1886. évi XXIV. törvénycikk

a közadók kezeléséről szóló 1883. évi XLIV. törvénycikk Horvát-Szlavonországokra vonatkozó határozatainak módositásáról * 

1. § Horvát-Szlavonországok területén a megyék kebelében, valamint Zágráb és Eszék városokban közigazgatási bizottságok alakittatván, a közadók kezeléséről szóló 1883. évi XLIV. tc. 112. §-a alapján az 1883. évi XLIV. törvénycikknek mindazon rendelései, melyek a közigazgatási bizottságoknak az adóügyek körüli működési körét szabályozzák, a jelen törvényben foglalt eltérésekkel Horvát-Szlavonországokra is kiterjesztetnek.

2. § Horvát-Szlavonországok területén a közigazgatási bizottságok adóügyekben a pénzügyministernek vannak alárendelve, jelentéseiket a zágrábi pénzügyigazgatóság utján terjesztik fel a pénzügyministerhez és kötelesek annak rendeleteit pontosan teljesiteni.

A közigazgatási bizottságok kötelesek azon felebbezéseket, melyek az általuk első és második fokban hozott határozatok ellen az 1883. évi XLIV. törvénycikk 8. §-a értelmében benyujtatnak és - határidőn belül - beérkeznek, az illetékes felebbezési hatósághoz leendő beterjesztés végett, elnöki uton nyolcz nap alatt a zágrábi pénzügyigazgatóságnak megküldeni.

3. § Az 1883. évi XLIV. tc. 10. §-ának a kir. adófelügyelő, az annak segédszemélyzetéhez tartozó állami közegek és az állandóan alkalmazott állami végrehajtók fegyelmi ügyeire vonatkozó rendelései kiterjednek Horvát-Szlavonországokra is a következő módositásokkal:

1. Az emlitett állami közegek által a reájuk ruházott teendők teljesitése körül elkövetett fegyelmi vétségek felett első fokon a közigazgatási bizottságnak az alább emlitett módon alakitott fegyelmi választmánya, másodfokon a pénzügyminister itél.

2. A közigazgatási bizottság az első pontban emlitett fegyelmi biráskodást egy öt tagu választmány által gyakorolja.

A fegyelmi választmány elnöke a főispán (főpolgármester), akadályoztatása esetén a fegyelmi választmány elnökét Horvát-Szlavon és Dalmátországok bánja - egyetértőleg a pénzügyministerrel - jelöli ki.

A fegyelmi választmány tagjai: a királyi adófelügyelő, egy a pénzügyminister által a Horvát-Szlavon és Dalmátországok bánjával egyetértőleg az állami tisztviselők sorából kinevezett tag; a választmánynak másik két tagja pedig azon két bizottsági tag, a kiket a közigazgatási bizottság, a megyei, (városi) közgyülés által választott bizottsági tagok sorából a választmány tagjául választott meg.

A fegyelmi választmány előadója a kir. adófelügyelő.

A kir. adófelügyelő, midőn saját fegyelmi ügye tárgyaltatik, a választmány ülésében részt nem vehet. Ez eshetőségre való tekintettel és azon esetre, ha az adófelügyelő más okból, vagy a másik kinevezett választmányi tag a választmány ülésében meg nem jelenhetne; a pénzügyminister, egyetértőleg Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával, az állami tisztviselők sorából egy harmadik tagot nevez ki, a ki az emlitett esetekben a választmány ülésében mint póttag részt vesz.

Ha a fegyelmi választmány választott tagjainak egyike a választmány üléseiben részt venni akadályozva vagy ha érdekelve van, ez esetben őt azon póttag helyettesiti, a kit a közigazgatási bizottság a fegyelmi választmányba póttagnak megválasztott.

A fegyelmi választmány egy évre alakittatván, a pénzügyminister mindig az év elején a fent emlitett módon nevezi ki az állami tisztviselők sorából a választmány tagjait, és azok neveit a közigazgatási bizottság elnökével közli.

A fegyelmi választmányba minden alkalommal annak minden tagja, és a rendes tagok akadályoztatása esetén az illető póttag vagy póttagok, meghivandók; határozat hozatalára az elnökkel együtt három tagnak jelenléte elégséges, de ez esetben okvetlenül megkivántatik, hogy a tagoknak egyike azok sorából legyen, kiket a pénzügyminister nevezett ki.

A fegyelmi eljárásra nézve mérvadók az állami tisztviselők fegyelmi ügyeire vonatkozó szabályok rendeletei a következő kiegészitésekkel:

1. A fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendeli:

a) a kir. adófelügyelő ellen a közigazgatási bizottság vagy saját határozata, vagy a pénzügyigazgatóság megkeresése alapján, vagy a pénzügyminister kivánatára;

b) a kir. adófelügyelőnek segéd-személyzetéhez tartozó állami közegek és állandóan alkalmazott állami végrehajtók ellen, a kir. adófelügyelő vagy a közigazgatási bizottság saját határozatuk folytán, vagy pedig a pénzügyigazgatóság megkeresésére, vagy a pénzügyminister kivánatára.

Az a) alatti esetben a fegyelmi választmányba a pénzügyminister által az állami tisztviselők sorából kinevezett tagok egyike, a b) alatti esetben a kir. adófelügyelő vagy helyettese ejti meg a vizsgálatot.

2. A közigazgatási bizottságnak a hivataltól való felfüggesztést az állami tisztviselők fegyelmi ügyeire vonatkozó szabályok alapján kimondó végzése ellen, a végzés kézbesitésétől számitandó nyolcz nap alatt - a pénzügyministerhez - felebbezésnek van helye.

4. § A közadók kezeléséről szóló 1883:XLIV. tc. 14., 37., 46. és 80. §-aiban a járási szolgabirákra az adóügyek kezelésének ellenőrzése tekintetéből ruházott teendőket Horvát-Szlavonországokban a járási főnökök teljesitik.

5. § A közadók kezeléséről szóló 1883. évi XLIV. tc. 30. §-a értelmében Horvát-Szlavonországok területén alakitandó felszólamlási bizottságok elnökeit és elnökhelyetteseit a pénzügyministerrel egyetértőleg Horvát-Szlavonországok bánja nevezi ki.

6. § Az adóvégrehajtások foganatositására Horvát-Szlavonországokban - eltérőleg az 1883. évi XLIV. tc. 52. §-ának rendelésétől - a királyi adóhivatalok, illetőleg az állami végrehajtók vannak hivatva:

a) azon adózók ellen, kik adójukat a kir. adóhivatalnál fizetik, kivétel nélkül:

b) azon adózók ellen, kik adójukat a községnél fizetik, az 1883. évi XLIV. törvénycikk 81. §-ában emlitett felelősség alkalmazása esetében.

7. § A közadók kezeléséről szóló 1883. évi XLIV. tc. 9., 14., 58., 60., 61., 77., 86., 88., 89., 94., 97., 98., 108. és 109. §-aiban emlitett esetekre nézve - az ott idézett, kizárólag Magyarországban érvényes törvények helyett - a Horvát-Szlavonországokban érvényben levő büntetőtörvény, csődtörvény, fegyelmi és végrehajtási eljárás ide vonatkozó rendelkezései mérvadók.

8. § Az adótörvények és szabályok elleni kihágások büntetésére az 1871. évi LXIV. tc. aladján a Horvát-Szlavonországok területén fennálló pénzügyi törvényszékek illetékesek.

9. § Horvát-Szlavonországok összes közigazgatási hatóságai kötelesek a kir. adófelügyelőket és pénzügyigazgatóságokat mindazon teendőikben, melyeket az adóügyek ellátására nézve a fennálló adókezelési törvények értelmében teljesiteni tartoznak, minden törvényes eszközök felhasználásával támogatni, s az adóvégrehajtások alkalmával a közrend fentartásáról az 1883. évi XLIV. tc. 78. §-a értelmében gondoskodni, a közadók biztositásánál az emlitett törvény 87. §-a értelmében közremüködni, a községi közegeket azokban, miket az adóügyek ellátása körül teljesiteni tartoznak, ellenőrizni, s a kir. adófelügyelőnek értesitései, vagy saját észleletei alapján a hanyag községi közegeket fegyelmi uton, a mulasztás mérvéhez képest megbüntetni.

10. § A pénzügyi közigazgatási biróságról szóló 1883:XLIII. tc. 28. §-a hatályon kivül tétetvén, Horvát-Szlavon országokban és a közigazgatási bizottságok határozatai ellen a pénzügyi közigazgatási birósághoz intézendő felebbezések benyujtására nézve a fent idézett törvény 6. §-ának rendelései lépnek érvényre, azzal a módositással azonban:

a) hogy a közigazgatási bizottság elnöke a nála benyujtott felebbezéseket - a pénzügyi közigazgatási birósághoz leendő felterjesztés végett - a jelen törvény 2. §-a értelmében a zágrábi pénzügyigazgatóságnak megküldeni köteles: és

b) a felebbezésekre vonatkozó tárgyalásoknak a pénzügyi közigazgatási biróság által elrendelt kiegészitése iránti intézkedések foganatba vétele a zágrábi pénzügyigazgatóság teendői közé tartozik.

11. § A közadók kezeléséről szóló 1883. évi XLIV. tc. 111. §-a ezen törvény életbeléptetésével egyidejüleg hatályon kivül helyeztetik.

12. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg, ki e tekintetben Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával egyetértőleg jár el, és rendeleti uton határozza meg ezen törvény életbeléptetésének határidejét.


  Vissza az oldal tetejére