1888. évi VI. törvénycikk

az 1888. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1888. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszázhuszonegy millió ötvenötezer hatszáznyolczvanhét o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Két millió kétszázhatvanhétezer négyszázhuszonhat o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenhárom millió nyolczszáztizenhétezer hatszázhetvenkilencz o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hét millió kilencszázötvenezer ötvenöt o. é. forintban

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4. 650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 72,761
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 55,714
2. A képviselőház kiadásai 1. 127,887
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 34,470
4. A magyar delagatio kiadásai 6,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1888. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
21. 691,561
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen
64,280
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés 13,276
2. Állami számvevőszék 14,173
3. Ministerelnökség 5,629
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 7,378
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 442,240
7. Pénzügyministerium 2. 240,000
8. Közmunka- és közlekedési ministerium 469,000
9. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 469,206
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 194,000
11. Igazságügyi ministerium 1. 070,904
12. Honvédelmi ministerium 385,870
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17. 387,300
Évi járulék ezüstben 11. 776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1. 000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 9. 054,015
Tőketörlesztés 8. 018,115
Tőkebeli kiegyenlítések 5,000
Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségei fedezésére 40,575
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségei fedezésére 3,988
Kötvényürlapok és szelvényívek előállitási költségei 1,400
3. Szőlődézsmaváltság:
Kamatozás 344,942
Törlesztés 1. 982,400
Tőkebeli kiegyenlitésekre 200
Kezelési költségek 43,410
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 115,250
Törlesztés 100,000
Tőkebeli kiegyenlitésekre 1,000
Kezelési költségekre 7,030
5. Az 1867:XIII. tc. alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok 4. 507,275
Törlesztés 1. 305,000
Kezelési költségek 35,179
6. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1. 224,000
Járulék a pénzügyministerium hitelmüveleti osztályának költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állampénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
7. Az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 54,972
Tőketörlesztés 43,700
Kezelési és sorsolási költségek 227
8. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri iparvasutak záloglevélkölcsön:
Kamatok 332,461
Törlesztés 147,750
Kezelési költségek 1,918
9. Az 1871:XLV. tc. alapján felvett 30 millió forintnyi kölcsön:
Kamatok 1. 285,937
Törlesztés 1. 087,500
Kezelési költségek 3,598
10. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió forintnyi kölcsön:
Kamatok 2. 427,344
Törlesztés 1. 916,250
Kezelési költségek 6,808
11. Az 1881:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 27. 250,000
Kezelési költségek 73,962
12. Az 1880:VIII., IX., az 1881:X., XI., XLV., 1882:IV. tc. 4. §-a, XXI., XXII., XLVII. törvénycikk, 1883:II., III. törvénycikk 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVII., továbbá az 1884:I. tc. 4. §-a, IV., VIII., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1885:II. törvénycikk 4. §-a, XX., 1886:VI. tc. 4. §-a, XVII., XVIII., XIX., 1887:XI., XII., XVI., XVII. és XIX. tc. alapján felvett 5%-os papirjáradék-kölcsön:
Kamatok 18. 330,000
Kezelési költségek 20,150
13. Az 1880:VIII., IX. és 1881:XI. tc. értelmében kibocsátott járadék-kötvények és az 1888. évi hiány fedezésére kibocsátandó értékpapirok kamataira
1. 000,000
14. A vágvölgyi vasut vételárának hátralékos része után járó kamatra az 1879:XXVII. tc. alapján
6,110
15. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járulék 2. 401,988
Kezelési költségek 5,286
16. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 16. és 17. részlete
300,000
17. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói és árvaletétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék
1. 574,000
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira
213,868
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut átvétele folytán elvállalt adósság és felvett 9. 989,300 frtnyi kölcsön:
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 2. 301,033
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 1. 875,713
A 9. 989,300 frtnyi kölcsön 635,260
Kezelési költségek 21,160
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvény-szelvények beváltására 226,946
15. 750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka 819,000
a) 19. 403,500 frtnyi elsőbbségi kölcsön 5% kamatjára 970,175
b) és tőketörlesztésére 56,000
Kezelési költségek 5,010
2. Az 1884:XXIX. törvénycikk alapján az „Első erdélyi vasut" megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-szelvény kamatozására és beváltására 730,048
Elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 1. 072,491
Az 1875:XLI. és 1876:XI. törvénycikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első erdélyi vasutra eső részösszeg kamatozása és tőketörlesztésére
272,037
Kezelési költségek 5,695
4. Az 1884:XXX. törvénycikk alapján a báttaszék-dombovár-zákányi (dunadrávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatozására és beváltására 241,636
Elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 355,415
Az 1875:XLI. és 1876:XI. törvénycikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből a báttaszék-dombóvár-zákányi vasutra eső részösszeg kamatozása és tőketörlesztésére
11,326
Kezelési költségek 2,485
5. Az 1884:XXXIX. törvénycikk alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira és törlesztésére 964,355
I. és II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 1. 072,700
Az 1875:XLI. és 1876:XI. törvénycikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az alföld-fiumei vasutra eső részösszeg kamatozására és tőketörlesztésére
75,976
Kezelési költségek 9,824
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 7. 363,720
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának, az 1880:LIV. tc. értelmében 3. 854,134
2. A polgárositott horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükségletének fedezésére 2. 200,000
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 5,100
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 73,100
Dologi kiadások 31,000
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 24,880
Dologi kiadások 5,250
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő. cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 37,468
Tiszti, személyi és müködési pótlékok 4,285
Drágasági pótlékok 3,414
Szolgák ruhailletményei 648
Jutalmak és segélyek 1,200
Dologi kiadások 7,240
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
1. Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 28,490
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 450
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság részére átalánykép 343,864
2. Távirati kiadások 12,400
3. Országos levéltár 31,750
4. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4. 515,000
5. A főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei 327,320
6. Egészségügyi tanács 1,800
7. Szinmüvészeti kiadások:
A magyar kir. operaház állami segélyezésére 210,000
A budapesti nemzeti szinház állami segélyezésére 91,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 18,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 14,000
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségleteire 27,300
A m. szinészegyesület segélyezésére 5,000
8. Általános közigazgatási kiadások:
Betegápolási költségek 607,682
Himlőoltási költségek 57,700
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
Szülházi kiadások 10,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai 62,900
Tébolydai kiadások 429,601
Közbiztonsági kiadások 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasutnál rendőri szolgálat szükséglete 3. 279,770
Toloncz-kiadások 82,009
Életmentési dijak 800
„Hivatalos lap” költsége 7,500
Az országos törvények és rendeletek tárának költségei 24,020
Budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 943,293
Utlevelek kiállitásával járó költségek 4,197
Előre nem látott költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre
8,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
Közigazgatási fogházak és tolonczházak létesitésére forditandó költségek 117,200
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 573,808
Dologi kiadások 130,900
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 89,641
Dologi kiadások 6,678
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 701,810
Dologi kiadások 131,724
4. Illetékkiszabási hivatalok és illetékkezelési számtisztek:
Személyi járandóságok 429,806
Dologi kiadások 52,421
5. Adófelügyelők és azok segédszemélyzete:
Személyi járandóságok 885,152
Dologi kiadások 281,274
6. Földadó-nyilvántartási felügyelőségek, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 185,614
Dologi kiadások 32,485
7. Állami pénztárak:
a) Központi állami pénztár 62,015
b) Állami pénztár Budapesten 34,156
c) Állami pénztár Zágrábban 15,954
8. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1. 136,543
Dologi kiadások
9. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2. 119,595
Dologi kiadások
10. Jogügyi igazgatóságok:
a) Magyarország:
Személyi járandóságok 62,580
Dologi kiadások 2,900
b) Horvát-Szlavonország:
Személyi járandóságok 14,515
Dologi kiadások 1,720
11. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 57,643
Dologi kiadások 8,213
12. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
13. Állandó kataster:
Személyi járandóságok 403,731
Dologi kiadások 126,269
14. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 105,138
Bányász-iskola Selmeczbányán 8,451
Bányász-iskola Felsőbányán 9,215
Bányász-iskola Nagyágon 510
15. Egyenes adók kezelési, kivetési és beszedési költségei 706,400
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 828,535
16. Fogyasztási adók beszedési költségei 404,154
A fogyasztási-adóvisszatéritések felosztásából 2. 555,457
17. Határvám kezelési költségei 335,694
18. Bélyeg kezelési költségei 213,892
19. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 33,000
20. Fémjelzés kezelési és üzemi költségei 9,748
21. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 9,712
22. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 83,145
Vétel, gyártás, eladás 21. 613,764
23. Lottojövedék 1. 543,913
24. Sójövedék 2. 540,903
25. Perköltségek 60,600
26. Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok 140,689
27. Állami jószágok 979,544
28. Bányaigazgatóságok és számvevő-osztályok 165,755
29. Fémbányászat és opálbánya 2. 755,510
30. Fémkohászat 3. 477,696
31. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 4. 984,162
32. Vasmüvek:
a) Központi vasmüigazgatóság 15,156
b) Vasgyárak 3. 591,776
33. Zsilvölgyi kőszénbánya 22,650
34. Sótermelés 973,381
35. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 69,2031
36. Állami nyomda 564,700
37. Állami épületek 12,630
38. Budapesti állami hidak 97,879
39. Különféle kiadások 227,249
XVII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. a) Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 446,196
Dologi kiadások 165,666
b) Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
c) Vasuti kormánybiztosok 4,200
d) Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 3,000
2. Magyar kir. postatakarékpénztár:
a) Személyi járandóságok 81,848
b) Dologi kiadások 128,450
c) A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 404,031
Dologi kiadások 123,212
4. Kőutak:
a) Állami utak fentartása és felügyelete 2. 898,826
b) A törvényhatóságoknak utjaik és hidjaik fentartására, különös tekintettel a hadászatilag fontos utak és hidakra
250,000
5. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 114,916
Dologi kiadások 45,583
6. Viziutak 283,110
7. Posta és távirda:
Személyi járandóságok 4. 396,000
Dologi kiadások 4. 894,000
8. M. k. államvasutak:
Személyi járandóságok 8. 655,813
Dologi kiadások 1. 209,660
Fentartási és üzemi kiadások:
a) Pályafentartás és felügyelet 5. 198,900
b) Állomási és menetszolgálat 1. 991,207
c) Vontatási, műhelyi és kompátkezelési szolgálat 4. 721,620
d) Anyagszertári szolgálat 42,500
9. M. kir. államvasutak gépgyára:
Igazgatóság:
Személyi járandóságok 111,830
Dologi kiadások 10,760
Különféle kiadások:
Személyi járandóságok 28,750
Dologi kiadások 8,000
Üzemi és fentartási kiadások:
a) Általános költségek 8,800
b) Műhelyi költségek 260,000
c) Gyártási költségek 1. 507,340
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár:
Igazgatóság:
Személyi járandóságok 97,200
Dologi kiadások 10,700
Különféle kiadások:
Személyi járandóságok 45,900
Dologi kiadások 6,500
Üzemi és fentartási kiadások:
a) Általános költségek 30,600
b) Műhelyi és bányaköltségek 360,000
c) Gyártási és termelési költségek 2. 157,300
XVIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 238,850
Dologi kiadások 138,092
2. Ipar, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari czélokra 70,500
Gépészeti ipariskola Kassán 20,260
Kereskedelmi czélokra 6,370
Külkereskedelmi czélokra 10,000
Szabadalmak és védjegyek kezelése:
Személyi járandóságok 4,660
Dologi kiadások 3,700
Az 1878:XX. törvénycikk értelmében az osztrák kincstár javára 25% fejében oda átszámolandó 2,000
3. A gazdaság különböző ágainak emelésére 350,721
4. Selyemtenyésztés emelésére 871,000
5. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 60,370
Keszthelyi gazdasági tanintézet 38,200
Debreczeni gazdasági tanintézet 21,220
Debreczeni földmíves-iskola 36,520
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 48,390
Kassai gazdasági tanintézet 61,250
Rimaszombati földmives-iskola 17,150
Zsitva-ujfalui földmives-iskola 14,820
Adai földmives-iskola 11,030
Csákovai földmives-iskola 19,500
Szentimrei földmives-iskola 26,320
Nagy-szent-miklósi földmives-iskola 10,460
Érdiószegi vinczellérképezde 7. 420
Tarczali vinczellérképezde 9,940
Budapesti vinczellérképezde 11,860
Nagyenyedi vinczellérképezde 7,450
Ménesi vinczellérképezde 9,100
6. Állami erdők 4. 271,701
7. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 108,000
Dologi kiadások 9,000
8. Országos erdei alap 50,000
9. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 33,990
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok 1. 154,230
Ménesek 858,478
Méntelepek 1. 238,042
Lóversenyek 25,000
Magánosok és községek méntartásának segélyezésére és közös csikólegelők előmozditására 10,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyész-alap jövedelméből)
14,136
10. Vesztegintézetek:
Személyi járandóságok 32,460
Dologi kiadások 11,090
A boszniai határszélen 3 vesztegintézet és egy kirendeltség szükséglete 9,600
A kőbányai és a soproni sertésvesztegeldék 10,200
11. A keleti marhavész és egyéb járványos állati betegségek elfojtására:
Személyi járandóságok 43,800
Dologi kiadások 123,700
12. Budapesti állatorvosi tanintézet:
Személyi járandóságok 34,107
Dologi kiadások 18,893
13. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 53,322
Dologi kiadások 10,078
14. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 21,657
Dologi kiadások 16,853
15. Statistikai hivatal:
Személyi járandóságok 97,680
Dologi kiadások 63,380
16. Tengeri hajózás és révügy:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 89,310
Dologi kiadások 23,620
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,435
Dologi kiadások 2,940
Tengerészeti külön czélokra 38,950
Tengeri kikötők 45,700
17. Budapesti kir. zálogházak 220,000
18. Mértékhitelesités:
Személyi járandóságok 7,260
Dologi kiadások 7,983
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 221,420
Dologi kiadások 16,169
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Országos közoktatásügyi tanács 6,680
Tankerületi főigazgatóságok 71,000
Népnevelési tanfelügyelőségek 204,650
Vizsgálati bizottmányok 10,000
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 600,735
Dologi kiadások
Középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok 38,262
Dologi kiadások
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 221,566
Dologi kiadások
Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok 14,832
Dologi kiadások
József-műegyetem:
Személyi járandóságok 190,930
Dologi kiadások
Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 52,800
Dologi kiadások
Iparmüvészeti iskola:
Személyi járandóságok 38,290
Dologi kiadások
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Budapesti VII. ker állami gymnasium 238,450
Nagyszebeni állami gymnasium
Kaposvári állami gymnasium
Fiumei állami gymnasium
Losonczi állami gymnasium
Munkácsi állami gymnasium
Zombori állami gymnasium
Fehértemplomi állami gymnasium
Nagybányai állami gymnasium
Szolnoki állami gymnasium
Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Budapesti II. ker. állami reáliskola
Budapesti V. ker. állami reáliskola
Győri állami reáliskola
Kassai állami reáliskola
Körmöczi állami reáliskola
Lőcsei állami reáliskola
Nagyváradi állami reáliskola
Pancsovai állami reáliskola
Pécsi állami reáliskola 511,674
Szegedi állami reáliskola
Székelyudvarhelyi állami reáliskola
Temesvári állami reáliskola
Soproni állami reáliskola
Dévai állami reáliskola
Kecskeméti állami reáliskola
Nagykállói állami reáliskola
Aradi állami reáliskola
Székesfehérvári állami reáliskola
Pozsonyi állami reáliskola
Brassói állami reáliskola
Sümegi reáliskola segélyezésére 4,000
Esztergomi reáliskola segélyezésére 2,000
Vágujhelyi reáliskola segélyezésére 1,200
Felekezeti középiskolák segélyezésére 90,590
Középiskolák közös költségei 12,000
Szakiskolák, és pedig:
Bábaiskolák: Nagyszebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 29,000
Budapesti közép-ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 66,600
Iparos tanulók iskolái: Személyi járandóságok 49,400
Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,400
Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 9,840
Az ujvidéki polgári iskolával kapcsolatos kereskedelmi és ipariskola részére együttesen:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 12,850
Brassói állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 12,000
Kereskedelmi iskolák segélyezésére 24,500
Elemi és polgári férfi tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti I. ker. férfi elemi és polgári tanitó-képző 351,245
Bajai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Félegyházai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Csurgói férfi elemi és polgári tanitó-képző
Dévai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Iglói férfi elemi és polgári tanitó-képző
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó-képző
Lévai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Losonczi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Mármaros-szigeti férfi elemi és polgári tanitó-képző
Modori férfi elemi és polgári tanitó-képző
Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képző
Székely-kereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Zilahi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Znyo-várallyai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Aradi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti II. ker. elemi és polgári tanitónő-képző 193,755
Kolozsvári elemi és polgári tanitónő-képző
Pozsonyi elemi és polgári tanitónő-képző
Szabadkai elemi és polgári tanitónő-képző
Budapesti VI. ker. elemi és polgári tanitónő-képző
Győri elemi és polgári tanitónő-képző
Tanitóképzők közös költségei 8,000
Tornapóttanfolyamok 3,000
Népnevelési szükséglet 1. 530,000
A néptanitók nyugdijintézete segélyezése 150,000
A „Néptanitók Lapja” kiadására 11,000
Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti állami felsőbb leányiskola 188,980
Kolozsvári állami felsőbb leányiskola
M. -szigeti állami felsőbb leányiskola
Terncséni állami felsőbb leányiskola
Soproni állami felsőbb leányiskola
Lőcsei állami felsőbb leányiskola
Pozsonyi állami felsőbb leányiskola
Beszterczebányai állami felsőbb leányiskola
Temesvári állami felsőbb leányiskola
Kolozsvári felsőbb leányiskola segélyezésére 3,500
Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 36,100
Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 38,200
A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jöevdelme 2,607
Balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 8,900
Állami tanintézetek épitésére fölvett kölcsönök törlesztése:
Az egyetemi épületek létesitésére fölvett 2. 087,968 frtnyi kölcsön törlesztésének 16. részlete 146,322
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére fölvett 300,000 frt kölcsön törlesztésének 13. részlete 21,000
Az egyetemi belgyógyászati kóroda felépitésére fölvett 300,000 frt kölcsön törlesztésének 11. részlete
21,000
A budapesti egyetemi orvoskari intézetek felépitésére az 1881:XX. törvénycikk értelmében beruházott 718,853 frt kölcsön után az idézett tc. 3. §-a értelmében 6. részletül
43,132
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek épitésére forditott 680,000 frtnyi kölcsön törlesztésének 6. részlete
40,800
A budapesti V. kerületi állami reáliskola épitésére forditott 250,000 frt kölcsön törlesztésének 6. részlete
15,000
A kir. „József”-műegyetem és az állatgyógyintézet létesitésére fölvett 790,000 frtnyi kölcsön törlesztésének 6. részlete
50,000
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 247,844 frtnyi épitési költségének törlesztésére 6. részletül
13,800
A budapesti egyetemi első szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt épület 101,525 forint vételárának 5. törlesztési részlete
6,542
A szülészeti kóroda kibővitésére és az egyetemi épitkezésekre szükséges terület nagyobbitására megvett alapitványi ház és telek 161,230 frt vételára után törlesztési 5. részletül
9,674
A festészeti mesteriskola épületére fölvett 39,000 frtnyi kölcsön törlesztésére 6. részletül 4,140
A II. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt ház és telek 70,438 frtnyi vételárának fedezésére fölvett kölcsön 5. törlesztési részletül
6,210
A pozsonyi bábaiskolai épület és telek vételárának fedezésére fölvett 75,660 frtnyi kölcsön után törlesztés fejében 5. részletül
4,540
A pancsovai állami reáliskola épitésére fölvett 50,000 frt kölcsön után törlesztési 4. részletül 3,000
A dévai állami reáliskola és internatus épitésére fölvett 83,000 frt kölcsön után törlesztési 4. részletül
5,000
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum számára megvett telkek 70,196 frt vételárából - a Budapest főváros által ezen czélra adományozott 30,000 frt és az ezen összeg után dőközben felszapodorott 1,640 frt 70 kr. kamat levonása után - még fennmaradó 38,555 frt 30 kr. kölcsön törlesztése fejében 4. részletül; s ehhez a 41,170 frt 50 krért még hozzávett telek vételára s kamatai fejében fizetendő részlet4,784
Az országos mintarajziskola kibővitésére megvett telek 25,000 frt vételárának kamata és törlesztése fejében 3. részlet
1,500
A modori állami tanitóképző intézet épületének létesitésére fölvett 120,000 frt kölcsön törlesztésének 3. részlete
5,000
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének felépitésére fölvett 138,407 frt kölcsön törlesztésének 3. részlete
8,304
A budapesti törvényszéki orvostani intézet részére megvett telek 49,254 frtnyi vételárának és 206,315 frtnyi épitési költségnek 3. törlesztési részlete
14,863
Az országos közoktatási tanács és a tanárképző intézet gyakorló iskolája telkének megvételére és házának épitésére fölvett összesen 220,500 forint kölcsön 3. törlesztési részlet
13,230
Az orvoskari intézetek számára megvett telek és épület 40,000 frt vételárának törlesztésére 3. részlet
2,400
A budapesti VI. ker. állami tanitónő-képző intézet kibővitésére megkivántató telek 32,000 frt vételárának és 171,672 frt épitési költségeinek fedezésére fölvett kölcsön tőke- és kamattörlesztési 3. részlete

12,221
Ugyanazon tanitónőképző épületének épitésére fölvett 207,863 frtnyi kölcsön törlesztésére 9. részletül
13,961
A kolozsvári egyetem természet- és orvostudományi intézetei részére létesitendő, s a városi vizvezeték alapjául szolgálandó vizvezeték költségeire (135. 270 frt) 3. törlesztési részlet
12,283
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére szükséges 158,419 forint kamata és törlesztési 3. részlete
8,959
A budapesti VII. ker. állami főgymansium telkének megvételére szükséges 62,000 frt kamata s törlesztési 2. részletéül
3,700
A budapesti tud. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére szükséges 150,000 frtból, az 1888. évben felhasználandó 75,000 frtnak kamata és törlesztési első részlete
4,500
A budapesti I. ker. állami férfitanitó-képző épületének épitésére fölvett 322,828 frtnyi kölcsön 4. törlesztési részletéül
19,370
A máramaros-szigeti állami férfitanitóképző épületének épitésére fölvett 90,000 frtnyi kölcsön 4. törlesztési részlete
5,400
A pozsonyi állami tanitó-képző épületének épitésére fölvett 113,932 frtnyi kölcsön törlesztésére 10. részletül
7,000
A győri állami tanitó-képző épületének épitésére fölvett 82,021 frtnyi kölcsön törlesztésére 5. részletül
4,921
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére szükséges 350,000 frt kamata s törlesztésére 2. részletül
21,000
A brassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére fölveendő 105,000 frtból, az 1888. évben felhasználandó 55,000 frt kamata és első törlesztési részlete
3,300
A csáktornyai tanitóképző épületének felépitésére szükséges 46,600 frtnyi kölcsön kamata és törlesztésére első részlet
2,800
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára 12,000
A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma 17,690
A gyulafehérvári r. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék 5,985
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalap részére a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij: 2 állomás, egyenkint 315 frttal 630
Kamarai járandóság, erdélyi helv. hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lekész számára 187
Halli alapitványi alafák és segélydijak, és pedig:
7 alafa 420 forinttal, 7 segélydij 210 frttal megkivántató összeg pótlására 2,651
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 200 forinttal 3,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos

3,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 4,740
A debreczeni református collegium részére 4,000
Az általános tápintézeti alapba olvasztott nagyszombati convictusi alap és az ebből javadalmazott nagyszombati convictus javára tett kincstári alapitvány után évi járulék fejében
6,090
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 110,090
Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 30,500
Meteorológiai központi intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,500
Országos m. kir. zene- és szinmüvészeti akadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 49,000
Nemzeti zenede segélyezésére 1,500
Iparmüvészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 22,400
Technológiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 24,320
Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,000
Magyar művészeti ösztöndij-alap:
3 ösztöndij 420 frttal 1,260
Képzőművészet czéljaira 15,000
A képzőművészeti társulat segélyezésére 4,000
A nápolyi Stazione Zoologicanak 1,252
Festészeti tanfolyam nők számára 5,600
Iparművészet czéljaira 1,000
Műemlékek:
a) Országos bizottság 15,000
b) Vajda-Hunyad várának fentartására átalányul 4,000
A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulatok segélyezésére és országos érdekü kutatásokra
6,000
Magyar történelmi és irodalomtörténeti források és emlékek kiadására és feldolgozására 15,000
A magy. tud. akadémia részére, az ó-kori classikusok műveinek általa rendezett kiadására 1,500
A magy. tud. Akadémia könyvtárának gyarapitására 5,000
A magyar tud. Akadémia mathem. és term. tud. osztálya részére, országos érdekü kutatásokra és közleményekre
5,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 3,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 1,000
A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fentartási költségeihez 400
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 94,050
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 34,200
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 61,750
A görög keleti hitvallásu egyháznak 95,000
Az unitárius hitvallásu egyháznak 4,750
Az izraelita vallásuak egyházának 4,750
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 166,128
Dologi kiadások 62,979
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 441,241
Dologi kiadások 16,900
3. Királyi tábla Budapesten:
Személyi járandóságok 608,627
Dologi kiadások 30,200
4. Királyi tábla Marosvásárhelyen:
Személyi járandóságok 101,461
Dologi kiadások 7,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 35,380
Dologi kiadások 9,568
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5. 296,414
Dologi kiadások 1. 506,884
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1. 000,325
Dologi kiadások 1. 515,780
8. Országos fegyintézetek és kerületi börtön, közvetitő intézetek és állami fogház:
Illavai országos fegyintézet 114,740
Lipótvári országos fegyintézet 128,616
Mária-nostrai országos fegyintézet 55,008
Munkácsi országos fegyintézet 89,820
Nagyenyedi országos fegyintézet 46,620
Soproni országos fegyintézet 112,270
Szamosujvári országos fegyintézet 102,110
Váczi országos fegyintézet 116,020
Szegedi kerületi börtön 85,440
Kishartai közvetitő intézet 15,363
Váczi közvetitő intézet 11,020
Váczi állami fogház 5,150
9. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 268,760
10. Telekkönyvezés 7,000
11. Az 1886:XXVIII. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése
15,200
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 295,021
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági költségek 4,000
Központi ruharaktár 34,987
Fegyverzeti bizottság 17,368
Ludovika akadémia 355,765
Honvéd-menház 34,808
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság 61,250
5. Kerületi parancsnokságok 228,000
6. Csapatok:
Gyalogság átalánykép 7. 128,423
Koronaőrség átalánykép
Lovasság átalánykép
7. Csendőrségi költségek 19,391
8. Honvédhadbirósági tiszti kar 50,781
9. Honvéd hadbiztosság 69,686
10. Honvéd szakszámvevőség 89,067
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 61,000
Rendes kiadások összege 321. 055,687

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmány költsége 2,988
2. Átmeneti rendkivüli kiadások az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 35,830
Dologi kiadások 4,170
3. Az 1887. évben szerkesztett gyógyszerkönyv nyomtatási költsége fejében 3,000
4. Az összes m. kir. csendőrkerületi parancsnokságok állományának 1 alantas tiszt, 1 őrmester, 6 örsvezető és 60 csendőrrel; alosztályaik számának pedig 13 gyalogőrssel leendő szaporitása esetén, egyszersmindenkorra felmerülendő költségekre

10,749
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 12,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire

13,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 12,000
4. Szeged város kárvallott lakosainak az 1880:XX. tc. 27. § alapján adandó 500,000 frt rovására adott kisebb kölcsönök után a 29. § illetőleg az 1882:VII. tc. 4. § értelmében az állami kincstár által fizetendő annuitási részletek

29,640
5. Szeged város lakóinak az 1880:XX. törvénycikk alapján adott kamatozó kölcsönökre egyszerre történt visszafizetések folytán az állami kincstár által fedezendő évi járulék
4,680
6. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6. 764,800 forintnyi jelzálog-kölcsön kamat- és tőketörlesztésére
403,183
7. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából fölvett záloglevélkölcsönök tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2 %-os: 1884. évi kölcsön 54,016
1885. évi kölcsön 110,132
1886. évi kölcsön 74,718
4%-os 1886. évi kölcsön 6,875
1887. évi kölcsön 50,000
1888. évi kölcsön 40,000
8. A bevándorolt bukovinai székelyek szükségleteinek fedezésére 9,715
9. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására fölvett kölcsön kamat- és tőketörlesztésének az állami kincstár által fedezendő része, az 1885:XV. törvénycikk 7. §-a alapján
376,100
10. A Károlyvárostól Fiuméig vezető ugynevezett Luiza-út helyreállitására szükséges 75,000 frtnak első részlete
25,000
11. Urvölgyi munkások áttelepitésére átalánykép 25,000
12. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbbrendü állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére
250,000
III. FEJEZET. Földmivelés-, ipar és kereskedelmi ministerium:
1. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 86,000
2. Az "Adria" gőzhajózási társaság segélyezésére 307,300
3. Az "Adria" gőzhajózási társaság felügyeletére 4,000
4. Gőzhajózási járatok segélyezésére 30,000
5. A m. kir. földtani intézetnek további fölszerelésére 1,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A pancsovai állami reálgymnasiumnak az épitkezés tartamára leendő ideiglenes elhelyezésére 4,000
2. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 4. évi átalány 6,000
3. A budapesti kir. tud. és műegyetemi olvasókör segélyezésére, a központi egyetemi épület épitési idejére bérlendő helyiség czéljára
1,200
4. Az ebdüh elleni gyógymód kisérleteire a budapesti tud. egyetemen 3,000
5. Az ev. református és esetleg unitárius középiskoláknál befektetésekre és beruházásokra 40,000
6. A brassói állami reáliskola ideiglenes helyiségének bére 3,300
7. A budapesti tudományos-egyetem volt gondnokának kezelése alatt felgyülemlett és az egyetemi alap által előlegezett 27,915 frtnyi számlatartozások törlesztésére 2. részlet
9,000
8. A budapesti egyetem központi épületének átalakitása folytán felmerült túlkiadások fedezésére 12,600
9. Egy üvegtechnikai műhely s tanfolyam személyi és dologi költségeire a budapesti egyetemen 1,800
10. A nagyszebeni jogakadémia 5 tanára személyi járandóságainak fedezésére 10,010
11. Magyarország földtani térképének előállitási költségeire 420
V. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyező-egylet rendelkezésére 80,000
2. Hátibőröndök beszerzésére szükséges 460,000 forintnak 4 évre való felosztása mellett esedékes IV. részlete
115,000
Átmeneti kiadások összege 2. 267,426

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 850,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A nemzeti szinház faalkotásu szinpadának vasszerkezetü gépezetekkel kicserélési költségekre II. részlet
8,020
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 100,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 61,000
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai Nádor-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 80,000
A vasműveknél teljesitendő épitkezésekre 127,400
A selmeczbányai erdészeti akadémia kiépitésére 40,000
4. A vágvölgyi vasut megvételére a 6. 988,000 forinttal megállapitott vételár 1888. évben fizetendő részlete, az 1879:XXVII. tc. alapján
488,000
5. 5,614 darab tiszavidéki vasuti részvény törlesztésére az 1880:XXXVIII. tc. alapján 1. 377,149
IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
Uj utak és hidak épitése:
1. Kolozsvármegyében az apahida-szászrégeni állami út folytatólagos épitésére 15,000
2. Krassó-Szörény vármegyében a báziás-orsovai állami út Ribisevo és Divics közti szakaszának kiépitésére végrészletként
12,600
3. Liptó vármegyében a nagyszombat-krakói állami úton levő 316. számú rózsahegyi Vághid ujból épitésének befejezésére
32,400
4. A Barcs és Terézienfeld közti Drávahid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
5. A honvédelem szempontjából egyes törvényhatósági utakon sürgősen szükségelt hiánypótlásokra
350,000
6. A zágrábi Szávahid feletti párhuzammű folytatólagos kiépitésére 10,000
7. Az otocac-gospici állami úton 120-121 klmtr közti Gacska-hid vas felszerkezettel való felépitésére
30,000
Viziutak épitése:
8. A felső Duna általános szabályozási munkálataira:
a) szabályozási munkálatokra 1. 050,000
b) felügyeletre 50,000
9. A budapesti dunarész szabályozására:
a) a szabályozási művek fentartására 10,000
b) a ráczalmási szakaszon még szükséges kőhányás folytatására 80,000
c) felügyelet, felülvizsgálat és szelvényezésére 4,000
10. A bajai partbiztositás folytatására 30,000
11. A Tiszánál létesitendő szabályozásra:
a) szabályozási munkákra 390,000
b) felügyeletre 10,000
12. A Szamosnál létesitendő szabályozásra:
a) szabályozási munkákra 98,000
b) felügyeletre 2,000
13. Az egyesült Kőrös folyónál:
a) az átmetszések kiásatására és bővitésére 190,000
b) felügyeletre 10,000
14. A Temes folyónál:
A folyó hajózhatóvá tételére 27,000
15. A Maros folyónál:
Szabályozási munkálatokra 30,000
16. A Bodrog folyónál:
a) az átmetszések kiásatására és bővitésére 63,000
b) felügyeletre 2,000
17. A fiumei kikötő épitésére:
a) épitkezésekre 575,000
b) felügyeletre 25,000
18. A Drávánál: szabályozási munkákra 150,000
19. A távirda-hálózat fejlesztés és a posta részére megszerzett ingatlanok után résztörlesztések 100,000
20. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál 1.000,000
21. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) A munkács-beszkidi vasut további kiépitésére V. és utolsó részlet 410,000
b) A dombovár-zákányi vonal átalakitására 50,000
c) A budapest-dunaparti teherpályaudvaron két raktár és vágányzat létesitésére 60,000
d) Győr állomás bővitésére és átalakitására III. részlet 100,000
e) Bruck állomáson egy rendező pályaudvar kiépitésére III. és utolsó részlet 40,000
f) Fiume állomás kibővitésére III. részlet 266,000
g) A budapesti fütőház és főmühely gépészeti berendezésének folytatására 100,000
h) Fahidak vasszerkezettel való kicserélésére IV. részlet 600,000
i) A budapest-józsefvárosi keresztezési pont megszüntetése czéljából szükséges épitkezésekre I. részlet
300,000
k) Aszód-hatvani második vágány létesitésére 80,000
l) 150 darab mozdony beszerzésére V. részlet 826,750
m) 600 drb teherkocsi beszerzésére VI. részlet 59,560
n) 3000 drb teherkocsi beszerzésére V. részlet 1. 281,140
o) 2000 drb teherkocsi beszerzésére IV. részlet 801,350
p) 100 darab személykocsi beszerzésére III. részlet 175,510
q) Folytatólagos fékfelszerelésre, fékvezetékekre és gőzfütési berendezésekre 100,000
22. Beruházások a m. kir. állami vasutak gépgyáránál 35,000
23. Beruházások és uj épitkezések a diósgyőri vas- és aczélgyárnál 130,000
V. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézeteknél 18,350
2. Selyemtenyésztésnél 50,000
3. Állami lótenyészintézeteknél 37,000
4. Uszorok beszerzésére 3,000
5. Kövezési munkákra 15,000
6. A fiumei Rudolf-molón épitendő két tárház 240,000 forint költségének II. részletéül 80,000
7. Az állami erdőknél 141,900
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyet,. könyvtár hiányainak pótlására szükséges 15,000 frt 5. évi részlete 3,000
2. A budapesti egyetem uj természetrajzi és természettudományi intézeteinek belső felszerelésére szükséges 150,000 frt 3. részlete
15,000
3. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 3. részlete
15,000
4. A kolozsvári egyetemi könyvtár hiányainak kiegészitésére 6 év alatt felveendő 9,000 frtnak 4. részlete
1,500
5. A kolozsvári egyetem uj boncztani, kórboncztani és törvényszéki orvostani alapfelszerelésére szükséges 50,000 frt 3. részletül
10,000
6. A „József” műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 7,000
7. A zombori m. kir. államgymnasium épületének létesitésére szükséges 113,681 frt 5. részletéül 18,000
8. A budapesti I. ker. állami tanitóképző intézetnek tanszerekkel és eszközökkel leendő felszerelésére megkivántató 27,800 frtból 3. részletül
6,000
9. A házi ipart és ipari oktatást terjesztő első egyesület által fentartott és a közoktatási kincstár által átvett pozsonyi iparitanitónő-képző után, a postakincstárnak visszatéritendő 11315 frt tőke, továbbá a pozsonyi takarékpénztárnak visszatéritendő 27,549 frt tőke és kamatainak törlesztésére 3. és utolsó részlet


9,000
10. A festészeti mesteriskola szakkönyvtárára hat év alatt felveendő 6,000 frtnak 4. részletéül 1,000
11. Nők számára nyitott festészeti tanfolyam folytatólagos felszerelésére 1,000
12. Az iparművészeti muzeum szakkönyvtárának kiegészitésére szükséges 8,000 frtnak 3. részletéül
2,000
13. A brassói reáliskola butoraira és tanszereire 1,000
14. A budapesti VI. ker. állami tanitónőképző uj épületszárnyának belső felszerelésére megkivántató 20,000 frt első részletül
5,000
15. A modori állami tanitóképző uj épületének belső felszerelésére szükséges 8,000 frt első részlete
4,000
16. A budapesti egyetem törvényszéki orvostani intézetének belső felszerelésére szükséges 32,000 frt első részletéül
8,000
17. A pancsovai állami főgymnasium belső felszerelésére szükséges 8,000 forint első részlete 4,000
18. A nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme menyezetének megujitására
4,000
19. Az országos közoktatási tanács és a budapesti tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiuma számára készülő ház belső felszerelésére szükséges 25,000 frt 2. részletéül
6,000
20. A kolozsvári tud. egyetem uj boncz-, kórboncz- és törvényszéki orvostani intézetének tanszerekkel leendő ellátására szükséges 40,000 frt 2. részletéül
5,000
21. A dévai állami főreáliskola és internatus felszerelésére szükséges 15,000 frt első részletéül 5,000
22. A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének belső felszerelésére szükséges 40,000 forint első részletéül
5,000
23. A budapesti tud. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére szükséges 15,000 frtból az 1888. évben felhasználandó
75,000
24. A brassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére felveendő 105,000 frtból az 1888. évben felhasználandó
55,000
25. A csáktornyai állami tanitóképző épitésére 46,600
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 100,000
Beruházások összege 13. 817,679

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 6. 560,919
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1888. évi rendkivüli szükséglete 4. 424,000 frt után 1.389.136
Kiadások főösszege 345. 090,847

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az állami kölcsönök tőketörlesztési évi aranyjáradékai fedezésére az 1880:VIII. és 1881:XI. tc. alapján kibocsátandó járadékkötvények eladásából
4.442,474
2. A földtehermentesitési kötvények törlesztésének fedezésére az 1880:IX. tc. alapján kibocsátandó 5% papirjáradék-kötvények eladásából
8.018,115
3. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 1.250,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása
A váltságkötelezettek járadékai 229,700
5. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevételei 493,483
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 13,725
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 345,790
6. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. törvénycikk alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére
98,899
7. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
2.401,988
II. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,795
III. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló útlevelek kiállitási dijaiból 150
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság:
Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére
40,575
Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő titkár, valamint egy hivataltiszt fizetéséek és lakpénzének megtéritéséről
2,700
2. Országos levéltár 4,255
3. A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
4. Általános közigazgatási bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 69,560
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése
42,000
Országos tébolydák bevételei 124,583
Tolonczok élelmezési költségtéritménye czimén 1,000
„Hivatalos lap” jövedelme 36,000
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 45,400
A fővárosi rendőrség átalánya 479,301
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 10,000
Különféle bevételek 1,000
Közigazgatási hatóságok által megállapitott pénzbüntetésekből befolyó jövedelem 117,200
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Egyenes adók:
Földadó: állami adó 24.698,636
Földtehermentesitési járulék 10.301,364
2. Házadó: állami adó 7.220,500
Földtehermentesitési járulék 2.779,500
3. Keresetadó: állami adó 13.332,040
Földtehermentesitési járulék 5.067,960
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Állami adó 1.976,470
Földtehermentesitési járulék 823,530
5. Bánya-adó: állami adó 63,000
Földtehermentesitési járulék 27,000
6. Tőkekamat- és járadékadó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 669,781
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 27,530
c) Maradvány- és irtványföldváltsági kötvények kamatai után 7,990
d) A keleti vasuti államkötvények kamatai után 60,963
e) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék utáni adó 2.064,083
f) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami adó 1.867,777
Földtehermentesitési járulék 751,876
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.600,000
8. Nyereményadó 220,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 500,000
10. Hadmentességi dij 3.050,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.623,000
12. Késedelmi kamat:
Állami adó után 897,800
Földtehermentesitési járulék után 322,200
Maradvány- és irtványföldváltsági járadékok után 7,000
13. Adóbehajtási illetékek 210,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 230,000
Fogyasztási adók:
15. Szeszadó 10.000,000
16. Boradó 5.200,000
17. Husadó 2.880,000
19. Söradó 1.330,000
19. Czukoradó, és pedig:
a) czukorgyárak üzemi adója 1.600,000
b) a gyárak pótlékai az 1878:XXIII. tc. értelmében 400,000
Az 1881:IV., illetve 1883:V. és 1887:XLVII. tc. alapján:
20. Czukorfogyasztás után 2.050,000
21. Sörfogyasztás után 1.456,000
22. Ásványolaj-adó 3.550,000
23. Sajtolt élesztőtől járó fogyasztási adó 200,000
24. Aranyagiónyeremény 926,700
25. Határvám 456,850
26. Bélyeg 9.340,000
27. Jogilletékek 17.600,000
28. Dijak 384,000
29. Fémjelzés 22,880
30. Ut-, hid- és révvám Horvátországban 26,000
31. Dohányjövedék: vétel, gyártás, eladás 45.319,410
32. Lottojövedék 2.914,000
33. Sójövedék 14.799,153
34. Perköltségek 73,200
35. Állami jószágok 2.913,400
36. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 48,766
37. Fémbányászat és opálbánya 2.851,686
38. Fémkohászat 3.477,696
39. Pénzverőhivatal fémbeváltással együtt 5.028,256
40. Vasművek 3.660,237
41. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,369
42. Sótermelés 973,381
43. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,460
44. Állami nyomda 670,000
45. Állami épületek 22,185
46. Budapesti állami hidak 97,879
47. Állami ingó vagyon 46,851
48. Különféle bevételek 688,829
VI. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Számviteli költségek és kormányfelügyeletért fizetendő illetékek 14,100
2. M. kir. postatakarékpénztár 212,298
3. Államépitészeti hivatalok 49,387
4. Kőutak 15,825
5. Folyammérnöki hivatalok 10,200
6. Viziutak 960
7. Posta és távirda 12.300,000
8. M. k. államvasutak 36.500,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 2.244,550
10. Diósgyőri magy. k. vas- és aczélgyár 3.074,500
VII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 51,500
2. A gazdaság különböző ágainak emelése 156,200
3. Selyemtenyésztés 856,000
4. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 29,930
Keszthelyi gazdasági tanintézet 17,300
Debreczeni gazdasági tanintézet 2,200
Debreczeni földmives-iskola 31,350
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 21,650
Kassai gazdasági tanintézet 35,920
Rimaszombati földmives-iskola 10,600
Zsitvaujfalui földmives-iskola 8,240
Adai földmives-iskola 8,200
Csákovai földmives-iskola 13,350
Szentimrei földmives-iskola 15,400
Nagy-szent-miklósi földmives-iskola 3,200
Tarczali vinczellérképezde 4,350
Budapesti vinczellérképezde 3,510
Nagyenyedi vinczellérképezde 980
Ménesi vinczellérképezde 5,650
5. Állami erdők 6.524,367
6. Országos erdei alap 50,000
7. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1.689,416
Ménesek 493,350
Méntelepek 403,330
A lótenyésztési alap jövedelme 14,136
8. Vesztegintézetek 18,000
9. Az 1874:XX. tc. alapján befolyandó birságokból 18,000
10. Budapesti állatorvosi tanintézet 13,600
11. Bányailletékek 95,000
12. Statistikai hivatal 40,000
13. Tengeri hajózás és révügy 210,900
14. Budapesti kir. zálogház 220,000
15. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 37,750
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 73,674
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 220,421
A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium járuléka az állatorvostani alapból 433
A magyar vallásalapból a szülészeti kóroda részére megvett ház utáni bérjövedelem 4,000
A budapesti egyetem kórodáin befolyó ápolási dijak 15,000
Kolozsvár város közönsége részéről az ugyanottani egyetem vizvezetékének létesitésére fizetendő járulék
7,633
Tanárvizsgálati díjak 2,400
Tandíjszázalékok 3,300
Tanpénzek 139,650
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 89,845
Siketnémák intézete Váczon 21,420
Vakok országos intézete Budapesten 24,658
Vakok ápoldai alapja 2,729
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 4,740
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumi alap 10,677
Országos zeneakadémia 5,000
Országos szinésziskola 1,000
Magyar művészeti ösztöndijalap 1,354
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 2,800
2. Királyi főügyészségek 3,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 16,319
4. Királyi ügyészségek 212,640
5. Országos fegyintézetek és kerületi börtön, közvetitő intézetek és állami fogház 147,270
6. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 268,760
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
Központi igazgatás:
1. Az Oeffner- és Molterer-féle házak tiszta bérjövedelme 2,000
Honvédségi intézetek:
2. A Ludovika akadémiai általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett napidijak fejében
177,605
3. Honvéd menházalap jövedelme 1,494
Csapatok:
4. Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 26,000
5. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 10,000
6. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 62,400
7. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 3,000
Rendes bevételek összege 325.827,602

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból az igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében
2,988
2. A gyógyszerkönyv példányai egy részének elárusitásából bevárandó II. évi bevétel 1,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 5. 000,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1. 200,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 40,000
2. Bordézsmaváltságból 10,000
3. Állami előlegekből 322,000
4. Szamos-Ujvár városától peregyezség alapján 31,541
III. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Amerikai és európai sima és gyökeres szőlővesszőknek leszállitott áron való értékesitéséből, az amerikai kisérleti telepekről s a kecskeméti állami szőlőbirtokról
36,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti tud. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére szükséges 150,000 forintból az 1888. évben felhasználandó s kölcsön utján beszerzendő
75,000
2. A brassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére felveendő 105,000 frtból az 1888. évben felhasználandó s kölcsön utján beszerzendő
55,000
3. A csáktornyai állami tanitóképző épitésére s kölcsön utján beszerzendő 46,600
Átmeneti bevételek összege 6. 820,129
Bevételek főösszege 332. 647,731
4. § A 2-ik §-ban megállapitott összes 345,090. 847 frtnyi
kiadások és a 3-ik §-ban megajánlott összes 332. 647,731 frtnyi
jövedelmek és bevételek között 12. 443,116 forint
hiány mutatkozik.

Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt hitelmüvelet utján fedezze.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és az 1886:XXXVII. tc. 5. §-ában megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, - az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1888. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete, 3., 4., 5. és 6. czimének személyi járandóságai között, továbbá a XVIII. fejezet 5. czime egyes rovatai között és ugyanezen fejezet 9. czimének 4. és 5. rovatai között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére