1886. évi XI. törvénycikk

a pénzügyi közigazgatási biróságról szóló 1883:XLIII. tc. némely határozatának módositásáról * 

1. § A pénzügyi közigazgatási biróságról szóló 1883. évi XLIII. törvénycikk 2. §-ának azon rendelkezése, hogy a birói létszám törvényhozási megállapitása iránt a törvény hatálybaléptétől számitandó két év elteltével előterjesztés teendő, oda módosittatik, hogy a pénzügyminister a birói létszám törvényhozási megállapitása iránt az 1888. évi julius hó 1-ig fog előterjesztést tenni.

2. § A pénzügyi közigazgatási biróságnál az 1886-iki államköltségvetésbe felvett létszámon felül alkalmazandó 3 itélő biró, 2 fogalmazó, 2 segédfogalmazó és 1 szolga fizetésére szükséges összeg póthitelként engedélyeztetik és felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen összeget, valamint a napidijasokra és dologi kiadásokra szükséges nagyobb összeget zárszámadásilag igazolja és az 1886. évi VI. törvénycikk XVI. fejezetének 2. czime alatt elszámolhassa.

3. § Az előbbi §-ban emlitett birák a budapesti kir. itélőtábla rendes biráival egyenlő javadalmazással alkalmazandók.

Ezen birák a javadalmazás kivételével a pénzügyi közigazgatási biróság többi biráival mindenben egyenjoguaknak és egyenranguaknak tekintendők s az 1883:XLIII. törvénycikknek a birákra vonatkozó összes határozmányai rájok is alkalmazandók.

Ezen biráknak, ha a pénzügyi közigazgatási biróságnál magasabb javadalmazással rendszeresitett birák sorában üresedés áll be, a kineveztetés sorrendje szerint fokozatos előléptetésre van igényök.

4. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére