1885. évi XXVII. törvénycikk

a „Temes-Béga-völgyi” vizszabályozási társulat pénzügyi viszonyainak rendezéséről * 

1. § A Temes-Bégavölgyi vizszabályozó társulat felhatalmaztatik, hogy pénzügyeinek rendezése, különösen a társulatnak a cs. kir. szab. ált. osztrák földhitel- (Bodencredit-) intézetnél még fennálló tartozása, valamint az 1880. évi XX. törvénycikk alapján felvett 4.250,000 frt kölcsöne és ennek járulékai, továbbá az 1882. évi XXVI. törvénycikk 3. §-a alapján nyert állami előlegek visszatéritésére, s végre az általános vizszabályozási terv szerint még végrehajtandó munkálatok befejezésére szükséges költségek fedezése czéljából legfeljebb 12.000,000 frt névértékü kölcsönt vehessen fel.

2. § Ezen kölcsön felvétele czéljából előmutatóra szóló és 5%-kal kamatozó kötvények bocsátandók ki a Temes-Bégavölgyi társulat által, melyek legalább 90.44%-os árfolyamon számolandók el és legfeljebb 50 év alatt olyformán törlesztendők, hogy a kamat és törlesztési részlet együttvéve a névérték után számitva 5.4625%-ot meg ne haladjon.

A részlet-kötvények a kormány által óvadékképeseknek és az 1885:VI. törvénycikk 13. §-a értelmében gyámoltak és gondnokoltak pénzei elhelyezésére alkalmasaknak nyilvánithatók.

3. § Az első szakasz értelmében felveendő kölcsönből első sorban az 1879. évi XXXIV. törvénycikk 8. §-ának d) pontjában körülirt tartaléktőke képezendő, de csak az alábbi 5. § szerinti adóvisszatéritésen és az állam által elvállalt törlesztésen felül kivetés utján fedezendő és a 6. § értelmében a társulat érdekeltjei által viselendő járulék arányában.

Másodsorban visszatartandó a kölcsönből és az állampénztárban kezelendő az előbb emlitett tartaléktőke felének megfelelő összeg, mely a törlesztés utolsó részletének részbeni fedezetét képezendi és melynek évi kamatai a kölcsönmüvelet kibocsátásával és kezelésével járó, az államkincstár által 50 éven át félévi 8,739 frt 78 kr. erejéig viselendő költségek részbeni fedezésére forditandók.

4. § A 3. §-ban emlitett levonások után, a kölcsönből, az 1. §-ban felsorolt társulati adósságok és azok járulékai törlesztendők, mindazonáltal olyképen, hogy 1.800,000 frt az általános szabályozási terv szerint még végrehajtandó munkálatok befejezésére; 110,000 frt pedig kisajátitási és a tisztviselők végkielégitési költségeinek fedezésére s egyéb kisebb adósságok törlesztésére, készpénzben, a társulat rendelkezése alá bocsátandó.

A társulatnak azon fennálló terhei, melyek a fentebbiek szerint a kölcsön által nem fedeztetnének, a társulat kintlevő követeléseiből, nevezetesen az 1884. és 1885. évre még fel nem vett adóvisszatéritésből, valamint az 1880. évi XX. törvénycikk alapján nyert 4.250,000 frtnyi állami kölcsön visszatéritése folytán s ezen törvény által megadott kivételes engedély alapján a társulatnak a tartalékalapból visszafizetendő 255,000 frtból és végre a társulat fennállása óta az egyes érdekelteknél hátralékban levő tartozásokból törlesztendők.

Ezen járuléktartozások az ártérfejlesztés befejezése, illetőleg jogerőre emelkedése után a társulati osztályozás és kivetési kulcs alapján, a pénzügyminister közbejöttével, a társulat egyes tagjai között liquidáltatni fognak, de azok összege lejebb nem szállitható, mint a hogy azt a társulati tartozások teljes fedezete, a fent érintett eszközök számbavétele mellett megengedi.

A járuléki tartozások az egyenes adók módjára hajtatnak be és az állam által az 1882. évi XXVI. törvénycikk alapján adott előlegek fedezetéül szolgálnak; az esetleges többlet a társulatot illeti.

5. § A kölcsön kamatainak és törlesztési járulékainak fedezetére első sorban a társulatot az 1881. évi XLII. törvénycikk értelmében illető adóvisszatéritések forditandók; azért ezen törvény életbelépte után a már megejtett liquidatión kivül azonnal megejtendő a liquidatio a társulat által azóta beépitett és műszakilag felülvizsgált munkálatok költségeire nézve, ez alapon, a közmunka- és közlekedési ministerium által jóváhagyott terv szerint beépitendő költségekre nézve pedig az előirányzat alapján. Az összes ily módon liquidált adóvisszatérités 1885. évi október 1-től számitva teendő folyóvá.

Ezen kölcsönből egy millió forint után fizetendő kamat és törlesztési részlet fizetését az állam vállalja magára.

6. § A kölcsön kamatainak és törlesztési járulékainak az előző (5.) § szerint nem fedezett része a társulat egyes érdekeltjeire a hozzájárulási kulcs arányában vettetik ki és ezen évi járulékok az 1879. évi XXXIV. törvénycikk 5. §-a és az 1883. évi XLIV. és az 1885. évi XXIII. törvénycikk által megállapitott elsőbbséggel birnak és az 1879. évi XXXIV. törvénycikk 6. és 8. §-a és az 1883. évi XLIV. törvénycikk értelmében az egyenes adók módjára szedetnek és hajtatnak be.

7. § Mindaddig, mig az előző (6.) § értelmében az egyéni kivetés végre nem hajtatik, a társulatot ezen kölcsön és annak járulékai, egyetemlegesen terhelik (az 1879:XXXV. tc. 6. §-a). Az egyéni kivetés megtörténtével az egyetemlegesség megszünik, jogában állván az államnak az egyes birtokosok irányában, kötelezettségeik pontos teljesitését telekkönyvi bekebelezés által is biztositani.

8. § A 6. és 7. §-ok értelmében a társulati érdekeltek által fizetendő járulékok a közadók módjára hajtatván be, a részletes kötvénybirtokosok nagyobb biztonságára a pontos behajtáson kivül kötelezi magát az államkincstár, hogy a 3. § szerint szervezett tartalékalapot mindig oly magasságban fogja fentartani, esetleg minden esedékességi határidő előtt kiegésziteni, hogy abból beszámitva az 5. § értelmében az állam által fizetendő összegeket, félévenkint az esedékes kamat és törlesztési járulék pontos fizetése a részletkötvénytulajdonosok érdekében biztositva legyen.

Az emlitett tartalékalap más czélra felhasználható nem lévén, mint kizárólag az esedékes kamatok és a terv szerint kisorsolt kötvények fedezetére, más czélra sem közigazgatási, sem birói uton le nem foglalható.

Az állam által elvállalt kötelezettség elismeréseül a 2. §-ban emlitett részletkötvények és egyéb ezen kölcsönügyre vonatkozó okmányok a társulati kormánybiztos által irandók alá.

9. § A 2. § értelmében kibocsátott részletkötvények kamataiból a tőkekamat-adó nem fog levonatni és ugy a kamatszelvények, mint a terv szerint kisorsolt és beváltás alá kerülő kötvények értéke minden levonás nélkül fog kifizettetni.

10. § Az ezen kölcsön felvételére, legombolyitására és esetleges telekkönyvi biztositására, valamint ezen kölcsönből törlesztendő korábbi kölcsönök és előlegek visszafizetésére vonatkozó, habár ezen törvény hatálybalépte előtt is kiállitott, mindennemü iratok, beadványok és okmányok, ideértve a kölcsönről kiállitandó főkötvényt, részletkötvényeket és ezek kamatszelvényeit, valamint a kölcsönrészletek telekkönyvi bekebelezése és törlése teljesen bélyeg- és illetékmentesek.

11. § Az 1882. évi XXVI. törvénycikk, valamint más törvényeknek a Temes-Bégavölgyi vizszabályozó társulatra vonatkozó rendelkezései, melyek jelen törvény által meg nem változtattak, ezután is érvényben maradnak.

12. § Ezen törvény kihirdetése napján lép életbe és annak végrehajtásával a pénzügyminister és a közmunka- és közlekedésügyi minister bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére