1893. évi VI. törvénycikk

az országgyülési képviselők tiszteletdijának átalány-összegben leendő megállapitásáról * 

1. § Az 1848:V. tc. 56. §-ának azon intézkedése, mely szerint „mindegyik országgyűlési követnek az országos pénztárból 5 pengő forint napidíj fizettetik”, oda módosittatik, hogy minden országgyülési képviselőnek napidíj-átalány fejében évi 2.400 forintnyi (4.800 korona) tiszteletdíj jár.

Ezenfelül azon országgyülési képviselők, kik nem esnek az ezen törvény 2. §-ában foglalt kivétel alá, lakbér czimén évenkint 800 forint (1.600 korona) illetményben részesülnek.

A képviselőházi háznagy és a jegyzők külön, évi 1.200 forintban (2.400 korona) megállapitott tiszteletdíjban részesülnek, melynek kiszolgáltatására nézve ezen törvény 3-ik és 4-ik szakaszának intézkedései lesznek irányadók.

2. § Az 1875:I. tc. 10. §-ában foglalt intézkedés, hogy „azon képviselők, a kik az állam szolgálatában állanak és mint olyanok lakbért húznak, vagy lakással láttatnak el, képviselői lakbér-illetményben nem részesülhetnek”, továbbra is érvényben marad.

Az első bekezdésben idézett törvény 4. § b) pontjában foglalt intézkedés ellenben hatályon kivül helyeztetik.

3. § Az 1. §-ban megállapitott tiszteletdíj és lakbérilletmény négy egyenlő részletben, február, május, augusztus és november hó 1-én előre fizetendő. Az augusztus hó 1-én esedékes részlet a nyári ülésszaknak esetleg korábban történő berekesztésekor felvehető.

4. § Az országgyülés feloszlatása esetén, ugyszintén, ha valamely képviselőnek megbizatása megszünik, azon képviselőtől, kinek megbizatása lejárt, vagy megszünt, esetleg annak örököseitől a felvett összeg vissza nem követelhető.

Az ujonnan megválasztott képviselőnek tiszteletdíja és lakbér-illetménye azon hónaptól fogva jár, melyben megbizó-levelét a képviselőháznak bemutatta és pedig igénye van minden hónapra a negyedévi járandóság egyharmad részére.

A képviselői minőségben töltött hónap egy része is teljes hónapnak számitandó.

5. § Jelen törvény az 1893. év január 1-én lép életbe s végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére