1887. évi XLVII. törvénycikk

a bor-, hus-, czukor- és sörfogyasztás megadóztatásáról szóló 1875. évi XXVIII. és 1883. évi V. törvénycikkek némely határozmányainak módositásáról * 

1. § Az 1875:XXVIII. törvényczikk által a bor- és husfogyasztási adóra nézve életbeléptetett árszabás, valamint az 1883:V. törvénycikknek a czukor- és sörfogyasztási adó tételeit megállapitó 3. §-a 1888. évi március hó végével hatályon kivül helyeztetik; s helyébe 1888. évi április hó 1-ső napjától kezdve az alább következő §-okban foglalt határozmányok lépnek életbe.

2. § A gyümölcs-bor borfogyasztási adó alá esik.

3. § A bor- és husfogyasztási adó a jelen törvény kiegészitő részét képező ide mellékelt árszabás szerint szedendő be.

4. § A czukor- és sörfogyasztási adó tételei következőkép állapittatnak meg;

Fogyasztási adó fejében fizetendő:

1. Nyers és finomitott czukor, czukorkák, candirozott gyümölcs- és csokoládé- gyártmányok után métermázsánként 6 frt
2. Sör után hectoliterenként 3 frt

5. § A zárt városokban 1888. évi április hó 1-én meglevő bor-, czukor- és sörfogyasztási adó alá eső czikkek, ha azok készlete a bornál egy hectolitert, a czukornál, czukor- és csokoládé-készitményeknél, valamint candirozott gyümölcsnél összesen 25 kilogrammot, a sörnél egy hectolitert meghalad: Budapest főváros zárt adóterületén pedig az ugyanazon napon meglevő huskészletek is (árszabás 11. tétele), ha azok egy métermázsát meghaladnak, a mondtt hó 2-áig, a fogyasztási adóhivatalnál irásban bejelentendők; és az adókülönbözet, mely az illető czikkek után a mellékelt árszabásban, illetőleg a 4. §-ban megállapitott adótételek szerint járó fogyasztási adó és a fennállott adótételek szerint már lefizetett adó között mutatkozik, ugyanazon hó 20-ik napjáig különbeni végrehajtás terhe mellett a nevezett fogyasztási adófőhivatalnál lefizetendő.

6. § A pótmegadóztatás tárgyát képező készletek bejelentésének (5. §) elmulasztása esetében, a megröviditett vagy a megrövidités veszélyének kitett fogyasztási adó tizszeres összegétől annak huszszoros összegéig terjedhető pénzbüntetésének van helye.

7. § Az 1883:V. tc. 5. §-a oda módosittatik, hogy a czukorka- és csokoládé-gyárosoknak gyártmányaik kiszállitása esetén, az idézett §-ban megszabott feltételek mellett métermázsánként engedélyezendő adóleirás, illetőleg adóvisszatérités 4 frt helyett, 6 frtban állapittatik meg.

Továbbá felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy a bejegyzett liqueur-gyárosoknak a liqueur-gyártásra szükségelt czukor adómentes használatát az általa megállapitandó ellenőrzési szabályok mellett nyilt községekben is engedélyezhesse.

8. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister és az igazságügyi minister, Horvát-Szlavonországokra nézve a pénzügyminister, a ki a czukor- és sörfogyasztási adó tekintetében, Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával egyetérőleg jár el, bizatik meg.

A bor- és húsfogyasztási adó-árszabás.

Tétel-szám
A tárgyak megnevezése
Mérték Budapesten
Pozsony I. II. III.
sz. kir. városban osztályu községekben
frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr.
1 Bor 1 hl. 4 46 4 - 3 35 2 69 1 35
2 Bormust és szőlőczefre 1 hl. 3 36 3 - 2 52 2 01 1 01
3 Borseprő 1 hl. 1 49 - - - - - - - -
4 Gyümölcsbor 1 hl. 1 20 1 20 1 - - 80 - 60
5 Vágó- és kisebb marhák, u. m. ökrök, bikák, tehenek és egy éven felüli borjúk drbja 6 30 5 04 5 04 3 78 2 52
6 Egy éven aluli borjúk drbja 1 05 - 84 - 84 - 63 - 42
7 Juhok, kosok, kecskék, kecskebakok, ürük és birkák drbja - 40 - 32 - 32 - 26 - 17
8 Bárányok 14 kilogrammig, gödölyék és malaczok drbja - 26 - 21 - 21 - 17 - 11
9 Süldők, azaz sertések 6 kgrtól 20 kilogrammig drbja - 79 - 63 - 63 - 42 - 32
10 Sertések 20 kilogrammon felül különbség nélkül drbja 1 58 1 26 - 95 - 63
11 Friss hús, a vágott marhának fogyasztásra alkalmas egyes darabja, azután besózott, füstölt és páczolt hús, szalámi és egyéb kolbászok, szelencze-hús, végre szalonna 100 kg 2 35 1 88 1 88 1 50 - 95
Budapesten.
12 Házi szárnyasok:
a) pulyka, lud drbja - 10
b) kacsa (récze), kappan drbja - 5
c) csirke, tyúk, galamb drbja - 3
13 Vadak:
a) szarvas, dámvad drbja 3 -
b) vaddisznó 17 klgr. és azon felül drbja 3
c) vaddisznó 17 klgr. alúl, őz, zerge drbja 2 -
d) nyúl drbja - 15
14 Kivágott vagy feldarabolt vad 100 kg 5 36
15 Vad szárnyasok:
a) fáczán, süketfajd, fajdtyúk, túzok drbja - 30
b) császármadár, hófajd, erdei szalonka drbja - 20
c) vadlud, vadkacsa, szárcsa, fogoly, vadgalamb, mocsári és mezei szalonka drbja - 10
d) Fürj és fenyőmadár drbja - 1

Jegyzet. Fél állattól az egész darab után járó adónak fele, félnél nagyobb darabtól az egész adótétel fizetendő.

-Félnél kisebb darab a 11., illetőleg a 14. tétel szerint rovatik meg.


  Vissza az oldal tetejére