1884. évi VI. törvénycikk

az 1884. évi február 18-án Francziaországgal kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezéséről

Az osztrák-magyar monarchia és a franczia köztársaság meghatalmazottjai által Párisban 1884. évi február hó 18-án aláírt külön egyezmény ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb. és Magyarország apostoli királyának kormánya és a franczia köztársaságnak kormánya - fentartván maguknak azt, hogy lehetőleg mielőbb egy teljes és végleges kereskedelmi szerződés megkötésére nézve a tárgyalásokat ismét felvegyék, - és óhajtván azt, hogy az osztrák-magyar monarchia és Francziaország közt a kereskedelmi viszonyok folyó évi márczius 1-től kezdve (azaz azon naptól kezdve, a melyen az 1883. ápril hó 28-án létrejött egyezmény által meghosszabbított 1881. november 7-én kötött egyezmény hatályát vesztené) szerződéses biztosíték nélkül ne maradjanak: e végből külön egyezmény megkötését határozták el, és meghatalmazottaikká kinevezték:

Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb. és Magyarország apostoli királya:

Hoyos gróf ő nagyméltóságát, rendkivüli és teljhatalmu nagykövetét a franczia köztársaság kormányánál stb. stb. stb. és

Kuefstein gróf urat, rendkivüli követet és teljhatalmu ministert stb. stb. stb.

és franczia köztársaság elnöke:

Ferry Gyula urat, képviselőt, ministerelnököt és a külügyek ministerét stb. stb. stb. és

Hérisson urat, képviselőt, kereskedelmi ministert,

kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös kicserélése után a következő czikkekben állapodtak meg:

I. CZIKK

A két magas szerződő fél kölcsönösen a legnagyobb kedvezésben részesülő nemzet irányában követett bánásmódot biztosítja egymásnak, még pedig ugy a bevitelre, a kivitelre, az átvitelre és átalában mindarra nézve, a mi a kereskedelmi míveleteket illeti, mint szintén a kereskedés és ipar üzésére és az azokra vonatkozó illetékek fizetésére nézve.

II. CZIKK

Az osztrákok és a magyarok Francziaországban és a francziák az osztrák-magyar monarchiában a gyári és kereskedelmi jegyek, valamint az ipari mustrák és minták oltalma tekintetében kölcsönösen ugyanazokat a jogokat fogják élvezni, mint a honosok.

III. CZIKK

Jelen egyezmény hatálybaléptének napjától kezdve a franczia származásu pezsgő borokra nézve a vám az osztrák-magyar vámterületbe való behozatalnál 100 kgrmonkint 50 frtról 40 frtra szállittatik le.

IV. CZIKK

A mi az állategészségügyi eljárást illeti: az ürük, hús, bőrök és friss állati termékek az állategészségügyi rendészeti szabályok alkalmazásának fentartása mellett továbbra is bevihetők lesznek. Ha azonban oly állati járvány uralkodik, melyet az egészségügyi hatóság helyhez kötni nem képes, az állati járvány által veszélyeztetett állatok bevitele ideiglenesen eltiltható. A tilalom megszünik, mihelyt a járvány elhurczolására nézve minden veszély elmult.

V. CZIKK

A magas szerződő felek mindegyikének jogában áll bármikor felmondani jelen egyezményt, mely 1884. márczius 1-ével lép hatályba és felmondása után hat hónap multával megszünik.

VI. CZIKK

Jelen egyezmény jóváhagyandó és a jóváhagyási okmányok Párisban ki fognak cseréltetni, mihelyt a szerződő felek államainak alkotmányai által előirt formaságoknak elég tétetett, legkésőbb azonban 1884. évi február hó 28-án.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak a jelen egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt kettős példányban, Párisban 1884. évi február hó 18-án.

(P. H.) Hoyos s. k.
(P. H.) Kuefstein s. k.
(P. H.) Ferry s. k.
(P. H.) Herrison s. k.

Pótczikk:

Az osztrák-magyar monarchia és Francziaország közt 1866. évi deczember hó 11-én megkötött hajózási szerződés, consuli egyezmény, az örökség szabályozására vonatkozó egyezmény és a szellemi és müvészeti munkák tulajdonjogát biztositó egyezmény továbbra is érvényben maradnak, mindaddig, mig a szerződő felek ugyanezen tárgyakra nézve ujabb egyezményeket nem kötnek.

Ezen egyezmények közül mindegyik külön egy évi határidővel felmondható.

Kelt Párisban, 1884. évi február hó 18-án.

(P. H.) Hoyos s. k.
(P. H.) Kuefstein s. k.
(P. H.) Ferry s. k.
(P. H.) Herrison s. k.

  Vissza az oldal tetejére