1889. évi XV. törvénycikk

a budapest-pécsi vasut-részvénytársaság vasutvonalainak megváltásáról * 

1. § A kormány felhatalmaztatik, hogy a budapest-pécsi vasut-részvénytársaság vasutvonalaira nézve az állami megváltási jogot, mely a Budapest-Kelenföldről Dombováron át Szent-Lőrinczig vezető elsőrendü gőzmozdonyu vasutra nézve, az ezen vasut kiépitésére és üzletére vonatkozó s az 1881. évi XLVI. tc. által jóváhagyott és beczikkelyezett engedély-okmány 18. §-a szerint 1911. évi junius hó 1-én, a rétszilas-szegszárdi helyi érdekü vasutvonalra nézve pedig a m. kir. ministerium által ezen vasut épitésére és üzletére 1883. évi ápril hó 28-án kiadott engedély-okmány 27. §-a szerint csak az 1880. évi XXXI. törvénycikk 2. §-ában feltételezett esetben lépne hatályba, a társasággal kötendő szerződés utján már a folyó 1889. évi január 1-ével, illetve az ezen naptól számitott joghatálylyal érvényesithesse.

2. § Ehhez képest felhatalmaztatnak a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek, hogy a budapest-pécsi vasut-részvénytársaság vonalainak és tartozékainak megváltására nézve a bemutatott szerződést aláirhassák, illetve a magyar állam nevében jogerejüleg megköthessék azon esetben, ha ezt megelőzőleg a társasági részvényesek közgyülése ezen, már a részvénytársaság nevében aláirt szerződésre nézve, a részére fentartott jóváhagyást megadja.

3. § Azon esetre, ha a jelen törvény alapján az 1. §-ban megnevezett vasutvonalak megváltása iránti szerződés egyrészt a magyar állam nevében a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek, másrészt a budapest-pécsi vasut-részvénytársaság közt jogerejüleg megköttetik, felhatalmaztatik a közmunka- és közlekedésügyi minister, hogy az átveendő vasut-vonalak folyó évi üzleti kiadásait, valamint a szerződés szerint az állam terhére maradó folyó évi kölcsönjáradékokat ugyancsak az emlitett vasutvonalak bevételeiből fedezhesse, s ugy ezen bevételeket, mint az emlitett kiadásokat a zárszámadásokban megfelelően elszámolhassa.

4. § A jelen törvényben a kormány részére adott felhatalmazás elenyészik, ha a kérdésben forgó megváltás iránti szerződés legkésőbb folyó év végéig megköthető nem lenne.

A mennyiben pedig ezen szerződés a jelen felhatalmazás keretében tényleg megköttetnék, utasittatik a közmunka- és közlekedésügyi minister, hogy azt utólagos jóváhagyás és beczikkelyezés végett a törvényhozás elé terjeszsze.

5. § Ezen törvény a törvénytárban való megjelenése napján lép hatályba, s végrehajtásával a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére