1889. évi XXI. törvénycikk

az 1889. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1889. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszázharmincz millió hatszázötvenhatezer kilenczszázhuszonnégy o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Négy millió kétszázharmincznyolczezer kétszáznegyevenhárom o. é. forintban;

beruházási kiadásai.

Tizenhárom millió kétszázharmincznyolczezer nyolczázhetven o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai.

Nyolcz millió hatszázhetvenezer kétszáznegyvenöt o. é. forintban

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 73,380
III. FEJEZET. Országgyűlés:
1. A főrendiház kiadásai 55,410
2. A képviselőház kiadásai 1.129,271
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 35,990
4. A magyar delegatió kiadásai 26,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1889. évre megállapított közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
23.027,919
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fenállott központi kormány közegeinek
nyugdijai átalányképen

62,143
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés 13,092
2. Állami számvevőszék 19,506
3. Ministerelnökség 5,629
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 6,145
5. Horvát-szlavon-dalmát miniszterium 3,025
6. Belügyministerium 460,260
7. Pénzügyministerium 2.400,000
8. Közmunka és közlekedési ministerium 569,850
9. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 473,736
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 209,156
11. Igazságügyi ministerium 1.191,464
12. Honvédelmi ministerium 437,279
VII. FEJEZET. Állami adósságok
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.386,920
évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 8.653,366
Tőketörlesztés 8.432,865
Tőkebeli kiegyenlitések 5,000
Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére 40,575
Járulék az erdélyi igazoló bizottmány költségei fedezésére 2,988
Kötvényürlapok és szelvényivek előállitási költségei 1,400
3. Szőlődézsmaváltság:
Kamatozás 244. 588
Törlesztés 2.082,800
Tőkebeli kiegyenlítésekre 200
Kezelési költségek 40,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása: 116,400
Törlesztés 104,000
Tőkebeli kiegyenlítésekre 1,000
Kezelési költségekre 7,030
5. Az 1867:XIII. törvénycikk alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok 4.441,275
Törlesztés... 1,371,000
Kezelési költségek 34,972
6. Az 1870:X. tc. cz. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Járulék a pénzügyministerium hitelmüveleti osztályainak költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állami pénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
7. Az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt bpesti lánchid-elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 52,350
Tőketörlesztés 46,400
Kezelési és sorsolási költségek 226
8. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri iparvasutak záloglevélkölcsön:
Kamatok 324,980
Törlesztés 155,250
Kezelési költségek 1,988
9. Az 1871:XLV. tc. alapján felvett 30 millió frtnyi kölcsön:
Kamatok 1.231,563
Törlesztés 1.141,250
Kezelési költségek 3,598
10. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 frtnyi kölcsön:
Kamatok 2.329,156
Törlesztés 2.011.250
Kezelési költségek 6,803
11. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII. és 1999:VI. tc. czikk alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 29.600,000
Kezelési költség 77,213
12. Az 1880:VIII., IX., 1991:X., XI., XLV., 1992:IV. tc. 4. §-a, XXI., XXII., XLVII., tc., 1993:II., III. törvénycikk 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVII., továbbá az 1994:I. tc. 4. §-a, IV., VIII., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1995:II. törvénycikk 4. §-a, XX., 1996:VI. tc. cz. 4. §-a, XVII., XVIII., XIX., 1997:XI., XII., XVI., XVII., XIX., és XXXII. törvénycikk alapján felvett 5%-os papirjáradékkölcsön:
Kamatok 18.461,185
Kezelési költségek 20,800
13. Az 1880:VIII. és IX. törvénycikkben megjelölt államadósságok törlesztési
hányadának fedezésére kibocsátható kötvények és az 1889. évi hiány fedezésére
kibocsátandó értékpapirok kamataira


565,000
14. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járadék 2.389,976
Kezelési költségek 5,286
15. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zárgráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járadék 18. és 19.l részlete
300,000
16. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói és árvaletétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék
1.708,000
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira
117,856
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut átvétele folytán elvállalt adósság és felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 2.301,250
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön 1.876,369
A 9.989,300 frtnyi kölcsön 635,075
Kezelési költségek 12,020
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvény-szelvények beváltására 144,421
15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka 819,000
a) 20.000,000 frtnyi elsőbbségi kölcsön 5% kamatjára 967,325
b) és tőketörlesztésére 59,000
Kezelési költségek 6,641
3. Az 1884:XXIX. tc. czikk alapján az „Első erdélyi vasut” megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-szelvény kamatozására és beváltására 730,146
Elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 1.072,371
Az 1875:XLI. és 1876:XI. törvénycikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első erdélyi vasutra eső részösszeg kamatozása és tőketörlesztésére 272.037
Kezelési költségek 4,640
4. Az 1884:XXX. tc. czikk alapján a báttaszék-dombovár-zákányi (duna-drávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatozására és beváltására 241,876
Elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 355,310
Az 1875:XLI. és 1876:XI. tc. czikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből
a bátaszék-dombovár-zákányi vasutra eső részösszeg kamatozása és tőketörlesztésére

11,326
Kezelési költségek 1,817
5. Az 1884:XXXIX. törvénycikk alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
964,430
Részvények kamataira és törlesztésére I. és II. kibocsátása elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére
1.073,400
Az 1875:XLI. és 1876:XI. tc. czikk folytán felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az alföld-fiumei vasutra eső részösszeg kamatozására és tőketörlesztésére
75,976
Kezelési költségek 9,813
6. Az első magyar-gácsoszági vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira, továbbá az I., II. és III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére
873,890
Az 1876:XI. törvénycikk alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére
28,772
Az 1888:XVIII. tc. alapján elvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső rész kamatozására és törlesztésére
186,363
Kezelési költségek 4,700
7. A magyar nyugati vasut magyaroszági vonalainak megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamatozására, továbbá az I. és II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére
1.627,078
Az 1876:XI. törvénycikk alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből a magyar nyugati vasutra ső részösszeg kamatozására és törlesztésére
36,577
Kezelési költségek 10,700
8. A budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Elsőbbségi kötvények kamatozására és törlesztésére 295,208
Kezelési költségek 2,300
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 4.865,691
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonoszágok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Slavonoszágok autonom kormányzatának az 1880:LIV. tc. értelmében 3.863,530
2. A polgárositott horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükségletének fedezésére 2.200,000
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 5,100
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 73,800
Dologi kiadások 31,000
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 25,380
Dologi kiadások 4,750
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 37,468
Tiszti, személyi és működési pótlékok 4,150
Drágasági pótlékok 3,414
Szolgák ruhailletményei 548
Jutalmak és segélyek 1,200
Dologi kiadások 7,240
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 28,490
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 450
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesítési alapigazgatóság 343,864
Távirati kiadások 12,400
3. Országos levéltár 31,750
4.Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4.515,000
5. A főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei 333,298
6. Egészségügyi tanács 1,800
7. Színművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami segélyezésére 215,300
A magy. kir. operaház 315,000 frtos és 85.000 frtos kölcsönének törlesztésére 27,750
A budapesti nemzeti szinház állami segélyezésére 91,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 8,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 14,000
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
8. Általános közigazgatási kiadások:
Betegápolási költségek 637,223
Himlőoltási költségek 57,700
Járványok és más rendkívüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
Szülházi kiadások 10,000
Lelencek és törvényes ágyból született gyermekek tápdíjai 62,900
Tébolydai kiadások 421,000
Közbiztonsági kiadások 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasutnál rendőri szolgálat
szükséglete

3.295,341
Toloncz-kiadások 71,969
Életmentési dijak 800
Hivatalos lap költsége 7,500
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 24,020
Budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 967,731
Utlevelek kiállitásával járó költségek 4,197
Előre nem látható költségekre 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyékének kiigazitása
alkalmával felmerülő költségekre

8,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
Közigazgatási fogházak és tolonczházak létesitésére forditandó költségek 120,500
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 576,895
Dologi kiadások 130,900
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 89,641
Dologi kiadások 6,768
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok
Személyi járandóságok 698,447
Dologi kiadások. 142,650
4. Illetékkiszabási hivatalok és illetékkezelési számtisztek:
Személyi járandóságok 429,806
Dologi kiadások 51,050
5. Adófelügyelők és azok segédszemélyzete:
Személyi járandóságok 884,415
Dologi kiadások 271,247
6. Földadó-nyilvántartási felügyelőségek, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári
kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 185,127
Dologi kiadások 29,996
7. Állami pénztárak:
a) Központi állami pénztár 60,915
b) Állami pénztár Budapesten 33,976
c) Állami pénztár Zágrábban 16,135
8. Adóhivatalok:
Személyi jáandóságok 1.136,543
Dologi kiadások
9. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok. 2.488,016
Dologi kiadások
10. Jogügyi igazgatóságok:
a) Magyarország:
Személyi járandóságok 62,580
Dologi kiadások 2,900
b) Horvát-Szlavonország:
Személyi járandóságok 14,515
Dologi kiadások 1,720
11. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 57,398
Dologi kiadások 8,213
12. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
13. Állandó kataszter:
Személyi járandóságok 411,438
Dologi kiadások 118,562
14. Bányászati és erdészeti akademia Selmeczbányán 103,809
Bányász-iskola Selmeczbányán 8,221
Bányász-iskola Felsőbányán 9,233
Bányász-iskola Nagyágon 460
15. Egyenes adók kezelési, kivetési és beszedési költségei 706,400
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára
forditandó

828,535
16. Fogyasztási adók beszedési költségei és a mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó
jutalmak

1,763,022
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 966,410
17. Határvám kezelési költségei 330,423
18. Bélyeg kezelési költségei 223,092
19. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 33,000
20. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 9,748
21. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 3,200
22. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 83,260
Vétel, gyártás, eladás 21.495,608
23. Lottojövedék 1.357,905
24. Sójövedék 2.631,432
25. Perköltségek 58,400
26. Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok 131,355
27. Állami jószágok 875,102
28. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 3,557,268
29. Fémbányászat és opálbánya 2.755,510
30. Fémkohászat 3.557,268
31. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 4,991,140
32.Vasművek:
Pénzügyministeri vasműosztály mint a vasgyárak központi vezetősége 15,155
Vasgyárak 3.700,120
33. Silvölgyi kőszénbánya 20,054
34. Sótermelés 991,990
35. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 54,289
36. Állami nyomda 564,100
37. Állami épületek 22,809
38. Budapesti állami hidak 96,018
39. Különféle kiadások 231,042
XVII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. a) Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 446,196
Dologi kiadások 185,666
b) Tarifa-bizottság és vasúti tisztképző tanfolyam 8,000
b) Vasúti kormánybiztosok 4,200
d) Műszaki kiképzés elősegitésésére és utazási ösztöndijakra 3,000
2. Magyar kir. postatakarékpéntár:
a) Személyi járandóságok 81,848
b) Dologi kiadások 133,450
c) A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
3. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 404,031
Dologi kiadások 125,642
4. Kőutak.
a) Állami utak fentartása és felügyelete 2.898,826
b) A törvényhatóságoknak utjaik és hidjaik fentartására, különös tekintettel a hadászatilag fontos utak és hidakra 250,000
5. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 114,916
Dologi kiadások 45,883
6. Vizi utak 283,110
7. Posta és távirda:
Személyi járandóságok 4.500,000
Dologi kiadások 4.733,680
8. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 9.621,400
Dologi kiadások 1.397,530
Fentartási és üzemi kiadások 12.878,560
9. M. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 145,830
Dologi kiadások 24.700
Üzemi és fentartási kiadások 2.521,980
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 151,050
Dologi kiadások 29,200
Üzemi és fentartási kiadások 2.484,825
XVIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 238,752
Dologi kiadások 138,092
2. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok
Ipari czélokra 55,570
Gépészeti ipariskola Kassán 20,750
Kereskedelmi czélokra 6,370
Külkereskedelmi czélokra 10,000
Szabadalmak és védjegyek kezelése:
Személyi járandóságok 8,300
Dologi kiadások 12,500
Az 1878:XX. törvénycikk értelmében az osztrák kincstár javára 25% lajstromozási illeték
fejében oda átszámitandó
4,000
3. A gazdaság különböző ágainak emelésére 350,721
4. Selyemtenyésztés emelésére 1.595,000
5. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 60,030
Keszthelyi gazdasági tanintézet 39,760
Debreczeni gazdasági tanintézet 21,180
Debreczeni földmives iskola 33,520
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 47,940
Kassai gazdasági tanintézet 73,750
Rimaszombati földmives-iskola 18,390
Zsitva-ujfalui földmives-iskola 13,310
Adai földmives-iskola 11,280
Csákovai földmives-iskola 18,740
Szentimrei földmives-iskola 26,700
Nagy-szent-miklósi földmives-iskla 10,460
Veszprémmegyei földmives-iskola 6,000
Érdiószegi vinczellérképezde 7,420
Tarczali vincezllérképezde 10,240
Budapesti vinczellérképezde 11,710
Nagyenyedi vinczellérképezde 6,960
Ménesi vinczellérképezde 10,700
6. Állami erdők 4.226,316
7. Erdőfelügyelőségek
Személyi járandóságok 108,000
Dologi kiadások 19,000
8. Országos erdei alap 50,000
9. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 33,990
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok 1.245,868
Ménesek 854,254
Méntelepek 1.210,318
Lóversenyek 25,000
Magánosok és községek méntartásának segélyezésére és közös csikólegelők és
csikókertek előmozditására

10,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztás-megyeri kanczatelep szükségletére
(a lótenyész-alap jövedelméből)

14,450
10. Vesztegintézetek:
Személyi járandóságok 32,460
Dologi kiadások 11,090
A boszniai határszélen három vesztegtanintézet és egy kirendeltség szükséglete 9,600
A kőbányai és soproni sertésvesztegeldék 10,200
11. A keleti marhavész és egyéb járványos állati betegségek elfojtására:
Személyi járandóságok 43,800
Dologi kiadások 100,000
12. Budapesti állatorvosi tanintézet:
Személyi járandóságok 133,732
Dologi kiadások 18,893
13. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 53,322
Dologi kiadások 10,078
14. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 21,490
Dologi kiadások 16,850
15. Statistikai hivatal:
Személyi járandóságok 97,680
Dologi kiadások 63,380
16. Tengeri hajózás és révügy:
Személyi járandóságok 89,310
Dologi kiadások 23,620
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,435
Dologi kiadások 2,940
Tengerészeti külön czélokra 40,420
Tengeri kikötők 42,600
17. Budapesti kir. zálogházak 232,000
18. Mértékhitelesítés:
Személyi járandóságok 7,260
Dologi kiadások 4,971
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 221,420
Dologi kiadások 16,169
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Országos közoktatási tanács 6,880
Tankerületi főigazgatóságok 71,000
Népnevelési tanfelügyelőségek 204,650
Vizsgálati bizottmányok 9,000
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 599,456
Dologi kiadások
Középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok 39,586
Dologi kiadások
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 227,246
Dologi kiadások
Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok 14,232
Dologi kiadások
József-műegyetem:
Személyi járandóságok 194,430
Dologi kiadások
Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 53,000
Dologi kiadások
Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 39,490
Dologi kiadások
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Budapesti VII. ker. állami gymnasium
Fehértemplomi állami gymnasium
Fiumei állami gymnasium
Kaposvári állami gymnasium
Kosonczi állami gymnasium
Munkácsi állami gymnasium 269,334
Nagybányai állami gymnasium
Nagyszebeni állami gymnasium
Pancsovai állami gymnasium
Szolnoki állami gymnasium
Zombori állami gymnasium
Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Aradi állami reáliskola
Brassói állami reáliskola
Budapesti II. kerületi állami reáliskola
Budapesti V. kerületi állami reáliskola
Dévai állami reáliskola
Győri állami reáliskola
Kassai állami reáliskola
Körmöczi állami reáliskola
Lőcsei állami reáliskola 499,190
Nagykállói állami reáliskola
Nagyváradi állami reáliskola
Pécsi állami reáliskola
Pozsonyi állami reáliskola
Soproni állami reáliskola
Szegedi állami reáliskola
Székesfehérvári állami reáliskola
Székelyudvarhelyi állami reáliskola
Temesvári állami reáliskola
Sümegi reáliskola segélyezésére 4,000
Esztergomi reáliskola segélyezésére 2,000
Vágujhelyi reáliskola segélyezésére 1,200
Felekezeti középiskolák segélyezésére 96,590
Középtanodák közös költségei 12,000
A középiskolákkal összekötött alumneumok, internatusok, convictusok segélyezésére 2,000
Szakiskolák, és pedig:
Bábaiskolák: Nagyszebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 28,900
Budapesti közép-ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 59,600
Iparos tanulók iskolái: Személyi járandóságok 50,400
Fiumei állami kereskedelmi iskola
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,700
Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 10,230
Az ujvidéki polg. iskolával kapcsolatos keresked. és ipariskola részére együttesen:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 13,580
Brassói állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 16,750
Kereskedelmi iskolák segélyezésére 25,000
Elemi és polgári férfi tanító-képzők.
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti I. ker. férfi elemi és polgári tanító-képző
Bajai férfi elemi és polgári tanító-képző
Félegyházai férfi elemi és polgári tanító-képző
Csurgói férfi elemi és polgári tanító-képző
Dévi férfi elemi és polgári tanító-képző
Iglói férfi elemi és polgári tanító-képző
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanító-képző
Lévai férfi elemi és polgári tanító-képző
Loconczi férfi elemi és polgári tanító-képző 347,262
Marmarosszigeti férfi elemi és polgári tanító-képző
Modori férfi elemi és polgári tanító-képző
Sárospatai férfi elemi és polgári tanító-képző
Székely-kereszturi férfi elemi és polgári tanító-képző
Zilahi férfi elemi és polgári tanító-képző
Znyóvárallyai férfi elemi és polgári tanító-képző
Aradi férfi elemi és polgári tanító-képző
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanító-képző
Elemi és polgári tanító-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti VI. ker. elemi és polgári tanító-képző
Budapesti II. ker. elemi és polgári tanítónő-képző
Pozsonyi elemi és polgári tanítónő-képző 252,383
Győri elemi és polgári tanítónő-képző
Szabadkai elemi és polgári tanítónő-képző
Kolozsvári elemi és polgári tanítónő-képző
Tanitóképzők közös költségei 8,000
Tornapóttanfolyamok 1,000
Népnevelési szükséglet 1,537,000
A néptanitók nyugdijintézete segélyezése 150,000
A Néptanitók Lapja kiadására 10,000
A néptanitói árvaház segélyezésére 2,000
Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti állami felsőbb leányiskola
M.-szigeti állami felsőbb leányiskola
Trencséni állami felsőbb leányiskola
Soproni állami felsőbb leányiskola
Lőcsei állami felsőbb leányiskola 200,319
Pozsonyi állami felsőbb leányiskola
Beszterczebányai állami felsőbb leányiskola
Temesvári állami felsőbb leányiskola
Kolozsvári felsőbb leányiskola segélyezésére 3,500
Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 36,300
Vakok oszágos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 38,250
A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap
tiszta jövedelme

2,824
A balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 8,900
Állami tanintézetek épitésére fölvett kölcsönök törlesztése:
Az egyetemi épületek létesitésére fölvett 2.087,968 frtnyi kölcsön törlesztésének
17. részlete

146,322
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére fölvett 318,327 frt kölcsön törlesztésének
14. részlete

21,000
Az egyetemi belgyógyászati kóroda felépitésére fölvett 328,478 frt kölcsön törlesztésének 12. részlete
21,000
A budapesti egyetemi orvoskari intézetek felépitésére az 1881:XX. törvénycikk értelmében beruházott 718.853 frt kölcsön után az idézett tc. 3. §-a értelmében 7. részletül
43,132
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek épitésére és belfelszerelésére,
valamint környékének parkirozására forditott 680.000 frtnyi kölcsön törlesztésének
7. részlete


40,800
A budapesti V. ker. állami reáliskola épitésére forditott 255,849 frt kölcsön törlesztésének 7. részlete
15,000
A kir. József műegyetem és az állatgyógyintézet létesitésére fülvett 1.016,036 frtnyi kölcsön törlesztésének 7. részlete
51,550
A kolozsvári egyetemi bonctani intézet 258,202 frtnyi épitési költségének törlesztésére 7. részletül
13,800
A budapesti egyetemi első szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt épület 101,525 forint vételárának 6. törlesztési részlete
6,542
A szülészeti kóroda kibővitésére és az egyetemi épitkezésekre szükséges terület
nagyobbitására megvett alapitványi ház és telek 161,230 frt vételára után törlesztési
6. részletül


9,674
A festészeti mesteriskola épületére fölvett 69,598 frtnyi kölcsön törlesztésére 7. részletül 4,140
A II. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt ház és telek 72,201 frtnyi vételárának
fedezésére fölvett kölcsön 6. törlesztési részletül

6,210
A pozsonyi bábaiskolai épület és telek vételárának fedezésére fölvett 75,660 frtnyi
kölcsön tán törlesztés fejében 6. részletül

4,540
A pancsovai állami reáliskola épitésére fölvett 50,000 frt kölcsön után törlesztési
5. részletül

3,000
A dévai állami reáliskola és internatus építésére fölvett 92,328 frt kölcsön után
törlesztési 5. részletül

5,540
A Budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum számára megvett telkek
70,196 frt vételárából 7 a Budapest főváros által ezen czélra adományozott 30,000 frt
és az ezen összeg után időközben felszaporodott 1,640 frt 70 krt. kamat levonása után -
még fenmaradó 38,555 frt 30 kr. kölcsön törlesztése fejében 5. részletül; s ehhez a
41,170 frt 50 krért még hozzávett telekvétel ára s 754 frt 78 kr. kamatai fejében
fizetendő részlet

4,784
Az országos mintarajziskola kibővitésére megvett telek 25,000 frt vételárának kamata
és törlesztése fejében 4. részlet

1,500
A modori állami tanitóképző intézet épületének létesitésére fölvett 120,000 frt kölcsön
törlesztésének 4. részlete

5,000
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének felépitésére fölvett 146,134 frt kölcsön
törlesztésének 4. részlete

8,820
A budapesti törvényszéki orvostani intézet részére megvett telek 49,254 frtnyi vételárának és 206,315 forintnyi épitési költségnek 4. törlesztési részlete
14,863
Az országos közoktatási tanács és a tanárképző intézet gyakorló iskolája telkének megvételére és házának épitésére fölvett összesen 220,500 forint kölcsön 4. törlesztési részlete

13,230
Az orvoskari intézetek számára megvett telek és épület 40,000 frt vételárának törlesztésére 4. részlet
2,400
A budapesti VI. ker. állami tanitónőképző intézet kibővitésére megkivántató telek
32,000 frt vételárának és 171,672 frt épitési költségeinek fedezésére fölvett kölcsön tőke- és kamattörlesztési 4. részlete


12,221
Ugyanazon tanitónőképző épületének épitésére fölvett 212,936 frtnyi kölcsön törlesztésére 10. részletül
113,961
A kolozsvári egyetem természet- és orvostudományi intézetei részére létesitendő,
s a városi vizvezeték alapjául szolgálandó vizvezeték költségeire (135,270 frt)
4. törlesztési részlet


12,283
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére szükséges
158,419 forint kamata és törlesztési 4. részlete

8,959
A Budapesti VII. ker. állami főgymnasium telkének megvételére szükséges 61,579 frt kamata s törlesztési 3. részletéül
3,700
A budapesti tud. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére szükséges 150,000 forintnak kamata és törlesztési 2. részlete
9,000
A budapesti I. ker. állami férfitanitóképző épületének épitésére fölvett 338,828 frtnyi kölcsön 5. törlesztési részletéül
20,330
A mármaros-szigeti állami férfitanitóképző épületének épitésére fölvett 90.000 frtnyi kölcsön 5. törlesztési részlete
5,400
A pozsonyi állami tanitóképző épületének épitésére fölvett 113,932 frtnyi kölcsönös törlesztésére 11. részletéül
7,000
A győri állami tanitóképző épületének épitésére fölvett 82,021 frtnyi kölcsön törlesztésére 5. részletül
4,921
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzaum épületének felépitésére szükséges 350,000 frt kamata s törlesztésére 3. részletül
21,000
A brassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére fölvett 105,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
6,300
A csáktornyai tanitóképző épületének fölépitésére szükséges 46,600 forintnyi kölcsön kamata és törlesztésére 2. részlet
2,800
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok
Utazási ösztöndijak felsőbb és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára 8,000
A nagyszebeni Teréz-áruház kir. alapitványi javadalma 17,690
A gyulafehérvári róm. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék 5,985
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi jár. az erdélyi iskola-alap részére a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztödij: 2 állomás, egyenkint 315 frttal 630
Kamarai járandóság, erdélyi helv. hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lelkész számára 187
Halli alapitványi alafák és segélydijak, és pedig:
7 alafa 420 frttal, 7 segélydij 210 frtttal megkivántató összeg pótlására 2,507
A magyarországi középtanodákba járó 10 horvátországi tanuló számára 200 forinttal 2,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos

2,500
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 4,740
A debreczeni református collegium részére 4,000
Az általános tápintézeti alapba olvasztott nagyszombati convictusi alap és az ebből javadalmazott nagyszombati convictus javára tett kincstári alapitvány után évi járulék fejében

16,090
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóság és dologi kiadások 109,490
Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 31,000
Meterorologiai központi intézet.
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,500
Országos magy. kir. zene- és szinművészeti akadémia 49,013
A nemzeti zenede segélyezésére 1,500
Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 22,400
Technologiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 20,520
Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,000
Magyar művészeti ösztöndij-alap:
3 ösztöndij 420 frttal 1,260
Képzőművészet czéljaira 15,000
A képzőművészeti társulat segélyezésére 4,000
A nápolyi Stazione Zoologicanak 1,252
Festészeti tanfolyam nők számára 5,600
Az iparművészet czéljaira 1,000
Műemlékek:
a) Országos bizottság 15,000
b) Vajda-Hunyad várának fentartására átalányul 4,000
A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulatok segélyezésére és országos érdekű kutatásokra 6,000
Magyar történelmi és irodalomtörténeti források és emlékek kiadására és feldolgozására 15,000
A magy. tud. Akadémia részére az ókori classikusok műveinek általa rendezett kiadására 1,500
A magy. tud. Akademia könyvtárának gyarapitására 5,000
A magy. tud. Akademia mathematikai és természettudományi osztálya részére
országos érdekü kutatásokra és közleményekre

5,000
A magy. tud. akadémia összczéljaira saját rendelkezésére 8,500
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 3,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémikánon 1,000
A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fentartási költségeihez 400
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 94,050
Az ágostai hitvallásu ev. egyháznak 34,200
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 61,750
A görög keleti hitvallásu egyháznak 95,000
Az unitaria hitvallásu egyháznak 4,750
Az izraelita vallásuak egyházának 4,750
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 170,130
Dologi kiadások 65,344
2. Királyi curia:
Személyi járandóságok 441,043
Dologi kiadások 16,900
3. Királyi tábla Budapesten:
Személyi járandóságok 631,847
Dologi kiadások 37,574
4. Királyi tábla Marosvásárhelyen:
Személyi járandóságok 101,461
Dologi kiadások 7,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 35,380
Dologi kiadások 9,910
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5.338,406
Dologi kiadások 1.491,884
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.003,177
Dologi kiadások 1.518,080
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézetek és állami fogház:
Illavai országos fegyintézet 1115,190
Lipótvárosi országos fegyintézet 148,128
Márianostrai országos fegyintézet 55,308
Munkácsi országos fegyintézet 89,600
Nagyenyedi országos fegyintézet 46,880
Soproni országos fegyintézet 110,050
Szamosujvári országos fegyintézet 103,100
Váczi országos fegyintézet 116,020
Szegedi kerületi börtön 88,327
Kishartai közvetitő intézet 15,663
Váczi közvetitő intézet 11,020
Váczi állami fogház 5,150
9. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 287,210
10. Telekkönyvezés 7,000
11. Az 1886:XXVIII. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és
törvények szerkesztése

27,500
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 304,234
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági költségek 4,000
Központi ruharaktár 37,487
Fegyverzeti bizottság 18,568
Ludovika akademia 354,059
Honvéd-menház 34,579
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság 60,913
5. Kerületi parancsnokságok 255,541
6. Csapatok:
Gyalogság
Koronaőrség}átalánykép 8.417,363
Lovasság
7. Csendőrségi költségek 19,443
8. Honvédhadbirósági tiszti kar 50,781
9. Honvéd hadbiztosság 69,686
10. Honvéd szakszámvevőség 89,067
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 63,400
Rendes kiadások összege 330.656,924

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék hivatali épületén eszközlendő javitások és átalakitásokra 2,580
II. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A bécsi ministeri két épületnek helyreigazitására 8,722
III. FEJEZET. Belügyministerium.
1. Igazoló bizottmány költsége 2,988
2. Átmeneti rendkivüli kiadások az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 35,830
Dologi kiadások 4,170
3. A m. kir. csendőrség állományának, 3 őrmester, 9 örsvezető és 40 csendőrrel, alosztályai számának pedig
9 gyalogörssel leendő szaporitása esetén, egyszersmindenkorra felmerülendő költségekre


8,568
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 12,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes
ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészítésére szükséges tervek és
helyszini szemlék költségeire


14,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 9,000
4. Szeged város kárvallott lakóinak az 1880:XX. törvénycikk 27. §-a alapján adandó
500,000 frt rovására adott kisebb kölcsönök után a 29. §., illetőleg az 1882:VII. tc.
4. §-a értelmében az állami kincstár által fizetendő annuitási részletek


29,640
5. Szeged város lakóinak az 1880:XX. tc. alapján adott kamatozó kölcsönökre egyszerre történt visszafizetések folytán az állami kincstár által fedezendő évi járulék
4,680
6. Az 1883:XLI. tc. alapján fölvett 6.764,800 forintnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztésére
403,183
7. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából fölvett záloglevélkölcsönök tőke és kamat törlesztésére:
még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 54,016
1885. évi kölcsön 103,378
1886. évi kölcsön 74,674
4%-os: 1886. évi kölcsön 6,495
1887. évi kölcsön 29,835
1888. évi kölcsön 25,000
1889. évi kölcsön 25,000
8. A bevándorolt bukovinai székhelyek szükségleteinek fedezésére 6,000
9. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására felvett kölcsön kamat- és tőketörlesztésének
az állami kincstár által fedezendő része, az 1885:XV. tc. 7. §. értelmében

342,100
10. A Károlyvárostól Fiuméig vezető ugynevezett Lujza-út helyreállitására szükséges 75,000 frtnak II. részlete
25,000
11. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbbrendű állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére
250,000
12. A keletázsiai expeditiónak költségtöbbletéből Magyarországra eső hányad 29,000
V. FEJEZET. Földmivelés-, ipar és kereskedelmi ministerium:
1. Phylloxera ellen való védekezés czéljaira 86,000
2. Az Adria gőzhajózási társaság segélyezésére 307,300
3. Az Adria gőzhajózási társaság felügyeletére 4,000
4. Gőzhajózási járatok segélyezésére 30,000
5. A m. kir. földtani intézetnek további fölszerelésére 1,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A pancsovai állami reálgymnasium bérhelyiségeinek visszahelyezésére 500
2. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 5. évi átalány 6,000
3. A budapesti kir. tud. és műegyetemi olvasókör segélyezésére, a központi egyetemi épület épitési idejére bérlendő helyiség czéljára
600
4. Az ebdüh elleni gyógymód kisérleteire a budapesti tud. egyetemen 3,000
5. Az ev. református és esetleg unitárius középiskoláknál befektetésekre és beruházásokra 40,000
6. A brassói állami reáliskola ideiglenes helyiségének bére 3,600
7. A budapesti tudomány-egyetem volt gondnokának kezelése alatt felgyülemlett és az
egyetemi alap által előlegezett 27,915 frtnyi számlatartozások törlesztésére 3. és utolsó
részlet


9,915
8. Egy üvegtechnikai műhely s tanfolyam személyi és dologi költségeire a budapesti egyetemen
1,800
9. A nagyszebeni jogakadémia 3 tanára személyi járandóságainak fedezésére 5,700
10. Az iparművészeti iskola régi helyiségeinek átalakitására és az uj helyiségbe való
beköltözésre

4,800
11. A budapesti egyetem quastora és quast, ellenőre számára lakpénz az épités idejére 800
12. A budapesti középipariskola régi helyiségeinek visszaállitására és saját épületébe
leendő átköltözésére

6,500
13. Egy mechanikai tanműhely személyi és dologi költségeire 1,000
VII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyző-egylet rendelkezésére 120,000
A századkeretek szaporitása folytán:
A gyalogságnál:
2. Az első felszerelésre 4946 gyalog honvéd után 55 frt 17 krjával 272,871
3. A lóbeszerzési és egyenruházati járulékokra:
30 őrnagy számára 600 frttal 18,000
283 tiszt számára 150 frttal 42,450
95 hadapród tiszthelyettes számára 15 frttal 4,425
4. Építkezésekre 32 gyalogsági állomáson a kincstári laktanyákban lévő legénységi
férőhelyekre és raktárakra 15,000 frttal

480,000
5. 276 gyalogsági század-raktár berendezésére 30 frttal 8,280
6. 276 gyalogsági század-irodának berendezésére 35 frttal 9,660
A lovasságnál:
7. Az első felszerelésre 675 lovasitott huszár után 137 frt 22 krjával 92,624
8. Az első felszerelésre 205 lónélküli huszár után 86 frt 23˝ krjával 17,678
9. Lóbeszerzési és egyenruházati járulékokra:
1 őrnagy számára 600 frttal 600
85 huszártiszt számára 250 frttal 21,250
20 hadapród tiszthelyettes számára 15 frttal 300
10. 690 ló-vételre 301 frt 35 krjával 207,931
11. Épitkezésekre 5 lovassági állomáson, a kincstári laktanyákban levő legénységi
férőhelyek, istállók és raktárakra 20.000 frttal

100,000
12. 20 lovassági század-raktár berendezésére 30 frttal 600
13. 20 lovassági század-irodának berendezésére 35 frttal 700
Az ismétlő fegyverek rendszeresitésével járó költségekre:
14. A felszerelések kiegészitésére és módositására 161,000 főnyi gyalog legénység után
18 frttal 2.898.000 frt; 4 évre felosztva I. részletként

724,500
15. A felszerelések kiegészitésére, módositására és az uj keretek felszerelésére
eszközlendő beszerzésekkel járó különféle átvételi és kiszállitási költségekre

70,000
16. A központi főruharaktári épület kibővitésére szükséges telek megvételére 28,000
Átmeneti kiadások összege 4.238,243

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 850,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A nemzeti szinház faalkotásu szinpadának vasszerkezetü gépezetekkel kicserélési
költségeire III. részlet

7,610
2. A nemzeti szinháznál eszközölt villanyvilágitási berendezési költségek törlesztésére 17,550
3. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen gyógyintézet felépitése előtt a
telken fennállott épületek végleges megváltására és 10 évi utólagos részletekben, de előre
fizetendő 5%-os kamat mellett 50,000 forint megváltási összegnek első törlesztési
részlete5,000
és ezen összegnek egy évi 5%-os kamatja fejében 2,500
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 100,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 117,000
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai Nándor-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bényaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 40,000
A vasműveknél teljesitendő épitkezésekre 127,400
A selmeczbányai erdészeti akadémia kiépitésére 30,000
A Jurka János-féle zálogosföldek megváltására, a sugatagi sóbánya hivatalnál 12,740
4. 5614 darab tiszavidéki vasuti részvény törlesztésére az 1880:XXXVIII. tc. alapján 1.377,149
IV. FEJEZET. Közmuka- és közlekedési ministerium:
Uj utak és hidak épitése:
1. Besztercze-Naszód vármegyében a marosvásárhely-királynémeti államút 76-79 klm.
közti meredek szakaszának áthelyezésére szükséges 21,120 frtból, 1889-re
előirányoztatik első részlet


11,120
2. Kolozsvármegyében az apahida-szászrégeni állami út folytatólagos épitésére 15,000
3. Mármaros vármegyében a szigetkirlibábai államút kezdetén a Chmelli nevü telepen a Tisza folyón levő 1. számú hid vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére szükséges
39.500 frtból 1889. évre felvétetik első részlet


20,000
4. Temes vármegyében a szeged-temesvár-szászsebesi állami úton 153-154 klm. közti szakaszán levő 70. számú kiszetói Begahid ujból épitésére
36,000
5. A Barcs és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
6. A honvédelem szempontjából egyes törvényhatósági utakon sürgősen szükségelt hiánypótlásokra
350,000
7. Egy a Dunán létesitendő hidra eső részlet 200,000
Viziutak épitése:
8. A felső Duna általános szabályozási munkálataira V. részlet:
a) szabályozási munkálatokra 1.040,000
b) felügyeletre 60,000
9. A budapesti dunarész szabályozására:
a) a szabályozási művek fentartására 10,000
b) felügyelet, felülvizsgálat és szelvényezésére 4,000
10. A bajai partbiztositás folytatására VI. részlet 35,000
11. A mohácsi dunarész szabályozására:
a) a Kapolya, Darázs és Reketyés fokok elzárására 32,900
b) a Vehmli dunaág elzárására 4,135
c) a gombosi partbiztositás meghosszabbitására 31,678
d) az apatini partbiztositáshoz hozzájárulásra 26,287
12. A Tiszánál létesitendő szabályozásra:
a) szabályozási munkákra 490,000
b) felügyeletre 10,000
13. Az egyesült Körös folyónál:
a) az átmetszések kiásatására és bővitésére 490,000
b) felügyeletre 10,000
14. A Temes folyónál: a folyó hajózhatóvá tételére 27,000
15. A Maros folyónál: szabályozási munkálatokra 30,000
16. A fiumei kikötő épitésére:
a) épitkezésekre 475,000
b) felügyeletre 25,000
17. A Drávánál: szabályozási munkákra VII. részlet 150,000
18. A távirda-hálózat fejlesztése és a posta részére megszerzett ingatlanok után
résztörlesztések

100,000
19. Vicinális vasutak segélyezésére 200,000
20. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál 1.000,000
21. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) A dombovár-zákányi vonal átalakitására V. részlet 50,000
b) A budapesti dunaparti teherpályaudvar további kiépitésére X. részlet 50,000
c) Győr állomás bővitése és átalakitására IV. részlet 100,000
d) Fiume állomás kibővitésére IV. részlet 178,000
e) Szabadka állomás kibővitésére I. részlet 100,000
f) A budapesti főműhely gépészeti berendezésének kiegészitésére VII. részlet 30,000
g) Fahidak vasszerkezettel való kicserélésére V. részlet 500,000
h) 150 darab mozdony beszerzésére VI. részlet 855,000
i) 3000 drb teherkocsi beszerzésére VI. részlet 679,000
k) 2000 drb teherkocsi beszerzésére V. részlet 843,000
l) 100 drb személykocsi beszerzésére IV. részlet 184,000
m) 1200 drb teherkocsi beszerzésére I. részlet 229,000
n) 50 darab mozdony beszerzésére I. részlet 166,000
a) Folytatólagos fékfelszerelésre, fékvezetékekre és gőzfűtési berendezésekre III. részlet 100,000
22. Beruházások és uj épitkezések a diósgyőri vas- és aczélgyárnál 120,000
V. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézeteknél 3,000
2. Selyemtenyésztésnél 50,000
3. Állami lótenyészintézeteknél 669,000
4. Kövezési munkákra 15,000
5. A fiumei Rudolf-molón épitendő két tárház 240,000 forint költségének II. részletéül 80,000
6. Az állami erdőknél 107,102
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem uj természetrajzi és természettudományi intézeteinek belső
felszerelésére szükséges 150,000 frt 4. részlete

15,000
2. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 4l részlete
15,000
3. A kolozsvári egyetemi könyvtár hiányainak kiegészítésére 6 év alatt felveendő
9,000 frtnak 5. részlete

1,500
4. A kolozsvári egyetem uj boncztani, kórboncztani és törvényszéki orvostani
intézeteinek alapfelszerelésére szükséges 50.000 frt 4. részletéül

10,000
5. A József műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 4,000
6. A zombori m. kir. államgymnasium épületének létesitésére szükséges 120,500 frt 6. és utolsó részletéül
8,000
7. A budapesti I. ker. állami tanitóképző intézetnek tanszerekkel és eszközökkel leeendő felszerelésére megkivántató 27,800 forintból 4. részletül
6,000
8. A házi ipart és ipari oktatást terjesztő első egyesület által fentartott és a közoktatási
kincstár által átvett pozsonyi ipartanitónő-képző után, a postakincstárnak visszatéritendő
11,315 frt tőke, továbbá a pozsonyi takarékpénztárnak visszatéritendő 27,549 frt tőke
és kamatainak törlesztésére utolsó részlet2,849
9. A festészeti mesteriskola szakkönyvtárára hat év alatt felveendő 6,000 frtnak
5. részletéül
1,000
10. Nők számára nyitott festészeti tanfolyam folytatólagos felszerelésére 1,000
11. Az iparművészeti muzeum szakkönyvtárának kiegészitésére szükséges 8,000 frtnak
4. részletéül

2,000
12. A brassói reáliskola butoraira és tanszereire 3,500
13. A budapesti VI. ker. tanitóképző uj épületszárnyának belső felszerelésére megkivántató 20,000 forint 2. részletéül
5,000
14. A modori állami tanitóképző uj épületének belső felszerelésére szükséges 8,000 frt
2. részlete

4,000
15. A budapesti egyetem törvényszéki orvostani intézetének belső felszerelésére szükséges 32,000 frt 2. részletéül
8,000
16. A pancsovai állami főgymnasium belső felszerelésére szükséges 8,000 frt 2. részlete 2,000
17. A nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme menyezetének megujitására
4,000
18. Az országos közoktatási tanács és a budapesti tanárképző-intézet gyakorló főgymnasiuma számára készülő ház belső felszerelésére szükséges 25,000 frt 3. részletéül
6,000
19. A kolozsvári egyetem uj boncz-, kórboncz- és törvényszéki orvostani intézetének
tanszerekkel leendő ellátására szükséges 40,000 frt 3. részletéül

5,000
20. A dévai állami főreáliskola és internatus felszerelésére szükséges 15,000 frt 2. részletéül
5,000
21. A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének belső felszerelésére
szükséges 40,000 frt 2. részletéül

5,000
22. A budapesti egyetem központi régi épületének részbeni ujraépítésére szükséges 75,000
23. A brassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére felveendő 50,000
24. A nagybányai főgymnasium első felszerelésére 800
25. A csáktornyai tanitóképző tornacsarnokának felépitésére szükséges 6,000 frt
első részlete

3,000
26. A kolozsvári egyetem elmekórtani tanszékének felszerelésére 2,000
27. A csáktornyai tanitóképző belső felszerelésére szükséges 6,000 frt első részlete 3,000
28. A technologiai iparmuzeum és középipariskola uj épületének belső felszerelésére
első részletül

10,000
29. A siketnémák váczi intézetében az iparos tanfolyam megállapitására 2,000
30. A kir. József-műegyetem uj épületének belső felszerelésénél felmerült 81,888 frt
tulkiadás első részlete

15,000
31. A nagykállói főreáliskola tornacsarnokának felszerelésére 600
32. A budapesti egyetem II. vegytani tanszéke által a természetrajzi intézetben
használandó helyiségek berendezésére

1,000
33. A budapesti I. ker. állami tanitóképző intézet épületének belső felszerelésénél
felmerült 45,667 frt tullépés törlesztésére első részlet

9,000
34. A kolozsvári egyetem némely intézeti helyiségének szükségességé vált átalakitására 3,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 125,000
Beruházások összege 13.238,870

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 7.281,423
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1889. évi rendkivüli szükséglete 4.423,000 forint után 1.377,822
Kiadások főösszege 356.804,282

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonoszágok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az állami kölcsönök tőketörlesztési évi aranyjárulékai fedezésére kibocsátandó
kötvények eladásából

4.664,575
2. A földtehermentesitési kötvények törlesztésének fedezésére kibocsátandó kötvények eladásából
8.432,865
3. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 1.250,000
4. Maradvány és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 243,000
5. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevétele 489,041
A rakpartokért fizetendő haszonbér 11,325
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok
325,270
6. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére
98,977
7. Az 1880: XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi kölcsönpénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
2.389,9786
II. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,895
III. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 200
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság:
Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság
költségeinek fedezésére

40,575
Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat
szerkesztő titkár, valamint egy hivataltiszt fizetésének és lakpénzének megtéritéseül

2,700
2. Országos levéltár 4,255
3. A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
4. Általános közigazgatási bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 71,121
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántúli lelenczházakban ápolt
gyermekek tápdíjai utáni téritmények

42,000
Országos tébolydák bevételei 125,398
Hivatalos lap jövedelme 36,000
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 45,400
A fővárosi rendőrség átalánya 489,042
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 10,000
Közigazgatási hatóságok által megállapitott pénzbüntetésekből befolyó jövedelem 120,500
Különféle bevételek 777
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók:
1. Földadó: állami adó 24.698,636
Földtehermentesitési járulék 10.301.364
2. Házadó: állami adó 7.220,500
Földtehermentesitési járulék 2.779,500
3. Keresetadó: állami adó 13.332,040
Földtehermentesitési járulék 5.067,960
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Állami adó 1.976,470
Földtehermentesitési járulék 823,530
5. Bánya-adó: állami adó 63.000
Földtehermentesitési járulék 27,000
6. Tőkekamat és járadék-adó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 669,781
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 27,530
c) Maradvány- és irtványföldváltsági kötvények kamatai után 7,990
d) A keleti vasuti államkötvények kamatai után 60,963
e) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék utáni adó 2.064,083
f) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami adó 1.867,777
Földtehermentesitési járulék 751,876
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.600,000
8. Nyereményadó 220,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 500,000
10. Hadmentességi dij 3.050,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.623,000
12. Késedelmi kamat:
Állami adó után 897,800
Földtehermentesitési járulék után 322,200
Maradvány- és irtványföldváltsági járadékok után 7,000
13. Adóbehajtási illetékek 210,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 230,000
Fogyasztási adók:
15. Szeszaó 20.000,000
16. Ellenőrzési illeték 45,000
17. Boradó 5.800,000
18. Húsadó 3.090,000
19. Söradó 1.330,000
20. Czukoradó 1.400,000
Az 1881:IV., illetve 1883:V. és 1887: XLVII. tc. alapján:
21. Czukorfogyasztási adó 2.290,000
22. Sörfogyasztási adó 1.680,000
23. Ásványolaj-adó 3.850,000
24. Sajtolt élesztőtől járó fogyasztási adó 200,000
25. Aranyagiónyeremény 1.024,000
26. Határvám 457,550
27. Bélyeg 9.594,000
28. Jogilletékek 17.600,000
29. Dijak 456,900
30. Fémjelzés 24,265
31. Ut-, hid- és révvám Hovát-Szlavonoszágban 25,500
32. Dohányjövedék: vétel, gyártás, eladás 46.256,700
33. Lottojövedék 2.511,000
34. Sójövedék 14.923,838
35. Perköltségek 67,900
36. Állami jószágok 2.464,419
37. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 47,318
38. Fémbányászat és opálbánya 2.851,686
39. Fémkohászat 3.557,268
40. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 5.000,984
41. Vasművek 3.794,366
42. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,340
43. Sótermelés 991,990
44. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,495
45. Állami nyomda 670,000
46. Állami épületek 34,678
47. Budapesti állami hidak 96,018
48. Állami ingó vagyon 44,788
49. Különféle bevételek 689,085
VI. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Számviteli költségek és kormányfelügyeletért fizetendő illetékek 14,100
2. Magyar kir. postatakarékpénztár 217,298
3. Államépitészeti hivatalok 49,387
4. Kőutak 24,913
5. Folyammérnöki hivatalok 10,200
6. Viziutak 960
7. Posta és távirda 12,351,000
8. M. k. államvasutak 39.905,970
9. M. k. államvasutak gépgyára 3.112,500
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár 3.128,000
VII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 62,070
2. A gazdaság különböző ágainak emelése 116,200
3. Selyemtenyésztés 1,580,000
4. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 27,980
Keszthelyi gazdasági tanintézet 16,430
Debreczeni gazdasági tanintézet 2,400
Debreczeni földmives-iskola 32.650
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 23,200
Kassai gazdasági tanintézet 48,700
Rimaszombati földmives-iskola 10,600
Zsitvaujfalui földmives-iskola 6.300
Adai földmives-iskola 7.850
Csákovai földmives-iskola 13,350
Szentimrei földmives-iskola 15,100
Nagy-szent-miklósi földmives-iskola 3,200
Veszprémi földmives-iskola 2,000
Érdiószegi vinczellérképezde 1,260
Tarczali vincezllér-iskola 4,350
Budapesti vinczellér-iskola 1.800
Nagyenyedi vinczellér-iskola 1,380
Ménesi vinczellér-iskola 6,650
5. Állami erdők 6.542,721
6. Országos erdei alap 50,000
7. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtokgazdaságok 1.899,667
Ménesek 496,450
Méntelepek 403,330
A lótenyésztési alap jövedelme 14,450
8. Vesztegintézetek 18,000
9. Az 1874:XX. tc. értelmében befolandó birságokból 18,000
10. Budapesti állatorvosi tanintézet 13,600
11. Bányailletékek 95,000
12. Statisztikai hivatal 40,000
13. Tengeri hajózás és révügy 202,000
14. Budapesti kir. zálogházak 232,000
15. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 35,220
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 73,674
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 232,643
A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium járuléka az állatorvostani alapból 433
A magyar vallásalaptól a szülészeti kóroda részére megvett ház utáni bérjövedelem 4,000
A budapesti egyetem kórodáin befolyó ápolási dijak 20,000
Kolozsvár város közönsége részéről az ugyanottani egyetem vizvezetékének létesitésére fizetendő járulék 7,633
Tanárvizsgálati dijak 2,425
Néptanitók vizsgálati dija 4,000
Tandijszázalékok 2,200
Tanpénzek 175,234
Képezdei internatusok bevételei 82,836
Felsőbb leányiskolai internatusok bevételei 30,429
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 91,897
Siketnémák oszágos intézete Váczon 21,304
Vakok országos intézete Budapesten 25,114
Vakok ápoldai alapja 2,824
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 4,740
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumi alap 11,055
Országos zeneakadémia 5,450
Országos szinésziskola 1,150
Magyar művészeti ösztöndijalap 1,364
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 2,600
2. Királyi főügyészségek 3,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 17,467
4. Királyi ügyészségek 235,416
5. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézetek és állami fogház 159,140
6. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 287,210
X. FEJEZET. Honvédelmi miniszterium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovika akadémiai általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett napidijak fejében
177,692
2. Honvéd menházalap jövedelme 1,516
3. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 13,000
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 5,000
5. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 65,174
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 2,000
Rendes bevételek összege 343.856,136

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból, az igazoló bizottmányok költségeinek
megtéritése fejében

2,988
2. Az 1888. évben elkészült gyógyszerkönyv példányai egy részének elárusitásából
bevárandó II. évi bevétel

1,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Az állami javak eladásából 5.000,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.000,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 50,000
2. Bordézsmaváltságból 1,000
3. Állami előlegekből 341,000
III. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Amerikai és európai sima és gyökeres szőlővesszőknek leszállitottt áron való
értékesitéséből, az amerikai kisérleti telepekről s a kecskeméti állami szőlőbirtokról

36,000
2. A mezőhegyesi ménesbirtok-gazdaságnál a czukorrépa szállitása és a czukorgyár
vizének öntözésre leendő felhasználása érdekében befektetendő s kölcsön utján
beszerzendő


250,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti tud. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére szükséges
150,000 forintból az 1889. évben felhasználandó s kölcsön utján beszerzendő

75,000
2. Abrassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére felveendő 105,000
frtból az 1889. évben felhasználandó s kölcsön utján beszerzendő

50,000
Átmeneti bevételek összege 6.806,988
Bevételek főösszege 350.663,124
4. § A 2-ik §-ban megállapitott összes 356.804,282 frtnyi
kiadások és a 3-dik §-ban megajánlott összes 350.663,124 frtnyi
jövedelmek és bevételek között 6.141,158 frt

hiány mutatkozik.

Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt az 1888. évi XXXVI. törvénycikk 23. §-a értelmében az államot, mint magán-regáletulajdonost illető kártalanitási kötvények eladásából befolyó összegekből, vagy a tiszaszegedi kölcsönalapba visszafolyó pénzekből, esetleg pedig a mennyiben ezen uton fedezhető nem lenne, hitelmüvelet utján fedezze.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, - az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő modositások megtartásának kikötése mellett, az 1889. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete, 3., 4., 5. és 6. czimének személyi járandóságai között, továbbá a XVIII. fejezet 5. czime egyes rovatai között, ugyanezen fejezet 9. czimének 4. és 5. rovatai között, végre ugyanezen fejezet 10. és 11. czime között van helye; ezek között az áruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére