1885. évi XV. törvénycikk

a Rába és mellékfolyóinak szabályozásáról, valamint Győr város és Győrsziget község árvédelmi biztositásáról * 

1. § Felhatalmaztatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy a Rába folyó szabályozását Sárvártól Győrig, a Rábcza folyó szabályozását Beő-Sárkánytól Győrig, a hansági csatorna kiásását Pomogytól a Rábczáig, a Marczal folyó végszakaszának rendezését, valamint az ezen munkálatokkal szoros kapcsolatban álló belvizcsatornázásokat és a kis Duna partján az ártér széleig szükséges védtöltések kiépitését legfölebb hat év alatt a Rába-szabályozó-társulatnak helybenhagyott tervei alapján eszközölhesse, - felhatalmaztatik továbbá arra is, hogy a Győr szab. kir. város és Győrsziget község árviz ellen való biztositására, szükséges munkálatokat a bemutatott tervek alapján az 1885. év végéig végrehajtassa.

2. § A Rába-szabályozó társulat ügyeinek vezetésére a munkálatok végrehajtásának egész tartamára kormánybiztos rendelendő ki, s ennek oldala mellé az ártér nagyobb birtokosainak és az érdekelt községek képviselőinek meghallgatásával az érdekeltek soraiból, tekintettel az ártér különböző vidékeire, a közmunka- és közlekedési minister által véleményező bizottság alakitandó, melynek hatáskörét és ügyrendjét a minister állapitja meg.

A Győr város és Győrsziget község árvédelmi munkálatai kizárólag állami közegek által hajtandók végre.

A munkálatok befejezése után a társulati épitmények a Rába-szabályozó társulatnak, Győr város és Győrsziget védelmi épitményei pedig ezen városnak és községnek saját költségükön leendő további fentartás végett átadandók.

3. § A Rába-szabályozó társulat tervei alapján és az 1. § bevezetésében emlitett mérvben végrehajtandó munkálatok költségei 6.600,000 frtban, Győr város és Győrsziget község árvédelmi munkálatainak költségei pedig 426,000 frtban állapittatnak meg.

4. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy az előző szakaszban részletezett, összesen 7.026,000 frtnyi effectiv szükséglet fedezésére a Rába-szabályozó társulat érdekeltségének s illetőleg Győr város és Győrsziget községnek terhére kölcsönt vehessen fel, mely a munkálatoknak az előző §-ban megállapitott költségei arányában terhelendi a Rába-szabályozó társulat érdekeltségét s illetőleg Győr város és Győrsziget községét.

A Rába-szabályozó társulat érdekeletségét terhelő kölcsönrész biztositásául a társulat ártérfejlesztése alapján megállapitott terület is leköthető.

5. § A Rába-szabályozó társulat érdekeltségét terhelő kölcsönrész időközi kamatainak fedezésére az ártéri birtokosok a munkálatok tartama alatt csak oly hozzájárulást kötelesek fizetni, mely átlagban számitva évenként és katasteri holdanként a munkálatok három első évében 15 krajczárnak s az épitkezés többi éveiben 25 krajczárnak megfelel.

Az illetéktelenül beszedett időközi járulékok megtéritése, illetőleg kiegyenlitése az ezen szakasz negyedik bekezdése értelmében eszközlendő ideiglenes kiigazitás befejezése után fog megtörténni.

A munkálatok befejezését követő évtől kezdve a kölcsön esedékes kamatai és tőketörlesztési járulékai kizárólag az érdekeltség által viselendők.

A közmunka- és közlekedési minister utasittatik, hogy az osztályozást és teherviselési kulcsot az ezen törvény által elrendelt munkálatok folytán elért haszon arányában a 2. §-ban alakittatni rendelt véleményező bizottság s a kormánybiztos meghallgatása mellett ideiglenesen kiigazittassa arra az időre, mig a szabályozás azon hátralevő része is, mely ezen törvény tárgyát nem képezi, be fog fejeztetni.

Ezen törvény életbeléptével a közmunka- és közlekedési minister által megállapittatik azon kulcs is, mely szerint a társulati védtöltések, vagy más szabályozási müveletek által védett körtöltések, utak, vasutak csatornák és épületek tulajdonosai a szabályozási költségekhez oly arányban tartoznak hozzájárulni, a mennyivel többe kerülne saját épitményük fentartása, illetőleg azok biztositása, ha védmü nem léteznék.

6. § A Győr város és Győrsziget község védelmi munkálataira eső kölcsönrész törlesztéséhez a munkálatok befejezését s az épitménynek átadását követő évtől kezdve minden egyes félévben előlegesen Győr város 34 éven át 2250 forintot, Győrsziget község 30 éven át 400 forintot s Győr megye 24 éven át 400 forintot fizetnek.

7. § A Rába-szabályozó társulat érdekeltségére eső kölcsönrész időközi kamatainak az 5. §-ban megállapitott hozzájárulás által nem fedezett részét a munkálatok tartama alatt, illetőleg azon év végéig, melyben a munkálatok befejeztetnek, az államkincstár viseli; hasonlókép az államkincstár által viselendő a Győr város és Győrsziget község védelmi munkálataira eső kölcsönrésznek a 6-ik §-ban megállapitott hozzájárulások által nem fedezett része.

8. § A Rába-szabályozó társulat érdekeltségére a munkálatok tartama alatt kivetendő, valamint az azok befejezése után az 5. § 4-ik bekezdése szerint megállapitandó járulékok, nemkülönben Győr város, Győrsziget község és Győr megye hozzájárulásai az 1883. évi XLIV. törvénycikkben a közadókra megállapitott módon hajtandók be.

9. § A Rába-szabályozó társulat érdekeltségére háramlandó teher nem lehet nagyobb, mint azon értékemelkedés, mely az egész szabályozás végrehajtása folytán éretett el.

A társulati érdekeltség által viselhető legnagyobb teher az 1884. évi XIV. törvénycikk 23. §-ának értelmében a szabályozás teljes befejezése után külön eljárás szerint fog megállapittatni.

10. § Ezen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedésügyi minister valamint a pénzügyminister bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére