1890. évi IV. törvénycikk

az 1890. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1890. évre a magyar korona országainak

rendes kiadásai: Háromszázharmincz millió nyolczszázhusz ezer hétszázötvennyolcz o. é. forintban;

átmeneti kiadásai: Hat millió négyszázhetvennégy ezer négyszázhatvanegy o. é. forintban;

beruházási kiadásai: Tizenkét millió háromszázöt ezer hétszázhuszonnyolcz o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai: Hat millió kétszáztizennégy ezer ötszáznegyvenhat o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A kir. udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és apost. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 74,978
III. FEJZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadsáai 55,374
2. A képviselőház kiadásai 1.132,188
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 36,240
4. A magyar delegatio kiadásai 6,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1890. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 23.297,673
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen 56,092
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés 12,629
2. ¦Állami számvevőszék 19,702
3. Ministerelnökség 5,562
4. Ő cs. és apost. királyi Felsége személye körüli ministerium 5,475
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 507,850
7. Pénzügyiministerium 2.600,000
8. Kereskedelemügyi ministerium 715,400
9. Földmivelésügyi ministerium 470,167
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 242,300
11. Igazságügyi ministerium 1.254,431
12. Honvédelmi ministerium 479,686
VII. FEJEZET. ¦Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkel elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.386,336
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok 7.953,328
Járadékok 109,548
Tőketörlesztés 548,200
Kárpótlások 250,000
Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségei fedezésére 40,575
Járulék az erdélyi igazoló bizottmány költségei fedezésére 2,988
Kezelési költségek 8,274
3. Szőlődézsmaváltság:
Kamatozás 139,152
Törlesztés 2.188,000
Tőkebeli kiegyenlitésekre 200
Kezelési költségek 40,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 116,000
Törlesztés 130,000
Tőkebeli kiegyenlitésekre 1,000
Kezelési költségekre 7,030
5. Italmérési jogok után adandó kártalanitási tőkék kamataira az 1888:XXXVI. tc. alapján 9.900,000
6. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.819,766
Törlesztés 552,000
Kezelési költségek 15,314
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.373,000
Törlesztés 300,000
Kezelési költségek 18,400
8. Az 1870. évi X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Járulék a pénzügyministerium hitelmüveleti osztályának költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állami pénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1870. évi XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 49,566
Tőketörlesztés 49,200
Kezelési és sorsolási költségek 200
10. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII. és 1888:VI. tc. alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradékkölcsön:
Kamatok 28.416,000
Kezelési költségek 75,020
11. Az 1880:VIII., IX., 1881:X., XI., XLV., 1882:IV. tc. 4. §-a, XXI., XXII., XLVII. tc., 1883.:II., III. tc. 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVII., továbbá az 1884:I. tc. 4. §-a, IV., VIII., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1885:II. törvénycikk 4. §-a, XX., 1886:VI. törvénycikk 4. §-a, XVII., XVIII., XIX., 1887:XI., XII., XVI., XVII., XIX. és XXXII. törvénycikk alapján felvett 5%-os papirjáradékkölcsön:
Kamatok 17.924,125
Kezelési költségek 34,525
12. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járulék 1.878,796
Kezelési költségek 31,971
13. Az 1880. XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 20. és 21. részlete 288,000
14. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék 1.763,000
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira 445,574
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut átvétele folytán elvállalt adósság és felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
A 9.989,300 frtnyi kölcsön 609,792
Kezelési költségek 1,500
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvény-szelvények beváltása 61,895
15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka 819,000
Kezelési költségek 1,660
3. Az 1884:XXIX. törvénycikk alapján az „Első erdélyi vasut” megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatozására és törlesztésére 730,095
Kezelési költségek 1,990
4. Az 1884:XXX. törvénycikk alapján a báttaszék-dombovár-zákányi (duna-drávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön 241,878
Kezelési költségek 684
5. Az 1884:XXXIX. tc. alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira és törlesztésére 964,160
Kezelési költségek 4,950
6. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira, továbbá az I., II. és III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 873,928
Az 1876:XI. törvénycikk alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére 27,620
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére 178,909
Kezelési költségek 4,700
7. Az 1889:XIV. tc. alapján a magyar-nyugoti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvényadósság kamatozására 612,977
Az I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 867,763
A II. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 146,257
Az 1876. évi beruházási kölcsön kamatozására és tőketörlesztésére 35,115
Kezelési költségek 8,413
8. Az 1889:XV. tc. alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalat adósság:
Részvény-kamat 392,500
Az elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 402,256
Kezelési költségek 2,670
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 4.596,911
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 6.063,530
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 5,100
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 74,300
Dologi kiadások 31,000
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 25,380
Dologi kiadások 4,750
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 37,468
Tiszti-, személyi- és működési pótlékok 4,150
Drágasági pótlékok 3,414
Szolgák ruhailletményei 740
Jutalmak és segélyek 1,200
Dologi kiadások 7,240
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 28,490
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 450
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság 348,226
2. Távirati költségek 14,825
3. Országos levéltár 31,221
4. Vármegyék közigazgatási-, árva- ás gyámhatósági kiadásai 4.515,000
5. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei 333,298
6. Szinművészeti kiadások:
A m. k. operaház állami segélyezésére 215,000
A magy. kir. operaház 315,000 frtos és 85,000 frtos kölcsönének törlesztésére 27,750
A budapesti nemzeti szinház állami segélyezésére 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 8,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 14,000
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 1,800
Betegápolási költségek 682,249
Himlőoltási költségek 80,000
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
A trachoma elfojtására szánt kiadások 40,000
Szülházi kiadások 10,000
Tébolydai kiadások 419,551
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 55,900
8. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet 3.330,533
Fővárosi rendőrség átalánya 998,481
Toloncz-kiadások 82,823
Életmentési dijak 800
9. Általános közigazgatási kiadások:
„Hivatalos lap” költsége 7,500
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 24,020
Budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tüzoltó szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő bioztosok költségének fedezésére 2,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 4,677
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országggyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre 13,780
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
Közigazgatási fogházak és tolonczházak létesitésére forditandó költségek 130,000
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 588,633
Dologi kiadások 130,900
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 89,641
Dologi kiadások 6,678
3. Pénzügyigazgatóságok, fővárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 1.800,454
Dologi kiadások 425,447
4. Földadó-nyilvántartási felügyelők, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 176,628
Dologi kiadások 27,795
5. ¦Állami pénztárak:
a) Központi állami pénztár 60,915
b) ¦Állami pénztár Budapesten 33,916
c) ¦Állami pénztár Zágrábban 16,135
6. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.257,668
Dologi kiadások 132,816
7. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2.596,098
Dologi kiadások
8. Jogügyi igazgatóságok:
a) Magyarország:
Személyi járandóságok 62,533
Dologi kiadások 2,800
b) Horvát-Szlavonország:
Személyi járandóságok 14,515
Dologi kiadások 1,620
9. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 57,035
Dologi kiadások 8,213
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
11. Állandó kataszter:
Személyi járandóságok 525,000
Dologi kiadások
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 103,809
Bányász-iskola Selmeczbányán 8,360
Bányász-iskola Felsőbányán 9,143
Bányász-iskola Nagyágon 470
13. Egyenes adók kezelési, kivetési és beszedési költségei 686,400
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 828,535
14. Fogyasztási adók beszedési költségei 563,999
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járuló jutalmak 1.330,168
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 1.029,783
15. Italmérési jövedék 813,000
16. Határvám kezelési költségei 320,865
17. Bélyeg kezelési költségei 236,592
18. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 33,000
19. Fémjelzés kezelési és üzemi költségei 9,663
20. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 2,020
21. Dohányjövedék: 83,260
Dohányjövedéki központi igazgatóság
Vétel, gyártás, eladás 21.139,679
22. Lottojövedék 1.408,305
23. Sójövedék 2.610,337
24. Perköltségek 56,800
25. ¦Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok 90,758
26. ¦Állami jószágok 441,036
27. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 160,011
28. Fémbányászat és opálbánya 2.731,075
29. Fémkohászat 3.648,486
30. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 4.828,090
31. Vasművek:
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 15,155
Vasgyárak 3.922,575
32. Zsilvölgyi kőszénbánya 11,278
33. Sótermelés 972,265
34. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 52,478
35. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 53,382
Dologi kiadások 10,018
36. ¦Állami nyomda 560,800
37. ¦Állami épületek 19,652
38. Budapesti állami hidak 98,343
39. Különféle kiadások 335,442
XVII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 451,212
Dologi kiadások 145,774
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 3,200
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 3,000
2. ¦Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 404,031
Dologi kiadások 125,642
3. Kőutak:
Állami utak fentartása és felügyelete 2.898,826
A törvényhatóságoknak utjaik és hidjaik fentartására, különös tekintettel a hadászatilag fontos utak és hidakra 250,000
4. Ipari-, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi czélokra 75,000
Külkereskedelmi czélokra 75,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 2,430
Gépészeti ipariskola Kassán 20,850
5. Posta és távirda:
Személyi járandóságok 4.691,000
Dologi kiadások 4.778,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 81,848
Dologi kiadások 163,450
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
7. Tengeri hajózás és révügy:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 89,482
Dologi kiadások 23,620
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,435
Dologi kiadások 2,865
Tengerészeti külön czélokra 43,200
Tengeri kikötők 42,600
8. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 10.123,665
Dologi kiadások 1.381,550
Fentartási és üzemi kiadások 13.391,785
9. Magy. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 159,720
Dologi kiadások 25,200
Üzemi és fentartási kiadások 2.718,980
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 163,975
Dologi kiadsáok 30,200
Üzemi és fentartási kiadások 2.827,925
11. Budapesti kir. zálogházak 237,000
12. Mértékhitelesités:
Személyi járandóságok 7,260
Dologi kiadások 4,910
13. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 91,960
Dologi kiadások 52,000
XVIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 300,625
Dologi kiadások 154,232
2. Állami erdők 4.378,864
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 108,000
Dologi kiadások 9,000
4. Országos erdei alap 60,000
5. Állami lótenyész-intézetek:
Lótenyész-intézeti központi igazgatás 33,990
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok 1.566,078
Ménesek 914,082
Méntelepek 1.234,135
Lóversenyek 25,000
Lótenyésztési jutalmak 10,000
Magánosok és községek méntartásának segélyezésére és közös csikólegelők és csikókertek előmozditására 10,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztás-megyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyésztési alap jövedelméből) 14,353
6. Mezőrendőrség és mezőgazdasági statisztika 17,000
7. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 99,488
Dologi kiadások 105,018
8. Budapesti állatorvosi tanintézet:
Személyi járandóságok 34,666
Dologi kiadások 19,268
9. Vinczellér-iskolák és borászati vándortanitók:
Érdiószegi vinczellériskola 7,020
Tarczali vinczellériskola 10,190
Budapesti vinczellériskola 13,180
Nagyenyedi vinczellériskola 7,690
Ménesi vinczellériskola 11,230
Nem állami vinczellériskolák s szőlőszeti és kertészeti tanfolyamok segélyezésére 8,700
Szőlőszeti és borászati vándortanitók 8,100
10. Borászat 20,945
11. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése:
Magyaróvári gazdasági akadémia 64,950
Keszthelyi gazdasági tanintézet 44,320
Debreczeni gazdasági tanintézet 21,350
Debreczeni földmives-iskola 37,450
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 50,700
Kassai gazdasági tanintézet 63,935
Rimaszombati földmives-iskola 20,100
Zsitva-ujfalui földmives-iskola 14,110
Adai földmives-iskola 11,900
Csákovári földmives-iskola 18.870
Szentimrei földmives-iskola 32,550
Szerb-n.-sz.-miklósi földmivesiskola 10,550
Veszprém vármegyei földmives-iskola 6,000
Gazdasági ismeretek terjesztése 38,918
12. A gazdaság különböző ágainak emelésére 30,626
13. Selyemtenyésztés emelésére 1.595,000
14. Állattenyésztés és tejgazdaság 160,020
15. Kincstári birtokok:
Jószágigazgatóság és számvevő-osztály:
Személyi járandóságok 16,538
Dologi kiadások 7,180
Kincstári birtokok 307,579
16. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 21,890
Dologi kiadások 16,850
17. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 115,221
Dologi kiadások 52,650
18. Vizi munkálatok 371,730
19. Kulturmérnöki intézmény (a kassai rétmesteri iskolával és halászattal) 110,500
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 222,420
Dologi kiadások 23,900
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Országos közoktatási tanács 7,380
Tankerületi főigazgatóságok 71,000
Népnevelési tanfelügyelőségek 206,150
Vizsgálati bizottmányok 10,000
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 608,190
Dologi kiadások
Középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok 40,586
Dologi kiadások
Kolozsvári egyetem:
Szemléyi járandóságok 233,880
Dologi kiadások
Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok 14,632
Dologi kiadások
József-műegyetem:
Személyi járandóságok 196,130
Dologi kiadások
Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 54,500
Dologi kiadások
Iparművészeti szakiskola:
Személyi járandóságok 39,590
Dologi kiadások
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Budapesti VII. ker. állami gymnasium
Fehértemplomi állami gymnasium
Fiumei állami gymnasium
Kaposvári állami gymnasium
Losonczi állami gymnasium
Munkácsi állami gymnasium 275,434
Nagybányai állami gymnasium
Nagyszebeni állami gymnasium
Pancsovai állami gymnasium
Szolnoki állami gymnasium
Zombori állami gymnasium
Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Aradi állami reáliskola
Beregszászi állami reáliskola
Brassói állami reáliskola
Budapesti II. kerületi állami reáliskola
Budapesti V. kerületi állami reáliskola
Dévai állami reáliskola
Győri állami reáliskola
Kassai állami reáliskola
Kecskeméti állami reáliskola
Körmöczi állami reáliskola
Lőcsei állami reáliskola 515,540
Nagykállói állami reáliskola
Nagyváradi állami reáliskola
Pécsi kerületi állami reáliskola
Pozsonyi kerületi állami reáliskola
Soproni kerületi állami reáliskola
Szegedi kerületi állami reáliskola
Székesfehérvári kerületi állami reáliskola
Székelyudvarhelyi kerületi állami reáliskola
Temesvári kerületi állami reáliskola
Sümegi reáliskola segélyezésére 4,000
Esztergomi reáliskola segélyezésére 2,000
Vágujhelyi reáliskola segélyezésére 1,200
Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák segélyezésére 107,490
Középiskolák közös költségei 14,000
A középiskolákkal összekötött alumneumok, internatusok, convictusok segélyezésére 2,000
Szakiskolák, és pedig:
Bábaiskolák: Nagyszebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 28,900
Budapesti közép-ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 55,428
Iparos tanulók iskolái: Személyi járandóságok 52,000
Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 12,975
Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,100
Az ujvidéki polgári iskolával kapcsolatos kereskedelmi és ipariskola részére együttesen:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 13,790
Brassói állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 18,410
Kereskedelmi iskolák segélyezésére 24,500
Férfi elemi és polgári tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Aradi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Bajai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Budapesti I. ker. férfi elemi és polgári tanitó-képző
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Csurgói férfi elemi és polgári tanitó-képző
Dévai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Félegyházi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Iglói férfi elemi és polgári tanitó-képezde
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó-képző
Lévai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Losonczi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Máramarosszigeti férfi elemi és polgári tanitó-képző
Modori férfi elemi és polgári tanitó-képző
Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képző
Székelykereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Zilahi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Zuyó-várallyai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti II. ker. elemi és polgári tanitónő-képző
Budapesti VI. ker. elemi és polgári tanitónő-képző
Győri elemi és polgári tanitónő-képző 264,677
Kolozsvári elemi és polgári tanitónő-képző
Pozsonyi elemi és polgári tanitónő-képző
Szabadkai elemi és polgári tanitónő-képző
A tanitóképzők közös költségei 7,000
Népnevelési szükséglet 1.577,000
A néptanitók nyugdijintézete segélyezésére 150,000
A „Néptanitók Lapja” kiadására 10,000
A néptanitói árvaház segélyezésére 2,000
Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Beszterczebányai állami felsőbb leányiskola
Budapesti állami felsőbb leányiskola
Lőcsei állami felsőbb leányiskola
M.-Szigeti állami felsőbb leányiskola 199,238
Pozsonyi állami felsőbb leányiskola
Soproni állami felsőbb leányiskola
Temesvári állami felsőbb leányiskola
Trencséni állami felsőbb leányiskola
Kolozsvári felsőbb leányiskola segélyezésére 3,500
Kassai fels. leányiskola segélyezésére 2,000
Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 36,000
Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 39,154
A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme 2,757
A balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 8,960
Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
Az egyetemi épültek létesitésére felvett 2.087,968 frtnyi kölcsön törlesztésének 18. részlete 146,322
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére felvett 318,327 frt kölcsön törlesztésének 15. részlete 21,000
Az egyetemi belgyógyászati kóroda felépitésére felvett 328,478 frt kölcsön törlesztésének 13. részlete 21,000
A bpesti egyetemi orvoskari intézetek felépitésére az 1881:XX. tc. értelmében beruházott 723,317 frt kölcsön után az idézett tc. 3. § értelmében 8. részletül 43,132
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek épitésére forditott 653,941 frt, továbbá azok környékének parkirozására kiadott 32,255 frt, tehát együtt 686,196 frtnyi kölcsön törlesztésének 8. részlete 40,800
Ugyanezen intézetek 165,641 frtot tevő belső felszerelési költségeinek és azok kamatainak törlesztésére 5. részlet 15,000
A budapesti V. kerületi állami reáliskola épitésére forditott 298,250 forint kölcsön törlesztésének 8. részlete 15,000
A kir. „József”-műegyetem és az állatgyógyintézet létesitésére, valamint a műegyetemnek belső felszerelésére felvett 1.156,166 frtnyi kölcsön törlesztésének 8-ik (51,550 frt), illetőleg 2-ik (15,000 frt) részlete 66,550
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 313,637 forintnyi épitési és belső felszerelési költségének törlesztésére 8. (13,800 frt), illetőleg 5. (10,000 frt) részletül 23,800
A budapesti egyetemi első szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt épület 101,525 forint vételárának 7. törlesztési részlete 6,542
A szülészeti kóroda kibővitésére és az egyetemi épitkezésekre szükséges terület nagyobbitására megvett alapitványi ház és telek 161,230 frt vételára után törlesztési 7. részletül 9,674
A festészeti mesteriskola épületére felvett 71,199 frtnyi kölcsön törlesztésére 8. részletül 4,140
A II. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt ház és telek 72.201 frtnyi vételárának fedezésére felvett kölcsön 7. törlesztési részlete 6,210
A pozsonyi bábaiskolai épület és telek vételárának fedezésére felvett 75,590 frtnyi kölcsön 7. törlesztési részlete 4,540
A pancsovai állami reáliskola épitésére felvett 51,900 frt kölcsön után törlesztési 6. részletül 3,000
Ugyanezen intézet belső felszerelésére forditott 8,000 frt kölcsön után törlesztési 3. részlet 2,000
A dévai állami reáliskola és internatus épitésére felvett 92,328 frt kölcsön után törlesztési 6. részletül 5,540
Ugyanezen intézet belső felszerelésére felvett 15,000 frt kölcsön után törlesztési 3. részlet 5,000
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum számára megvett telkek 70,196 frt vételárából - a Budapest főváros által ezen czélra adományozott 30,000 frt és az ezen összeg után időközben felszaporodott 1,640 frt 70 kr. kamat, valamint az ezen telkek után befolyt 2,366 frt 67 kr. haszonbérjövedelemnek levonása után - még fenmaradó 36,188 frt 63 kr. kölcsön törlesztése fejében 6. részletül; s ehhez a 49,677 frt 87 krért még hozzávett telek vételára s 754 frt 78 kr. kamatai fejében fizetendő részlet 5,197
Az országos mintarajziskola kibővitésére megvett telek 24,516 frt vételárának kamata és törlesztése fejében 5-ik részlet 1,500
A modori állami tanitóképző intézet épületének létesitésére felvett 120,000 frt kölcsön törlesztésének 5. részlete 5,000
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének felépitésére felvett 150,910 frt kölcsön törlesztésének 5. részlete 9,055
A budapesti egyetemi törvényszéki orvostani intézet részére megvett telek 49,254 frtnyi vételárának és összesen 243,237 frtnyi épitési, valamint belső felszerelési költségnek 5. (14,863 frt), illetőleg 3. (8,000 frt) törlesztési részlete 22,863
Az országos közoktatási tanács és a tanárképző intézet gyakorló iskolája telkének megvételére és házának épitésére felvett összesen 220,500 frt kölcsön 5. törlesztési részlete 13,230
Ugyanezen épület belső felszerelésére felvett 25,000 frt kölcsön után törlesztési 4. részlet 6,000
Az orvoskari intézetek számára megvett telek és épület 40,000 frt vételárának törlesztésére 5. részlet 2,160
A budapesti VI. kerületi állami tanitónőképző intézet kibővitésére megvett telek 32,000 frt vételárának és 171,672 frt épitési költségeinek fedezésére felvett kölcsön tőke- és kamattörlesztési 5-ik részlete 12,221
Ugyanazon tanitónőképző részére az Andrássy-uti épitkezési vállalattól megvett épület 153,456 frt vételárának fedezésére, továbbá az ottani gyakorló leányiskola épületének létesitésére forditott 59,480 frt, vagyis együtt 212,936 frtnyi kölcsön törlesztésére 11. részletül 13,961
Ugyanezen intézet uj épületszárnyának belső felszerelésére felvett 25,000 frt kölcsön 3. törlesztési részlete 5,000
A kolozsvári egyetem természet- és orvostudományi intézetei részére létesitendő, s a városi vizvezeték alapjául szolgálandó vizvezeték költségeire (135,270 forint) 5. törlesztési részlet 12,283
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére szükséges 158,419 frt, és belső felszerelésére szükséges 71,079 frt kamata és törlesztési 5. (8.959 frt), illetőleg 3. (5,000 frt) részlete 13,959
A budapesti VII. ker. állami gymnasium telkének megvételére szükséges 62,410 frt kamata s törlesztési 4. részlete 3,745
A budapesti tud. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére szükséges 150,000 frtnak kamata és törlesztési 3. részlete 9,000
A budapesti I. ker. állami férfitanitó-képző épületének épitésére felvett 338,332 frtnyi kölcsön 6. törlesztési részlete 20,320
Ugyanezen épület belső felszerelésére felvett 76,969 frt kölcsön 2. törlesztési részlete 9,000
A máramaros-szigeti állami férfitanitó-képző épületének épitésére felvett 90,000 frtnyi kölcsön 6. törlesztési részlete 5,460
A pozsonyi állami tanitónő-képző épületének épitésére felvett 113,932 frtnyi kölcsön törlesztésére 12. részletül 7,000
A győri állami tanitónő-képző épületének épitésére felvett 56,717 forintnyi kölcsön törlesztésére 7. részletül 4,921
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére szükséges 350,000 frt kamata s törlesztésére 4. részletül 21,000
A brassói állami reáliskola telkének megvételére és épitésére felvett 105,000 frt kamata és 3. törlesztési részlete 6,300
A csáktornyai tanitóképző épületének felépitésére szükséges 46,600 forintnyi kölcsön kamata és törlesztésére 3-ik részlet 2,800
A losonczi állami gymnasium épületének létesitésére felvett 25,429 frt kölcsön törlesztésének 14. részlete 1,900
A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitkezésére felveendő 82,557 frt kölcsön kamata és törlesztésére első részlet 4,953
Az iparművészeti muzeum és iskola épülete számára igénybe vett Beleznay-féle telek (881 négyszög-öl) 352,567 frt kisajátitási árának első törlesztési részlete 17,628
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb- és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára 8,000
A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma 17,690
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalap részére a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij: 2 állomás, egyenként 315 frttal 630
Halli alapitványi alafák és segélydijakra és pedig:
7 alafa 420 frttal, 7 segélydij 210 frttal megkivántató összeg pótlására 2,583
A magyarországi középiskolákba járó 12 horvátországi illetőségü tanuló számára 200 frttal 2,400
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos 2,500
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 4,740
A debreczeni református collegium részére 4,000
Az általános tápintézeti alapba olvasztott nagyszombati convictusi alap és az ebből javadalmazott nagyszombati convictus javára tett kincstári alapitvány után évi járulék fejében 6,090
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 114,000
Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 31,000
Meteorologiai központi intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,500
Országos magy. kir. zene- és szinművészeti akadémia 50,843
A nemzeti zenede segélyezésére 1,500
Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 22,400
Technologiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 18,038
Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,000
Magyar művészeti ösztöndij-alap:
3 ösztöndij 420 frttal 1,260
Képzőművészet czéljaira 15,000
A képzőművészeti társulat segélyezésére 4,000
A nápolyi Stazione Zoologica-nak 1,252
Festészeti tanfolyam nők számára 5,600
Az iparművészet czéljaira 2,500
Műemlékek:
a) Országos bizottság 15,000
b) Vajda-Hunyad várának fentartására átalányul 4,000
A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulatok segélyezésére és országos érdekü kutatásokra 6,000
Magyar történelmi és irodalomtörténeti források és emlékek kiadására és feldolgozására 15,000
A magyar tudományos akadémia részére, az ó-kori classikusok műveinek általa rendezett kiadására 1,500
A m. t. akadémia könyvtárának gyarapitására 5,000
A magyar tudományos akadémia mathematikai és természettudományi osztálya részére, országos érdekű kutatásokra és közleményekre 5,000
A magy. tud. akadémia összes czéljaira saját rendelkezésére 8,500
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 3,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 600
A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fentartási költségeihez 400
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitária hitvallású egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
A gyulafehérvári róm. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék 5,985
Kamarai járandóság erdélyi helvét hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lelkész számára 187
XX. FEJEZET. Igazságügyi miniszterium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 176,136
Dologi kiadások 77,706
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 440,944
Dologi kiadások 16,900
3. Királyi tábla Budapesten:
Személyi járandóságok 653,381
Dologi kiadások 34,600
4. Királyi tábla Marosvásárhelyen:
Személyi járandóságok 101,461
Dologi kiadások 7,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 35,380
Dologi kiadások 9,910
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5.413,835
Dologi kiadások 1.563,252
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.012,628
Dologi kiadások 1.495,794
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház:
Illavai országos fegyintézet 129,630
Lipótvári országos fegyintézet 148,128
Mária-nostrai országos fegyintézet 55,008
Munkácsi országos fegyintézet 89,600
Nagyenyedi országos fegyintézet 46,880
Soproni országos fegyintézet 109,790
Szamosujvári országos fegyintézet 103,100
Váczi országos fegyintézet 131,825
Szegedi kerületi börtön 88,327
Kishartai közvetitő intézet 15,663
Szegedi állami fogház 11,251
9. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 305,210
10. Telekkönyvvezés 7,000
11. Az 1886:XXVIII. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 43,800
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 285,949
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruharaktár 41,734
Fegyverzeti bizottság 21,086
Ludovika-akadémia 371,438
Honvéd:menház 34,579
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvéd főparancsnokság 64,544
5. Kerületi parancsnokságok 254,059
6. Csapatok:
Gyalogság
Koronaőrség átalánykép 9.244,490
Lovasság
7. Csendőrségi költségek 19,443
8. Honvéd hadbiróság 54,790
9. Honvéd hadbizottság 93,908
10. Honvéd szakszámvevőség 126,165
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 65,400
Rendes kiadások összege: 330.820,758

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
A fiumei kormányzói palota homlokzatának helyreállitási költségeire 3,440
II. FEJEZET. ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A bécsi ministeri két épületnek helyreigazitására 10,506
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmány költsége 2,988
2. Átmeneti rendkivüli kiadások az 1885:XXIV. tc. alapján:
Szemléyi járandóságok 33,060
Dologi kiadások 1,700
3. A m. kir. csendőrség állományának, 1 II. oszt. százados, 2 főhadnagy, 1 hadnagy, 3 őrmester, 11 őrsvezető, 44 gyalog- és 1 lovas csendőrrel, alosztályai számának pedig 1 szárny-, 3 szakasz- és 10 őrsparancsnoksággal tervezett szaporitása folytán, egyszersmindenkorra felmerülendő költségekre 11,345
4. A romániai határvonalnak az 1888:XIV. törvénycikk értelmében teljesitendő megvizsgálása alkalmából felmerülendő költségekre 15,000
5. Egy rendőri lovasfelügyelőnek lóbeszerzésre 300
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 12,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire 12,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 9,000
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztésére 430,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönok tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. évi kölcsön 100,782
1886. évi kölcsön 74,564
4%-os: 1886. évi kölcsön 6,495
1887. évi kölcsön 29,835
1889. évi kölcsön 25,000
1890. évi kölcsön 25,000
6. A beköltözött bukovinai székelyek szükségleteinek fedezésére 400
7. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására felvett kölcsön kamat- és tőketörlesztésének az állami kincstár által fedezendő része az 1885:XV. tc. 7. §-a értelmében 342,100
8. A Károlyvárostól Fiuméig vezető ugynevezett Lujza-út helyreállitására szükséges 75,000 frtnak III. és utolsó részlete 25,000
9. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbbrendü állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére 250,000
10. A kincstár kegyurasága alatt álló máramaros-szigeti gör. kath. egyház czéljaira a földmivelésügyi minister urral megejtett telekcsere folytán az „Állami erdők” szükségletére épitendő kettős erdőőri lak költségeire 7,980
V. FEJEZET. Kereskedelmi ministerium:
1. Az „Adria” tengeri gőzhajózási társaság segélyezésére 307,300
2. Tengeri gőzhajózási járatok segélyezésére 50,000
VI. FEJEZET. Földmivelési ministerium:
1. Phylloxera rovar elleni intézkedések költségeire 110,000
2. Bécsben az 1890. évben tartandó általános gazdasági kiállitásban való részvétel költségeire 35,000
3. Állattenyésztés ügykörében: a sárvári tejgazdasági állandó szakiskola belső berendezésére 4,000
4. A m. kir. földtani intézetnek további felszerelésére 1,000
5. Tordán felállitandó uj földmüvesiskola berendezésére 5,000
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 6. évi átalány 6,000
2. A budapesti kir. tud. és műegyetemi olvasókör segélyezésére, a központi egyetemi épület épitése idejére bérlendő helyiség czéljára 1,200
3. A brassói állami kereskedelmi iskola épitésének előleges költségeire 1,000
4. Az ebdüh elleni gyógymód kisérleteire a budapesti tud. egyetemen 2,000
5. Az ev. református és esetleg unitarius középiskoláknál befektetésekre és beruházásokra 40,000
6. A brassói állami reáliskola ideiglenes helyiségének bére 3,600
7. Egy mechanikai tanműhely személyi és dologi költségeire 1,000
8. A vallásalapitványi faraktárból a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és annak számvevősége részére szállitott tüzifa után felgyülemlett 13,833 forint számlatartozásnak törlesztésére első részletül 4,611
9. A nők számára berendezett festészeti tanfolyam helyiségeinek uj fütési szerkezetére 800
10. Az 1890. évben Budapesten tartandó nemzetközi II. ornithologiai congressus kiadásaira 7,500
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyző-egylet rendelkezésére 180,000
2. 1290 ló vételére 301 frt 35 krral számitva, 388,741 frt második és utolsó részlete 180,810
3. Az uj ismétlő fegyverek rendszeresitése folytán a legénységi felszerelés kiegészitésére és módositására 161,000 főnyi gyalog legénység után hitelre megrendelt felszerelés kamatainak betudásával átlag 18 frttal 2.898,000 frt; 4 évre felosztva második részletül 724,500
4. Uj lőszerkocsik beszerzésére 445 fogat hámszerszámmal együtt, beleszámitva az átvételi, kiszállitási és elhelyezési költségeket is, átlag 560 forinttal = 249,200 frt; 2 évre felosztva első részletül 124,600
5. 45,000 darab fegyvertisztitó vessző és törlő beszerzésére 1 frt 50 krjával 67,500
6. Gyalogsági töltényszükséglet első hadi készletként, átvételi s kiszállitási költséggel és időközi kamattal 2.810,000 frt; öt évre felosztva első részletül 562,000
7. Hadszervonatnak hámszerszámokkal beszerzésére, átvételi, kiszállitási és elhelyezési költséggel és időközi kamattal együtt 726,990 forint; 3 évre felosztva első részletként 242,330
8. Raktárépitésre az uj tartalék fegyverzet elhelyezésére 60,000 forint; 2 évre felosztva első részletként 30,000
9. 180,000 drb ismétlő fegyver beszerzésére 34 frt 28 krjával = 6.170,400 frt, és pedig:
1890. évben 65,250 darab
1891. évben 90,500 darab
1892. évben 24,250 darab
tehát az 1890-ben beszerzendő 65,250 darab 2.236,770
10. A 180,000 darab ismétlő fegyver átvétele és a csapatokhoz való szállitása alkalmával felmerülő költségekre átlag 1 frttal 180,000 forint; tehát az 1890. évben átveendő 65,250 darab után 65,250
Átmeneti kiadások összege 6.474,461

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884. évi XIX. törvénycikk alapján 850,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A nemzeti szinház faalkotásu szinpadának vasszerkezetü gépezetekkel való kicserélési költségeire IV. és utolsó részlet 6,031
2. A nemzeti szinháznál eszközölt szinpadi berendezési és átalakitási költségek törlesztésére V. részlet 16,900
3. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen gyógyintézet felépitése előtt a telken fennállott épületek végleges megváltására megállapitott és 10 évi utólagos részletekben, de előre fizetendő 5%-os kamat mellett 50,000 frt megváltási összegnek második törlesztési részlete 5,000
és a 45,000 forintnyi fenmaradványnak egy évi 5%-os kamatja fejében 2,250
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 200,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 76,156
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai „Nádor”-altárna berendezésére 90,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 40,000
A vasműveknél teljesitendő épitkezésekre 227,400
A selmeczbányai erdészeti akadémia kiépitésére és berendezésére 10,000
4. 2807 darab tiszavidéki vasuti részvény törlesztésére az 1880:XXXVIII. tc. alapján 688,574
5. Hercules-fürdőben a Tatarzy Károly hagyatéka csődtömegéből 361,000 forintért megvett ingatlanok III. és utolsó vételár-részlete 123,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj utak és hidak épitése:
a) Magyarországban:
1. Kolozs vármegyében az apahidaszászrégeni állami út folytatólagos épitésére 15,000
2. Krassó-Szörény vármegyében a báziás-orsovai állami út 111.9-112.1 klmtr közt levő 276. számu hid ujból épitésére szükséges, mintegy 26,000 frtból, első részletként 13,000
3. Máramaros vármegyében a szigetkirlibábai államút kezdetén a Chmelli nevü telepen a Tisza folyón levő 1. számu hidnak vasfelszerkezettel leendő felépitésére végrészletként 19,500
4. A Barcs és Teréziendfeld közti Drávahid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
5. A honvédelem szempontjából egyes törvényhatósági utakon sürgősen szükségelt hiánypótlásokra 350,000
6. Pozsonynál a Dunán épitendő vasfelszerkezetü állandó hidra 200,000
b) Horvát-Szlavonországban:
7. A zágrábi Száva-hid uj épitésére első részlet 50,000
Egyéb beruházások:
8. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére:
a) épitésekre 470,000
b) felügyeletre 30,000
9. A fiumei kikötő kövezési munkáira I. részlet 15,000
10. A fiumei Rudolf-molón épitendő két tárház 240,000 frt költségének III. és utolsó részlete 80,000
11. A zenggi kikötő munkálatára 5,000
12. Portoréban a hajójavitó telep felszerelésére 5,000
13. A Santa Maria di Capo fokon, Plavnik, Dolfin, Gherola és Pokliv szirteken épitendő fénytornyok 12,100 frtnyi épitési költségeihez való hozzájárulás I. részlet 4,100
14. A távirda-hálózat fejlesztése és a posta részére megszerzett ingatlanok után részlettörlesztések 100,000
15. Vicinális vasutak segélyezésére 250,000
16. Folyamhajózási czélokra I. részlet 100,000
17. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések átalakitása 940,000
b) Leltárszaporitásra 60,000
18. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) A dombovár-zákányi vonal átalakitására VI. részlet 150,000
b) A budapesti dunaparti teherpályaudvar tovább kiépitésére XI. részlet 50,000
c) Győr állomás bővitésére és átalakitására V. részlet 100,000
d) Fiume állomás kibővitésére V. részlet 100,000
e) Szabadka állomás kibővitésére II. részlet 150,000
f) A budapesti főműhely berendezésének kiegészitésére VIII. részlet 30,000
g) Fahidak vasszerkezettel való kicserélésére VI. részlet 600,000
h) Az ujszász-szolnoki II. vágány kiépitésére (15.2 kilométer) I. részlet 135,000
i) A budapest-ferenczvárosi és a rákosi állomásokon mozdonytelepek létesitésére I. részlet 100,000
k) A nyugoti vasut műhelyeinek bővitésére 50,000
l) 150 darab mozdony beszerzésére VII. részlet 542,890
m) 3000 drb teherkocsi beszerzésére VII. és utolsó részlet 22,920
n) 2000 drb teherkocsi beszerzésére VI. részlet 628,670
o) 100 drb személykocsi beszerzésére V. részlet 190,860
p) 100 drb mozdony beszerzésére II. részlet 165,000
q) 1200 teherkocsi beszerzésére II. részlet 219,020
r) 500 drb személykocsi beszerzésére I. részlet 350,000
s) Folytatólagos fékfelszerelésre, fékvezetékekre és gőzfütési berendezésekre 100,000
19. Beruházások és uj épitkezések a diósgyőri vas- és aczélgyárnál 120,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 102,761
2. Állami lótenyészintézeteknél 138,014
3. Gazdasági tanintézeteknél és földmives-iskoláknál 12,588
4. Selyemtenyésztésnél:
Három gubógondozási telep létesitésére 50,000
5. Állattenyésztésnél:
A kolozsi uj majorban az intéző lak, egy szarvasmarha-istálló és egy szekérszin épitésére 10,000
6. Kincstári birtokoknál 33,000
7. Vizi munkálatok:
Magyarországban:
A felső Duna általános szabályozási munkálataira VI. részlet:
a) szabályozási munkálatokra 1.040,000
b) felügyeletre 60,000
A budapesti dunarész szabályozására:
a) a szabályozási művek fentartására 10,000
b) felügyelet, felülvizsgálat és szelvényezésre 4,000
A soroksári dunaág alsó szakaszának rendezésére I. részlet 108,000
A bajai partbiztositás folytatására VII. részlet 35,000
A mohácsi dunarész szabályozására:
a) a vehmli dunaág elzárására 10,000
b) a sirinai átmetszésre I. részlet 30,000
A Tiszánál létesitendő szabályozásra:
a) szabályozási munkálatokra 490,000
b) felügyeletre 10,000
Az egyesült Kőrös folyónál:
a) az átmetszések kiásatására és bővitésére 490,000
b) felügyeletre 10,000
A Temes folyónál: a folyó hajózhatóvá tételére 27,000
A Maros folyónál: szabályozási munkálatokra 25,000
A Vágnál: a rákotai IX. sz. átmetszés létesitésére I. részlet 35,000
Magyar- illetve Horvát-Szlavonországban:
A Drávánál: szabályozási munkálatokra VIII. részlet 57,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 5. részlete 12,000
2. A kolozsvári egyetemi könyvtár hiányainak kiegészitésére 6 év alatt felveendő 9,000 frtnak 6. és utolsó részlete 1,500
3. A „József”-műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 4,000
4. A festészeti mesteriskola szakkönyvtárára 6 év alatt felveendő 6,000 frt-nak 6. és utolsó részletéül 1,000
5. A nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme menyezetének megujitására 4,000
6. A nagybányai gymnasium tornacsarnokának felszerelésére 800
7. A brassói reáliskola telkének szabályozására és bekeritésére 2,000
8. A brassói reáliskola tornacsarnokának felépitésére szükséges 7,000 frt első részlete 3,500
9. A kolozsvári egyetem uj boncz-, kórboncz- és törvényszéki orvostani intézetének tanszerekkel leendő ellátására szükséges 40,000 frt 4. részletéül 5,000
10. A csáktornyai tanitóképző tornacsarnokának felépitésére szükséges 6,000 frt 2. részlete 3,000
11. A csáktornyai tanitóképző belső felszerelésére szükséges 6,000 forint 2. részlete 3,000
12. A technologiai iparmuzeum és a középipariskola uj épületének belső felszerelésére 2. részletül 10,000
13. A budapesti egyetem törvényszéki orvostani intézetének tudományos felszerelésére szükséges 10,000 forint első részlete 5,000
14. A budapesti egyetem központi épületének butorzattal, légszesz- és vizvezetékkel leendő felszerelésére 10,000
15. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel leendő felszerelésére 5,000
16. A budapesti I. ker. állami tanitóképző részére megvásárolt kisérleti szőlő vételára és kamatainak megtéritésére 5,720
17. A budapesti egyetem 2. vegytani intézetének felszerelésére 3,000
18. A budapesti egyetem fogászati tanszékének tanszerekkel leendő felszerelésére 1,500
19. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézete telkének szabályozási, bekeritési és parkirozási költségeinek első részlete 6,000
20. A budapesti VII. ker. állami gymnasium 8. osztályának felállitására és a physikai szertárnak megfelelő kiegészitésére 1,000
21. A kassai állami realiskola épületének átalakitására 1,000
22. A nemzeti muzeum kerti utainak gyökeres helyreállitására 500
23. Az iparművészeti iskola sokszorositó művészeti osztályának első felszerelésére 1,000
24. A székelyudvarhelyi állami reáliskola felépitésére felveendő kölcsön 82,557
25. Az iparművészeti muzeum és iskola épülete számára igénybe vett Beleznay-féle telek (881 négyszög-öl) kisajátitási árának kifizetésére kölcsön utján beszerzendő összeg 352,567
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 125,000
Beruházások összege 12.305,728

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 4.842,366
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1890. évi rendkivüli szükséglete 4.370,000 forint után 1.372,180
Kiadások főösszege 355.815,493

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonország beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 1.309,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 244,500
Véglefizetések 12,000
3. Sorsolási kölcsön:
A bpesti állami hidak tiszta bevétele 485,422
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 11,325
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 309,130
4. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére 98,966
5. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 1.878,796
II. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,895
III. FEJEZET. ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 250
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság:
Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére 40,375
Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő titkár és hivataltiszt fizetéseinek és lakpénzeinek megtéritéseül 2,700
2. Országos levéltár 4,255
3. A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
4. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 75,291
A trachoma-járvány lepte községeknek adott előleg visszatéritéséből 2,500
Tébolydai bevételek 127,607
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése 42,000
5. Közbiztonsági bevételek:
Fővárosi rendőrség átalánya 495,596
6. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 36,000
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 45,400
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 30,000
Közigazgatási hatóságok által megállapitott pénzbüntetésekből befolyó jövedelem 130,000
Különféle bevételek 523
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Egyenes adók:
Földadó: állami adó 24.684,932
Földtehermentesitési járulék 10.315,068
2. Házadó: állami adó 7.654,000
Földtehermentesitési járulék 2.946,000
3. Keresetadó: állami adó 13.616,000
Földtehermentesitési járulék 5.184,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Állami adó 2.279,000
Földtehermentesitési járulék 921,000
5. Bánya-adó: állami adó 70,000
Földtehermentesitési járulék 30,000
6. Tőkekamat- és járadékadó:
a) Földtehermenesitési kötvények kamatai után 59,000
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 13,500
c) Maradvány- és irtványföldváltsági kötvények kamatai uán 8,100
d) A keleti vasuti államkötvények kamatai után 58,400
e) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék utáni adó 2.265,000
f) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami adó 1.145,700
Földtehermentesitési járulék 450,300
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.600,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi dij 2.700,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.500,000
12. Késedelmi kamat:
Állami adó után 948,900
Földtehermentesitési járulék után 344,100
Maradvány és irtványföld-váltsági járadékok után 7,000
13. Adóbehajtási illetékek 210,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 140,000
Fogyasztási adók:
15. Szeszadó 22.000,000
16. Ellenőrzési illetékek 45,000
17. Boradó 6.000,000
18. Husadó 3.150,000
19. Söradó 1.000,000
20. Czukoradó 2.000,000
Az 1881:IV., illetve 1883:V. és 1887:XLVII. tc. alapján:
21. Czukorfogyasztási adó 2.290,000
22. Sörfogyasztási adó 1.580,000
23. Ásványolaj adó 4.380,000
24. Sajtolt élesztőtől járó fogyasztási adó 157,000
25. Italmérési illeték és adó 12.500,000
26. Aranyagiónyeremény 847,000
27. Határvám 458,150
28. Bélyeg 9.838,000
29. Jogilletékek 17.600,000
30. Dijak 440,000
31. Fémjelzés 26,302
32. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 26,050
33. Dohányjövedék: vétel, gyártás, eladás 46.234,700
34. Lottojövedék 2.609,100
35. Sójövedék 14.926,153
36. Perköltségek 65,700
37. Állami jószágok 935,606
38. Bányaigazgatóságok és számvevőségek 29,872
39. Fémbányászat és opálbánya 2.852,035
40. Fémkohászat 3.648,486
41. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 4.834,571
42. Vasművek 4.043,416
43. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,328
44. Sótermelés 972,265
45. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,385
46. Bányailletékek 95,000
47. Állami nyomda 696,700
48. Állami épületek 35,338
49. Budapesti állami hidak 98,343
50. Állami ingó vagyon 48,504
51. Különféle bevételek 721,129
VI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 72,630
2. Államépitészeti hivatalok 49,387
3. Kőutak 29,150
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 2,470
5. Posta és távirda 12.693,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár 247,298
7. Tengeri hajózás és révügy 215,700
8. M. k. államvasutak 41.500,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 3.492,500
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár 3.938,500
11. Budapesti kir. zálogházak 237,000
12. Statisztikai hivatal 50,000
VII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 6.705,379
2. Országos erdei alap 60,000
3. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 2.212,412
Ménesek 480,405
Méntelepek 416,270
A lótenyésztési alap jövedelme 14,353
4. Állategészségügy 26,000
5. Budapesti állatorvosi tanintézet 12,100
6. Vinczellériskolák:
Érdiószegi vinczellériskola 1,260
Tarczali vinczellériskola 4,350
Budapesti vinczellériskola 1,800
Nagyenyedi vinczellériskola 1,480
Ménesi vinczellériskola 6,650
7. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztésére:
Magyaróvári gazdasági akadémia 26,980
Keszthelyi gazdasági taninézet 16,920
Debreczeni gazdasági tanintézet 2,400
Debreczeni földmives-iskola 26,350
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 23,425
Kassai gazdasági tanintézet 32,295
Rimaszombati földmives-iskola 10,800
Zsitvaujfalui földmives-iskola 5,100
Adai földmives-iskola 8,200
Csákovári földmives-iskola 9,500
Szentimrei földmives-iskola 15,300
Szerb-nagy-szent-miklósi földmivesiskola 5,826
Veszprém vármegyei földmives-iskola 2,000
Gazdasági ismeretek terjesztése 3,000
8. A gazdaság különböző ágainak emelése 4,500
9. Selyemtenyésztés 1.580,000
10. Állattenyésztés és tejgazdaság 54,725
11. Kincstári birtokok 465,694
12. Folyammérnöki hivatalok 10,200
13. Vizi munkálatok 960
14. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 35,920
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 74,774
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 228,754
A földmivelésügyi m. kir. ministerium járuléka az állatorvostani alapból 433
A magyar vallásalaptól a szülészeti kóroda részére megvett ház utáni bérjövedelem 4,000
Az Édeskuthy-féle ház tiszta bérjövedelme 1,230
A budapesti egyetem kórodáin befolyó ápolási dijak 22,000
Kolozsvár város közönsége részéről az ugyanottani egyetem vizvezetékének létesitésére fizetendő járulék 8,243
Tanárvizsgálati dijak 2,440
Néptanitók vizsgálati dijai 5,000
Tandijszázalékok 2,640
Tanpénzek 187,400
Képezdei internatusok bevételei 90,930
Felsőbb leányiskolai internatusok bevételei 40,280
Népiskolák fölös jövedelmei 10,900
Járulék az egyes tanintézetek fentartásához 97,499
Siketnámák országos intézete Váczon 21,534
Vakok országos intézete Budapesten 25,371
Vakok ápoldai alapja 2,757
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 4,740
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumi alap 12,221
Országos zeneakadémia 6,800
Országos szinésziskola 1,100
Magyar művészeti ösztöndijalap 1,363
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 1,600
2. Királyi főügyészségek 3,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 24,128
4. Királyi ügyészségek 274,009
5. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház 161,170
6. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 305,210
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémiai általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett tápdijakból 177,424
2. Honvéd-menházalap jövedelme 1,634
3. Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtértitett lovakért 15,545
4. Haszonvehetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 5,827
5. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő tértimények 68,004
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 2.807
Rendes bevételek összege 348,134,920

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Belügyministerium:
Járulék a földtehermentesitési alapból, az igazoló bizottmány költségeinek megtéritése fejében 2,988
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 5.000,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.000,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 50,000
2. Bordézsmaváltságból 1,000
3. Állami előlegekből 463,500
4. 594 darab 100 frtos magyar nyereménykölcsön-kötvény eladásából 81,972
5. Az 1885. évi országos kiállitás alkalmával létesitett épületekért Budapest főváros által fizetendő megváltási összeg 90,000
III. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Amerikai és európai sima és gyökeres szőlővesszőknek leszállitott áron való értékesitéséből, az amerikai telepekről s a kecskeméti állami "Miklós"-telepről 20,000
2. Kincstári birtokoknál:
a) az isaszegi ispánlak eladásából 8,000
b) az italmérési épületek eladásából 13,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitésére forditandó és kölcsön utján beszerzendő 82,557
2. Az iparművészeti muzeum és iskola épitési czéljaira a Beleznay-féle telekből igénybe vett 881 négyszög ölnyi terület kisajátitási árának fedezésére kölcsön utján beszerzendő 352,567
3. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál és a számvevőségnél felgyülemlett tüzifa tartozásból a közalapok által viselendő első részlet 1,088
4. Az 1890. évben Budapesten tartandó nemzetközi II. ornithologiai congressus
költségeire, tagdijakból és községi járulékokból 5,000
Átmeneti bevételek összege 7.171,672
Bevételek főösszege 355.306,592

4. § A 2-ik §-ban megállapitott összes 355.815,493 frtnyi kiadások és a 3-ik §-ban

megajánlott összes 355.306,592 frtnyi
jövedelmek és bevételek között 508,901 forint

hiány mutatkozik, mely hiány a pénztári készletekből fedezendő.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, - az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1890. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3. §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezete, 4. czimének 1. és 2. rovatai között, továbbá a XVIII. fejezet 5. czimének 4. és 5. rovatai között, ugyanezen fejezet 9. czimének egyes rovatai között, végre ugyanezen fejezet 11. czimének 1-13. rovatai között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép, és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére