1886. évi VI. törvénycikk

az 1886. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1886. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszáztizenhét millió háromszázharminczkilenczezer háromszáznyolczvan o. é. forintban:

átmeneti kiadásai:

Két millió kétszázötvenháromezer ötszáznegyvenhét o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Husz millió ötszázezer négyszáznegyvenegy o. é. forintban:

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Három millió ötszázkilenczvenháromezer egyszázhetvenkét o. é. forintban átlapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg: * 

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint: * 

4. § A 2-ik §-ban megállapitott 343.686,540 forintnyi összes kiadások és a 3-ik §-ban megajánlott 329.632,782 frtnyi összes jövedelmek bevételek között 14.053,758 frt hiány mutatkozik.

Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy ezen hiányt hitelművelet utján fedezze.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, - az ut-, hid- és révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a volt határőrvidéken érvényben hagyott adók, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozási által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett az 1886. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete 3., 4. és 5. czimének személyi járandóságai között, továbbá a XVIII. fejezet 6. czime egyes rovatai között van helye: ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére