1890. évi XXXIX. törvénycikk

az 1891. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1891. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszáznegyvenkét millió ötszázharminczötezer kilenczszázhetven o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Nyolcz millió egyszázharminczezer hatszázhetvenkettő o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenegy millió hétszáznyolczvanegyezer hétszázharminczhét o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hat millió ötszázhuszezer kilenczszáznegyvennégy o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

I. FEJEZET. A kir. udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. ő cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 75,252
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 55,374
2. A képviselőház kiadásai 1.141,006
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 35,930
4. A magyar delegatió kiadásai 26,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1891. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 23.873,985
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen 53,045
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés 14,431
2. Állami számvevőszék 21,045
3. Ministerelnökség 16,453
4. ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 5,849
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 550,000
7. Pénzügyiministerium 2.670,000
8. Kereskedelemügyi ministerium 800,000
9. Földmivelésügyi ministerium 481,191
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 256,516
11. Igazságügyi ministerium 1.390,000
12. Honvédelmi ministerium 471,653
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkel elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.386,084
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok 7.942,144
Járadékok 109,548
Tőketörlesztés 570,400
Kárpótlások 200,000
Járulék a földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága költségeinek fedezésére 39,355
Kezelési költségek 8,200
3. Szőlődézsmaváltság:
Kamatozás 22,500
Törlesztés 900,000
Kárpótlások: tőkében 28,000
kamatban 30,800
Kezelési költségek 24,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 110,500
Törlesztés 131,000
Tőkebeli kiegyenlitésekre 1,000
Kezelési költségekre 5,530
5. Italmérési jogok után adandó kártalanitási tőkék kamataira az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10.119,710
Tőketörlesztés 475,500
Kezelési költségek 8,790
6. Az 1888:XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.635,526
Törlesztés 383,500
Kezelési költségek 15,237
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.361,638
Törlesztés 215,000
Kezelési költségek 18,303
8. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Járulék a pénzügyministerium hitelmüveleti osztályának költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeri számvevőségnek és a központi állami pénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön:
Kamatok 46,614
Tőketörlesztés 52,200
Kezelési és sorsolási költségek 130
10. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII. és 1888:VI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 27,942,400
Kezelési költségek 146,135
11. Az 1880:VIII., IX., 1881:X., XI., XLV., 1882:IV. tc. 4. §-a, XXI., XXII., XLVII. törvénycikk, 1883:II., III. törvénycikk 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVII., továbbá az 1884:I. tc. 4. §-a, IV., VIII., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1885:II. törvénycikk 4. §-a, XX., 1886:VI. tc. 4. §-a, XVII., XVIII., XIX., 1887:XI., XII., XVI., XVII., XIX. és XXXII. törvénycikk alapján felvett 5%-os papirjáradékkölcsön:
Kamatok 17.924,350
Kezelési költségek 32,350
12. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön:
Évi járulék 2.421,560
Kezelési költségek 5,550
13. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 22. és 23. részlete 283,200
14. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék 1.533,000
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira 1.231,497
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
A 9.989,300 frtnyi kölcsön 599,561
Kezelési költségek 1,500
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
15.750,000 fortnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka 819,000
Kezelési költségek 664
3. Az 1884:XXIX. törvénycikk alapján az "Első erdélyi vasut" megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatozására és törlesztésére 728,613
Kezelési költségek 3,565
4. Az 1884:XXX. törvénycikk alapján a báttaszék-dombovár-zákányi (duna-drávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön 241,170
Kezelési költségek 1,229
5. Az 1884:XXXIX. törvénycikk alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira és törlesztésére 964,140
Kezelési költségek 4,949
6. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvények kamataira, továbbá az I., II. és III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 873,875
Az 1876:XI. törvényczikk alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére 27,160
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére 178,126
Kezelési költségek 2,000
7. Az 1889:XIV. törvénycikk alapján a magyar-nyugoti vasut megváltása folytán elvállalt adósság
A részvényadósság kamatozására 612,977
Az I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 867,787
A II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére 170,270
Az 1876:XI. tc. alapján felvett beruházási kölcsön kamatozására és tőketörlesztésére 34,529
Kezelési költségek 9,114
8. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kamat 392,500
Az elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére 402,164
Kezelési költségek 2,549
9. Az 1890:XXXI. törvénycikk alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kamat 887,800
Elsőbbségi ezüstkölcsön kamatozására és törlesztésére 1.370,558
5%-os aranykölcsön kamatozására és törlesztésére 789,627
6%-os aranykölcsön kamatozására és törlesztésére 147,217
Beruházási kölcsön 631,689
Kezelési költségek 8,980
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 1.354,566
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 6.254,325
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 5,100
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 74,300
Dologi kiadások 31,750
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 25,380
Dologi kiadások 4,750
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. ő. cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 46,880
Dologi kiadások 7,240
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 29,240
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap magyar királyi igazgatósága 354,950
2. Távirati költségek 13,000
3. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 27,171
Dologi kiadások 4,050
4. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4.515,000
5. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei 334,866
6. Szinmüvészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami segélyezésére 215,000
A magy. kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami segélyezésére 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 12,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 20,000
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 6,800
Betegápolási költségek 709,722
Himlőoltási költségek 101,450
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
A trachoma elfojtására szánt kiadások 40,000
Szülházi kiadások 10,000
Tébolydai kiadások 436,363
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 35,900
8. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet 3.406.642
Fővárosi rendőrség átalánya 1.034,389
Toloncz-kiadások: a) vidéki 46,000
b) fővárosi 46,922
Életmentési dijak 800
9. Általános közigazgatási kiadások:
„Hivatalos lap” költsége 7,500
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 34,000
Budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tüzoltó szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségének fedezésére 2,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,160
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazítása alkalmával felmerülő költségekre 13,780
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
Közigazgatási fogházak és tolonczházak létesitésére forditandó költségek 140,000
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 591,549
Dologi kiadások 130,900
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 89,641
Dologi kiadások 2,500
3. Pénzügyigazgatóságok, fővárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 1.896,674
Dologi kiadások 471,471
4. Földadó-nyilvántartási felügyelők, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 178,000
Dologi kiadások 33,846
5. Állami pénztárak:
a) Központi állami pénztár 60,915
b) Állami pénztár Budapesten 33,817
c) Állami pénztér Zágrábban 16,135
6. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.258,556
Dologi kiadások 144,555
7. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 1.974,400
Dologi kiadások 677,617
8. Jogügyi igazgatóságok:
a) Magyarország:
Személyi járandóságok 62,533
Dologi kiadások 2,800
b) Horvát-Szlavonország:
Személyi járandóságok 14,515
Dologi kiadások 1,620
9. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 57,035
Dologi kiadások 8,213
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
11. Állandó kataszter:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 525,400
12. Bányászati és erdészeti akadémia
Selmeczbányán 110,397
Bányász-iskola Selmeczbányán 8,379
Bányász-iskola Felsőbányán 8,973
Bányász-iskola Nagyágon 564
13. Egyenes adók kezelési, kivetési és beszedési költségei 664,000
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében, a külön alap javára forditandó 828,535
14. Fogyasztási adók beszedési költségei 626,354
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1.000,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 1.619,263
15. Italmérési jövedék 1.848,000
16. Határvám kezelési költségei 337,851
17. Bélyeg kezelési költségei 277,092
18. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 33,000
19. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 9,663
20. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 2,080
21. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 83,658
Vétel, gyártás, eladás 21.207,285
22. Lottojövedék 1.409,905
23. Sójövedék 2.599,978
24. Perköltségek 55,500
25. Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok:
Személyi járandóságok 60,032
Dologi kiadások 19,294
26. Állami jószágok 448,820
27. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 157,765
28. Fémbányászat és opálbánya 2.622,319
29. Fémkohászat 3.874,359
30. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 5.076,583
31. Vasmüvek:
Pénzügyministeri vasmüosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 15,228
Vasgyárak 5.256,880
32. Zsilvölgyi kőszénbánya 11,278
33. Sótermelés 939,115
34. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 64,849
35. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 53,897
Dologi kiadások 10,018
36. Állami nyomda 564,100
37. Állami épületek 56,844
38. Budapesti állami hidak 101,978
39. Különféle kiadások 373,931
XVII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 453,162
Dologi kiadások 146,774
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 2,500
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 3,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 423,457
Dologi kiadások 126,216
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 2.878,826
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére 390,000
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi czélokra 100,000
Külkereskedelmi czélokra 100,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 2,470
Gépészeti ipariskola Kassán 21,243
5. Posta és távirda:
Személyi járandóságok 4.779,000
Dologi kiadások 4.801,500
6. Magyar királyi postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 153,984
Dologi kiadások 50,850
Üzleti kiadások 216,600
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
7. Tengeri hajózás és révügy:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 89,482
Dologi kiadások 23,670
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,435
Dologi kiadások 2,865
Tengerészeti külön czélokra 42,050
Tengeri kikötők 43,600
8. M. kir. államvasutak:
Szeméyi járandóságok 12.265,610
Dologi kiadások 1.889,090
Fentartási és üzemi kiadások 15.845,300
9. Magy. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 161,320
Dologi kiadások 28,200
Üzemi és fentartási kiadások 2.408,800
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 165,225
Dologi kiadások 66,100
Üzemi és fentartási kiadások 2.792,755
11. Budapesti kir. zálogházak 237,000
12. Mértékhitelesités:
Szeméyi járandóságok 7,460
Dologi kiadások 6,010
13. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 92,960
Dologi kiadások 54,200
XVIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Szeméyi járandóságok 273,505
Dologi kiadások 145,232
2. Állami erdők 4.611,630
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 108,000
Dologi kiadások 9,000
4. Országos erdei alap 75,000
5. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 33,960
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok 1.645,736
Ménesek 943,032
Méntelepek 1.253,302
Lóversenyek 25,000
Lótenyésztési jutalmak 12,000
Közös csikólegelők előmozditására 10,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyésztési-alap jövedelméből) 14,158
6. Mezőrendőrség és mezőgazdasági statisztika 27,000
7. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 99,488
Dologi kiadások 108,618
8. Budapesti állatorvosi tanintézet:
Személyi járandóságok 38,183
Dologi kiadások 24,611
9. Vinczellér-iskolák és borászati vándortanitók:
Érdiószegi vinczellér-iskola 8,800
Tarczali vinczellér-iskola 10,775
Budapesti vinczellér-iskola 13,835
Nagyenyedi vinczellér-iskola 7,900
Ménesi vinczellér-iskola 11,600
Kecskeméti állami "Miklós"-telep 28,200
Nem állami vinczellér-iskolák s szőlőszeti és kertészeti tanfolyamok segélyezésére 10,000
Szőlőszeti és borászati vándortanitók 8,100
10. Borászat 10,945
11. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése:
Magyaróvári gazdasági akadémia 66,000
Keszthelyi gazdasági tanintézet 45,860
Debreczeni gazdasági tanintézet 23,755
Debreczeni földmives-iskola 37,664
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 51,460
Kassai gazdasági tanintézet 64,007
Rimaszombati földmives-iskola 19,420
Zsitvaujfalui földmives-iskola 15,080
Adai földmives-iskola 12,040
Csákovári földmives-iskola 17,636
Szentimrei földmives-iskola 31,510
Szerb-nagy-szent-miklósi földmives-iskola 11,410
Veszprém vármegyei földmives-iskola 8,500
Gazdasági ismeretek terjesztése 41,942
12. A gazdaság különböző ágainak emelésére 36,626
13. Selyemtenyésztés emelésére 1.745,000
14. Állattenyésztés és tejgazdaság 174,690
15. Kincstári birtokok:
Jószágigazgatóság és számvevő-osztály:
Személyi járandóságok 16,809
Dologi kiadások 6,880
Kincstári birtokok 267,685
16. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 5,300
17. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 23,370
Dologi kiadások 16, 850
18. Országos vizépitészeti hivatal:
Személyi járandóságok 37,100
Dologi kiadások 11,500
19. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 115,221
Dologi kiadások 52,950
20. Vizi munkálatok 394,100
21. Kulturmérnöki intézmény:
Kulturmérnöki hivatal 94,900
Kassai vizmesteri iskola 7,000
22. Halászat:
Személyi járandóságok 2,700
Dologi kiadások 2,800
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igagzatás:
Személy járandóságok 223,688
Dologi kiadások 47,900
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Országos közoktatási tanács 10,080
Tankerületi főigazgatóságok 68,000
Népnevelési tanfelügyelőségek 211,150
Vizsgálati bizottmányok 13,300
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 712,727
Dologi kiadások
Középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló iskola:
Személyi járandóságok 41,386
Dologi kiadások
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandsóágok 252,328
Dologi kiadások
Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok 14,832
Dologi kiadások
József-műegyetem:
Személyi járandóságok 198,796
Dologi kiadások
Országos mintarajziskola és rajtanárképző:
Személyi járandóságok 55,900
Dologi kiadások
Iparművészeti szakiskola:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 43,110
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Budapesti VII. ker. állami gymansium
Fehértemplomi állami gymansium
Fiumei állami gymansium
Kaposvári állami gymansium
Losonczi állami gymansium
Munkácsi állami gymansium
Nagybányai állami gymansium 285,931
Nagyszebeni állami gymansium
Pancsovai állami gymansium
Szolnoki állami gymansium
Zombori állami gymansium
Erzsébetvárosi gymnasium
Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások, és pedig:
Aradi állami reáliskola
Beregszászi állami reáliskola
Brassói állami reáliskola
Budapesti II. kerületi állami reáliskola
Budapesti V. kerületi állami reáliskola
Dévai állami reáliskola
Győri állami reáliskola
Kassai állami reáliskola
Kecskeméti állami reáliskola
Körmöczi állami reáliskola
Lőcsei állami reáliskola
Nagykállói állami reáliskola
Nagyváradi állami reáliskola
Pécsi állami reáliskola
Pozsonyi állami reáliskola 534,234
Soproni állami reáliskola
Szegedi állami reáliskola
Székesfehérvári állami reáliskola
Székelyudvarhelyi állami reáliskola
Temesvári állami reáliskola
Budapesti VI. ker. állami reáliskola
Egri állami reáliskola
Debreczeni állami reáliskola
Sümegi reáliskola segélyezésére 4,000
Esztergomi reáliskola segélyezésére 2,000
Vágujhelyi reáliskola segélyezésére 1,200
Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák segélyezésére 112,390
Középiskolák közös költségei 16,000
A középiskolákkal összekötött alumneumok, internatusok, convictusok segélyezésére 3,000
Szakiskolák, és pedig:
Bábaiskolák: Nagyszebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 28,600
Budapesti közép-ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 58,732
Iparos tanulók iskolái:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 56,900
Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,125
Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,655
Az ujvidéki polgári iskolával kapcsolatos kereskedelmi és ipariskola részére együttesen:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 13,910
Brassói állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások: 19,140
Kereskedelmi iskolák segélyezésére 22,500
Elemi és polgári férfi tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások
Aradi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Bajai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Budapesti I. ker. férfi elemi és polgári tanitó-képző
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Csurgói férfi elemi és polgári tanitó-képző
Dévai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Félegyázi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Iglói férfi elemi és polgári tanitó-képző
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó-képző
Lévai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Losonczi férfi elemi és polgári tanitó-képző 369,304
Máramarosszigeti férfi elemi és polgári tanitó-képző
Modori férfi elemi és polgári tanitó-képző
Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képző
Sz.-Kereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Zilahi férfi elemi és polgári tanitó-képző
Znio-Várallyai férfi elemi és polgári tanitó-képző
Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Budapesti II. ker. elemi és polgári tanitónő-képző
Budapesti VI. ker. elemi és polgári tanitónő-képző 272,736
Győri elemi és polgári tanitónő-képző
Kolozsvári elemi és polgári tanitónő-képző
Pozsonyi elemi és polgári tanitónő-képző
Szabadkai elemi és polgári tanitónő-képző
A tanitó-képzők közös költségei 8,000
Népnevelési szükséglet 1.622,000
A néptanitók nyugdijintézete segélyezésére 150,000
A „Néptanitók Lapja” kiadására 10,000
A néptanitói árvaház segélyezésére 2,000
Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások:
Beszterczebányai állami felsőbb leányiskola
Budapesti állami felsőbb leányiskola
Fiumei állami felsőbb leányiskola
Lőcsei állami felsőbb leányiskola 222,146
M.-szigeti állami felsőbb leányiskola
Pozsonyi állami felsőbb leányiskola
Soproni állami felsőbb leányiskola
Temesvári állami felsőbb leányiskola
Trencséni állami felsőbb leányiskola
Kolozsvári állami felsőbb leányiskola segélyezésére 4,500
Kassai felsőbb leányiskola segélyezésére 2,000
Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 36,610
A Kolozsvárott fennálló siketnéma intézet segélyezésére 2,700
Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 40,874
A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme 2,845
A balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 8,800
Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
Befejezett épitkezések:
A budapesti VI. ker. állami tanitónő-képző uj épületszárnyának belső felszerelésére felvett 25,000 frt kölcsön 4. törlesztési részlete 5,000
A budapesti I. ker. állami férfitanitó-képző épületének belső felszerelésére felvett 78,471 forint kölcsön 3. törlesztési részlete 9,000
A kir. "József-műegyetem" és az állatgyógyintézet létesitésére, valamint a műegyetemnek belső felszerelésére felvett 1.156,166 frtnyi kölcsön törlesztésének 9. (51,550 forint), illetőleg 3. (15,000 frt) részlete 66,550
A losonczi állami gymnasium épületének létesitésére felvett 25,429 forint kölcsön törlesztésének 15. részlete 1,900
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek 165,132 frtort tevő belső felszerelési költségeinek és azok kamatainak törlesztésére 6. részlet 15,000
A II. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt ház és telek 72,201 frtnyi vételárának fedezésére fölvett kölcsön 8. törlesztési részlete 6,210
A győri állami tanitónő-képző épületének épitésére felvett 61,374 forintnyi kölcsön törlesztésére 8. részletül 4,921
A kolozsvári egyetem természet- és orvostudományi intézetei részére létesitendő s a városi vizvezeték alapjául szolgálandó vizvezeték költségeire (135,832 forint) 6. törlesztési részlet 12,283
A pozsonyi állami tanitónő-képző épületének épitésére felvett 113,932 frtnyi kölcsön törlesztésére 13. részletül 7,000
Az egyetemi honcztani intézet felépitésére felvett 318,327 frt kölcsön törlesztésének 16. részlete 21,000
Az egyetemi épületek létesitésére felvett 2.244,717 frtnyi kölcsön törlesztésének 19. részlete 146,322
A budapesti egyetemi orvoskari intézetek felépitésére az 1881:XX. tc. értelmében beruházott 723,3107 frt kölcsön után az idézett tc. 3. §-a értelmében 9. részletül 43,132
A budapesti VI. ker. állami tanitónő-képző részére az Andrássy-uti épitkezési vállalattól megvett épület 153,456 frt vételárának fedezésére, továbbá az ottani gyakorló leányiskola épületének létesitéséfre forditott 59,479 frt, vagyis együtt 212,935 forint kölcsön törlesztésére 12. részletül 13,961
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek épitésére forditott 653,940 frt, továbbá azok környékének parkirozására kiadott 32,255 frt, tehát együtt 686,195 frtnyi kölcsön törlesztésének 9. részlete 40,800
Az egyetemi belgyógyászati kóroda felépitéséfre felvett 328,478 frt kölcsön törlesztésének 14. részlete 21,000
A budapesti egyetemi első szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárol épület 101,525 frt vételárának 8. törlesztési részlete 6,542
A festészeti mesteriskola épületére felvett 69,597 frtnyi kölcsön törlesztésére 9. részletül 4,140
A pozsonyi bábaiskolai épület és telek vételárának fedezésére felvett 75,590 frtnyi kölcsön 8. törlesztési részlete 4,540
Az országos mintarajziskola kibővitésére megvett telek 24,516 frt vételárának kamata és törlesztése fejében 6. részlet 1,500
A budapesti VII. ker. állami főgymnasium telkének megvételére szükséges 62,411 frt kamata s törlesztési 5. részlete 3,745
Az orvoskari intézetek számára megvett telek és épület 40,860 frt vételárának törlesztésére 6. részlet 2,160
A soproni állami felsőbb leányiskola épületének felépitésére felvett 151,308 frt kölcsön törlesztésének 6. részlete 9,055
A szülészeti kóroda kibővitésére és az egyetemi épitkezésekre szükséges terület nagyobbitására megvett alapitványi ház és telek 161,230 forint vételára után töresztési 8. részlet 9,674
A budapesti V. kerületi állami reáliskola építésére forditott 298,250 forint kölcsön törlesztésének 9. részlete 15,000
A budapesti VI. ker. állami tanitónő-képző intézet kibővitésére megvett telek 32,000 frt vételárának és 146,713 frt épitési költségeinek, együtt tehát 178,713 forint kölcsön törlesztésének 6. részlete 9,350
A budapesti I. kerületi állami férfitanitóképző épületének épitésére felvett 339,870 forintnyi kölcsön 7. törlesztési részlete 20,320
A budapesti közép ipariskola és technologiai iparmuzeum számára megvett telkek 120,629 frt vételárából még fenmaradó 82,876 frt kölcsön törlesztése fejében 7. részletül 5,197
Az iparművészeti muzeum és iskola épülete számára vásárolt üllői-uti 1552 négyszögölnyi terüelt 175,000 frt vételára s a Beleznay-féle telekből fenmaradt 360 négyszögölre eső 177,567 frt kisajátitási árának 2. törlesztési részlete 17,628
Be nem fejezett épitkezések:
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 335,656 frtnyi épitési és belső felszerelési költségének törlesztésére 9-ik, illetőleg 6. részlet 20,139
A pancsovai állami reáliskola épitésére felvett 92,402 frt kölcsön után törlesztési 7. részletül 3,000
A dévai állami reáliskola és internatus épitésére felvett 102,335 forint kölcsön után törlesztési 7. részletül 6,140
A modori állami tanitóképző intézet épületének létesitésére felvett 121,953 frt kölcsön törlesztésének 6. részlete 7,317
A budapesti egyetemi törvényszéki orvostani intézet részére megvett telek 49,254 frtnyi vételárának és összesen 218,258 frtnyi épitési, valamint belső felszerelési költségnek 6., illetőelg 4. törlesztési részlete 16,051
Az országos közoktatási tanács és a tanárképző intézet gyakorló iskolája telkének megvételére és házának épitésére felvett összesen 230,380 frt kölcsön 6. törlesztési részlete 13,823
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére szükséges 134,510 frt és belső felszerelésére szükséges 43,401 frt kamat és törlesztési 6. (8,959 frt), illetőleg 4. (5,000 frt) részlete 13,959
A budapesti tud. egyetem központi régi épületének részbeni ujra épitésére szükséges 161,782 frtnak kamata és törlesztési 4. részlete 9,707
A máramaros-szigeti állami férfitanitóképző telkének és épületének vásárlására felvett 70,570 frt, valamint annak bővitésére felveendő 19,430 frt, együtt tehát 90,000 frt kölcsön 7. törlesztési részlete 5,400
A budapesti közép-ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére szükséges 350,000 frt kamata s törlesztésére 5. részletül 21,000
A technologiai iparmuzeum s középipariskola uj épületének belső felszerelésére felvett 40,186 frt kölcsön 3. törlesztési részlete 10,000
A brassói állami főreáliskola telkének megvételére és épitésére felvett 105,000 frt kamata és 4. törlesztési részlete 6,300
A csáktornyai tanitóképző épületének felépitésére szükséges 46,600 forintnyi kölcsön kamata és törlesztésére 4. részlet 2,800
A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitkezésére felvett 82,557 frt kölcsön kamata és törlesztésére 2. részlet 4,953
A brassói állami közép kereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére felveendő 63,157 frt kölcsön kamata és első törlesztési részlete 3,790
A budapesti egyetemi boncztani intézet létesitésére felveendő 300,000 forint kölcsönből 1891. év folyamában beruházandó mintegy 100,000 frtnak kamata és első törlesztési részlete fejében 6,000
A Beleznay telken a műegyetem czéljaira emelendő épület költségeire felveendő 125,000 frt kölcsönből az 1891. év folyamában beruházandó mintegy 100,000 frtnak kamata és első törlesztési részlete fejében 6,000
A budapesti VII. ker. állami gymnasium elhelyezésére szükséges épület létesitésére felveendő 227,000 frt kölcsönből az 1891. év folyamában beruházandó mintegy 51,000 frtnak kamata és első törlesztési részlete fejében 3,000
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára 8,000
A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma 17,690
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 368
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalap részére a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij: 2 állomás, egyenkint 315 frttal 630
Halli alapitványi alafák- és segélydijakra, és pedig:
5 alafa 420 frttal, 5 segélydij 210 forinttal, együtt tehát 3,150 frt fedezésére megkivántató össezg pótlására, a halli hölgyalaptól átveeendő 845 forint és a halli kincstári hölgyalaptól e czélra forditandó 458 frtot tevő tiszta jövedelmen felül 1,847
A magyarországi középiskolákba járó 12 horvátországi illetőségü tanuló számára 300 frttal 3,600
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos 2,500
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 7,320
A debreczeni református collegium részére 4,000
Az általános tápintézeti alapba olvasztott nagyszombati convictusi alap és az ebből javadalmazott nagyszombati convictus javára tett kincstári alapitvány után évi járulék fejében 6,090
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 117,701
Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 34,090
Meteorologiai központi intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,500
Országos magy. kir. zene- és szinmüvészeti akadémia 51,463
A nemezti zenede segélyezésére 1,500
Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 23,740
Technologiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 19,428
Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,000
Magyar művésezti ösztöndij-alap:
3 ösztöndij 420 frttal 1,260
Képzőművészet czéljaira 17,000
A képzőművészeti társulat segélyezésére 4,000
A nápolyi Stazione Zoologica-nak 1,252
Festészeti tanfolyam nők számára:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 5,600
Az iparművészet czéljaira 2,500
Műemlékek:
a) Országos bizottság 16,750
b) Vajda-Hunyad várának fentartására átalányul 4,000
A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulatok segélyezésére és országos érdekü kutatásokra 6,000
Magyar történelmi és irodalomtörténeti források és emlékek kiadására és feldolgozására 15,000
A magy. tud. akadémia részére, az ó-kori classikusok műveinek általa rendezett kiadására 1,500
A magy. tud. akadémia könyvtárának gyarapitására 5,000
A magyar tud. akadémia mathem. és term. tud. osztálya részére országos érdekű kutatásokra és közleményekre 5,000
A magy. tud. akadémia összes czéljaira saját rendelkezésére 8,500
Tudományos, irodalmi vagy művészi pályán működő, segélyre szorult egyének vagy ilyenek családjainak istápolására 8,000
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 600
A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fentartási költségeihez 400
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitv. evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög-keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitária hitvallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
A gyulafehérvári róm. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék 5,985
Kamarai járandóság, erdélyi helvét hitvallásu evang. egyházak és tanodák számára 14,000
Kamarai járandóság három róm. kath. lelkész számára 187
XX. FEJEZET. Igazságügyiministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 176,136
Dologi kiadások 78,666
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 437,974
Dologi kiadások 16,900
3. Királyi táblák 1.002,416
4. Királyi főügyészségek 71,532
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5.475,847
Dologi kiadások 1.631,084
6. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.014,593
Dologi kiadások 1.500,020
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház:
Illavai országos fegyintézet 129,730
Lipótvári országos fegyintézet 143,850
Mária-nostrai országos fegyintézet 58,731
Munkácsi országos fegyintézet 91,992
Nagyenyedi országos fegyintézet 48,784
Soproni országos fegyintézet 109,790
Szamosujvári országos fegyintézet 105,547
Váczi országos fegyintézet 131,825
Szegedi kerületi börtön 88,327
Kishartai közvetitő intézet 15,663
Szegedi állami fogház 8,371
8. Országos rabsegély- és javítóintézeti alap 306,310
9. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 6,660
Dologi kiadások 340
10. Az 1889:XLV. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 43,800
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 285,949
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruharaktár 44,598
Fegyverzeti és lőszer-bizottság 25,042
Ludovika-akadémia 380,960
Honvéd-menház 34,579
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság 64,558
5. Kerületi parancsnokságok 279,323
6. Csapatok:
Gyalogság
Koronaőrség átalánykép 9.494,133
Lovasság
7. Csendőrségi költségek 19,530
8. Honvéd-hadbiróság 55,870
9. Honvéd-hadbizottság 93,908
10. Honvéd-számvevőség 126,165
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 68,400
Rendes kiadások összege 342.535,970

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
A ministerelnökségi épület helyreállitási és javitási költségeire 12,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. ¦tmeneti rendkivüli kidások az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 32,060
Dologi kiadások 1,100
2. A m. kir. csendőrség állományának és alosztályainak 1 szakaszparancsnoksággal: 1 hadnagy és 1 őrmester lészámmal; 12 gyalogőrssel: 12 őrsvezető és 60 csendőr létszámmal tervezett felemelése, továbbá egy lóidomitó keretnek 2 őrmester és 2 őrsvezető létszámmal való szervezése folytán felmerülő, s végre a tábori csendőrök részére szükséges háti bőröndök beszerzéséből eredő, egyszersmindenkorra felmerülendő költségekre 13,075
3. A m. kir. operaház meglevő fátyolszövetü és ily szerelvényü diszleteinek tüzmentesitési költségeire 1,500
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 8,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire 11,200
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 8,000
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztésére 430,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. évi kölcsön 100782
1886. évi kölcsön 74,443
4%-os 1886. évi kölcsön 6,495
1887. évi kölcsön 24,585
1889. évi kölcsön 1,300
1890. évi kölcsön 25,000
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására felvett kölcsön kamat- és tőketörlesztésének az állami kincstár által fedezendő része, az 1885:XV. tc. 7. §-a értelmében 336,000
7. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbbrendü állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére 250,000
8. Az állami vasgyárak rendezésére az e czélból eladott vasbánya telkeiért befolyt és az átmeneti bevételek 1/d) czime alatt felvett összeg erejéig 600,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” tengeri gőzhajózási társaság segélyezésére 307,300
2. Tengeri gőzhajózási járatok segélyzésére 70,000
3. Az 1890:IX. törvénycikk alapján a népszámlálás költsége 150,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 150,000
2. A kisbéri róm. kath. iskola épitési költségeiből a ménesbirtokra eső rész 5,000
3. A Budapesten tartandó ornithologiai congressus 5,000 frt költségéből ezen ministeri tárczára eső fele rész 2,500
4. A kincstári birtokon folyamatban levő és folyamatba teendő telepitési müveltek fejlesztése és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositandó másszerü intézkedések 12,000
5. Egy létesitendő földmives-iskola berendezésére 6,000
6. Kertészeti szakiskola felállitása s berendezési költsége 6,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Magyarorzság néprajzi leirásának költségeire 7. évi átalány 6,000
2. A budapesti kir. tud. és müegyetemi olvasókör segélyezésére 1,200
3. Felekezeti-, törvényhatósági-, valamint községi középiskoláknál befektetésekre s beruházásokra 36,000
4. Egy mechanikai tanmühely személyi és dologi költségeire (10 évre, évenként) 1,000
5. A vallásalapitványi faraktárból a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és annak szakszámvevősége részére szállitott tüzifa után felgyülemlett 13,833 frt számlartartozásnak törlesztésére 2. részletül 4,611
6. Az 1891. évben Budapesten tartandó nemzetközi II-ik ornithologiai congressus kiadásaira 7,500
7. A vakok orsz. intézete épületének tatarozási költségeire I. részletül 5,000
8. A magyar nemzeti muzeum épületének tatarozási költségeire I. részletül 5,000
9. Az állami elemi-, felső nép- és polgári iskolák épületeinek helyreállitási munkálataira, az 1884:V. tc. által engedélyezett 500,000 frt hitel terhére utalványozott 21,632 frt 71 krnak visszatéritésére első részlet 7,210
10. A magyar határőrvidéki ösztöndijalap által az államkincstár javára 1875-1888. években illetéken felül beszállitott jövedelmi fölösség visszatáritésére első részlet 3,862
11. A rajztanárok részére tartandó póttanfolyamok költségeire 1,500
12. A losonczi állami gymnasium épületénél szükségessé vált különféle helyreállitásokra 2,000
13. A temesvári állami reáliskola árnyékszékeinek vizzel leendő ellátására 1,500
14. A budapesti egyetemi vegytani intézet épületének tatarozási költségeire 2,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Az erdélyi birtokrendezések gyorsitása czáljából adható költségelőlegek 50,000
2. Kir. táblák:
Átalakitás és felszerelésre 30,000
Átköltözködésre 50,000
Könyvtár megalapitására 9,000
3. Kir. főügyészségek:
Átalakitás és felszerelésre 5,000
Átköltözködési költségekre 2,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyző-egylet rendelkezésére 200,000
2. Az uj ismétlő fegyverek rendszeresitése folytán a legénységi felszerelés kiegészitésére és módositására, 161,000 főnyi gyalog legénység után hitelre megrendelt felszerelés kamatainak betudásával átlag 18 frttal = 2.898,000 frt; 4 évre felosztva harmadik részletül 724,500
3. Uj lőszerkocsik beszerzésére, 445 fogat hámszerszámmal együtt, beleszámitva az átvételi, kiszállitási és elhelyezési költségeket is, átlag 560 forinttal = 249,200 frt; 2 évre felosztva második részletül 124,600
4. Gyalogsági töltényszükséglet első hadi készletként, átvételi s kiszállitási költséggel és időközi kamattal együtt 2.810,000 frt; öt évre felosztva második részletül 562,000
5. Hadszervonatnak hámszerszámokkal beszerzésére, átvételi, kiszállitási és elhelyezési költséggel és időközi kamattal együtt 726,990 frt; 3 évre felosztva második részletként 242,330
6. 180,000 drb ismétlő fegyver beszerzésére 34 frt 28 krjával = 6.170,400 forint, és pedig:
1890. évben 65,250 darab
1891. évben 90,500 darab
1892. évben 24,250 darab
tehát az 1891-ben beszerzendő 90,500 darab 3.102,340
7. A 180,000 darab ismétlő fegyver átvétele és a csapatokhoz való szállitása alkalmával felmerülő költségekre átlag 1 frttal 180,000 frt; tehát az 1891. évben átveendő 90,500 darab után 90,500
8. A lőterek áttelepitésére és berendezésére egyelőre 40,000
9. A központi honvéd főruharaktár épitéséhez szükséges telek megszerzésére és épitési költségekre az 1890:XXII. tc. 2. §-a szerint - 3 évi egyenlő részletben engedélyezett 319,000 frt első részlete 106,334
10. A Ludovika akadémia tényleges állományu tisztképző tanfolyamának az 1890:XXIII. tc. 4. §-ban meghatározott növendék létszámra - négy éven át 30-30 növendékkel - való kiegészitése folytán az 1891. évben belépő 30 növendék első felszerelésénél:
a) a ruházati és felszerelési tárgyakra 160 frt 61 krajczárjával 4,818
b) fegyverzetre 28 frtjával 840
c) ágy és ágynemüekre 76 frt 87 krral 2,306
d) tankönyvekre 965
e) tan-, társalgó-, háló- és étkező termek berendezésére 1,755
f) 2 felügyelő altiszt első felszerelésére: ruházat, fegyverzet és ágynemüért 232 frt 55 krral 466
Átmeneti kiadások összege 8.130,672

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 1.200,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A nemzeti szinháznál eszközölt szinpadi berendezési és átalakitási költségek törelsztésére VI. részlet 16,250
2. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen gyógyintézet felépitése előtt a telken fennállott épületek végleges megváltására megállapitott és 10 évi utólagos részletekben, de előre fizetendő 5%-os kamat meleltt 50,000 frt megváltási összegnek harmadik törlesztési részlete 5,000
és a 40,000 frtnyi maradványnak egy évi 5%-os kamatja fejében 2,000
3. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 1,500
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 200,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 172,000
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai „Nándor”-altárna berendezésére 120,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 45,000
A selmeczbányai V. számu zuzómüvek átalakitására 100,000
Beruházások a vasműveknél:
a) a vasművasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
b) a vasműveknél teljesitendő épitkezésekre 9,802
A selmeczbányai bányászati és erdészti akadémia kiépitésére és berendezésére 10,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése:
a) Magyarországban:
1. Kolozs vármegyében az apahidaszászrégeni állami közút épitésének befejezésére és felügyelésre 27,000
2. Krassó-Szörény vármegyében a báziás-orsovai állami közút 111.9-112.1 klmtr közt levő 276. számu hid ujból épitésének befejezésére és felügyelésére 7,000
3. Temes vármegyében a debreczen-fehértemplomi közút 259-260 klmtr szakaszán levő 38. és 39. számu sági Temes hidak helyett vagy vasfelszerkezetü végleges hid épitésére és felügyelésre első részlet 13,500
4. A Barcs és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
5. A tiszafüredi hid épitlésére és felügyelésére III. részlet 210,000
6. Pozsonynál a Dunán egy vasfelszerkezetü állandó hid épitésére és felügyelésre III. részlet, nemkülönben az 1890:XXXIII. tc. 3. §-a értelmében fizetendő első évjáradékra 200,000
7. A Komáromnál épitendő dunai vashid épitésének felügyelésére és segélyezésére 50,000
b) Horvát-Szlavonországban:
8. A zágrábi Száva-hid uj épitésére és felügyelésre II. részlet 50,000
Egyéb beruházások:
9. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére:
a) épitésekre 468,000
b) felügyeletre 32,000
10. A fiumei kikötő kövezési munkáira II. részlet 15,000
11. A fiumei kikötőben létesitendő hajójavitó telepre és villamvilágitási berendezésekre I. részlet 70,000
12. A zenggi kikötő munkálatára 5,000
13. A Santa Maria di Capo fokon, Plavnik, Dolfin, Skrda és Pokliv szirteken épitendő fénytornyok 12,100 frtnyi épitési költségeihez való hozzájárulás II. részlet 4,000
14. Uszorok beszerzésére 10,000
15. A távirda és távbeszélő hálózat fejlesztésére és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok után résztörlesztések 100,000
16. Vicinális vasutak segélyezésére 300,000
17. Folyó- és tóhajózási czélokra II. részlet 100,000
18. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések átalakitása 1.100,000
b) Leltárszaporitásra 100,000
19. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) A dombovár-zákányi vonal átalakitására VII. rsézlet 410,000
b) Győr állomás bővitése és átalakitására VI. részlet 100,000
c) Fiumei állomás kibővitésére VI. részlet 100,000
d) Szabadka állomás kibővitésére III. részlet 150,000
e) A budapesti főmühely berendezésének kiegészitésére IX. részlet 20,000
f) Fahidak vasszerkezettel való kicserélésére VII. részlet 500,000
g) A budapest-ferenczvárosi és a rákosi állomásokon mozdonytelepek létesitésére II. részlet 100,000
h) Szolnok állomás kibővitésére I. részlet 150,000
i) Cameral-Moravicza állomás kibővitésére 100,000
k) A külműhelyek kibővitésére II. részlet 100,000
l) 150 darab mozdony beszerzésére utolsó részlet 203,930
m) 2000 drb teherkocsi beszerzésére utolsó részlet 41,450
n) 100 drb személykocsi beszerzésére utolsó részlet 340
o) 100 darab mozdony beszerzésére III. részlet 165,000
p) 1200 drb teherkocsi beszerzésére III. részlet 219,020
q) 500 drb személykocsi beszerzésére II. részlet 404,000
r) 4000 drb teherkocsi beszerzésére I. részlet 400,000
s) Folytatólagos fékfelszerelésre, fékvezetékekre és gőzfütési berendezésekre 100,000
20. Beruházások és uj épitkezések a m. kir. államvasutak gépgyáránál és a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyárnál 160,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 122,946
2. Állami lótenyészintézeteknél 184,500
3. Gazdasági tanintézeteknél és földmives-iskoláknál 15,356
4. Selyemtenyésztésnél:
Uj gubógondozási telepek és raktárak létesitésére 50,000
5. A nagyenyedi vinczellér-iskolánál tanterem, laboratorium és betegszoba létesitésére régi épületek átalakitása utján, továbbá fás szin és sertésól felépitése 3,000
6. A kecskeméti állami szőlőtelepen pincze épitésére 4,000
7. Állattenyésztésnél:
A kolozsi gulyatelepen uj cselédház, sütőkonyha, szecskaszin, juhakol, juhászlak, kiutók, s alagcsövezések 8,800
8. Vizi munkálatok:
Magyarországban:
A felső Duna általános szabályozási munkálataira VII. részlet:
a) szabályozási munkálatokra 1.030,000
b) felügyeletre 70,000
A budapesti Dunarész szabályozására:
a) a szabályozási művek fentartására 10,000
b) felügyelet, felülvizsgálat és szelvényezésre 4,000
A soroksári Dunaág rendezésére II. részlet 100,000
Az ordas-fajszi vonalon teljesitett szabályozási munkákra hozzájáruláskép 4,920
A bajai partbiztositás folytatására VIII. részlet 35,000
A mohácsi Dunarész szabályozására:
a) a sirinai átmetszés folytatására II. részlet 29,700
felügyeletre 2,300
b) az apatini partbiztositásra 65,000
c) a Battina feletti "dugabarai" partvédezetre 20,000
A Tiszánál létesitendő szabályozásra:
a) szabályozási munkálatokra 490,000
b) felügyeletre 10,000
Az egyesült Kőrös folyónál:
a) az átmetszések kiásatására és bővitésére 390,000
b) felügyeletre 10,000
A Temes folyónál: a folyó hajózhatóvá tételére 20,000
A Maros folyónál: szabályozási munkálatokra 25,000
Maros-Illye község biztositása czéljából végrehajtandó munkálatokra 40,000
A Vágnál: a rákotai IX. sz. átmetszés létesitésére II. részlet 25,000
Magyar-, illetőleg Horvát-Szlavonországban:
A Drávánál: szabályozási munkálatokra IX. részlet 67,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem természettudományi intézeteinek tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 6. részlete 12,000
2. A „Józsefműegyetemen” még hiányzó felszerelésekre 7,000
3. A nemezti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme menyezetének megujitására 4,000
4. A brassói reáliskola tornacsarnokának felépitésére szüskgées 8,216 frt 2. részlete 4,716
5. A kolozsvári egyetem uj boncz-, kórboncz- és törvényszéki orvostani intézetének tanszerekkel leendő ellátására szüksgées 40,000 frt 5. részletéül 5,000
6. A budapesti egyetem törvényszéki orvostani intézetének tudományos felszerelésére szükséges 10,000 forint 2. részlete 5,000
7. A budapesti egyetem 2. vegytani intézetének felszerelséére 3,000
8. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel leendő felszerelésére 5,000
9. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézete telkének szabályozási, bekeritési és parkirozási költségeinek 2. részlete 6,000
10. Az iparművészeti iskola sokszorositó művészeti osztályának első felszerelésére 500
11. A brassói állami reáliskola alapfelszerelésére 2,000
12. A székelyudvarhelyi állami reáliskola telkenek rendezésére, parkirozására s bekeritésére 2,500
13. A budapesti VI. kerüelti állami reáliskola bebutorozására és felszerelésére 2,000
14. A győri állami reáliskola butorozatának kiegészitésére 1,000
15. A dévai állami reáliskola internátusának belső felszerelésére 2,000
16. Az iglói állami tanitóképző mintagazdaságának alapberuházására 1,000
17. A losonczi állami tanitóképző fakamrájának és árnyékszékeinek, valamint vizvezetékének létesitésére, illetőleg kijavitására 2,000
18. A magyar nemzeti muzeum vegyészeti és fényképészeti laboratoriumának felszerelésére első részlet 1,000
19. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére első részlet 2,000
20. A Karolina kórház tulajdonát képező telek felcseréléseért, kamatokkal együtt első részlet 5,700
21. A dévai állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére forditandó 14,000 frtnak első részlete 7,000
22. A brassói állami közép kereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére forditandó, s kölcsön utján beszerzendő 63,157
23. A budapesti egyetem boncztani intézetének épitésére felveendő 300,000 frt kölcsönből, az 1891. év folyamában beruházandó mintegy 100,000
24. A Beleznay-féle telken a műegyetem czéljaira létesitendő épület költségeire felveendő 125,000 frt kölcsönből az 1891. év folyamában beruházandó mintegy 100,000
25. A budapesti VII. ker. állami gymnasium épületének létesitésére felveendő 227,000 frt kölcsönből az 1891. év folyamában beruházandó mintegy 50,000
26. A Beleznay-féle kert helyett vásárolt üllői uti telek átiratási költségeire s az e telken emelendő épület pályadijaira, valamint az épitkezés előmunkálataira 10,000
VII. FEJEEZT. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 225,000
Beruházások összege 11.781,737

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.150,334
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim terüeltén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1891. évi rendkivüli szükséglete 4.365,000 forint után 1.370,610
Kiadások főösszege 368,969,323

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

frt
I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 857,720
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 247,000
Véglefizetések 12,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevétele 527,155
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 317,200
4. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870:XXX. törvénycikk alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére 98,944
5. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 2.421,560
II. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,895
III. FEJEZET. ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli minsiterium.
A külföldre szóló útlevelek kiállitási dijaiból 600
IV. FEJEZET. Belügyminsiterium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága:
Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága költségeinek fedezésére 39,355
Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő számfeletti titkár és hivataltiszt fizetéseinek és lakpénzeinek megtéritéseül 3,000
2. Országos levéltár 4,255
3. A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
4. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 67,098
A trachoma-járvány lepte községeknek adott előleg visszatéritéséből 2,500
Tébolydai bevételek 139,680
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése 42,000
5. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 3,391
Fővárosi rendőrség átalánya 512,221
6. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 75,500
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 50,000
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 30,000
Közigazgatási hatóságok által megállapitott pénzbüntetésekből befolyó jövedelem 140,000
Különféle bevételek 570
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Egyenes adók:
Földadó: állami adó 24.684,932
Földtehermentesitési járulék 10.315,068
2. Házadó: állami adó 7.654,000
Földtehermentesitési járulék 2.946,000
3. Keresetadó: állami adó 13.616,000
Földtehermentesitési járulék 5.184,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
¦Állami adó 2.279,000
Földtehermentesitési járulék 921,000
5. Bánya-adó: állami adó 70,000
Földtehermentesitési járulék 30,000
6. Tőkekamat- és járadékadó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 59,000
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 13,500
c) Maradvány- és irtványföldváltsági kötvények kamatai után 8,100
d) A keleti vasuti államkötvények kamatai után 58,400
e) Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék utáni adó 2.265,000
f) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami adók 1.145,700
Földtehermentesitési járulék 450,300
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.600,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi dij 2.700,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.500,000
12. Késedelmi kamat:
Állami adó után 948,900
Földtehermentesitési járulék után 344,100
Maradvány- és irtványföldváltsági járadékok után 7,000
13. Adóbehajtási illetékek 210,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 140,000
Fogyasztási adók:
15. Szeszadó 23,000,000
16. Ellenőrzési illetékek 70,000
17. Boradó 6.150,000
18. Husadó 3.200,000
19. Söradó 1.000,000
20. Czukoradó 2.600,000
21. Czukorfogyasztási adó 2.350,000
22. Sörfogyasztási adó 1.550,000
23. Ásványolaj-adó 4.500,000
24. Sajtolt élesztőtől járó fogyasztási adó 140,000
25. Italmérési illeték és adó 15.000,000
26. Aranyagiónyeremény 850,000
27. Határvám 456,200
28. Bélyeg 10.258,000
29. Jogilletékek 17.600,000
30. Dijak 440,000
31. Fémjelzés 26,900
32. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 28,020
33. Dohányjövedék: vétel, gyártás, eladás 46,354,700
34. Lottójövedék 2.628,800
35. Sójövedék 14.952,206
36. Perköltségek 58,500
37. Állami jószágok 882,944
38. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 32,429
39. Fémbányászagt és opálbánya 2.691,576
40. Fémkohászat 3.874,359
41. Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt 5.085,063
42. Vasművek 5.422,554
43. Zsilvölgyi kőszénbánya 35,689
44. Sótermelés 939,115
45. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,725
46. Bányailetékek 97,600
47. Állami nyomda 700,000
48. Állami épületek 51,383
49. Budapesti állami hiadak 101,978
50. Állami ingó vagyon 48,176
51. Különféle bevételek 813,531
VI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 79,270
2. Államépitészeti hivatalok 69,387
3. Közutak 29,225
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Gépészeti ipariskola Kassán 2,620
5. Posta és távirda 12.912.500
6. Magyar királyi postatakarékpénztár 423,434
7. Tengeri hajózás és révügy 221,750
8. M. k. államvasutak 48.660,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 3.250,000
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár 3.950,000
11. Budapesti kir. zálogházak 237,000
12. Mértékhitelesités 1,500
13. Statistikai hivatal 59,400
VII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 7.199,570
2. Országos erdei alap 75,000
3. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 2.317,157
Ménesek 514,105
Méntelepek 432,270
A lótenyésztési alap jövedelme 14,158
4. Állategészségügy: 30,000
5. Budapesti állatorvosi tanintézet 13,400
6. Vinzellériskolák:
Érdiószegi vinczellériskola 1,260
Tarczali vinczellériskola 4,350
Budapesti vinczellériskola 2,400
Nagyenyedi vinczellériskola 980
Ménesi vinczellériskola 4,700
Kecskeméti állami "Miklós"-telep 12,000
7. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése:
Magyaróvári gazdasági akadémia 26,980
Keszthelyi gazdasági tanintézet 14,485
Debreczeni gazdasági tanintézet 2,400
Debreczeni földmives-iskola 26,350
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 23,953
Kassai gazdasági tanintézet 32,185
Rimaszombati földmives-iskola 10,800
Zsitvaujfalui földmives-iskola 7,300
Adai földmives-iskola 8,350
Csákovári földmives-iskola 9,000
Szentimrei földmives-iskola 15,400
Szerb-nagy-szent-miklósi földmives-iskola 5,831
Veszprém vármegyei földmives-iskola 2,000
Gazdasági ismeretek terjesztése 3,000
8. A gazdaság különböző ágainak emelése 4,500
9. Selyemtenyésztés 1.730,000
10. Állattenyésztés és tejgazdaság 40,042
11. Kincstári birtokok 427,192
12. Kincstári birtokok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltsgéek 6,900
13. Folyammérnöki hivatalok 10,200
14. Vizi munkálatok 960
15. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 33,740
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 74,774
2. Tanintézetek:
A budapesti egyetem tandijjövedelméből 105,333
Magyar kir. egyetemi alap 219,657
A magyar vallásalaptól a szülészeti kóroda részére megvett ház utáni bérjövedelem 4,000
Az Édeskuthy-féle ház tiszta bérjövedelme 1,230
A budapesti egyetem kórodáin befolyó ápolási dijak 24,000
Kolozsvár város közönsége részéről az ugyanottani egyetem vizvezetékének létesitésére fizetendő járulék 6,884
Tanárvizsgálati dijak 3,100
Néptanitók vizsgálati dijai 6,500
Tandijszázalékok 3,200
Tanpénzek 200,575
Képezdei internatusok bevételei 90,100
Felsőbb leányiskolai internatusok bevételei 50,210
Népiskolák fölös jövedelmei 25,000
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 100,701
Siketnémák országos intézete Váczon 23,924
Vakok országos intézete Budapesten 26,877
Vakok ápoldai alapja 2,845
A kolozsvári egyetem elmekórtani kórodáján kezelt betegek ápolási dijaiból 2,500
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 7,320
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumi alap 12,489
Országos zeneakadémia 6,600
Országos szinésziskola 1,500
Magyar művészeti ösztöndijalap 1,365
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 1,600
2. Királyi Curia 70
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 40,050
4. Királyi ügyészségek 274,000
5. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház 170,928
6. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 306,310
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémiai általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett tápdijakból 195,340
2. Honvéd-menházalap jövedelme 1,662
3. Az elárverezett, továbbá a lóvállalkozók által megtéritett lovakért 15,545
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerűtlen ólomért 8,350
5. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 91,715
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 2,688
Rendes bevételek összege 363.490,338

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 3.000,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.000,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 50,000
d) A tiszolczi vasgyár telekes-rudobányai vasbánya telkeinek eladásából befolyt és a vasgyárak rendezésére forditandó 600,000
2. Bordézsmaváltságból 1,000
3. Állami előlegekből 528,000
II. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
Az állami szőlőtelepeknek a szőlővessző eladásából várható bevétele 10,000
III. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumnál és a számvevőségnél felgyülemlett tüzifa tartozásból a közalapok által viselendő 2. részlet 1,088
2. Az 1891. évben Budapesten tartandó nemzetközi II-ik ornithologiai congressus költségeire, tagdijakból és közsági járulékokból 5,000
3. A brassói állami középkereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 63,157
4. A budapesti egyetem boncztani intézetének épitésére felveendő 300,000 frt kölcsönből az 1891. év folyamában beruházandó 100,000
5. A Beleznay-telken a műegyetem czéljaira létesitendő épület költségeire felveendő 125,000 forint kölcsönből az 1891. év folyamában beruházandó 100,000
6. A budapesti VII. ker. állami gymnasium épületének létesitésére felveendő 227,000 forint kölcsönből az 1891. év folyamában beruházandó 50,000
7. Az iparművészeti muzeum és iskola üllői-uti telkén létező épületek házbérei, s a Beleznay kertből utcza szabályozására igénybe veendő telekrész kisajátitási ára 10,000
Ámeneti bevételek összege 5.518,245
Bevételek főösszege 369.008,583
4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 368,969,323 frtot
tevő kiadások, a 3-ik §-ban megajánlott s összesen 369,008,583 frtot
tevő jövedelmek és bevételek 39.260 frttal

haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek jután az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §űaiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, - az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalűn még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1891. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 4. czimének 1. és 2. rovatai között, a XVIII. fejezet 4. czimének 4. és 5. rovatai között, ugyanezen fejezet 9. czimének egyes rovatai között, továbbá ugyanezen fejezet 11. czimének 1-13. rovatai között, végre a XX. fejezet 3. és 4. czimei között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Ezen törvény 1891. évi január hó 1-én lép életbe, és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére