1893. évi VI. törvénycikk indokolása

az országgyülési képviselők napidíjainak átalány-összegben leendő megállapitása tárgyában * 

Általános indokolás

A képviselőháznak 1892. évi junius hó 25-én tartott 78-ik ülésében Madarász József országgyülési képviselő által benyujtott inditvány következtében elfogadott határozati javaslat alapján utasittatván a kormány, hogy a jelen évi őszi ülésszak elején oly törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé, a mely megszüntetvén az országgyülési képviselőket megillető külön napidíjakat és külön lakbér-illetményeket, az országgyülési képviselők díjaztatása általános összegben állapittassék meg: van szerencsém az erre vonatkozó törvényjavaslatot tisztelettel bemutatni.

Az országgyülési képviselőknek a jelenlegi - havi részletekben megszavazott - napidíjak helyett évi átalányösszegben való díjazása elvi szempontból indokolásra nem szorul és találunk annak példáira a külföld törvényhozásaiban is.

A törvényjavaslat részletes intézkedéseit illetőleg azonban indokolásul a következőket hozom fel:

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Minthogy a képviselői állás természeténél fogva sem vonható párhuzamba a tisztviselői állások egyikével sem, de az avval járó díjazás sem tekinthető oly szempontból, hogy az, az élet, esetleg család eltarthatására szolgáló elégséges kereseti forrást képezzen, ennélfogva legmegfelelőbbnek látszott az eddig élvezett lakbér-illetmények érintetlen hagyásával a napidíjak helyett járó átalánynak oly összegben leendő megállapitása, mely az országgyülés egyes ülésszakai alatt kifizetett napidíjak évi átlagát jelentékenyen túl nem haladja. Az 1867. évi január hó 1-jétől 1891. évi deczember hó 31-ig kifizetett képviselői illetményekről egybeállitott s % alatt ide csatolt kimutatás szerint a legutóbbi 10 év átlaga szerint a napidíjak évi összege 1448 forintot, - 1867-1891-ig bezárólag, vagyis 25 év alatt pedig 1454 forintot tett ki; miért is a kormány az eddigi napidíjak helyett évi 3200 korona vagyis 1600 forintban véli az országgyülési képviselők illetményének meghatározását, mely összegen felül a külön lakbért nem élvező képviselők lakbér czímén további 1600 korona, vagyis 800 forint illetményben részesülnek.

2. §-hoz

A lakbér-illetményeket illetőleg az 1875. évi I. tc. 10. §-ában foglalt rendelkezés továbbra is érvényben tartatik.

3. §-hoz

Az ezen §-ban felvett intézkedéseket gyakorlati szempontok indokolják, melyek miatt czélszerűnek látszik a lakbér-illetményeket a jelenlegi szokástól eltérően nem fél-, hanem szintén negyedévi részletben folyósitani.

4. §-hoz

Az első bekezdésben foglalt rendelkezés, midőn az eddigi gyakorlatot kifejezetten továbbra is fentartja, a méltányosság követelményeinek tesz eleget; a § egyéb határozmányai viszont részletes intézkedéseket tartalmaznak az irányban, melyet a képviselői illetményeknek általányösszegben való megállapitása, illetve a kifizetés módozatainak meghatározása igényel.

5. §-hoz.

Ezen § rendelkezése a képviselőház határozati javaslatában foglalt utasitásnak tevén eleget, ezek előrebocsátásával a beterjesztett törvényjavaslatnak elfogadását tisztelettel kérem.

Melléklet az 1893. évi VI. törvénycikk indokolásához

Egy képviselőnek 1867. évi január 1-től, 1891. évi deczember 31-ig kifizetett képviselői illetmények jegyzéke.

Folyó szám Év hó és nap Lakbér Napidíj
frt kr. frt kr.
1 1867 kilencz hó és 5 nap 420 - 1459 50
2 1868 tiz hó és 10 nap 420 - 1648 50
3 1869 hét hó és 11 nap 420 - 1186 50
4 1870 tiz hó és - nap 800 - 1596 -
5 1871 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
6 1872 hét hó és 19 nap 800 - 1218 -
7 1873 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
8 1874 tizenegy hó és - nap 800 - 1758 75
9 1875 hét hó és 29 nap 800 - 1260 -
10 1876 kilencz hó és - nap 800 - 1438 50
11 1877 tizenegy hó és - nap 800 - 1753 50
12 1878 nyolcz hó és 15 nap 800 - 1349 25
13 1879 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
14 1880 tiz hó és - nap 800 - 1596 -
15 1881 nyolcz hó és - nap 800 - 1323 -
16 1882 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
17 1883 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
18 1884 hét hó és 26 nap 800 - 1254 75
19 1885 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
20 1886 tiz hó és - nap 800 - 1590 75
21 1887 hét hó és 31 nap 800 - 1275 75
22 1888 kilencz hó és - nap 800 - 1438 50
23 1889 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
24 1890 kilencz hó és - nap 800 - 1433 25
25 1891 tizenegy hó és - nap 800 - 1758 75
Összesen 18.860 - 36.372 -

Napidíj s lakbér együtt 25 év alatt 55.232 frt.


  Vissza az oldal tetejére