1889. évi XXVII. törvénycikk

az 1883:XXX. törvénycikk módositásáról, tekintettel a katonai szolgálatot teljesitő tanárjelöltekre * 

1. § A középiskolákról szóló 1883:XXX. törvénycikk 61. §-a 3-ik pontjának rendelkezése a katonai szolgálatot teljesitő tanárjelöltekre nézve annyiban módosittatik, hogy oly tanárjelöltek, kik felsőbb iskolai tanulmányaik s gyakorlati évök előtt, vagy azok félbeszakitásával egyéves önkéntesi szolgálatot teljesitettek, vagy mozgósitás folytán katonai szolgálatra behivattak s egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak, ugyszintén oly tanárjelöltek, kik igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk s gyakorlati évök befejezésének idejére halasztották, a mennyiben a törvény és tanárvizsgálati szabályzat egyéb rendelkezéseinek megfeleltek, középiskolai tanári képesitést nyerhetnek akkor is, ha a gyakorlati tanitásra vagy egyetemi tanulmányokra szánt ötödik év helyett csak egy félévet mutatnak ki.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére