 4,000
13. A technologiai iparmuzeum épitkezési költségeinek részbeni fedezésére felvett 12,000 frtnak első harmadrésze 4,000
14. A budapesti egyetem kórboncztani és kórszövettani intézetének folytatólagos főlszerelésére 1,000
VII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyező-egylet rendelkezésére 70,000
2. Fegyverek átalakitására és pótlására 1881. évben négy évre engedélyezett összeg IV. utolsó részlete 210,650
3. Hadi készletként beszerzendő új töltényekre 1882. évben
5 évre engedélyezett összeg III. részlete
120,000
4. A hadi készlet kiegészitésére beszerzett 6000 drb gyalogsági puska árának I. törlesztési részlete 95,000
Átmeneti kiadások összege 2.157,590

II. Beruházások

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
A ministerelnökségi épületben szükségesnek mutatkozó épitkezések költségeire 5,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a határvámjövedéknél 12,000
2. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 280,500
3. Épitkezésekre az állami jószágoknál 50,000
4. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
a) A körmöczbányai Nádor-altárna berendezésére 125,000
b) Épitkezésekre a vasműveknél 82,500
c) Épitkezésekre a fémbányászatnál 220,000
d) Épitkezésekre a pénzverdénél 74,702
5. Földadó-szabályozási költségek 2.000,000
6. A vágvölgyi vasut megvételére a 6. 988,000 forinttal megállapitott vételár 1884. évben fizetendő részlete az 1879:XXVII. tc. alapján 600,000
7. 5,612 darab tiszavidéki vasuti részvény törlesztésére az 1880:XXXVIII. tc. alapján 1.376,658
8. Ujszőny-brucki vasut csere értéke 2.611,704
9. A Gölniczvölgyi helyi érdekü vasut épitési költségeihez való hozzájárulás fejében 200,000
III. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Budapesti Dunarész szabályozására:
a)a szabályozási művek fentartására 10,000
b)a promontori ágban létesitendő szabályozásra 1.045,000
c)felügyelet, felülvizsgálat és szelvényezésre 36,000
2. Fiumei kikötő épitésére:
a) a nagy kikötő épitésére 561,802
b) a felügyeletre 16,000
3. A Tiszánál létesitendő szabályozásra 1.000,000
4. Szeged város belterületén épitendő rakpartra 50,000
5. Az egyesült Körös folyónál az átmetszések kiásatására és bővitésére 800,000
6. A budapest-zimonyi vasut és szárnyvonalainak épitésére 1. 712,707
7. A budapest-ujszőnyi vasut épitésére 4. 100,000
8. A honvédelem szempontjából egyes köz-(állami és törvényhatósági) utakon sürgősen szükségelt hiánypótlásokra 550,000
9. A távirda hálózat fejlesztésére 100,000
10. Beruházások és felszerelések az állami vasutaknál 576,000
11. Uj épitkezések és uj forgalmi eszközök beszerzése az állami vasutaknál:
a)A budapesti személypályaudvar épitésére (IV. részlet) 2. 000,000
b)A dunaparti teher-pályaudvar további épitésére (V. részlet) 600,000
c)A rákosi rendező pályaudvarnak további bővitése 62,000
d)Az aradi pályaudvar további épitése (II. részlet) 220,000
e)A budapest-józsefvárosi állomás mellett levő központi főműhely további kiépitésére 500,000
f)150 darab mozdonynak beszerzésére (I. törlesztési részlet) 150,000
g)3000 drb teherkocsi beszerzésére (I. törlesztési részlet) 400,000
h)Beszerzett 600 darab teherkocsi vételárának törlesztésére II. részlet 262,200
12. Beruházások a m. k. állami vasutak gépgyáránál 140,000
13. Beruházások a diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbányánál 275,000
IV. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézetek:
a)a keszthelyi intézetnél géptár és nyári juhakol felépitésére és átalakitásokra 7,000
b)a debreczeni gazdasági tanintézetben légszeszvilágitás bevezetésére 4,000
c)a kolozsmonostori gazdasági tanintézetnél a Nagyszamos folyón épitendő hidra 7,000
d)a bpesti vinczellér-képezde épületének nagyobbitására és belső felszerelésére 4,600
2. A lótenyészintézetnél szükséges épitkezésre 100,000
3. Boyák beszerzésére 18,000
4. A VI. számú tárház harmadik részének kiépitésére Fiuméban 260,000
5. A II. rakodón a tárházak mentén létesitendő közlekedési főút helyreállitására és vasrácsozat költségeire Fiuméban 5,000
6. A Zichy-móló egy részének kiköveztetésére 5,000
7. A fiumei kikötőnek és a kikötő-tárházaknak vizmü készülékkel való berendezésére I. részlet 20,000
8. Egy mentő gőzös beszerzésére 17,000
9. A gőzdaru és gőzkotró gépeinek helyreállitására 6,000
10. Beruházások az állami erdőknél 193,900
V. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti tudományos egyetemi könyvtár hiányai pótlására 5 év alatt felveendő 15,000 frt első évi részleteül 3,000
2. A zombori m. kir. államgymnasiumi épület létesitésére első részlet fejében 30,000
3. A kolozsvári egyetem vegytani intézetének folytatólagos felszerelésére 4,000
4. A budapesti egyetem orvoskari központi épületben elhelyezett intézetek és hivatalok vagyis a gyógyszertani, az általános és kisérleti kórtani, az élet- és kórvegytani, a törvényszéki orvostani intézetek, a szemészeti kóroda, a dékáni és országos közegészségtani hivatalok s a kari könyvtár, nemkülönben az első belgyógyászati kórház helyiségeinek viz- és légszeszvezetékkel, fürdővel és butorokkal, valamint az illető kórodáknak ágy és ruhanemüekkel felszerelésére, végre mindezen intézeteknek a megkivántató tan- és buvárlati műszerekkel és eszközökkel való ellátására 114,000
VI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Börtönátalakitásokra és felszerelésekre 100,000
2. A Szegeden felállitandó törvényszék polgári és büntető osztálya, egy kerületei börtön és fogház számára emelendő állami épületek előállitására engedélyezett 850,000 forintból a III. részlet 223,333
Beruházások összege 23.926,607

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közöügyi kiadás 2. 556,392
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok intézetek és csapatok 1884. évi rendkivüli szükséglete 7. 197,000 frt után 2. 259,858
Kiadások főösszege 329.057,839

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezetére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az állami kölcsönök tőketörlesztési évi aranyjáradékai fedezésére az 1880:VIII. és 1881:XI. tc. alapján kibocsátandó járadékkötvények eladásából 3.481,211
2. A földtehermentesitési kötvények törlesztésének fedezésére az 1880:IX. tc. alapján kibocsátandó 5% papirjáradékkötvények eladásából 6.478,493
3. Szőlődézsmaváltság 1. 799,716
4. Maradvány-és irtványföldek megváltásából 201,000
5. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevételei 463,514
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 12,010
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 420,000
6. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. törvénycikk alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére 98,744
7. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 2. 400,000
II. FEJEZET. Fiume:
1. Törvénykezési provisorium:
Rabtartási és bűnvádi költségtéritmények, rabok munkája utáni jövedelem és egyéb téritmények 100
III. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,770
IV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló útlevelek díjaiból
V. FEJEZET. Belügyministerium: 300
1. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére 40,375
2. A régi országos alap rendelkezésre álló kamataiból 4,005
3. Általános közigazgatási bevételek:
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
Betegápolási költségtéritmény 60,241
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése 42,000
Országos tébolydák bevételei 110,486
Hivatalos lap jövedelme 33,550
Országos törvények és rendeletek tárának jövedelme 45,400
A fővárosi rendőrség átalánya 422,794
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 10,000
Különféle bevételek 574
VI. FEJEZET. Pénzügyminiszterium:
Egyenes adók:
1. Földadó: állami adó 24. 500,000
Földtehermentesitési járulék 10. 500,000
2. Házadó: állami adó 5. 600,000
Földtehermentesitési járulék 2. 400,000
3. Keresetadó: állami adó 12. 506,805
Földtehermentesitési járulék 5. 013,195
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Állami adó 2. 110,881
Földtehermentesitési járulék 889,119
5. Bánya-adó:
Állami adó 70,000
Földtehermentesitési járulék 30,000
6. Tőkekamat-és járadékadó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 767,438
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 49,000
c) Maradvány- és irtványföldváltsági kötvények kamatai után 7,500
d) A keleti vasuti államkötvények kamatai után 49,142
e) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék utáni adó 1. 000,000
f) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami adó 2. 070,564
Földtehermentesitési járulék 856,356
7. Jövedelemadó 220,000
8. Malomadó 40,000
9. Kereskedelmi-, ipar- és védelmi adó 320,000
10. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 3. 800,000
11. Nyereményadó 220,000
12. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
13. Hadmentességi dij 3. 200,000
14. Általános jövedelmi pótadó 16. 500,000
15. Késedelmi kamat:
Állami adó után 1. 098,924
Földtehermentesitési járulék után 389,076
Maradvány- és irtványföldváltsági járadék után 12,000
16. Adóbehajtási illetékek 450,000
17. Adóbehajtási költségtéritmény 100,000
Fogyasztási adók:
18. Szeszadó 7. 200,000
19. Boradó 3. 470,000
20. Husadó 2. 510,000
21. Söradó 1. 000,000
22. Czukoradó, és pedig:
a)czukorgyárak üzemi adója 1. 740,705
b)a gyárosok pótléka az 1878:XXIII. tc. értelmében 193,412
Az 1881:IV., illetve 1883:V. törvénycikk alapján:
23. Czukorfogyasztás után 1. 495,000
24. Sörfogyasztás után 805,000
25. Ásványolaj-adó 2. 600,000
26. A fogyasztási adó-visszatéritések felosztásából az 1878:XIX. tc. 2. §-a értelmében Magyarország javára sör és czukoradó czimén 6. 919,248
27. Agiónyeremény a határvám aranyfölöslegeinek a magyar korona országait illető része után 717,000
28. Határvám 458,000
29. Bélyeg 8. 756. 300
30. Jogilletékek 15. 831,000
31. Dijak 305,600
32. Fémjelzés 23,642
33. Ut-, hid- és révvám Horvátországban 26,063
34. Dohányjövedék: vétel, gyártás, eladás 40. 051,500
35. Lottojövedék 3. 281,000
36. Sójövedék 14. 580,296
37. Perköltség 20,000
38. Állami jószágok 3. 750,000
39. Bányaigazgatóságok és számvevőségek 55,294
40. Fémbányászat és opálbánya 3. 276,742
41. Fémkohászat 4. 127,565
42. Pénzverde fémbeváltással együtt 4. 933,572
43. Vasművek 4. 875,935
44. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,153
45. Sótermelés 1. 100,024
46. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 2,430
47. Állami nyomda 700,000
48. Állami épületek 30,275
49. Budapesti állami hidak 190,889
50. a) Állami vasutak tiszta jövedelme 10. 474,350
b) Állami gépgyár tiszta jövedelme 230,000
c) Diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbánya tiszta jövedelme 240,000
51. Ingó állami vagyon 35,666
52. Különféle bevételek 815,673
VII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Számviteli költségek és kormányfelügyeletért fizetendő illetékek 19,700
2. Államépitészeti és folyammérnöki hivatalok 51,813
3. Kőutak fentartása és épitése 32,890
4. Viziutak fentartása és éitése 891
5. Posta 8. 360,000
6. Távirda 2. 095. 700
7. Az állami vasutak bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 14. 525,650
8. Az állami gépgyár bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 1. 715,000
9. A diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbánya bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 2. 598,343
VIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerim:
1. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 38,000
2. A gazdaság különböző ágainak emelése 71,000
3. Selyemtenyésztés 242,000
4. Gazdasági tanintézetek jövedelme:
Magyaróvári gazdasági akadémia 40,900
Keszthelyi gazdasági tanintézet 14,400
Debreczeni gazdasági tanintézet 1,500
Debreczeni földmives-iskola 26,810
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 18,020
Kassai gazdasági tanintézet 9,900
Liptó-ujvári földmives-iskola 4,200
Tarczali vinczellérképezde 2,000
Budapesti vinczellérképezde 1,900
Ménesi vinczellérképezde 3,220
5. Állami erdők 6. 172,573
6. Országos erdei alap 25,000
7. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1. 625,782
Ménesek 419,670
Méntelepek 244,310
A lótenyésztési alap jövedelme 14,752
8. Vesztegintézetek 18,000
9. Az 1874:XX. t. czik alapján befolyandó birságokból 5,000
10. Budapesti állatorvosi tanintézet 8,500
11. Bányailletékek 100,000
12. Statistikai hivatal 60,000
13. Tengeri hajózás és révügy 151,200
14. Budapesti kir. zálogház 200,000
15. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 14,650
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 50,066
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 198,120
Tanárvizsgálati dijak 3,500
Tandijszázalékok 2,500
Tanpénzek 124,000
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 65,066
Siketnémák intézete Váczon 20,832
Vakok országos intézete Budapesten 23,551
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
A magyar határőrvidéki alapitványi földek jövedelmeiből 4,740
Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum-alap 11,142
Országos zeneakadémia 7,000
Magyar művészeti ösztöndijalap 1,144
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Királyi főügyészségek:
Fegyelmi eljárási költségtéritmények és fegyelmi pénzbirságok 3,000
2. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési költségekhez 11,675
3. Királyi ügyészségek 185,000
4. Országos fegyintézetek és kerületi börtönök:
Illavai országos fegyintézet 13,500
Lipótvári országos fegyintézet 25,900
Mária-nostrai országos fegyintézet 800
Munkácsi országos fegyintézet 11,520
Szamosujvári országos fegyintézet 10,905
Nagyenyedi kerületi börtön 1,645
Váczi kerületi börtön 45,530
Kishartai közvetitő intézet 5,500
Váczi állami fogház 200
5. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 313,851
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovika akadémia általános alapnak és Budapest főváros magán alapitványának jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett napidijak fejében 100,000
2. Honvéd menházalap jövedelme 278
3. Csapatok:
Az elárverezett és elhulott, továbbá a vállalkozók által megtéritett lovakért 21,000
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerűtlen ólomért 48,376
5. Nyugdijak a közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritvények 58,570
Rendes bevételek összege 298. 536,102

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból, az igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében 4,588
2. Az erdélyi csendőrség részére 1879. évben beszerzett 52,000 töltény árának megtéritése fejében 5. részletül 400
II. FEJEZET. Pénzügyministerium.
1. Bordézsmaváltságból 8,000
2. Állami javak eladásából:
a)Állami javak eladásából 10. 000,000
b)A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 750,000
c)A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 53,382
3. Állami előlegekből 816,000
4. A budapest-zimonyi vasut épitési költségek fedezésére 5% papirjáradékkölcsön kibocsátása által az 1881:LXV. törvénycikk értelmében szerzett 28. 000,000 frtból 1. 712,708
Átmeneti bevételek összege 13. 345,078
Bevételek főösszege 311. 881,180

4. § A 2. §-ban megállapitott összes 329. 057,839 frtnyi kiadások és a 3. §-ban megajánlott összes 311. 881,180 frtnyi jövedelmek és bevételek között 17. 176,659 frt hiány mutatkozik.

Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt hitelművelet utján fedezze.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe igtatott egyes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban 1884-re megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, - az ut-, hid- és rév-vám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a volt határőrvidéken érvényben hagyott adók, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett az 1884. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3. §-ban előirányzott s a 4. §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete, 3., 4. és 5. czimének személyi járandóságai között, a XVII. fejezet 4. czime a), b), c), d), e), és f) rovatai között, továbbá a XVIII. fejezet 6. czime egyes rovatai között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére