1893. évi VII. törvénycikk

az 1893. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1893. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszázhetvenhét millió nyolczszázhetvenhétezer kétszázhárom o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Nyolczvanöt millió nyolczszázötvenezer nyolczszáznegyvennyolcz o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenöt millió ötszázhatvannyolczezer kilenczszázhetvennégy o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hat millió kilenczszázharminczegyezer négyszázhetvenhat o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg;

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő s. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabinet iroda nyugdijai 72,723
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 62,630
2. A képviselőház kiadásai 1.163,410
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 40,560
4. A magyar delegáció kiadásai 26,000
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1893. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
25.245,044
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen
41,985
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés 15,837
Állami számvevőszék 33,720
Ministerelnökség 13,499
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 20,335
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,025
6. Belügyministerium 672,000
7. Pénzügyministerium 2.712,000
8. Kereskedelmi ministerium 900,000
9. Földmivelésügyi ministerium 522,945
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 315,000
11. Igazságügyi ministerium 1.600,000
12. Honvédelmi ministerium 632,100
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.385,540
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesitési és örökváltságok:
Kamatok 7.895,126
Járadékok 109,549
Tőketörlesztés 617,400
Kárpótlások 370,000
Járulék a földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága költségeinek fedezésére 39,355
Kezelési költségek 7,600
3. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások:
tőkében 20,000
kamatban 22,000
Kezelési költségek 9,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kamatok 100,000
Tőketörlesztés 143,000
Tőkebeli kiegyenlitések 400
Kezelési költségek 4,500
5. Italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10,311,046
Tőketörlesztés 519,600
Kezelési költségek 7,300
6. Az 1888. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.681
Tőketörlesztés 428,400
Kezelési költségek 15,223
7. Az 1888. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.341,613
Tőketörlesztés 235,000
Kezelési költségek 19,667
8. Az 1870:X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Járulékok a pénzügyministerium hitelosztályának költségeihez 5,000
Járulékok a pénzügyministeri számvevőség és a központi állampénztár költségeihez 7,500
Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII. és 1888:VI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 28,179,200
Kezelési költségek 79,840
10. Az 1880:VIII., IX., 1881:X., XI., XIV., 1882:IV. tc. 4. §-a, XXI., XXII., XLVII. törvénycikk, 1883:II., III. törvénycikk 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVII., továbbá az 1884:I. tc. 4. §-a, IV., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1885:II. törvénycikk 4. §-a, XX., 1886:VI. tc. 4. §-a, XVII., XVIII., XIX., 1887:XI. XII., XVI., XVII., XIX. és XXXII. törvénycikk alapján felvett 5%-os magyar papirjáradék-kölcsön:
Kamatok 17.924,350
Kezelési költségek 30,850
11. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tisza és szegedi nyereménykölcsön:
Évi járulék 2.381,560
Kezelési költségek 5,550
12. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási költségek és bankjutalék
1.770,850
A tiszai és szegedi alap igénybe vett állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira
952,451
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
Kamatok 573,482
Tőketörlesztés 31,059
Kezelési költségek 1,500
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön:
Kamatok 643,985
Törlesztés 175,015
Kezelési költségek 315
3. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 26. és 27. részlete 285,600
4. Az 1884:XXIX. törvénycikk alapján az első erdélyi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kamatok 685,563
Tőketörlesztés 43,000
Kezelési költségek 3,509
5. Az 1884:XXX. törvénycikk alapján a bátaszék-dombovár-zákányi (dunadrávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatok 227,033
Tőketörlesztés 14,200
Kezelési költségek 3,115
6. Az 1884:XXXIX. tc. alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adóság:
Részvény-kölcsön kamatok 891,210
Tőketörlesztés 72,800
Kezelési költségek 4,555
7. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatai 245,312
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 364,500
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 20,947
II kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 18,678
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 86,819
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 5,985
Az 1876:XI. törvénycikk alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésére

27,390
Az 1888:XVII. törvénycikk alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésre
177,418
Kezelési költségek 600
8. Az 1889:XIV. tc. alapján a magyar nyugati vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
A részvény-kölcsön kamatai 612,977
Az I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 819,125
Az I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 48,712
Az II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 132,950
Az II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 13,400
Az 1876:XI. t. alapján felvett beruházási kölcsön kamataira és tőketörlesztése 35,122
Kezelési költségek 9,135
9. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatai 392,500
Az elsőbbségi kölcsön kamatai 372,036
Az elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 30,200
Kezelési költségek 2,496
10. Az 1890:XXXI. tc. alapján a magyar-északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Részvény-kölcsön kamatai 887,800
Elsőbbségi ezüstkölcsön kamatai 1.271,895
Elsőbbségi ezüstkölcsön tőketörlesztése 99,600
5%-os aranykölcsön kamatai 746,630
5%-os aranykölcsön tőketörlesztése 49,504
6%-os aranykölcsön kamatai 69,615
6%-os aranykölcsön tőketörlesztése 78,540
Beruházási kölcsön 637,042
Kezelési költségek 7,402
11. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadékok 9,598,500
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 2% felpénztöbblet 130,000
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka
250,000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvénytársaságának évi törlesztési járadéka 288,745
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 753,408
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 7.106,947
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 5,900
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 78,700
Dologi kiadások 28,750
A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 25,380
Dologi kiadások 4,750
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő. cs. és ap. kir. felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 46,240
Dologi kiadások 12,300
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 29,240
Dologi kiadások 6,840
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatási földtehermentesitési pénzalap magy. kir. igazgatósága:
Személyi járandóságok 323,538
Dologi kiadások 33,200
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 29,323
Dologi kiadások 4,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4.515,000
4. Főispánok és budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 337,218
5. Szinművészeti kiadások:
A magyar kir. operaház állami javadalmazása 215,000
A magyar kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztése 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 14,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 10,000
6. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 8,000
Betegápolási költségek 773,221
Himlőoltási költségek 94,000
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülő költségek 5,000
A tranchoma elfojtására szánt költségek 40,000
Szinházi kiadások 10,000
Tébolydai kiadások 493,934
Előre nem látható közegészségügyi kiadások 1,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 23,000
7. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet 3.581,608
Fővárosi rendőrség szükséglete 1.089,417
Toloncz-kiadások:
a) vidéki 50,000
b) fővárosi 46,922
Életmentési dijak 800
8. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggházak I. Ferencz Ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2,000 mázsa só ára fejében
5,801
Záradék segélyezése a betegek ápolásáért 4,168
A budapesti gyermekkórház-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tüzoltó-szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő kiadások költségeinek fedezésére
2,000
A budapesti első gyermekmenhelyegylet segélyezésére 500
A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyezésére 2,000
A fehérkereszt-egyesület segélyezésére 2,000
9. Általános közigazgatási kiadások:
„Hivatalos lap” költsége 7,800
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 35,000
Távirati kiadások 17,600
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,660
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országos képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre
16,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 645,795
Dologi kiadások 138,900
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 89,641
Dologi kiadások 2,500
3. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székesfővárosi adófelügyelő, központi díj- és illetékkiszabási hivatal és számvevőosztályok:
Személyi járandóságok 1.996,593
Dologi kiadások 491,663
4. Földadó-nyilvántartási felügyelők, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 176,710
Dologi kiadások 37,606
5. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 102,747
Dologi kiadások 9,050
6. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.351,454
Dologi kiadások 169,482
7. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 1.996,427
Dologi kiadások 693,280
8. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 79,748
Dologi kiadások 4,420
9. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 62,236
Dologi kiadások 8,563
10. Pénzügyi törvényszék Horvát-Szlavonországban 6,095
11. Állandó kataszter:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 535,900
12. Bányászati és erdészeti akadémia
Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 84,259
Dologi kiadások 44,365
13. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 642,000
A hadmentességi díjról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó
851,387
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat- és kezelési szükséglete
352,000
14. Fogyasztási és italadók:
Beszedési költségek 1.214,491
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1.300,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 1.450,000
A zárt városokat az 1888:XXXV. tc. 69. §-a alapján megitélő részesedés 638,000
A volt határőrvidéki közegeket az 1888:XXXV. tc. 69. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
23,000
Horváth-Szlavonország átalánya az italmérési jövedelmeket illetőleg 1.000,000
15. Határvám kezelési költségek:
Személyi járandóságok 253,002
Dologi kiadások 126,104
16. Bélyeg:
Személyi járandóságok 7,574
Dologi kiadások 306,100
17. Jogilleték és díjak kezelési költségei 33,000
18. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 10,000
19. Ut-, hid- és révvám Horváth-Szlavonorszgában 2,280
20. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 85,358
Vétel 17.548,076
Gyártás 4.363,000
Eladás 1.093,766
21. Lottójövedék 1.444,405
22. Sójövedék 2.583,792
23. Perköltségek 48,322
24. Állami jószágigazgatások és számvevő-osztályok:
Személyi járandóságok 61,759
Dologi kiadások 19,120
25. Állami jószágok 323,143
26. Bányaigazgatások és számvevőosztályok 160,734
27. Fémbányászat és opálbánya 2.618,427
28. Fémkohászat 3.758,163
29. Pénzverés és fémbeváltás 5.986,731
30. Vasművek:
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 15,228
Vasgyárak 5.295,880
31. Zsilvölgyi kőszénbánya 18,979
32. Sótermelés 978,441
33. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 70,656
34. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 55,142
Dologi kiadások 16,219
35. Állami nyomda 597,700
36. Állami épületek 71,589
37. Budapesti állami hidak 202,954
38. Különféle kiadások 456,151
XVII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 464,694
Dologi kiadások 154,764
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 1,500
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 3,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 487,168
Dologi kiadások 142,750
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 2.888,826
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő államalapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére
400,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 20,000
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi czélokra 300,000
Külkereskedelmi czélokra 150,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 2,455
Gépészeti ipariskola Kassán 24,770
5. Posta és távirda:
Személyi járandóságok 5.227,000
Dologi kiadások 5.043,000
6. M. kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 164,854
Dologi kiadások 54,850
Üzleti kiadások 292,000
A postatakarékpénztár tanács költségei 2,000
Nyugdijak 1,000
Az 1885:IX. törvénycikk 6. §., illetőleg 1889:XXXIV. tc. 1. §-a értelmében a postaforgalmi pénzekből vett előlegek visszatéritésére
81,896
7. Tengeri hajózás:
a) Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 93,566
Dologi kiadások 140,087
b) Szakoktatás:
Személyi járandóságok 12,735
Dologi kiadások 2,865
8. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 17.284,470
Dologi kiadások 2.719,960
Fentartási és üzemi kiadások 21.995,570
9. M. kir. államvasutak gépgyára: 184,180
Személyi járandóságok 184,180
Dologi kiadások 48,700
Üzemi és fentartási kiadások 3.417,120
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 206,270
Dologi kiadások 115,160
Üzemi és fentartási kiadások 2.988,570
11. Budapesti kir, zálogházak 220,000
12. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálás:
Személyi járandóságok 10,560
Dologi kiadások 5,510
13. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 92,260
Dologi kiadások 74,525
XVIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 276,050
Dologi kiadások 145,232
2. Állami erdők 4.866,518
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 110,000
Dologi kiadások 9,000
4. Országos erdei alap 100,000
5. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 37,256
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok 1.850,504
Ménesek 1.035,004
Méntelepek 1.408,760
Lóversenyek és a vidéki versenyek segélyezésére 25,000
Lótenyésztési jutalmak 15,000
Közös csikólegelők előmozditására 15,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztás-megyei kanczatelep szükségletére 15,000
6. Mezőrendőrségi és mezőgazdasági statisztika 30,600
7. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 104,575
Dologi kiadások 111,618
8. Budapesti állatorvosi akadémia:
Személyi járandóságok 47,883
Dologi kiadások 27,467
9. Vinczellériskolák és szőlészeti s borászati felügyelők 99,414
10. Borászat 11,445
11. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 533,395
12. A gazdaság különböző ágainak emelése 29,694
13. Országos közigazgatási alap 60,200
14. Selyemtenyésztés emelésére 2.045,000
15. Állattenyésztés és tejgazdaság 216,110
16. Kincstári birtok:
Jószágigazgatóság és számvevő-osztály:
Személyi járandóságok 16,909
Dologi kiadások 6,880
Kincstári birtok 250,035
17. A kincstári birtok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 15,000
18. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 27,477
Dologi kiadások 20,300
19. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok 38,000
Dologi kiadások 87,100
20. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 111,809
Dologi kiadások 89,100
21. Vizi munkálatok 398,800
22. Kulturmérnöki hivatalok:
Kulturmérnöki hivatal 149,970
Közegészségügyi mérnöki szolgálat 3,000
Kassán vizmesteri iskola 7,000
23. Halászat:
Személyi járandóságok 2,700
Dologi kiadások 5,800
24. Meteorologiai központi intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 28,822
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 224,238
Dologi kiadások 49,000
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 7,484
Dologi kiadások 6,800
3. Tankerületi főigazgatások:
Személyi járandóságok 55,629
Dologi kiadások 12,860
4. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 178,218
Dologi kiadások 38,450
5. Vizsgálati bizottmányok 14,800
6. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 753,074
7. Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 43,018
8. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 300,911
9. Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,632
10. József-műegyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 246,323
11. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 63,937
12. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 44,610
13. Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 341,225
14. Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 609,481
15. Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák segélyezésére 150,290
16. A középiskolákkal összekötött alumenumok, internatusok és convictusok segélyezésére 3,500
17. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 250,859
18. Bábaiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 40,116
19. Budapesti állami ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 64,036
20. Iparos tanulók iskolái:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 63,900
21. Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 150,455
22. Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,910
23. Ujvidéki (polgári iskolával kapcsolatos) kereskedelmi és ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,380
24. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép fa-ipariskolával):
Személyi járandóságok és dologi kiadások 18,070
25. Keleti kereskedelmi tanfolyam 9,120
26. Kereskedelmi iskolák segélyezésére 22,500
27. Elemi és polgári férfi tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 389,053
28. Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 273,176
29. Népnevelés 1.673,492
30. Kisdeóvónő és dajkaképzés:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 35,200
31. Kisdedóvódás 130,000
32. Egyéb népnevelési czélok 162,000
33. Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 38,880
34. A budapesti I. ker. állami tanitóképzővel kapcsolatos és siketnémák oktatására képesitő tanfolyam:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 6,000
35. Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 45,326
36. A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme
2,915
37. Balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 12,123
38. Emberbaráti intézetek segélyezésére 8,600
39. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
I. Befejezett épitkezések:
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az országos tanitó nyugdij- és gyámalapból felvett és 1892. év végével 3.891,566 frt 04 krt tevő kölcsön törlesztésére 1. részletül
231,794
Az eddigelé létesitett épületek költségeire a magyar vallásalapból felvett és 1892. év végével 491,631 frt 81 krt tevő kölcsön törlesztésére I. részletül
29,283
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az egyetemi alapból felvett és 1892. év végével 526,537 frt 26 krt tevő kölcsön törlesztésére I, részletül
31,362
Az eddigelé létesitett épületek költségeire több alapból felvett és 1892. év végével 2.079,491 frt 06 frt krt tevő kölcsön I. törlesztési részletül
123,861
II. Be nem fejezett épitkezések:
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 354,222 frtnyi épitési és belső felszerelési költségének törlesztésére 11., illetőleg 8. részlet
19,482
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére és belső felszerelésére forditott 204,744 frt kamata és törlesztési 8. részlete
11,263
A máramaros-sziget állami férfitanitóképző telkének és épületének vásárlására felvett 90,000 frt, valamint annak bővitésére felveendő 48,167 frt, együtt tehát 138, frt kölcsön 9, törlesztési részlete

7,599
A budapesti állami ipariskola és a technologiai iparmuzeum épületének felépitésére forditott 342,990 forint kamata s törlesztésére 7. részletül
18,864
A technologiai iparmuzeum s állami ipariskola uj épületének belső felszerelésére felvett 57,660 frt kölcsön 5. törlesztési részlete
3,171
A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitésére eddig felvett 95,897 frt kölcsön kamata és törlesztése 4. részlet
5,274
A brassói állami közép kereskedelmi és faipariskola épületnek létesitésére felveendő 63,157 frt kölcsön kamata és 3. törlesztési részlete
3,474
A budapesti egyetemi boncztani intézet létesitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből az 1893. év végéig beruházandó mintegy 350,000 frtnak kamata és 3. törlesztési részlete fejében

19,250
A Beleznay-telken a műegyetem czéljaira emelendő épület költségeire felveendő 174,500 frt kölcsön kamata és 3. törlesztési részlete fejében
9,598
A budapesti VII. kerületi állami gymnasium elhelyezésére szükséges épület létesitésére forditandó 227,700 frt és illetőleg a telek egy részének eladása után befolyó 46,000 frt levonása után felveendő 181,7000 frt kölcsön kamata és 3. törlesztési részlete fejében

9,994
A második mesteriskola épületének létesitésére felveendő 30,000 frt kölcsön kamata és 2 törlesztési részlete
1,650
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére felveendő 37,000 forint kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
2,035
A kolozsvári állami tanitóképző épületének létesitésére felveendő 115,000 forint kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
6,325
A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épület telkének megvételére és az épület létesitésére felveendő 145,150 forint kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
7,983
A győri állami főreáliskola épitési költségeire a város által felajánlott 55,000 forinton felül kölcsön utján fedezendő 67,000 frt kamata és 1. törlesztési részlete
3,685
A bajai tanitóképző internátusának felépitésére felveendő 50,000 frt kölcsön kamata és 1. törlesztési részlete
2,750
A dévai állami elemi és felső leányiskola épületének felveendő 42,987 frt kamata és 1. törlesztési részlete
2,364
A fiumei állami iskolák épületének telkére felveendő 50,000 forint kölcsön kamata és 1. törlesztési részlete
2,750
A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola telkére és épületére felveendő 100,000 frt kamata és 1. törlesztési részlete
5,500
A kassai állami felsőbb leányiskola épületére felveendő 80,000 frtból az 1893. év folyamán igénylendő 40,000 frt kölcsön kamata és 1. törlesztési részlete
2,200
állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére felveendő 96,000 frt kamata és 1. törlesztési részlete
5,280
A kolozsvári egyetem könyvtára és jogi kara számra szükségelt épületre felveendő 200,000 frtból az 1893. év folyamán felhasználandó 100,000 forint kamata és 1. törlesztési részlete

5,500
A nagyszebeni főgymnasium telkére felveendő 19,720 frt kölcsön kamata és 1. törlesztési részlete
1,085
Az iparmüvészeti muzeum és iskola épitésére felveendő 730,000 forintból az 1893. év végéig felhasználandó 400,000 frt kamata és I. törlesztési részlete
22,000
A budapesti egyetem létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1893. év végéig felhasználandó 41,000 forint kamata és I. törlesztési részlete
2,250
A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 forintból az 1893. évben felhasználandó 109,000 frt kamata és 1. törlesztési részlete

6,000
40. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 66,237
41. Magyar nemzeti muzeum
Személyi járandóságok és dologi kiadások 124,712
42. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 38,750
43. Országos zene- és szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 56,902
44. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 24,000
45. Technologiai ipramuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 22,238
46. Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,970
47. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 18,450
48. Egyéb közművelődési czélok 92,412
49. Egyházi czélok 354,172
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 179,370
Dologi kiadások 72,106
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 453,931
Dologi kiadások 19,900
3. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1.053,617
Dologi kiadások 106,600
4. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 70,700
Dologi kiadások 11,380
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5.907,159
Dologi kiadások 1.720,415
6. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.025,287
Dologi kiadások 1.485,380
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház:
Illavai országos fegyintézet 129,290
lipótvárosi országos fegyintézet 147,500
Mária-nostra országos fegyintézet 59,972
Munkácsi országos fegyintézet 86,765
Nagyenyedi országos fegyintézet 80,036
Soproni országos fegyintézet 108,370
Szamosujvári országos fegyintézet 106,057
Váczi országos fegyintézet 145,045
Szegedi kerületi börtön 89,847
Kishartai közvetitő intézet 15,063
Szegedi állami fogház 8,331
8. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 444,910
9. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 6,660
Dologi kiadások 340
10. Az 1889:XLV. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvényes szerkesztése
43,800
11. Országos vegyészeti műterem:
Személyi járandóságok 6,200
Dologi kiadások 1,875
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 290,772
2. Honvédségi intézetek:
Főruharaktár 48,073
Fegyverzeti és lőszer-bizottság 25,254
Ludovika akadémia 432,259
Honvéd-mezház 34,579
3. Ujonczozás felülvizsgálati költségek 35,000
4. Honvédfőparancsnokság 62,074
5. Kerületi parancsnokságok 291,996
6. Csapatok:
pénzbeli illetékek 1.191,214
Elhelyezés 1.762,508
Élelmezés 2.120,146
Lóeleség 647,534
Ruházat és felszerelés 744,592
Betegápolási költségek 155,168
Töltények beszerzése 405,026
Pótlovazás 587,430
7. Csendőrségi költségek 22,204
8. Honvédségi hadbiróság 58,777
9. Honvéd hadbiróság 105,326
10. Honvéd számvevőség 127,550
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 700,000
Rendes kiadások összege 377.877,203

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
A ministerelnökségi épület helyreállitási és javitási költségeire 5,000
II. FEJEZET. Ö. cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Az épületek és hivatalos helyiségek helyreigazitására, a légszesz és vizvezeték kiegészitésére és nélkülözhetetlen beszerzésekre
10,000
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. törvénycikk alapján:
Személyi járandóságok 32,060
Dologi kiadások 1,100
2. A m. kir. csendőrség állományának és alosztályának tervezett szaporitásából egyszersmindenkorra felmerülő költségekre
17,256
3. Országos határrendezési és határkiigazitási költség 6,000
4. A volt román-bánáti XIII. sz. határőrezredből alakitott vagyonközség erdőgazdaságának állami ellenőrzése folytán felmerülő költségekre
600
5. A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekes s énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak
2,800
6. Breznobánya város és az azelőtt hozzája tartozó telepek, most önálló községek határainak rendezési költsége
2,000
7. A m. kir. belügyministerium épületei, ugymint a régi országház és az annak előtte a vallás- és közoktatásügyi ministerium által felfoglalt régi helytartósági épületeknek halaszhatatlan helyreállitásával járó egyszersmindenkorra felmerülő költségekre

10,000
8. Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 15,000
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvitelére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire

20,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 5,400
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,8000 frtnyi jelzálog-kölcsön kamat- és tőketörlesztésére
430,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére, még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. 94,919
1886. 67,846
4%-os: 1886. 6,495
1887. 20,935
1889. 1,300
1890. 8,000
esetleges rendkivüli tőketörlesztésekre 34,313
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 212,801
7. A ferenczhelyi koródánál épitendő szállópor-kamrákra, füstelvezető csatornákra és egy központi kéményre, tiz év alatt a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen
60,000
8. Petróleum mély furásokra előlegeképen 50,000
9. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek szabályozása és a megyei törvényhatóságok állami javadalmazásának felemelése folytán előálló költségtöbblet
3.313,500
10. Fémberendezésekre 73,908,059
11. A pénzverésnél - a körmöczbányai főkémlő-hivatal elhelyezésére szolgáló épület 15,000 frtnyi vételárának levonása után - fenmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira
3.356,486
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 570,000
2. Tengeri és egyéb hajózási vállalatok segélyezésére 180,000
3. Az „Adria” magyar tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 225,000
2. A ragadós tüdőlob kiirtása czéljából az ezen betegségnek avagy fertőzésnek gyanujában álló állatok levághatása végett a kártalanitási igények fedezésére
100,000
3. Kecskeméten, Trencsénben, továbbá Lugoson és Tordán felállitott földmives-iskola berendezésére
16,000
4. A budapesti pomologiai intézet felállitása s berendezési költsége 14,000
5. Az agronom-geologiai felvételekkel kapcsolatos kiadások és beszerzések fedezésére és a földtani intézet további fedezésére és földtani intézet további felszerelésére
1,000
6. A közoktatás czéljából szolgáló kőzettani gyüjteményekben szükségelt anyag beszerzésére
650
7. A budapesti vegykisérleti állomás folytatólagos felszerelésére 1,000
8. Mezőgazdasági téli vasárnapi iskolák tartási költségeire 1,000
9. A földrajzi társaságnak a Balaton tavának vizrajzi kutatása czéljából segélyképen 1,000
10. A kincstári birtokon folyamatban levő és folyamatban teendő telepitési műveletek fejlesztése és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositott másszerü intézkedések

20,000
11. Magyarországon eszközlendő földdelejességi fölvételekre szükséges 2,000 frt első törlesztési részlete 1,000
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 9. évi átalány 6,000
2. A budapesti királyi tud. és műegyetemi olvasókör segélyezésére 1,200
3. Felekezeti-, törvényhatósági-, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 35,000
4. Egy mechanikai tanműhely személyi és dologi költségeire szükséges 10,000 frtnak 5. részlete
1,000
5. Az állami elemi, felső nép- és polgári iskolák épületeinek helyreállitási munkálataira, az 1884:V. tc. által engedélyezett 500,000 frt hitel terhére utalványozott 21,632, frt 71 kr.-nak visszatéritésére 3. részlet

7,212
6. A magyar határőrvidéki ösztöndijalap által az államkincstár javára 1875-1888. években illetéken felül beszállitott 11,588 frt jövedelmi fölösség visszatéritésre 3. és utolsó részlet
3,863
7. A középiskolai tanárok részére tartandó póttanfolyamok költségeire és az 1890:XXX. tc. végrehajtása
1,000
8. A budapesti egyetemi törvényszéki orvostani intézet fütési és szellőztetési készülékeinek átalakitására
2,000
9. A budapesti egyetemi növénykert épületeinek folytatólagos helyreállitására és a vizvezetéki csőhálózat kibővitésére
4,000
10. Felállitandó bábaképezdék első szükségleteinek fedezésére 3,000
11. Egy classica-phiologiai realis encylopédia szerkesztői és irói költségeire szükséges 2,000 frt első részlete
500
12. A budapesti VII. ker., főgymnasium eddigi elhelyezésére vonatkozó bérlet megszünése folytán felmerülő költségekre
5,000
13. A magyar nemzeti muzeum épületének tatarozási költségeire 3. részlet 5,000
14. A siketnémák váczi orsz. intézetében felállitandó szövőmühely költségeire 800
15. Az iparmüvészeti muzeum régebbi tartozásának törlesztésére első részlet 4,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministeriumn:
Központi igazgatás: felszerelésekre 5,000
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvéd-segélyző-egylet rendelkezésére 300,000
2. Az uj ismétlő fegyverek rendszeresitése folytán az 1891. év folyamán bekövetkezett ujabb fölszerelési változásokra és ujonan rendszeresitett berendezésére, a szállitási költségekkel és időközi kamatokkal együtt 425,500 frt, 3 évre felosztva második részletként

141,850
3. Gyalogsági törvényszükséglet első hadi készletként, átvételi s kiszállitási költséggel és időközi kamattal együtt 2.810,000 frt, öt évre felosztva negyedik részletül
562,000
4. Lőterekhez telepszerzésekre és azok berendezésére 1892. évben engedélyezett 250,000 frt második részlete
100,000
5. A központi honvéd-főruharaktár épitéséhez szükséges telep megszerzésére és épitési költségekre az 1890:XXII. tc. 2. §-a szerint - három évi részletben - engedélyezett 319,000 frt utolsó részlete

106,332
6. A Ludovika-akadémia tényleges állományu tisztképző tanfolyamának az 1890:XXIII. törvénycikk 4. §-ában meghatározott növendék létszámra való felmentése folytán a 4. évben eszközlendő beszerzésekre

13,500
7. A Ludovika-akadémia részére szükséges 12 ló beszerzésére, az 1 forint 35 kr. lófelvásárlási átalány hozzászámitásával 326 frt 35 karjval.
3,916
8. A Ludovika-akadémiánál a növendék-létszám szaporitása folytán szükséges épitési átalakitásokra és uj épitkezésekre két évre engedélyezett 50,000 frt második fele
25,000
9. Az 1891:XI. törvénycikk alapján a magyar fegyver- és gépgyárral 35,000 drb ismétlő puskának 34 frt 28 krjával, valamint 8,750 drb nyeles csavarhuzónak 17 krjával leendő szállitása iránt kötött szerződés értelmében két év alatt fizetendő 1.201,282 frtból az 1893. évben 29,000 drb puska és 7,250 darab nyeles csavarhuzó után esedékes


885,353
10. Ezen 29,000 darab puska átvételi és vizsgálási költségeire darabonként 1 frtjával 29,000
11. A honvéd-lovasság részére ismétlő karabélyok megvételére, a csomagolási, átvételi, szállitási és raktárolási költségekkel, továbbá az ezekhez szükséges töltények és uj felszerelések beszerzésére, kiegészitésre, átalakitásra és késedelmi kamatra 781,900 frt; két évre felosztva második részletként


390,950
12. Az ujonnan beszerzett ismétlő puskákhoz szükséges tartalék-alkatrészek és puskaművesi szerszámok beszerzési árának késedelmi kamatokkal
25,900
13. A kincstári laktanyák kiépitésére, átalakitására s ennek megfelelő felszerelésére, illetve berendezésére az ujonczszolgálati időnek az 1890:V. tc. alapján történt meghosszabbitása miatt s a még hiányzó fedett lovardák felépitésére 435,000 frt; négy évre felosztva második részletként


108,750
14. A központi honvéd-főruhatár berendezésére s a lovassági karabélyok elhelyezése végett a központi fegyverraktár kiépitésére és berendezésére 60,000 frt; négy évre felosztva második részletként

15,000
15. Az ismétlő puskák haditartalékkészletének - ugy a honvédségi, mint a népfölkelési csapatokét illetőleg - elhelyezésére a központi fegyverraktár elégtelen lévén, még 85,000 puska elhelyezésére 40,000 frt; két évre felosztva első részletként

20,000
Átmeneti kiadások összege 85.805,848

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 1.150,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A nemzeti szinháznál eszközölt szinpadi berendezési és átalakitási költségek törlesztésre 8. részlet
14,950
2. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen kórház felépitése előtt
a telken fennállott épületek végleges megváltására megállapitott és 10 évi
utolsó részletekben, de előre fizetendő 5%-os kamat mellett 50,000 frt
megváltási összegnek ötödik törlesztési részlete5,000
és a 30,000 frtnyi maradványnak egy évi 5%-os kamata fejében 1,500
3. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való felszerelésére 3. részlet 1,500
5. A lipótmezei országos tébolydában az elromlott padlózat fokozatos helyreállitására, illetve próbakép való parquettirozására
1,000
továbbá a női osztályra egy zongora beszerzésére 500
a férfi osztályra egy tekeasztal beszerzésére 300
5. Az angyaföldi elmebeteg-ápolda folyosóin és kórtermében elromlott padlózat fokozatos helyreállitására, illetve parquettel leendő helyettesitésére
2,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 450,000
2. Épitkezésekre a sójövedéknél 35,200
3. Épitkezésekre az állami jószágoknál 264,000
4. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai „Nádor”-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 45,000
A guraros-i (Verespatak) zuzómű nagyobbitására és berendezésére 30,000
A körmöczbányai főkémlő-hivatal elrendezésére szolgáló épületek megvételére 15,000
5. Beruházások a vasmüveknél:
A vasművasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
Tiszolczon a vasgyári vendéglő helyreállitására 2,500
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése:
a) Magyarországban:
1. Temes vármegyében a debreczen-fehértemplomi állami közut 259-260 klmtr. között levő 38. és 39. számusági Temes hidak helyett egy vasfelszerkezetü hid ujbóli épitésére és felügyelésére 3. és utolsó részlet

80,000
2. A Barcsi és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
3. Hunyad vármegyében a szeged-temesvár-szász-sebesi állami közuton levő 184. sz. felkenyéri hidak kőpillérekkel vés vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és felügyelésére első részeit

10,000
4. Pozsonynál a Dunán épitett vasfelszerkezetü állandó hidra V. részlet, nemkülönben az 1890:XXXIII. tc. értelmében a pozsony-szombathelyi vasut részére 8 éven át adandó 22,000 frtnyi harmadik évi járadékra

200,000
5. komáromnál a Dunán egy vasfelszerkezetü állandó hid épitésére 3. részlet 153,300
6. Az Esztergom és Párkány közt épitendő dunai vashid épitésére és felügyelésére első részlet
50,000
b) Horvát-Szlavonországban:
7. A zágrábi Száva-hid ujbóli épitésére és felügyelésére 4. részlet 50,000
Egyéb beruházások:
8. A fiumei kikötő épitésére és felügyelésére:
a) épitésekre 468,000
b) felügyeletre 32,000
9. Részlet 15,000
10. A zenggi kikötő munkálatára 10,000
11. A stupiscei fokon, a Kuljari, Duninja, Murvica és Galera szigeteken és a tavcicai csucson épitendő fénytornyok épitési költségeihez való hozzájárulás első részlete
4,000
12. A távirda és távbeszélő hálózat fejlesztése és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok utáni résztörlesztések
200,000
13. Vicinalis vasutak segélyezésére 302,000
14. Deés-zilahi vasutra 4. részlet 117,000
15. Folyó- és tóhajózási czélokra 4. részlet 100,000
16. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések kiegészitésére 1.150,000
b) Leltárszaporitásra 150,000
17. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) Győr állomás bővitésére és átalakitására 8. részlet 190,000
b) Fiume állomás kibővitésére 8-ik részlet 50,000
c) Szabadka állomás kibővitésére 5. részlet 100,000
d) Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 9. részlet 200,000
f) A budapest-ferenczvárosi és a rákosi állomásokon mozdonytelepek létesitésére 4. részlet
80,000
g) Szolnok állomás kibővitésére 3. részlet 50,000
h) Miskolcz állomás és rendező pályaudvar bővitésére 2. részlet 100,000
i) A külmühelyek bővitésére 4. részlet 220,000
k) Várad-Velencze állomás épitésére első részlet 100,000
l) Pozsonyi állomáson rendező pályaudvar épitésére első részlet 100,000
m) 172. darab mozdony beszerzésére 2. részlet 500,000
n) 1200 drb teherkocsi vételárának 5. részlete 219,020
o) 576 drb személykocsi vételárának 4. részlete 448,930
p) 4000 drb teherkocsi vételárának 3. részlete 736,200
g) 6000 drb személy- és kalauzkocsi vételárának első részlete 215,000
r) 8000 drb teherkocsi beszerzésére első részlet 1.075,000
s) Folytatólagos fékfelszerelésre, fékvezetékekre, légszeszvilágitási és gőzfűtési berendezésekre
100,000
t) Mozdonyállások szaporitásra a Budapest területén kivül levő fűtőházi telepeken 170,000
18. Beruházások és uj épitkezések a m. k. államvasutak gépgyáránál és a diósgyőri magyar kir. vas.- és aczélgyárnál
181,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erőknél 168,100
2. Állami lótenyészintézeteknél 107,800
3. Gazdasági tanintézeteknél és földmives-iskoláknál 26,738
4. Selyemtenyészésnél 50,000
5. Állattenysztésnél 3,400
6. A kincstári birtoknál: A gödöllői uradalomban megkezdett és fokozatosan keresztülviendő gazdasági felszerelésekre szükséges épitkezésekre, beszerzésekre és talajjavitási munkálatokra

15,000
7. Vizi munkálatok:
A felső Duna általános szabályozási munkálataira és felügyeletére 1.100,000
A budapesti Dunarész szabályozására: a szabályozási művek fentartására, felügyeletére, felülvizsgálata és szerelvényezésre
14,000
A budapest alatti Dunaszakasz szabályozására és felügyeletére 360,000
A Tisza- és Bodrog-szabályozására és felügyeletére 750,000
Az egyesült Kőrös folyónál: a folyó hajózhatóvá tételére és felügyeletére 300,000
A Temes folyónál: a folyó hajózhatóvá tételére és felügyeletére 20,000
A Maros folyó szabályozására és felügyeletére 25,000
A Vágfolyó szabályozására és felügyeletére 25,000
Magyar-, illetve Horvát-Szlavonországban:
A Drávánál: szabályozási munkálatokra és felügyeletére 11. részlet 70,000
A Szávánál: a rácsai folyamszakasz folytatólagos szabályozására és felügyeletére 30,000
8. A meterológiai központi intézetnél szükséges felszerelésekre 41,400
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 8. részlete
12,000
2. A „József” - műegyetem még hiányzó felszerelésekre 8,000
3. A kolozsvári egyetem uj boncz-, kórboncz- és törvényszéki orvostani intézetének tanszerekkel való ellátására szükséges 40.000 frt 7. részletéül
5,000
4. A budapesti egyetem kórszövettani, törvényszéki, elmekórtani és bujakórtani, valamint a 2. vegytani intézete felszerelésének pótlására
4,000
5. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel való felszerelésre 5,000
6. A brassói állami reáliskola alapfelszerelésére 3. részlet 1,000
7. A budapesti VI. ker állami reáliskola bebutorozására és felszerelésére 4.000
8. A dévai állami reáliskola internátusának belső felszerelésre 1,000
9. A magyar nemzeti muzeum vegyészeti és fényképészeti laboratoriumának felszerelésre 3. részlet
1,000
10. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére 2,000
11. A brassói állami középkereskedelmi és faipariskola telkének bekeritésére,
járda és csatorna létesitére és a rési várfal lebontására szükséges 9,000 frt
második és utolsó részlete


4,500
12. A bajai állami tanitóképző tornacsarnokának létesitésre szükséges 7,000 frt második és utolsó részlete
3,000
13. A kolozsvári egyetem önállósitott általános kórtani tanszék felszerelésre 1,000
14. A székelyudvarhelyi állami reáliskola és internátus belső felszerelésre 7,500
15. A budapesti VII. ker. főgymnasiumnak butorokkal való felszerelésre 7,000
17. A székesfővárosi állami reáliskola belső felszerelésére 8,000
17. Az egri állami alreáliskola tanszerbeli alapfelszerelésre 1,000
18. A soproni állami főreáliskola számára nyerendő helyiségek átalakitásra nyerendő helyiségek átalakitásra és felszerelésre
3,000
19. A beregszászi reáliskola tanszerebeli alapfelszerelésre 1,000
20. Az erzsébetvárosi gymnasium tanszerbeli alapfelszerelésre 1,000
21. A debreczeni reáliskola tanszerbeli alapfelszerelésre 1,000
22. A csáktornyai tanitóképző kibővitésre és bekeritésre szükséges 14,300 frt első részlete 7,200
23. A győri reáliskola uj épületének bebutorozására szükséges 12,000 forint első részlete 5,000
24. A soproni állami felsőbb leányiskola épületében létesitendő vizvezetékre 1,689
25. A dévai állami tanitóképző tornacsarnokának felépitésére, valamint a fáskamrák és árnyékszékek áthelyezésére szükséges 9,480 forint első részlete
5,480
26. A turócz-szent-mártoni állami iskolák felszerelésre 2,000
27. A budapesti egyetem élettani intézetének szükséges felszerelésre 3,000
28. A dévai állami főreáliskola tanszerbeli alapfelszerelésének kiegészitésére 1,000
29. A székesfővárosi állami főreáliskola tanszerbeli alapfelszerelésre 1,000
30. A budapesti VI. ker. áll. főreáliskola tanszerbeli alapfelszerelésre 1,500
31. A brassói főreáliskola számára veendő telekre és környékének rendezésére 4,800
32. A debreczeni főreáliskola épületének felszerelésre 5,000
33. A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására
4,000
34. A siketnémák váczi országos intézete kibővitésre szükséges 18,000 frt első részlete 9,000
35. A budapesti egyetem boncztani intézetének telkére és épitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből az 1893. év folyamán beruházandó 3. részlet
150,000
36. A máramaros-sziget állami tanitóképző épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 20,000
37. A kolozsvári állami tanitóképző épületének létesitésre kölcsön utján beszerzendő 15,000
38. A győri állami reáliskola épületének létesitésére szükséges 122,000 frtból az 1893. év folyamán felhasználandó
67,000
39. A pozsonyi állami reáliskola telkére és épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 125,150
40. A bajai tanitóképző folyosóinak zárt folyosókká átalakitására és internátusának felépitésére kölcsön utján beszerzendő
50,000
41. A dévai állami elemi és felső leányiskola épületére kölcsön utján beszerzendő 42,987
42. A fiumei állami iskolák felépitéshez szükséges telkek vételárára kölcsön utján beszerzendő
50,000
43. A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola telkére és épületére a város által felajánlott 20,000 frton felül kölcsön utján beszerezendő
100,000
44. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületére a város által biztositott 130,000 frton felül kölcsön utján beszerzendő
80,000
45. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 96,000
46. A kolozsvári egyetem könyvtára és jogi kara részére szükségelt épület létesitésére szükséges 200,000 frtból az 1893. évben kölcsön utján beszerzendő
100,000
47. A nagyszebeni főgymnasium épülete telkének megvételére kölcsön utján fedezendő 19,720 frt és a telekért a várostól nyerendő 5,280 forint
25,000
48. Az iparművészeti muzeum és iskola épületére szükséges 730,000 frtból az 1893. év folyamában beruházandó
400,000
49. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésre az 1893. évben beruházandó
41.000
50. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frtból az 1893. évben beruházandó
109,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési s ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 300,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
A honvédfőparancsnokság elhelyezésre szükséges épület létesitésre 320,000
Beruházások összege 15.568,994

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.797,308
2. Bosznia és Heczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1893. évi rendkivüli szükséglete 3.612,000 frt után
1.134,168
Kiadások összege 486.183,521

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adóságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 300,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltáskötelezettek járadékai 230,000
Véglefizetések 12,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevétele 536,722
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok
220,000
4. Az 1880:XX. törvénycikk alapján fölvett tiszta és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
2.381,560
II. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után 1,900
III. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 800
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága:
Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága költségeinek fedezésére
39,355
Járulék az országos törvények és rendeletek tárának jövedelméből az ezen tárat szerkesztő számfeletti titkár és hivataltiszt fizetéseinek és lakpénzeinek megtéritéseül
3,000
2. Országos levéltár 6,307
3. A nemzeti szinház alapok jövedelme 27,300
4. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmények 85,000
A tranchoma-járvány lepte községeknek adott előleg visszatéritéséből 2,500
Tébolydai bevételek 154,711
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajthántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése
22,000
5. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 7,001
Fővárosi rendőrség utáni téritmény 539,255
6. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 75,500
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 52,000
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 31,000
Különféle bevételek 400
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 35.806,000
2. Házadó 10.780,000
3. Keresetadó 19.160,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 2.312,600
5. Bánya-adó 100,000
6. Tőkekamat és járadék-adó 4.025,400
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.600,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi dij 2.700,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16,200,000
12. Kereskedelmi kamat 1.336,000
13. Adóbehajtási illetékek 210,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 140,000
Fogyasztási- és italadók:
15. Szeszadó 26.000,000
16. Ellenőrzési illetékek 80,000
17. Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 100,000
18. Söradó 1.600,000
19. Czukoradó 3.700,000
20. Ásványolaj-adó 4.500,000
21. Húsfogyasztási adó 3.300,000
22. Czukorafogyasztási adó 2.500,000
23. Bor italadó 8.000,000
24. Sör italadó 2.730,000
25. Szesz italmérési adó 10.200,000
26. Italmérési illeték Magyarországban 500,000
27. Italmérési illeték és adó Horvát-Szlavonországban 1.000,000
28. Sörfogyasztási adó Horvát-Szlavonországban 160,000
29. Aranyagio-nyeremény 640,000
30. Határvám 454,410
31. Bélyeg 11.167,000
32. Jogilletékek 18.200,000
33. Dijak 622,000
34. Fémkezelés 38,880
35. Ut-, hid és révvám Horvát-Szlavonországban 30,500
36. Dohányjövedék:
Vétel 7.503,500
Gyártás 25,000
Eladás 42.070,137
37. Lottójövedék 2.738,500
38. Sójövedék 15.303,263
39. Perköltségek 51,786
40. Állami jószágok 597,586
41. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 31,307
42. Fémbányászat és opálbánya 2.687,121
43. Fémkohászat 3.758,163
44. Pénzverés és fémbeváltás 5.918,155
45. Vasmüvek 5.461,554
46. Zsilvölgyi kőszénbánya 54,300
47. Sótermelés 978,441
48. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli és jótékony czélok 1,725
49. Bányailletékek 101,000
50. Állami nyomda 745,000
51. Állami épületek 54,160
52. Budapesti állami hidak 202,954
53. Állami ingó vagyon 82,865
54. Különféle bevételek 1.213,951
VI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 100,055
2. Államépitészeti hivatalok 180,387
3. Közutak 90,300
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 3,250
5. Posta és távirda 14.186,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár 596,600
7. Tengeri hajózás 247,000
8. M. k. államvasutak 73.500,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 4.550,000
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár 4.117,700
11. Budapesti kir. zálogházak 220,000
12. Mértékhitelesitési és fegyvervizsgálás 4,500
13. Statisztikai hivatal 82,500
VII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erők 7.576,546
2. Országos erdei alap 100,000
3. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 2.543,379
Ménesek 551,640
Méntelepek 551,370
A lótenyésztési alap jövedelme 15,060
4. Állategészségügy 37,000
5. Budapesti állatorvosi akadémia 17,500
6. Vinczellériskolák 35,440
7. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 221,062
8. A gazdaság különböző ágainak emelése 4,500
9. Országos közgazdasági alap 60,200
10. Selyemtenyésztés 2.030,000
11. Állattenyésztés és tejgazdaság 53,525
12. Kincstári birtok 389,458
13. A kincstári birtok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltségek 8,000
14. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal 10,500
15. Vizi munkálatok 960
16. Kulturmérnöki hivatalok 7,705
17. Alapitványok és különféle bevételek 27,068
18. Meteorologiai központi intézet 5,680
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 74,774
2. Országos közoktatási tanács 4,000
3. Vizsgálati bizonyitványok 12,000
4. Budapesti kir. egyetem 398,516
5. Budapesti középiskolai tanárképző és az ezzel kapcsolatos gyakorló iskola 4,6654
6. Kolozsvári egyetem 24,630
7. József-műegyetem 26,200
8. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 2,350
9. Iparmüvészeti iskola 600
10. Gymnasiumok 107,304
11. Reáliskolák 158,291
12. Állami felsőbb leányiskolák 112,300
13. Bábaiskolák 10,250
14. Budapesti állami ipariskola 47,050
15. Fiumei állami kereskedelmi iskola 600
16. Soproni állami kereskedelmi iskola 3,425
17. Ujvidéki (polgári iskolával kapcsolatos) kereskedelmi és ipariskola 900
18. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép fa-ipariskolával) 41,115
19. Keleti kereskedelmi tanfolyam 4,800
20. Elemi és polgári férfi tanitó-képzők 27,030
21. Elemi és polgári tanitó-képzők 82,250
22. Népnevelés 72,814
23. Kisdedóvónők és dajkaképzés 3,000
24. Siketnémák intézete 24,064
25. A budapesti I. ker. állami tanitóképzővel kapcsolatos és siketnémák oktatására képesitő tanfolyam
4,000
26. Vakok országos intézete Budapesten 27,325
27. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 2,915
28. Balatonfüredi szeretetház 3,100
29. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök 15,114
30. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 7,320
31. Magyar nemzeti muzeum 16,704
32. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 565
33. Országos zene- és szinmüvészeti akadémia 14,040
34. Technologiai iparmuzeum 50
35. Festészeti mesteriskola 80
36. Egyéb közmüvelődési czélok 2,190
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 1,600
2. Királyi Curia 70
3. Királyi táblák 50
4. Királyi főügyészségek 3,000
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 39,438
6. Királyi ügyészségek 70,000
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház 170,693
8. Országos rabsegély- és javitóintézeti alap 444,910
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Ludovika akadémia és a fizetéses növendékekért fizetett tápdijakból 223,755
2. Honvéd menházalap jövedelme 1,643
3. Az elárverezett, továbbá a lóvállalkozók által megtéritett lovakért 17,614
4. Hasznavehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 29,253
5. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 86,524
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 200
Rendes bevételek összege 403.332,985

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 2.620,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.200,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 27,000
2. Állami előlegekből 508,000
3. A pénzverésből eredő bevétel 77.348,121
4. A Vinga városával kötött egyezmény folytán taksamegváltás fejében az 1893. évben a kincstárnak fizetendő összeg
98,400
II. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” mn. kir., tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
2. A diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyárra eső regaliváltság összege és kamatai 21,000
3. Az államkincstár tulajdonában levő helyi érdekü vasuti czimletek után befolyó osztalékok 2,000
III. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. A mezőhegyesi czukorgyár tulajdonosa által a vele fennálló szerződés tartamáig az ottani élőviz-csatorna fentartási költségeinek részben való fedezésére igérve
6,000
2. Az állami szőlőtelepek bevételére szőlővessző és egyéb termények eladásából 15,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem boncztani intézetének épitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből, az 1893. év folyamában beruházandó
150,000
2. A máramarosszigeti állami tanitóképző épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 20,000
3. A kolozsvári állami tanitónőképző épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 15,000
4. A győri állami reáliskola épületének létesitésére forditandó 122,000 frtra Győr városa által felajánlott 55,000 frton felül beszerzendő
67,000
5. A pozsonyi állami reáliskola telkére és épületének létesitésre kölcsön utján beszerzendő 125,150
6. A bajai tanitóképző internátusának felépitésére kölcsön utján beszerzendő 50,000
7. A dévai állami elemi és felső leányiskola épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő
42,987
8. A fiumei állami iskolák felépitéséhez szükséges telkek vételára fejében kölcsön utján beszerzendő
50,000
9. A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola telkére és épülete kölcsön utján beszerzendő
100,000
10. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületére kölcsön utján beszerzendő
80,000
11. Állami elemi és polgári iskolák épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 96,000
12. A kolozsvári egyetem könyvtára és jogi kara részére szükségelt épület létesitésére kölcsön utján fedezendő
100,000
13. A nagyszebeni főgymnasium telkének megvételére kölcsön utján beszerzendő 19,720 frt és a vásárolt telekért nyerendő 5,280 frt
25,000
14. Az iparművészeti muzeum és iskola épületére szükséges 730,000 frtból az 1893. év folyamán beszerzendő
400,000
15. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1893. év folyamán a kölcsön utján beszerzendő
41,000
16. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésre szükséges 300,000 frtból az 1893. év folyamán kölcsön utján beszerzendő
109,000
Átmeneti bevételek összege 83.320,658
Bevételek főösszege 486.653,643

4. § A 2. §-ban megállapitott s összesen 486.183,521 frtot tevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 486,653.643 frtot tevő jövedelmek és bevételek 470,122.122 frttal haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvénycikkbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az, 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, hadmentességi dij, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvénycikkben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásnak kikötése mellett, az 1893. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-i előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak; és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 3. czimének a) és b) rovatai között, ugyanezen rovatai között, a XVIII. fejezet 5. czimének 4. és 5. rovatai között, ugyanazen fejezet 9., 10. és 11. czimei között, továbbá ugyanezen fejezet 12. és 15. czimei között, a XIX. fejezet 13. és 14. czimei között, ugyanezen fejezet 27. és 28,. czimei között, végre a XXI. fejezet 6. czimének egyes rovatai között van helye; ezek között az átuházási jog megengedtetik.

7. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére