1886. évi XXVII. törvénycikk

némely országgyülési választókerületeket érintő változásokról és némely választási székhelynek áthelyezéséről * 

1. § A temesmegyei lippai országgyülési képviselő-választókerület székhelye Hidegkutról Lippára visszahelyeztetik.

2. § Az 1873. évi XXVII. törvénycikk 20. §-ának rendelkezéséhez képest, a közigazgatás tekintetében a volt Szörény és Krassó, továbbá Temes és Torontálmegyékbe kebelezett volt szerb-bánsági ezredből és Fehértemplom városából alakitott temesmegyei fehértemplomi vegyes választókerületbe beosztott Alibunár, Dobricza, Dolova, Ferdinandsdorf, Ilancsa, Margiticza, Petrovoszelló, Sándorfalva, Számos, Szeleus és Szent-Mihály torontálmegyei községek a fehértemplomi választókerületből kikebeleztetnek, ugyszintén kikebeleztetnek a mondott törvény 21. §-ának rendelkezése értelmében ugyancsak közigazgatási tekintetben, a Temes- és Torontálmegyékhez csatolt német-bánsági ezredből és Pancsova városából alakitott pancsovai vegyes választókerületből az eddigelé ide beosztott Bavaniste, Plosicz, Osztrova és Kubin temesmegyei községek.

Az előző pontban első helyen emlitett tizenegy községnek, - országgyülési képviselőválasztás tekintetében, - Torontálmegye valamelyik választókerületébe, az ugyanott alább felsorolt negy községnek pedig Temesmegye valamelyik választókerületébe beosztása iránt az eddigi választókerületek számának és székhelyének fentartása mellett, az érdekelt megyék bizottsági közgyülései fognak határozni.

3. § Az 1877. évi III. törvénycikk 1. § b) pontja alapján Hontmegyébe kebelezett Korpona város, továbbá az 1881. évi LXIII. törvénycikk 1. § 10. pontja alapján Zólyommegyéből Hontmegyébe kebelezett Királyfalu (Kralócz) község országgyülési képviselőválasztás tekintetében, a zólyommegyei korponai választókerületből kikebeleztetnek s azoknak Hontmegye valamelyik választókerületébe, és pedig Korpona városnak választási székhelyként kijelölésével leendő beosztása iránt a választókerületek eddigi számának fentartása mellett a megye bizottsági közgyülése fog intézkedni.

A zólyommegyei, eddigelé korponai, jövőben zólyomi választókerületnek székhelye Zólyom.

4. § A 2. és 3. §-ok értelmében hozott közgyülési határozatok, jóváhagyás végett a belügyministerhez terjesztendők fel.

5. § A Háromszékmegyébe kebelezett, közigazgatásilag Sepsi-Szt. -György városával egyesitett Szemerja község, országgyülési képviselő-választás tekintetében, Háromszékmegyebeli ilyefalvi választókerületből kikebeleztetik, s Sepsi-Szt. -György önálló országgyülési képviselőküldési joggal felruházott város választókerületébe átkebeleztetik.

6. § Az 1886. év folyamán előforduló időközi választások, az 1886. évre érvényes névjegyzékek alapján, az illető választókerületek eddigi beosztása szerint mennek végbe. Szintugy az állandó névjegyzékeknek az 1886. évi kiigazitása is, a jelenleg illetékes központi választmányok által eszközlendők, a jelen törvény 2., 3. és 5. §-ai által érintett községeknek és Korpona városnak 1887. évre érvénynyel birandó névjegyzékei pedig, 1886. évi deczember hó 30-ig az illetékes központi választmányok között kicserélendők, illetőleg azoknak megküldendők.

7. § Az 1848:V. törvénycikk 5. §-ának és az 1873. évi XXVII. törvénycikk 20. és 21. §-ainak, valamint az 1874. évi XXXIII. törvénycikknek és az 1881. évi LXIII. törvénycikk 4. §-ának jelen törvénynyel ellenkező határozatai, hatályon kivül helyeztetnek.

8. § Jelen törvény, kihirdetése napján azonnal életbe lép, s végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére