1884. évi XXIII. törvénycikk

az 1881:LII. tc. végrehajtása folyamán keletkezett viszonyok rendezéséről * 

1. § Az 1881:LII. tc. alapján a Tisza balpartján a Kőrös és Maros között fekvő terület árvédelmére Békéstől a Kőrös balpartján a Tiszáig, onnan a Tisza balpartján a Maros torkolatáig és a Maros jobbpartján Apátfalváig terjedő védtöltéseknek teljes biztonságot nyujtó méretekkel való kiépitésére államilag már előlegezett, valamint a közmunka- és közlekedési minister által f. évi márczius 23-án beadott jelentés szerint az 1884. évben végrehajtandó épitkezésre és az ártérfejlesztés teljes keresztülvitelére még szükséges összegeknek fedezése végett; továbbá egyes társulatok részére árvédelmi és egyéb czélokra kölcsön vagy előleg czimén s az 1880:XX. tc. alapján vagy egyébként utalványozott, összesen 866,500 frtnak visszatéritése czéljából az emlitett terület érdekeltsége által felveendő kölcsönre vonatkozólag a következők rendeltetnek.

2. § A kölcsön legalább 95% árfolyammal számitandó 10. 000,000 frt névértékü összegig terjedhet és legfeljebb 50 év alatt oly módon törlesztendő, hogy kamat és tőketörlesztés járulék fejében évenkint legfeljebb 6% fizettessék.

3. § A kölcsön az 1. §-ban megjelölt területeken fekvő ingatlanokat mindaddig egyetemlegesen (az 1879:XXXV. tc. 6. §-ának megfelelően) terheli, mig az ártérfejlesztés az 1881:LII. tc. 2. §-a értelmében a közmunka- és közlekedési minister által befejeztetni, - és a teherviselési kulcs alapján a kölcsönnek azon része, mely a következő §-okban érintett adó visszatérités által nem fedeztetik - jelzálogilag biztosittatni fog.

Ezen bekeblezések bélyeg- és illetékmentesek.

4. § Ezen kölcsönnek felvétele czéljából az 1871:XXXIX., illetőleg 1879:XXXIV. tc. rendelkezései alapján a mindszent-apátfalvi, - bökény-mindszenti, - kákafoki, halásztelki és endrőd-turi társulatok a jelen törvény hatálybalépte napjától számitandó 40 napi időközben a kormánybiztos által külön közgyülésekre hivandók össze.

Ezen közgyüléseknek feladata leend:

a) a kölcsönnek megszavazása és föltételeinek a 2. §-ban foglalt határozatoknak figyelemben tartása mellett leendő megállapitása;

b) megválasztása azon bizalmi férfiaknak, kik a kölcsönkötvényt az érdekeltség nevében aláirandják és a kölcsönösszegnek átvételét nyugtázni fogják.

A közgyüléseken a kormánybiztos elnököl.

A szavazati jogosultságra nézve a társulatoknak a kormány által jóváhagyott alapszabályai alkalmazandók.

A közgyülések által választott bizalmi férfiakat a kölcsönkötvény aláirására a kormánybiztos az utolsó közgyülés megtartásának napjától számitva legkésőbb 10 nap alatt összehivja.

A megjelent bizalmi férfiak aláirása által a kölcsönkötvény az 1. §-ban körülirt összes terület ártéri tulajdonosaira nézve kötelezővé válik; ugyanezen rendelkezés áll a kölcsönösszeg felvételének nyugtázása tekintetében is.

5. § Azon feltétel alatt, ha a 2. §-ban érintett kölcsön a társulati közgyülések által a fentebbiek szerint megszavaztatik, az arra vonatkozó kötvény az előző § rendelkezései szerint aláiratik, a kölcsönösszeg a jelen törvény hatályba léptétől számitandó két hó alatt a budapesti m. kir. központi állampénztárba közvetlenül befizettetik, és ezek szerint az 1. §-ban érintett állami előlegek tényleg visszatérittetnek:

1. az állam jótáll a kölcsönért mindaddig, mig a 3. § értelmében a zálogjogi bekeblezés megtörténik;

2. az 1881:LII. tc. 6. §-ának végpontja értelmében az állami hozzájárulás gyanánt megállapittatik:

a) a különböző időben kiutalványozott előlegek után a kölcsönnek az állampénztárba történt befizetése napjáig esedékes kamatok, illetőleg évjárulékok elengedtetnek;

b) a bökény-mindszenti ármentesitő társulatnak az 1881:LII. tc. hatályba léptét megelőző időből származó 217,000 frtot tevő tartozása elengedtetik.

3. A liquidatio az 1881:XLII. tc. értelmében a jelen törvény hatályba lépte után azonnal végrehajtandó és pedig a már végrehajtott és fölülvizsgált munkálatok után - a fölülvizsgálat eredménye alapján - a még végrehajtandó munkálatokra nézve pedig az azokra előirányzott költségek alapul vétele mellett.

4. Az érdekeltséget adóvisszatérités czimén illető összeg már az 1884-ik évben utalványozandó.

6. § A kölcsön évi kamat- és tőketörlesztési járulékainak fedezésére fordittatnak első sorban az ezen területen létezett társulatoknak és magánöblözeteknek, valamint egyes községeknek az 1881. évi XLII. tc. alapján már liquidált és az előző § értelmében a közös érdekeltségnek liquidálandó adóvisszatéritések, továbbá az 1881:LII. tc. értelmében kivetendő és behajtandó összegek.

7. § A 2. §-ban emlitett és a 3. § szerint biztositandó kölcsönre és járulékaira nézve az 1879. évi XXXIV. tc. 8. §-ának rendelkezései kiterjesztetnek azon kivétellel, hogy miután az előző §-ban emlitett adóvisszatéritések a kölcsön évi járadékának fedezésére az 1881:XLII. tc. értelmében minden eshetőséget kizárólag az állampénztár által pontosan a kölcsönadónak át fognak szolgáltatni, az 1879:XXXIV. tc. 8. § d) pontja alatt emlitett biztositék csak a fentérintett adóvisszatéritést meghaladó évi járulék részletének arányában alkotandó meg.

A kölcsön után esedékes évi járulékok az 1879. évi XXXIV. tc. 5. § és az 1883:XLIV. tc. által megállapitott elsőbbséggel birnak és az 1879:XXXlV. tc. 6. §-a és az 1883:XLIV. tc. értelmében az egyenes adók módjára szedetnek és hajtatnak be.

8. § Az 1881:LII. tc. értelmében a tervezett végleges vonalban és méretek szerint ez évben ki nem épithető töltések kiépítési költségei az egész érdekeltséget közösen fogják terhelni.

9. § Felhatalmaztatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy addig is, mig az 1881. évi LII. tc. értelmében az ártérfejlesztést és osztályozást elkészittethetné és a teherviselési kulcsot megállapithatná, az 1. §-ban érintett terület érdekeltségéből egy vagy több ideiglenes társulatot szervezhessen oly végből, hogy azoknak a már végrehajtott s a jelen évben még végrehajtandó munkákat ez utóbbiaknak befejezése után, fentartásra és további gondozásra azonnal átadhassa.

10. § Az 1881:LII. tc. 1. §-a alapján a Tisza jobbpartján Csongrádnál, valamint az ugyanezen tc. 4. §-a alapján a Csohos-érnél végrehajtott és még végrehajtandó munkák költségeinek mikénti fedezésére nézve külön törvény fog intézkedni.

11. § Jelen törvény kihirdetése napján lép étetbe és végrehajtásával a pénzügyminister s a közmunka- és közlekedési minister bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére