1890. évi XXIII. törvénycikk

a Ludovika-akadémiára vonatkozó 1872:XVI. és 1883:XXXIV. törvénycikkek némely rendelkezéseinek módositásáról * 

1. § Az 1872. évi XVI. törvénycikk 2., 3. és 4. §-ai és az 1883. évi XXXIV. tc. 1., 2., 3., 4. és 6. §-ai következőleg módosittatnak, illetőleg egyuttal hatályon kivül helyeztetnek.

2. § A m. kir. honvédségi Ludovika-akadémia rendeltetése, hogy abban egyfelől a hadköteles korba még be nem lépett önként jelentkező ifjak tényleges állományu honvéd-hadapródokká, illetőleg tisztekké képeztessenek; másfelől, hogy tényleges állományu honvédtisztek a hadi tudományoknak a magasabb fokozatu szolgálattételnél igényelt ágaiban magukat tovább képezhessék.

3. § Ezen rendeltetéshez képest a m. kir. honvédségi Ludovika-akadémiában két tanfolyam rendszeresittetik;

jelesen:

a) tisztképző tanfolyam és

b) felsőbb tiszti tanfolyam.

4. § A tisztképző tanfolyam négy évfolyamra terjed; s ezen tanfolyamra évenként kilenczven önként jelentkező oly ifju vétetik fel, a ki még nem lépett be a hadköteles korba.

A belépett ifjak közül legalább harmincznégy növendék azon magánalapitványok kamataiból láttatik el, a melyeknek alapitói, illetőleg ezek jogutódai, az 1872. évi XVI. törvénycikk 6. §-a alapján a bemutatási jogot maguknak tartották fenn; huszonhárom növendék számára ugyanannyi egész fizetéses; huszonhárom növendék számára ugyanannyi félfizetéses hely rendszeresittetik; tiz növendék pedig, kik közé horvát-szlavonországi illetőségü ifjak is aránylagos számban vétetnek fel, egészben az állam költségén képeztetik ki.

Azon esetben, ha az egész és félfizetéses helyek akár a pályázók elégtelen száma, akár azok alkalmatlan volta miatt teljesen betölthetők nem lennének: a be nem tölthető helyekre egészen állami költségen képezendő ifjak veendők fel; ellenben a fent emlitett alapitványi helyek szaporitása, valamint esetleges uj alapitványok rendszeresitése esetében a fél-, illetőleg egész fizetéses helyek száma megfelelőleg apasztandó.

Az ezen tanfolyamot kellő eredménynyel végzett növendékek a honvédséghez soroztatnak be, s ugy védkötelezettségüknek általában, mint a véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk 21. §-ában megszabott tényleges szolgálati kötelezettségüknek is, a honvédségnél tesznek eleget.

5. § A felsőbb tiszti tanfolyamba magasabb kiképeztetés végett, tényleges állományu honvédtisztek vétetnek fel megfelelő számban.

6. § A Ludovika-akadémia egy parancsnok vezetése alatt áll, a ki mellé egy parancsnok-helyettes adatik.

A parancsnokot és parancsnokhelyettest, valamint a tanárokat is, a mennyiben ilyenekül törzstisztek alkalmaztatnak, a honvédelmi minister előterjesztésére ő Felsége; a mennyiben pedig századosi vagy ennél alsóbb rendfokozatu tisztek avagy polgári egyének alkalmaztatnak, a honvédelmi minister nevezi ki.

7. § Az intézet fentartására szükséges kiadások, valamint az intézeti alap saját jövedelme mint fedezet, a honvédelmi minister költségvetésébe vétetnek fel; a ki a költségvetés előterjesztése alkalmával, az intézet állapotáról, az országgyülésnek évenként jelentést tesz.

Az 1890-ik évben átmeneti kiadásokra szükséges 38.500 forint ezennel engedélyeztetik; s ezen összeg a honvédelmi tárcza 1890. évi állami kiadásainál VIII. fejezet 11. czim alatt lesz elszámolandó.

8. § Jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére