1889. évi XIV. törvénycikk

az első magyar-gácsországi és a magyar-nyugoti vasutak magyar vonalainak megváltásáról * 

1. § Az első magyar-gácsországi vasuttársaság magyarországi vasutvonalának a magyar állam által leendő megváltása iránt egyrészről a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek, másrészről a nevezett vasuttársaság között 1888. évi deczember 23-án megkötött szerződés jóváhagyatván, beczikkelyeztetik.

2. § Ugyszintén a magyar nyugoti vasuttársaság magyarországi vasutvonalainak a magyar állam által leendő megváltása iránt egyrészről a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek, másrészről a nevezett vasuttársaság között. 1888. évi deczember 22-én megkötött szerződés jóváhagyatván, beczikkelyeztetik.

3. § A magyar nyugoti vasuttársaságának az általa osztrák vonalának államositása alkalmából ugyanezen vonal terhére felveendő 1.500,000 frt névértékü beruházási kölcsönre az adómentesség, valamint ezen kölcsön fő- és részletkötvényei kiállitására, nemkülönben a kölcsön felvételére és zálogjogi bekebelezésére vonatkozó okmányokra és a kibocsátandó czimletek szelvényeire is teljes bélyeg- és illetékmentesség engedélyeztetik.

4. § Ezen törvény a törvénytárban való megjelenése napján lép hatályba, végrehajtásával a közmunka- és közlekedésüyi és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.

Szerződés,

mely az első magyar-gácsországi vasut részvény-társaság magyarországi vonalának a magyar állam által leendő beváltása iránt, egyrészről a magyar államot képviselő közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi m. kir. ministerek, másrészről pedig az első magyar-gácsországi vasut részvény-társaság között a következőkben köttetett.

1. § Egyetértőleg megállapittatik, hogy az állami megváltási jog, mely az első magyar-gácsországi vasut magyarországi vonalának épitésére és üzletére az 1869. évi Vl. tc. alapján ugyanazon évi évi julius 14-én kiállitott engedélyokmány 30. §-a értelmében csak 1899. évi augusztus 5-én lépne hatályba, a jelen szerződésben körülirt, módozatok szerint és feltételek alatt már az 1889. évi január 1-én érvényesittessék.

Ehhez képest a magyar állam a mondott naptól számitott joghatálylyal átveszi és beváltja az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság magyarországi vonalat, nemkülönben mindennemü ingó és ingatlan vagyonát, u. m. a pálya testét, épitményeit, felsrerelési és forgalmi eszközeit, anyagkészleteit és készpénzeit avagy pénztári maradványait és összes cselekvő követeléseit, ugy, a mint ezek a társulat könyveiben és leltáraiban 1889. évi január 1-én felvéve lesznek, illetve a társaság osztrák vonalával közös ingó vagyonra nézve a cs. kir. osztrák kormánynyal egyetértőleg megállapittatni fognak; ellenben lemond azon állami előlegekről és ezek kamatjairól, melyek a társasának akár állami biztositás czimén, akár az 1883:XXIV. tc. alapján kiszolgáltattak, avagy még ezentul kiszolgáltatni fognak. Egyszersmind az elsőbbségi tartozásokból eredő kötelezettségek kivételével, átvállalja a társaságnak a magyarországi vonal üzeméből eredő minden néven nevezendő jogerejü szerződéseit, jogügyleteit, tartozásait és kötelezettségeit is.

Miután pedig jelen szerződésnek az alábbi 10. §-ban kikötött törvényhozási, illetve közgyülési jóváhagyása az idő előrehaladott volta következtében 1889. évi január 1-ig már ki nem eszközölhető, a közmunka- és közlekedésügyi minister fentartja magának a jogot, hogy a vasut magyarországi vonalának üzletét az 1883. évi XXIV. tc. alapján 1889. évi január 1-én átvehesse, az erre vonatkozó rendelkezések külön fogván megtétetni.

2. § A társasági részvények és ezüst értékről szóló elsőbbségi kötvények kamatoztatására és törlesztésére szükséges részarányosan a társasági magyarországi vonalra eső összegeket és pedig:

a) az 1869. évi VI. tc. alapján az engedély lejártáig, vagyis 1961. évi deczember 24-ig terjedő időre tiszta jövedelemként biztositott évenkinti 641,260 forint 37 kr. erejéig ezüstben;

b) az 1875. évi XL. tc. alapján 1934. évi deczember 31-ig terjedő időre külön biztositott évenkinti 139,836 forint erejéig ezüstben; végül

c) az 1887. évi XXXIII. tc. alapján 1961. évi deczember 24-ig terjedő időre külön biztositott évenkinti 92,903 forint 80 kr. erejéig ezüstben,

a magyar állam minden megtéritési igény nélkül azon részösszegekben és azon időpontokban fogja adómentesen rendelkezésre bocsátani, melyek a

·/. a mellékelt jegyzékben kitüntetve vannak, s azon pénzintézetnél, illetve, pénztáraknál, melyek e czélra időről-időre, vagy esetről-esetre közös egyetértéssel megállapittatni fognak.

Az ezen fizetési ügylet alkalmából netán keletkező kamatjövedelmek, továbbá beváltás végett be nem mutatott illetve elévült, értékek az állam javára esnek.

Ellenben az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság által az 1875. évi XLI. és 1876. évi XI. tc. alapján felvett 420,200 frt arany uj beruházási kölcsön 5%-os, valamint az 1888. évi XVII. tc. alapján felvett 6.230,800 német birodalmi értékü márkát tevő uj beruházási kölcsön 4 1/2%-os kamatait és törlesztési szükségleteit, ugy mint eddig, jövőre is a magyar állam fogja az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság helyett, de minden visszatéritési igény vagy a részvényesek különbeni megterheltetése nélkül fizetni.

3. § A magyar állam részére kiköttetik a jog, hogy a társasági részvénytőkének a magyarországi vonalra eső részét akár egyszerre, akár egy a kormány által szabadon megállapitandó törlesztési terv szerinti, az ily módon beváltott részvények teljes névértékének kifizetésével törleszthesse.

Felhatalmazza továbbá a társaság a magyar kormányt, hogy azon társasági kölcsönöket, melyek a társaság magyar és osztrák vonatait együttesen terhelik, a cs. kir. osztrák kormány egyetértésével, a csak a magyarországi vonalat terhelő kölcsönöket pedig saját hatáskörében felmondhassa; hogy továbbá az ekként netán beváltandó, illetve convertálandó elsőbbségi kötvények birtokosai javára a társaság magyarországi vonalára bekebelezett zálogjogot, a társaság további meghallgatása nélkül töröltethesse; s hogy végre az azok helyett esetleg kibocsátandó állami kölcsönkötvények birtokosai javára a zálogjogot ugyanazon vonalra a társaság további megkérdezése nélkül bekebeleztethesse.

A társaság mindezen müveletekből előnyt vagy hasznot nem igényelhet, de azok czimén semmiféle teherrel sem illethető.

A magyar államnak a fentebbi 2. §-ban, illetőleg a mellékelt jegyzékben felsorolt évjáradékok fizetésére nézve elvállalt kötelezettsége azon arányban fog megszünni, a melyben a részvények, illetve a megfelelő elsőbbségi kötvények törlesztve, illetőleg convertálva lettek.

4. § Jelen szerződés folyományakint az első magyar-gácsországi vasutrészvénytársaság a mindkét kormány és az igazgató-tanács között egyidejüleg megállapitott alapszabályok értelmében át fog alakulni.

Az átalakult társaság képviseletének dijazása tekintetében a két kormány megállapodása lesz érvényes.

5. § Az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság köteles a magyar vonalra vonatkozólag minden könyveit, leltárait, számadásait s irattárát, mely tekintetben az ez irányban az osztrák kormánynyal történt megállapodások lesznek irányadók, a magyar államnak átadni és rendelkezése alá bocsátani, mely ezen okiratokat akként fogja megőrizni, hogy azok a kereskedelmi törvény 207. §-ában előirt időpontig azok által, kik a törvény szerint erre jogositva vannak, használhatók legyenek.

6. § A magyar állam kormánya az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság magyarországi vonalának személyzetét kivétel nélkül, a közös szolgálatot teljesitő személyzetet pedig azon arányban fogja átvenni, a mely erre nézve a két kormány által fog megállapittatni.

Az átveendő személyzetnek szerződéseken, kinevezési és előléptetési okmányokon, utasitásokon, szolgálati rendszabályokon és nyugdijintézeti alapszabályokban gyökerező jogai teljes érvényükben maradnak.

7. § A jelen szerződés jóváhagyása után a magyar állam az első magyar-gácsországi vasut, magyarországyi vonalának kezelésére és az e feletti rendelkezésre nézve korlátlan jogot nyer, de a pályatestre és a forgalmi eszközökre nézve a feltétlen tulajdonjog csak akkor lép jogérvényre, a mikor a magyar állam a társaság magyarországi vonalára eső összes részvényeket beváltotta, addig is azonban a magyar állam tulajdoni jogainak biztositására ezen szerződés a vasuti központi telekkönyvekben az, az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság magyarországi vonalára és ehhez tartozó ingatlanaira előjegyeztetik.

Beleegyezését adja továbbá a társaság, hogy a magyar állam birtokába bocsátott forgalmi eszközei, azok ugyanazonosságának alkalmas módon leendő megóvása mellett már eleve is a m. kir. államvasutak jegyeivel elláttassanak, hogy továbbá a m. kir. államvasutak igazgatósága, illetve az üzletkezelő igazgatóság a társaság magyar vonalával csatlakozásba jövő nyilvános és magán vaspályákkal azok csatlakozására nézve szerződéseket köthessen, hogy végre ugyanazon igazgatóság a vasut czéljaira nem szükséges területrészeket elidegenithessen, illetve e czélra szükséges területet ujból megszerezhessen, s mindezekből folyólag a szükséges telekkönyvi intézkedéseket a társaság helyett és nevében annak további meghallgatása nélkül megtehesse.

8. § Mihelyt az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság részvényeinek a magyar vonalra eső része teljesen beváltatott, ezzel az első magyar-gácsországi vasut magyarországi vonalának engedélye tényleg megszünik s az államnak jogában álland a társulat képviselőinek minden további meghallgatása és külön engedélye nélkül a magyar állam tulajdonjogát, az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaság magyarországai vonalára és ennek összes ingatlanaira bekebeleztetni.

9. § Ezen szerződés és ebből következő minden beadvány, okmány, jogügylet, valamint telekkönyvi előjegyzés és átiratás, s végül az egész leszámolási müvelet bélyeg- és illetékmentes.

10. § Jelen két egyenlő példányban kiállitott szerződés az első magyar-gácsországi vasut-részvénytársaságra nézve, a részvényesek közgyülésének és a magyar államra nézve a törvényhozásnak jóváhagyásával válik kötelezővé.

[Aláíások]

JEGYZÉK
az első magyar gácsországi vasut magyar vonalára eső elsőbbségi és részvénytőkék kamat- és törlesztési szükségletéről évek és fizetési határidők szerint.

Kamat- és törlesztési összegekÉv
Részvény vagy kötvény Kibo-
csá-
tási
sor-
rend


Január 1.


Márczius 1.


Julius 1.


Szeptember 1.

Összesen évenkint
frt kr. frt kr. frt kr. frt kr. frt kr.
1889 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 184,099 58 - - 184,099 58
Kötv. II. 5,031 69 - - 5,031 69 17,203 71
477 88
b) Kötv. II. 62,510 - - - 62,510 - - -
14,800 -
c) Kötv. III. 43,902 30 - - 43,800 06 - -
5,111 76
239,211 81 184,099 58 249,275 69 201,303 29 873,890 37
1890 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 183,669 48 - - 183,669 48
Kötv. II. 5,019 74 - - 5,019 74 18,000 17
557 53
b) Kötv. II. 62,140 - - - 62,140 - - -
15,600 -
c) Kötv. III. 43,800 06 - - 43,693 94 - -
5,305 88
238,921 74 183,669 48 249,667 27 201,669 65 873,928 14
1891 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 183,219 48 - - 183,219 48
Kötv. II. 5,005 80 - - 5,005 80 18,955 94
477 88
b) Kötv. II. 61,750 - - - 61,750 - - -
16,400 -
c) Kötv. III. 43,693 94 - - 43,583 94 - -
5,500 -
238,605 80 183,219 48 249,873 68 202,175 42 873,870 38
1892 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 182,745 58 - - 182,745 58
Kötv. II. 4,993 85 - - 4,993 85 19,832 05
716 82
b) Kötv. II. 61,340 - - - 61,340 - - -
17,000 -
c) Kötv. III. 43,583 94 - - 43,469 41 - -
5,726 47
238,300 32 182,745 58 250,176 14 202,577 63 873,799 67
1893 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 182,249 78 - - 182,249 78
Kötv. II. 4,975 93 - - 4,975 93 20,947 11
477 88
b) Kötv. II. 60,915 - - - 60,915 - - -
18,200 -
c) Kötv. III. 43,469 41 - - 43,349 71 - -
5,985 29
238,001 69 182,249 78 250,574 58 203,196 89 874,022 94
1894 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 181,726 10 - - 181,726 10
Kötv. II. 4,963 99 - - 4,963 99 21,902 87
716 82
b) Kötv. II. 60,460 - - - 60,460 - - -
18,800 -
c) Kötv. III. 43,349 71 - - 43,225 47 - -
6,211 76
237,641 52 181,726 10 250,822 34 203,628 97 873,818 93
1895 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 181,178 53 - - 181,178 53
Kötv. II. 4,946 07 - - 4,946 07 23,017 92
716 82
b) Kötv. II. 59,990 - - - 59,990 - - -
19,800 -
c) Kötv. III. 43,225 47 - - 43,096 71 - -
6,438 24
237,255 84 181,178 53 251,205 66 204,196 45 873,836 48
1896 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 180,603 08 - - 180,603 08
Kötv. II. 4,928 15 - - 4,928 15 24,132 98
716 82
b) Kötv. II. 59,495 - - - 59,495 - - -
21,000 -
c) Kötv. III. 43,096 71 - - 42,962 12 - -
6,729 41
236,905 33 180,603 08 251,758 15 204,736 06 874,002 62
1897 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 179,999 76 - - 179,999 76
Kötv. II. 4,910 22 - - 4,910 22 25,407 33
716 83
b) Kötv. II. 58,970 - - -58,970 - - -
21,800 -
c) Kötv. III. 42,962 12 - - 42,823 - - -
6,955 88
236,454 28 179,999 76 251,876 11 205,407 09 873,737 24
1898 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 179,364 58 - - 179,364 58
Kötv. II. 4,892 30 - - 4,892 30 26,602 03
876 12
b) Kötv. II. 58,425 - - - 58,425 - - -
23,000 -
c) Kötv. III. 42,823 94 - - 42,677 41 - -
7,279 41
236,075 77 179,364 58 252,526 89 205,966 61 873,933 85
1899 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 178,699 52 - - 178,699 52
Kötv. II. 4,870 40 - - 4,870 40 27,956 02
796 47
b) Kötv. II. 57,850 - - - 57,850 - - -
24,200 -
c) Kötv. III. 42,677 41 - - 42,526 65 - -
7,538 24
235,592 11 178,699 52 252,899 58 206,655 54 873,846 75
1900 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 178,000 62 - - 178,000 62
Kötv. II. 4,850 49 - - 4,850 49 29,389 67
876 11
b) Kötv. II. 57,245 - - - 57,245 - - -
25,400 -
c) Kötv. III. 42,526 65 - - 42,369 41 - -
7,861 76
233,139 96 178,000 62 253,397 07 207,390 24 873,927 94
1901 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 177,265 88 - - 177,265 88
Kötv. II. 4,828 59 - - 4,828 59 30,823 31
876 11
b) Kötv. II. 56,610 - - - 56,610 - - -
26,600 -
c) Kötv. III. 42,369 41 - - 42,206 35 - -
8,152 94
234,617 - 177,265 88 253,777 11 208,089 19 873,749 18
1902 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 176,495 30 - - 176,495 30
Kötv. II. 4,806 68 - - 4,806 68 32,416 24
955 77
b) Kötv. II. 55,945 - - - 55,945 - - -
28,000 -
c) Kötv. III. 42,206 35 - - 40,036 18 - -
8,508 82
234,122 91 176,495 30 259,399 69 208,911 54 873,929 44
1903 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 175,684 89 - - 175,684 89
Kötv. II. 4,782 79 - - 4,782 79 34,009 18
1,035 41
b) Kötv. II. 55,245 - - - 55,245 - - -
29,200 -
c) Kötv. III. 42,036 18 - - 41,860 18 - -
8,800 -
233,520 03 175,684 89 254,779 44 209,694 07 873,678 43
1904 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 174,834 66 - - 174,834 66
Kötv. II. 4,756 90 - - 4,756 90 35,681 76
1,115 06
b) Kötv. II. 54,515 - - - 54,515 - - -
30,800 -
c) Kötv. III. 41,860 18 - - 41,676 41 - -
9,188 24
232,976 38 174,834 66 255,519 43 210,516 42 873,846 89
1905 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 173,942 62 - - 173,942 62
Kötv. II. 4,729 03 - - 4,729 03 37,433 99
1,115 05
b) Kötv. II. 53,745 - - - 53,745 - - -
32,400 -
c) Kötv. III. 41,676 41 - - 41,484 88 - -
9,576 47
232,382 97 173,942 62 256,130 02 211,376 61 873,832 22
1906 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 173,006 77 - - 173,006 77
Kötv. II. 4,701 15 - - 4,701 15 39,425 16
1,115 06
b) Kötv. II. 52,935 - - - 52,935 - - -
34,000 -
c) Kötv. III. 41,484 88 - - 41,286 24 - -
9,932 35
231,709 44 173,006 77 256,693 51 212,431 93 873,841 65
1907 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 172,021 14 - - 172,021 14
Kötv. II. 4,673 28 - - 4,673 28 41,336 69
1,274 34
b) Kötv. II. 52,085 - - - 52,085 - - -
35,600 -
c) Kötv. III. 41,286 24 - - 41,079 82 - -
10,320 59
231,021 17 172,021 14 257,368 50 213,357 83 873,768 64
1908 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 170,987 72 - - 170,987 72
Kötv. II. 4,641 42 - - 4,641 42 43,327 85
1,274 35
b) Kötv. II. 51,195 - - - 51,195 - - -
37,600 -
c) Kötv. III. 41,079 82 - - 40,865 - - -
10,741 18
230,313 48 170,987 72 258,231 83 214,315 57 873,848 60
1909 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 169,904 53 - - 169,904 53
Kötv. II. 4,609 56 - - 4,609 56 45,557 97
1,433 64
b) Kötv. II. 50,255 - - - 50,255 - - -
39,200 -
c) Kötv. III. 40,865 94 - - 40,641 12 - -
11,194 12
229,579 74 169,904 53 258,795 38 215,462 50 873,742 15
1910 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 168,756 58 - - 168,765 58
Kötv. II. 4,573 72 - - 4,573 72 47,867 72
1,353 99
b) Kötv. II. 49,275 - - - 49,275 - - -
41,400 -
c) Kötv. III. 40,641 12 - - 40,408 82 - -
11,614 71
228,760 61 168,765 58 259,667 59 216,633 30 873,827 08
1911 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 167,568 89 - - 167,568 89
Kötv. II. 4,539 87 - - 4,539 87 50,257 13
1,513 29
b) Kötv. II. 48,240 - - - 48,240 - - -
43,200 -
c) Kötv. III. 40,408 82 - - 40,167 47 - -
12,067 65
227,912 40 167,568 89 260,316 69 217,826 02 873,624 -
1912 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 166,312 46 - - 166,312 46
Kötv. II. 4,502 03 - - 4,502 03 52,726 18
1,592 94
b) Kötv. II. 47,160 - - - 47,160 - - -
45,600 -
c) Kötv. III. 40,167 47 - - 39,915 77 - -
12,585 29
227,070 85 166,312 46 261,426 80 219,038 64 873,848 75
1913 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 164,994 30 - - 164,994 30
Kötv. II. 4,462 21 - - 4,462 21 55,354 52
1,672 58
b) Kötv. II. 46,020 - - - 46,020 - - -
47,800 -
c) Kötv. III. 39,915 77 - - 39,654 35 - -
13,070 59
226,124 63 164,994 30 262,265 20 220,348 82 873,732 95
1914 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 163,610 44 - - 163,610 44
Kötv. II. 4,420 40 - - 4,420 40 58,142 16
1,752 23
b) Kötv. II. 44,825 - - - 44,825 - - -
50,200 -
c) Kötv. III. 39,654 35 - - 39,382 59 - -
13,588 24
225,144 05 163,610 44 263,236 28 221,752 60 873,743 37
1915 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 162,156 89 - - 162,156 89
Kötv. II. 4,376 59 - - 4,376 59 61,089 09
1,752 23
b) Kötv. II. 43,570 - - - 43,570 - - -
52,800 -
c) Kötv. III. 39,382 59 - - 39,099 82 - -
14,138 24
224,123 48 162,156 89 264,254 70 223,245 98 873,780 05
1916 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 160,629 66 - - 160,629 66
Kötv. II. 4,332 79 - - 4,332 79 64,115 67
1,911 52
b) Kötv. II. 42,250 - - - 42,250 - - -
55,200 -
c) Kötv. III. 39,099 82 - - 38,805 41 - -
14,720 59
223,059 26 160,629 66 265,155 78 224,745 33 873,590 03
1917 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 159,026 77 - - 159,026 77
Kötv. II. 4,285 - - - 4,285 - 67,301 54
1,991 17
b) Kötv. II. 40,870 - - - 40,870 - - -
58,200 -
c) Kötv. III. 38,805 41 - - 38,500 - - -
15,270 59
221,887 06 159,026 77 266,502 23 226,328 31 873,744 37
1918 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 157,344 23 - - 157,344 23
Kötv. II. 4,235 22 - - 4,235 22 70,726 35
2,070 81
b) Kötv. II. 39,415 - - - 39,514 - - -
61,000 -
c) Kötv. III. 38,500 - - - 38,181 65 - -
15,917 65
220,723 93 157,344 23 267,558 74 228,070 58 873,697 48
1919 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 155,576 07 - - 155,576 07
Kötv. II. 4,183 45 - - 4,183 45 74,230 81
2,230 11
b) Kötv. II. 37,890 - - - 37,890 - - -
64,000 -
c) Kötv. III. 38,181 65 - - 37,851 - - -
16,532 35
219,443 51 155,576 07 268,810 62 229,806 88 873,637 08
1920 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 153,730 30 - - 153,720 30
Kötv. II. 4,127 69 - - 4,127 69 77,894 56
2,589 41
b) Kötv. II. 36,290 - - - 36,290 - - -
67,200 -
c) Kötv. III. 37,851 - - - 37,506 77 - -
17,211 77
218,136 52 153,720 30 270,169 93 231,614 86 873,641 61
1921 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 151,772 94 - - 151,772 94
Kötv. II. 4,067 96 - - 4,067 96 81,797 26
2,389 40
b) Kötv. II. 34,610 - - - 34,610 - - -
70,800 -
c) Kötv. III. 37,506 77 - - 37,148 94 - -
17,891 18
216,731 97 151,772 94 271,672 36 233,570 20 873,747 47
1922 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 149,728 - - - 149,728 -
Kötv. II. 4,008 23 - - 4,008 23 85,938 89
2,628 34
b) Kötv. II. 32,840 - - - 32,840 - - -
74,000 -
c) Kötv. III. 37,148 94 - - 36,776 88 - -
18,602 94
215,256 17 149,728 - 272,909 51 235,666 89 873,560 57
1923 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 147,579 53 - - 147,579 53
Kötv. II. 3,942 52 - - 3,942 52 90,239 82
2,628 34
b) Kötv. II. 30,990 - - - 30,990 - - -
78,000 -
c) Kötv. III. 36,776 88 - - 36,389 94 - -
19,347 88
213,712 52 147,579 53 274,606 86 237,819 35 873,718 26
1924 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 145,323 54 - - 145,323 54
Kötv. II. 3,876 81 - - 3,876 81 94,700 09
2,867 28
b) Kötv. II. 29,040 - - - 29,040 - - -
81,600 -
c) Kötv. III. 36,389 94 - - 35,987 47 - -
20,123 53
212,086 34 145,323 54 276,027 62 240,023 58 873,461 08
1925 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 142,956 04 - - 142,956 04
Kötv. II. 3,805 13 - - 3,805 13 99,478 84
2,867 28
b) Kötv. II. 27,000 - - - 27,000 - - -
86,000 -
c) Kötv. III. 35,987 47 - - 35,568 82 - -
20,932 35
210,381 01 142,956 04 277,897 29 242,434 88 873,669 22
1926 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 140,469 06 - - 140,469 06
Kötv. II. 3,733 44 - - 3,733 44 104,416 94
3,185 88
b) Kötv. II. 24,850 - - - 24,850 - - -
90,000 -
c) Kötv. III. 35,568 82 - - 35,133 35 - -
21,773 53
208,581 85 140,469 06 279,558 73 244,886 - 873,495 64
1927 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 137,858 64 - - 137,858 64
Kötv. II. 3,653 80 - - 3,653 80 109,673 63
3,185 87
b) Kötv. II. 22,600 - - - 22,600 - - -
94,800 -
c) Kötv. III. 35,133 35 - - 34,680 41 - -
22,647 06
206,690 27 137,858 64 281,576 14 247,532 27 873,657 32
1928 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 135,116 80 - - 135,116 80
Kötv. II. 3,574 15 - - 3,574 15 115,089 61
3,584 11
b) Kötv. II. 20,230 - - - 20,230 - - -
99,200 -
c) Kötv. III. 34,680 41 - - 34,210 - - -
23,520 59
204,661 21 135,116 80 283,454 32 250,206 41 873,438 74
1929 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 132,239 56 - - 132,239 56
Kötv. II. 3,484 55 - - 3,484 55 120,903 83
3,584 10
b) Kötv. II. 17,750 - - - 17,750 - - -
104,400 -
c) Kötv. III. 34,210 - - - 33,720 18 - -
24,491 18
202,591 79 132,239 56 285,594 89 253,143 39 873,569 63
1930 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 129,216 96 - - 129,216 96
Kötv. II. 3,394 94 - - 3,394 94 126,956 99
3,743 40
b) Kötv. II. 15,140 - - - 15,140 - - -
109,600 -
c) Kötv. III. 33,720 18 - - 33,210 94 - -
25,461 77
200,372 95 129,216 96 287,745 34 256,173 95 873,509 20
1931 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 126,043 04 - - 126,043 04
Kötv. II. 3,301 36 - - 3,301 36 133,249 08
3,982 34
b) Kötv. II. 12,400 - - - 12,400 - - -
115,000 -
c) Kötv. III. 33,210 94 - - 32,681 - - -
26,497 06
198,065 42 126,043 04 290,020 76 259,292 12 873,421 34
1932 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 122,711 81 - - 122,711 81
Kötv. II. 3,201 80 - - 3,201 80 139,939 41
4,221 28
b) Kötv. II. 9,525 - - - 9,525 - - -
120,800 -
c) Kötv. III. 32,681 - - - 32,130 35 - -
27,532 35
195,596 21 122,711 81 292,534 49 262,651 22 873,493 73
1933 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 119,213 33 - - 119,213 33
Kötv. II. 3,096 27 - - 3,096 27 146,948 33
4,380 57
b) Kötv. II. 6,505 - - - 6,505 - - -
126,800 -
c) Kötv. III. 32,130 35 - - 31,557 06 - -
28,664 71
193,052 39 119,213 33 294,994 96 266,161 66 873,422 34
1934 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 115,539 62 - - 115,539 62
Kötv. II. 2,986 75 - - 2,986 75 154,275 84
4,539 87
b) Kötv. II. 3,335 - - - 3,335 - - -
133,400 -
c) Kötv. III. 31,557 06 - - 30,961 77 - -
29,764 71
190,299 58 105,539 62 297,879 45 269,815 46 873,534 11
1935 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 111,682 72 - - 111,682 72
Kötv. II. 2,873 26 - - 2,873 26 162,081 22
4,778 81
c) Kötv. III. 30,961 77 - - 30,341 88 - -
30,994 12
187,485 21 11,682 72 160,650 01 273,763 94 733,58 88
1936 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 107,630 69 - - 107,630 69
Kötv. II. 2,753 79 - - 2,753 79 70,045 90
5,097 39
c) Kötv. III. 30,341 88 - - 29,697 41 - -
32,223 53
187,975 26 107,630 69 160,204 65 277,676 59 733,487 19
1937 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 103,379 54 - - 103,379 54
Kötv. II. 2,626 35 - - 2,626 35 178,647 75
5,256 69
c) Kötv. III. 29,697 41 - - 29,027 06 - -
33,517 65
188,497 47 103,379 54 159,566 16 282,027 29 733,470 46
1938 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 98,913 35 - - 98,913 35
Kötv. II. 2,494 94 - - 2,494 94 187,568 20
5,575 27
c) Kötv. III. 29,027 06 - - 28,330 18 - -
34,844 12
189,022 18 98,913 35 159,056 45 286,481 55 733,473 53
1939 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 94,224 15 - - 94,224 15
Kötv. II. 2,355 55 - - 2,355 55 196,886 87
5,973 51
c) Kötv. III. 28,330 18 - - 27,605 47 - -
36,235 30
189,577 09 94,224 15 158,590 59 291,111 02 733,502 85
1940 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 89,301 97 - - 89,301 97
Kötv. II. 2,206 22 - - 2,206 22 206,763 07
6,132 80
c) Kötv. III. 27,605 47 - - 26,851 65 - -
37,691 18
190,158 93 89,301 97 157,846 73 296,065 04 733,372 67
1941 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 84,132 90 - - 84,132 90
Kötv. II. 2,052 90 - - 2,052 90 217,117 15
6,451 39
c) Kötv. III. 26,850 65 - - 26,067 41 - -
39,211 77
190,772 38 84,132 90 157,227 76 301,250 05 733,383 09
1942 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 78,704 97 - - 78,704 97
Kötv. II. 1,891 61 - - 1,891 61 227,949 12
6,849 63
c) Kötv. III. 26,067 41 - - 25,252 12 - -
40,764 71
191,379 79 78,704 97 156,649 42 306,654 09 733,388 27
1943 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 73,006 24 - - 73,006 24
Kötv. II. 1,720 37 - - 1,720 37 239,338 61
7,088 57
c) Kötv. III. 25,252 12 - - 24,404 47 - -
42,382 35
192,010 90 73,006 24 155,869 47 312,344 85 733,231 46
1944 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 67,022 78 - - 67,022 78
Kötv. II. 1,543 16 - - 1,543 16 251,365 28
7,486 79
c) Kötv. III. 24,404 47 - - 23,522 53 - -
44,097 06
192,700 75 67,022 78 155,208 54 318,388 06 733,320 13
1945 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 60,738 64 - - 60,738 64
Kötv. II. 1,355 99 - - 1,355 99 263,869 82
7,885 03
c) Kötv. III. 23,522 53 - - 22,605 - - -
45,876 47
193,411 05 60,738 64 154,502 08 324,608 46 733,260 23
1946 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 54,141 90 - - 54,141 90
Kötv. II. 1,158 86 - - 1,158 86 277,091 19
8,283 27
c) Kötv. III. 22,605 65 - - 21,651 24 - -
47,688 24
194,108 16 54,141 90 153,749 43 331,233 09 733,232 58
1947 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 47,214 62 - - 47,214 62
Kötv. II. 951 78 - - 951 78 290,949 73
8,681 50
c) Kötv. III. 21,651 24 - - 20,659 29 - -
49,597 06
194,856 14 47,214 62 152,948 63 338,164 35 733,183 74
1948 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 39,940 87 - - 39,940 87
Kötv. II. 734 74 - - 734 74 305,445 45
9,159 38
c) Kötv. III. 20,659 29 - - 19,627 24 - -
51,602 94
195,653 03 39,940 87 152,177 42 345,386 32 733,157 64
1949 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 32,304 74 - - 32,304 74
Kötv. II. 505 76 - - 505 76 320,817 28
9,477 97
c) Kötv. III. 19,627 24 - - 18,554 41 - -
53,641 18
196,430 24 32,304 74 151,194 20 353,122 02 733,051 20
1950 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 24,284 31 - - 24,284 34
Kötv. II. 268 81 - - 268 81 336,746 64
10,115 14
c) Kötv. III. 18,554 41 - - 17,438 24 - -
55,808 82
197,288 10 24,284 31 150,478 25 361,030 95 733,081 61
1951 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,656 06 - -
Kötv. I. - - 15,865 64 - - 15,864 64
Kötv. II. 15 93 - - 15 93 353,631 76
637 17
c) Kötv. III. 17,438 24 - - 16,278 06 - -
58,008 83
198,119 06 15,865 64 139,587 22 369,497 40 723,069 32
1952 a) Részv. - 122,656 06 - - 122,409 16 - -
9,876 20
Kötv. I. - - 7,024 85 - - 7,024 85
280,933 88
c) Kötv. III. 16,278 06 - - 15,071 29 - -
60,338 24
209,148 56 7,024 85 137,480 45 288,018 73 641,672 59
1953 a) Részv. - 122,409 16 - - 119,874 40 - -
101,390 37
c) Kötv. III. 5,071 29 - - 13,816 - - -
62,764 71
301,635 53 - - 133,690 40 - - 435,325 93
1954 a) Részv. - 119,874 40 - - 109,834 92 - -
401,579 13
c) Kötv. III. 13,816 - - - 12,510 24 - -
65,288 24
600,557 77 - - 122,345 16 - - 722,902 93
1955 a) Részv. - 109,834 92 - - 99,295 60 - -
421,570 47
c) Kötv. III. 12,510 24 - - 11,152 71 - -
67,876 47
601,792 10 - - 110,448 37 - - 722,240 47
1956 a) Részv. - 99,295 66 - - 88,228 73 - -
442,676 87
c) Kötv. III. 11,152 71 - - 9,740 82 - -
70,594 12
623,719 36 - - 97,969 55 - - 721,688 91
1957 a) Részv. - 88,228 73 - - 76,608 27 - -
Kötv. I. - - 84,132 90 - - 84,132 90
464,818 68
c) Kötv. III. 9,740 82 - - 8,272 - - -
73,441 18
636,229 41 - - 84,880 27 - - 721,109 68
1958 a) Részv. - 76,608 27 - - 64,408 37 - -
487,995 89
c) Kötv. III. 8,272 - - - 6,744 94 - -
76,352 94
649,229 10 - - 71,153 31 - - 720,382 41
1959 a) Részv. - 64,408 37 - - 51,597 18 - -
512,447 46
c) Kötv. III. 6,744 94 - - 5,156 41 - -
79,426 47
663,027 24 - - 56,753 59 - - 719,780 83
1960 a) Részv. - 51,597 18 - - 38,144 84 - -
538,093 73
c) Kötv. III. 5,156 41 - - 3,505 12 - -
82,564 71
677,412 03 - - 41,649 96 - - 719,061 99
1961 a) Részv. - 38,144 84 - - 24,021 47 - -
564,934 70
c) Kötv. III. 3,505 12 - - 1,787 18 - -
85,897 06
692,481 72 - - 25,808 65 - - 718,290 37
1962 a) Részv. - 24,021 47 - - - - - -
593,209 31
c) Kötv. III. 1,787 18 - - - - - -
89,358 83
708,376 79 - - - - - - 708,376 79

Szerződés,

mely a magyar nyugoti vasut részvény-társaság magyarországi vonalainak a magyar állam által leendő beváltása iránt, egyrészről a magyar államot képviselő közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi m. kir. ministerek, másrészről pedig a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság között a következőkben köttetett:

1. § Egyetértőleg megállapittatik, hogy az állami megváltási jog, mely a magyar nyugoti vasut magyar vonalainak épitésére és üzletére az 1869. évi V. tc. alapján ugyanazon évi julius hó 14-én kiállitott engedélyokmány 31. §-a értelmében csak 1899. évi augusztus hó 3-án lépne hatályba, a jelen szerződésben körülirt módozatok szerint és feltételek alatt már az 1889. évi január hó 1-én érvényesittessék.

Ehhez képest a magyar állam a mondott naptól számitott joghatálylyal átveszi s beváltja a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság magyarországi vonalait, nemkülönben mindennemü ingó és ingatlan vagyonát, u. m. a pálya testét, épitményeit (ideértve budapesti igazgatósági házát is), felszerelési és forgalmi eszközeit, anyagkészleteit, készpénzeit avagy pénztári maradványait és összes cselekvő követeléseit, ugy a mint ezek a társulat könyveiben és leltáraiban 1889 évi január hó 1-én felvéve lesznek, illetve a társaság osztrák vonalával közös ingó vagyonára nézve a cs. k. osztrák kormánynyal egyetértőleg megállapittatni fognak; ellenben lemond azon előlegek és kamatjaik megtéritésére való igényeiről, melyeket állami biztositás czimén a társaságnak kiszolgáltatott, avagy ezentul még kiszolgáltatni fog. Egyszersmind az elsőbbségi tartozásokból eredő kötelezettségek kivételével átvállalja a társaságnak a magyarországi vonalak üzeméből eredő minden néven nevezendő jogerejü szerződéseit, jogügyleteit, tartozásait és kötelezettségeit is.

Miután pedig jelen szerződésnek az alábbi 10. §-ban kikötött törvényhozási, illetve közgyülési jóváhagyása az idő előrehaladott volta következtében 1889. évi január hó 1-éig már ki nem eszközölhető, a közmunka- és közlekedésügyi minister fentartja magának a jogot, hogy a vasut magyarországi vonalainak üzletét az 1883. évi XXIV. tc. alapján 1889. január elsején átvehesse, az erre vonatkozó rendelkezések külön fogván megtétetni.

2. § A társasági részvények és ezüst-értékről szóló elsőbbségi kötvények kamatoztatására és törlesztésére szükséges - részarányosan a társasági magyar vonalakra eső - összegeket, és pedig:

a) az 1869. évi V. tc. alapján az engedély lejártáig, vagyis 1962. évi október hó 2-ig terjedő időre tiszta jövedelemként biztositott évenkinti 1.480,766 forint 59 kr. erejéig ezüstben,

b) az 1874. évi üzleti kölcsön magyar vonalakra eső részének évjáradékaként a kormány által az 1941. év végéig terjedő időre engedélyezett 146,276 forint erejéig szintén ezüstben,

a magyar állam minden megtéritési igény nélkül azon részösszegekben és azon időpontokban fogja adómentesen, de az esedékes szelvénybélyegilleték levonásával rendelkezésre bocsátani, melyek a ·/. alatt mellékelt jegyzékben kitüntetve vannak, s azon pénzintézeteknél, illetve pénztáraknál, melyek e czélra, időről-időre vagy esetről-esetre közös egyetértéssel megállapittatni fognak.

Az ezen fizetési ügylet alkalmából netán keletkező kamatjövedelmek, továbbá beváltás végett be nem mutatott, illetve elévült értékek az állam javára esnek.

Ellenben a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság által az 1875. évi XLI. tc. és az 1876. évi XI. tc. alapján felvett 534,200 frt arany uj beruházási kölcsön 5%-os kamatait és törlesztési szükségletét, ugy mint eddig, jövőre is a magyar állam fogja a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság helyett, de minden visszatéritési igény, vagy a részvényesek különbeni megterheltetése nélkül fizetni.

3. § A magyar állam részére kiköttetik a jog, hogy a társasági részvénytőkének a magyar vonalakra eső részét akár egyszerre, akár egy a kormány által szabadon megállapitandó törlesztési terv szerint, az ily módon beváltott részvények teljes névértékének kifizetésével törleszthesse.

Felhatalmazza továbbá a társaság a kormányt, hogy azon társasági kölcsönöket, melyek a társaság magyar és osztrák vonalait együttesen terhelik, a cs. k. osztrák kormány egyetértésével, a csak magyar vonalakat terhelő társasági kölcsönöket pedig saját hatáskörében felmondhassa, hogy továbbá az ekként netán beváltandó, illetve convertálandó elsőbbségi kötvények birtokosai javára a társaság magyar vonalaira bekebelezett zálogjogot a társaság további meghallgatása nélkül töröltethesse, s hogy végre az azok helyett esetleg kibocsátandó állami kölcsönkötvények birtokosai javára a zálogjogot ugyanazon vonalakra a társaság további megkérdezése nélkül bekebeleztethesse.

A társaság mindezen müveletekből előnyt vagy hasznot nem igényelhet, de azok czimén semmiféle teherrel sem illethető.

Önként értetik, hogy a magyar államnak a fentebbi 2. §-ban, illetőleg a mellékelt jegyzékben felsorolt évjáradékok fizetésére nézve elvállalt kötelezettsége azon arányban meg fog szünni, a melyben a részvények, illetve a megfelelő elsőbbségi kötvények, törlesztve, illetőleg convertálva lettek.

4. § Jelen szerződés folyományaként a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság a mindkét kormány és az igazgatóság között egyidejüleg megállapitott alapszabályok értelmében át fog alakulni.

Az átalakult társulat képviseletének dijazására a magyar állam a részvények teljes beváltásáig 2500 frt évi átalányösszeget fog fizetni.

5. § A magyar nyugoti vasut-részvénytársaság köteles minden könyveit, leltárait, számadásait s irattárát, a tisztán az osztrák vonalra vonatkozók kivételével, mely tekintetben az ez irányban a cs. kir. osztrák kormánynyal történt megállapodások lesznek irányadók, a magyar államnak átadni és rendelkezése alá bocsátani, mely ezen okiratokat akként fogja megőrizni, hogy azok a kereskedelmi törvény 207. §-ában előirt időpontig azok által, kik a törvény szerint erre jogositva vannak, használhatók legyenek.

6. § A magyar állam kormánya a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság magyar vonalainak személyzetét kivétel nélkül, a közös szolgálatot teljesitő személyzetet pedig azon arányban fogja átvenni, a mely a két kormány által fog megállapittatni.

Az átveendő személyzetnek szerződéseken, kinevezési és előléptetési okmányokon, utasitásokon, szolgálati rendszabályokon és nyugdijintézeti alapszabályokban gyökerező jogai teljes épségükben maradnak.

7. § A jelen szerződés jóváhagyása után a magyar állam, a magyar nyugoti vasut magyar vonalainak kezelésére és az e feletti rendelkezésre nézve korlátlan jogot nyer, de a pályatestre és a forgalmi eszközökre nézve a feltétlen tulajdonjog csak akkor lép jogérvényre, a mikor a magyar állam a társaság magyar vonalaira eső összes részvényeket beváltotta, addig is azonban a magyar állam tulajdoni jogainak biztositására ezen szerződés a vasuti központi telekkönyvekben a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság magyarországi vonalaira és ezekhez tartozó ingatlanaira előjegyeztetik.

Beleegyezését adja továbbá a társaság, hogy a magyar állam birtokába bocsátott forgalmi eszközei, azok ugyanazonosságának alkalmas módon leendő megóvása mellett, már eleve is a m. kir. államvasutak jegyeivel elláttassanak, hogy továbbá a m. kir. államvasutak igazgatósága a társaság magyar vonalaival csatlakozásba jövő nyilvános és magánvaspályákkal, azok csatlakozására nézve szerződéseket köthessen, s hogy végre ugyanezen igazgatóság a vasut czéljaira nem szükséges területrészeket elidegenithessen, illetve e czélra szükséges területeket ujból megszerezhessen, s mindezekből folyólag a szükséges telekkönyvi intézkedéseket a társaság helyett és nevében, annak további meghallgatása nélkül megtehesse.

8. § Mihelyt a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság részvényeinek a magyar vonalakra eső része teljesen beváltatott, ezzel a magyar nyugoti vasut magyar vonalainak engedélye végleg megszünik, s az államnak jogában álland a társulat képviselőinek minden további meghallgatása és külön engedélye nélkül a magyar állam tulajdonjogát a magyar nyugoti vasut-részvénytársaság magyarországi vonalaira s ezeknek összes ingatlanaira bekebeleztetni.

9. § Ezen szerződés és ebből következő minden beadvány, okmány és az egész leszámolási müvelet bélyeg- és illetékmentes.

10. § Jelen, két egyenlő példányban kiállitott szerződés a magyar nyugoti vasut-részvénytársaságra nézve, a részvényesek közgyülésének és a magyar államra nézve a törvényhozásnak jóváhagyásával válik kötelezővé.

[Aláírások]

JEGYZÉK
a magyar nyugoti vasut magyar vonalára eső elsőbbségi és részvénytőkék kamat- és törlesztési szükségletéről évek és fizetési határidők szerint.

Határidő
Év Január 1.
Részvények
Április 1.
Kötv. I. k.
Kötv. II. k.
Julius 1. Részvények Október 1.
Kötv. I. k.
Kötv. II. k.

Összeg
1889 413,877 41 413,877 41
40,047 78
306,488 08 306,488 07 453,925 19 1.480,778 75
67,569 01
67,569 01 11,161 33
78,730 34 146,299 35
1890 412,876 22 412,876 21
42,009 30
306,488 08 306,488 07 454,885 51 1.480,737 88
67,289 97
67,289 98 11,676 47
78,966 44 146,256 42
1891 411,825 98 411,825 98
44,134 28
306,488 08 306,488 07 455,960 26 1.480,762 39
66,998 06
66,998 07 12,191 61
79,189 67 146,187 74
1892 410,722 63 410,722 62
46,422 73
306,488 08 306,488 07 457,145 35 1.480,840 13
66,693 27
66,693 28 12,878 46
79,571 73 146,265 01
1893 409,562 06 409,562 05
48,711 17
306,488 08 306,488 07 458,273 22 1.480,811 43
66,371 31
66,371 31 13,565 32
79,936 63 146,307 94
1894 408,344 28 408,344 27
50,999 62
306,488 08 306,488 07 459,343 89 1.480,664 32
66,032 18
66,032 18 14,252 17
80,284 35 146,316 53
1895 407,069 29 407,069 28
53,614 98
306,488 08 306,488 07 460,684 26 1.480,729 70
65,675 87
65,675 88 14,939 02
80,614 89 146,290 77
1896 405,728 91 405,728 91
56,393 81
306,488 08 306,488 07 462,122 72 1.480,827 78
65,302 40
65,302 40 15,625 87
80,928 27 146,230 67
1897 404,319 07 404,319 06
59,172 63
306,488 08 306,488 07 463,491 69 1.480,786 91
64,911 75
64,911 75 16,484 43
81,396 18 146,307 93
1898 402,839 75 402,839 75
62,114 92
306,488 08 306,488 07 464,954 67 1.480,770 57
64,499 64
64,499 64 17,343 -
81,842 64 146,342 28
1899 401,286 88 401,286 88
65,220 66
306,488 08 306,488 07 466,507 54 1.480,770 57
64,066 06
64,066 07 18,029 85
82,095 91 146,161 98
1900 399,656 36 399,656 36
68,489 87
306,488 08 306,488 07 468,146 23 1.480,778 74
63,615 32
63,615 32 19,060 13
82,675 45 146,290 77
1901 397,944 12 397,944 11
71,922 53
306,488 08 306,488 07 469,866 64 1.480,786 91
63,138 81
63,138 82 20,090 40
83,229 21 146,368 03
1902 396,146 05 396,146 05
75,518 66
306,488 08 306,488 07 471,664 71 1.480,786 91
62,636 55
62,636 56 20,948 97
83,585 52 146,222 08
1903 394,258 09 394,258 08
79,278 25
306,488 08 306,488 07 473,536 33 1.480,770 57
62,112 84
62,112 83 21,979 25
84,092 09 146,204 92
1904 392,276 13 392,276 13
83,201 30
306,488 08 306,488 07 475,477 43 1.480,729 71
61,563 35
61,563 35 23,181 23
84,744 58 146,307 93
1905 390,196 10 390,196 09
87,451 26
306,488 08 306,488 07 477,647 35 1.480,819 60
60,983 82
60,983 82 24,383 23
85,367 05 146,350 87
1906 388,009 82 388,009 81
91,701 24
306,488 08 306,488 07 479,711 05 1.480,697 02
60,374 24
60,374 24 25,585 22
85,959 46 146,333 70
1907 385,717 29 385,717 28
96,278 12
306,488 08 306,488 07 481,995 40 1.480,688 84
59,734 61
59,734 61 26,787 21
86,521 82 146,256 43
1908 383,310 33 383,310 33
101,181 93
306,488 08 306,488 07 484,492 26 1.480,778 74
59,064 93
59,064 93 28,160 91
87,225 84 146,290 77
1909 380,780 78 380,780 78
106,249 20
306,488 08 306,488 07 487,029 98 1.480,786 91
58,360 90
58,360 91 29,534 61
87,895 51 146,256 42
1910 378,124 56 378,124 55
111,643 39
306,488 08 306,488 07 489,767 94 1.480,868 65
57,622 54
57,622 54 30,908 31
88,530 85 146,153 39
1911 375,333 47 375,333 47
117,037 58
306,488 08 306,488 07 492,371 05 1.480,680 67
56,849 83
56,849 84 32,625 44
89,475 27 146,325 11
1912 372,407 53 372,407 53
123,085 61
306,488 08 306,488 07 495,493 14 1.480,876 82
56,034 20
56,034 20 34,170 86
90,205 06 146,239 26
1913 369,330 39 369,330 39
129,133 64
306,488 08 306,488 07 498,464 03 1.480,770 57
55,179 92
55,179 93 36,059 70
91,239 62 146,419 55
1914 366,102 05 366,102 05
135,508 60
306,488 08 306,488 07 501,610 65 1.480,688 85
54,278 43
54,278 44 37,605 11
91,883 54 146,161 98
1915 362,714 33 362,714 33
142,373 93
306,488 08 306,488 07 505,088 26 1.480,778 74
53,338 30
53,338 31 39,665 67
93,003 97 146,342 28
1916 359,154 99 359,154 98
149,402 72
306,488 08 306,488 07 508,557 70 1.480,688 84
52,346 66
52,346 67 41,554 51
93,901 17 146,247 84
1917 355,419 92 355,419 91
157,085 35
306,488 08 306,488 07 512,505 26 1.480,901 33
51,307 80
51,307 80 43,786 78
95,094 58 146,402 38
1918 351,492 78 351,492 78
164,767 99
306,488 08 306,488 07 516,260 77 1.480,729 70
50,213 13
50,213 13 45,847 33
96,060 46 146,273 59
1919 347,373 58 347,373 58
173,104 46
306,488 08 306,488 07 520,488 04 1.480,837 77
49,066 95
49,066 95 48,079 60
97,146 55 146,213 50
1920 343,045 97 343,045 97
181,604 40
306,488 08 306,488 07 524,650 37 1.480,672 49
47,864 96
47,864 96 50,483 58
98,348 54 146,213 50
1921 338,505 86 338,505 86
190,758 18
306,488 08 306,488 07 529,264 04 1.480,746 05
46,602 87
46,602 87 53,059 27
99,662 14 146,265 01
1922 333,736 91 333,736 90
200,402 34
306,488 08 306,488 07 534,139 24 1.480,852 30
45,276 38
45,276 39 55,806 68
101,083 06 146,359 45
1923 328,726 85 328,726 85
210,373 42
306,488 08 306,488 07 539,100 27 1.480,803 27
43,881 22
43,881 22 58,554 08
102,435 30 146,316 52
1924 323,467 51 323,467 51
220,834 87
306,488 08 306,488 07 544,302 38 1.480,746 04
42,417 37
42,417 37 61,473 20
103,890 57 146,307 94
1925 317,946 64 317,946 64
231,786 71
306,488 08 306,488 07 549,733 35 1.480,656 14
40,880 54
40,880 54 64,392 32
105,272 86 146,153 40
1926 312,151 98 312,151 97
243,555 86
306,488 08 306,488 07 555,707 83 1.480,835 96
39,270 74
39,270 74 67,826 58
107,097 32 146,368 06
1927 306,063 08 306,063 07
255,651 92
306,488 08 306,488 07 561,714 99 1.480,754 22
37,575 06
37,575 07 71,089 12
108,664 18 146,239 25
1928 299,671 78 299,671 78
268,401 82
306,488 08 306,488 07 568,073 60 1.480,721 53
35,797 84
35,797 84 74,695 09
110,492 93 146,290 77
1929 292,961 74 292,961 73
281,969 03
306,488 08 306,488 07 574,930 76 1.480,868 65
33,930 46
33,930 46 78,472 78
112,403 24 146,333 70
1930 285,912 51 285,912 50
295,863 15
306,488 08 306,488 07 581,775 65 1.480,664 31
31,968 64
31,968 64 82,250 46
114,219 10 146,187 74
1931 278,515 93 278,515 93
310,738 04
306,488 08 306,488 07 589,253 97 1.480,746 05
29,912 38
29,912 38 86,543 28
116,455 66 146,368 04
1932 270,747 48 270,747 48
326,430 23
306,488 08 306,488 07 597,177 71 1.480,901 34
27,748 80
27,748 80 90,664 39
118,413 19 146,161 99
1933 262,586 72 262,586 72
342,612 80
306,488 08 306,488 07 605,199 52 1.480,762 39
25,482 19
25,482 19 95,300 63
120,782 82 146,265 01
1934 254,021 40 254,021 40
359,776 13
306,488 08 306,488 07 613,797 53 1.480,795 08
23,099 67
23,099 67 100,108 60
123,208 27 146,307 94
1935 245,027 - 245,027 -
377,593 31
306,488 08 306,488 07 622,620 31 1.480,623 46
20,596 95
20,596 96 105,088 27
125,685 22 146,282 18
1936 235,587 16 235,587 16
396,718 16
306,488 08 306,488 07 632,305 32 1.480,868 63
17,969 75
17,969 75 110,411 37
128,381 12 146,350 87
1937 225,669 21 225,669 21
416,333 40
306,488 08 306,488 07 642,002 61 1.480,647 97
15,209 47
15,209 47 115,906 18
131,115 65 146,325 12
1938 215,260 88 215,260 87
437,419 78
306,488 08 306,488 07 652,680 65 1.480,917 68
12,311 81
12,311 81 121,572 70
133,884 51 146,190 32
1939 204,325 38 204,325 38
458,996 54
306,488 08 306,488 07 663,321 92 1.480,623 45
9,282 49
9,272 50 127,754 36
137,026 85 146,299 35
1940 192,850 47 192,850 47
482,207 89
306,488 08 306,488 07 675,058 36 1.480,884 98
6,078 64
6,078 64 134,107 74
140,186 38 146,215 02
1941 180,795 27 180,795 27
506,236 57
306,488 08 306,488 07 687,031 84 1.480,803 26
2,725 94
2,725 94 109,037 66
111,763 60 114,489 54
1942 168,139 36 168,139 35
306,488 08 306,488 07 531,409 46
699,548 81 1,480,664 32
1943 154,854 12
306,488 08 154,854 12 306,488 07 558,053 49
712,907 61 1.480,737 88
1944 140,902 78
306,488 08 140,902 79 306,488 07 586,005 20
720,907 98 1.480,786 92
1945 126,252 65
306,488 08 126,252 66 306,488 07 615,264 59
741,517 24 1.480,746 05
1946 110,871 04
306,488 08 110,871 04 306,488 07 646,158 59
757,029 63 1.480,876 82
1947 94,717 07
306,488 08 94,717 08 306,488 07 678,360 27
773,077 34 1.480,770 57
1948 77,758 06
306,488 08 77,758 07 306,488 07 712,196 55
789,954 61 1.480,688 83
1949 59,953 15
306,488 08 59,953 16 306,488 07 747,994 36
807,947 51 1.480,876 82
1950 41,253 29
306,488 08 41,253 30 306,488 07 785,263 31
826,516 60 1.480,746 05
1951 21,621 71
306,488 08 21,621 71 306,488 07 824,493 78
846,115 49 1.480,713 35
1952 306,488 07 1,009 36
306,488 08 1,009 37 825,474 55 40,374 69
1.131,962 62 41,384 05 1.480,844 12
1953 285,851 21
285,851 21 - - 909,002 76 - -
1.194,853 97 1.480,705 18
1954 263,126 14
263,126 14 - - 954,444 73 - -
1.217,570 87 1.480,697 01
1955 239,265 02
239,265 03 - - 1.002,338 60 - -
1.241,603 62 1.480,868 65
1956 214,206 56
214,206 56 - - 1.052,357 45 - -
1.266,564 01 1.480,770 57
1957 187,897 62
187,897 62 - - 1.104,991 67 - -
1.292,889 29 1.480,786 91
1958 160,272 83
160,272 83 - - 1.160,077 79 - -
1.320,350 62 1.480,623 45
1959 131,270 88
131,270 89 - - 1.218,269 66 - -
1.349,540 54 1.480,811 43
1960 100,814 14
100,814 15 - - 1.279,240 36 - -
1.380,054 50 1.480,868 65
1961 68,833 13
68,833 14 - - 1.342,989 87 - -
1.411,823 62 1.480,656 14
1962 35,258 39
35,258 39 - - 1.410,335 52 - -
1.445,593 91 1.480,852 30

  Vissza az oldal tetejére