1893. évi XXXI. törvénycikk

az 1894. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1894. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Háromszázkilenczvennégy millió ötszáznyolczvankétezer nyolczszázharminczöt o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Negyvenhét millió hatszázhuszonhatezer nyolczszáznyolczvanhárom o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenhat millió négyszázötvezegyezer kilenczszázhetvenöt o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hatmillió ötszázharminczezer ötszázhatvanegy o. é. forintban

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4,650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 74,627
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 60,130
2. A képviselőház kiadásai 1.658,495
3. A magyar delegatió kiadásai 6,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1894. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
26.278,772
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen
37,032
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés 15,583
2. Állami számvevőszék 43,320
3. Ministerelnökség 21,424
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 21,677
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 2,025
6. Belügyministerium 722,000
7. Pénzügyministerium 2.712,000
8. Kereskedelemügyi ministerium 910,000
9. Földmivelésügyi ministerium 563,514
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 335,000
11. Igazságügyi ministerium 1.620,000
12. Honvédelmi ministerium 638,600
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.385,417
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok 7.870,184
Járadékok 109,549
Tőketörlesztés 642,300
Kárpótlások 370,000
Kezelési költségek 8,000
3. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások: tőkében 20,000
kamatban 22,000
Kezelési költségek 9,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlás: tőkében 100,000
kamatban 10,000
Kezelési költségek 1,650
5. Italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10.287,401
Tőketörlesztés 543,200
Kezelési költségek 7,300
6. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.661,625
Tőketörlesztés 440,300
Kezelési költségek 14,593
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.330,925
Tőketörlesztés 245,000
Kezelési költségek 7,918
8. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1800:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 32.463,200
Kezelési költségek 89,720
10. Az 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 21.240,000
Kezelési költségek 23,500
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyereménykölcsön:
Évi járulék 2.361,560
Kezelési költségek 5,200
12. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási költsége és a bankjutalék
1.838,710
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira
1.682,111
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
Kamatok 571,890
Tőketörlesztés 32,606
Kezelési költségek 1,150
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tisztavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság: 15.750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Kamatok 635,125
Törlesztés 183,875
Kezelési költségek 310
3. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 28. és 29. részlete
285,600
4. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 363,452
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 21,903
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 130,848
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 19,517
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 86,575
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 6,212
Az 1888:XVII. törvénycikk alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésére
177,418
Kezelési költségek 2,000
5. Az 1889:XV. tc. alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Az elsőbbségi kölcsön kamatai 370,804
Az elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 31,400
Kezelési költségek 1,313
6. Az 1890:XXXI. tc. alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Beruházási kölcsön 481,564
7. Az 1891:XXV. tc. alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 9.598,500
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 2% félpénztöbblet 130,00
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka
250,000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvénytársaságának évi törlesztési járadéka 288,745
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 644,657
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 7.159,702
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 135,415
Dologi kiadások 9,130
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 91,780
Dologi kiadások 78,650
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányozó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 30,240
Dologi kiadások 4,750
3. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 48,004
Dologi kiadások 12,300
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 33,420
Dologi kiadások 7,340
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága:
Személyi járandóságok 378,028
Dologi kiadások 40,100
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 35,286
Dologi kiadások 4,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 5.047,500
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 342,930
5. Szinmüvészi kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 215,000
A magy. kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház állami segélyezésére 20,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27,300
A m. szinészegyesület segélyezésére 5,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 10,000
6. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 8,000
Betegápolási költségek 778,224
Himlőoltási költségek 81,000
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 60,000
Szülházi kiadások 10,000
Tébolydai kiadások 534,599
Vegyes és előre nem látható közegészségügyi kiadások 1,000
Két bakteriologiai tanfolyam költségei 1,200
Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai 23,000
7. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete
3.966,493
Fő- és székvárosi államrendőrség szükséglete 1.208,615
Toloncz-kiadások:
a) vidéki 48,000
b) fővárosi 48,805
Életmentési dijak 800
8. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2000 mázsa só ára fejében
5,802
Zárdák segélyezése a betegek ápolásáért 4,168
A budapesti gyermekkórház-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tüzoltó-szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségeinek fedezésére 2,000
A budapesti első gyermekmenhely-egylet segélyezésére 1,000
A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyezésére 3,000
A fehér-kereszt-egyesület segélyezésére 2,000
9. Általános közigazgatási kiadások:
„Hivatalos lap” költsége 7,800
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 35,000
Távirati kiadások 17,600
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,6610
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre
16,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 742,984
Dologi kiadások 148,500
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 105,411
Dologi kiadások 2,500
3. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal és számvevőosztályok:
Személyi járandóságok 2.317,636
Dologi kiadások 498,144
4. Földadó-nyilvántartási felügyelők, helyszínelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 189,387
Dologi kiadások 40,606
5. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 122,415
Dologi kiadások 8,900
6. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.558,442
Dologi kiadások 182,420
7. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2.185,030
Dologi kiadások 693,280
8. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 96,349
Dologi kiadások 4,420
9. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 63,226
Dologi kiadások 8,091
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
11. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 609,100
12. Bányászati és erdészeti akadémia
Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 92,956
Dologi és üzleti kiadások 44,390
13. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 642,000
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében
a külön alap javára forditandó

851,387
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat-
és kezelési szükséglete

352,000
14. Fogyasztási és italadók:
Beszedési költségek 1.275,913
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1.350,000
Fogyasztási-adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 1.450,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1888:XXXV. törvénycikk 69. §-a alapján megillető részesedési jutalék
1.100,000
A volt határőrvidéki községeket az 1888:XXXV. tc. 69. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
23,000
Horvát-Szlavonország átalánya az italmérési jövedéket illetőleg 1.000,000
15. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 282,697
Dologi kiadások 111,104
16. Bélyeg:
Személyi járandóságok 8,537
Dologi kiadások 334,300
17. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 32,300
18. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 11,374
19. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 22,780
20. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 103,308
Vétel 17.125,961
Gyártás 4.401,520
Eladás 1.125,378
21. Lottojövedék 1.511,674
22. Sójövedék 2.627,595
23. Perköltségek 48,322
24. Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok:
Személyi járandóságok 57,149
Dologi kiadások 17,270
25. Állami jószágok 217,060
26. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 169,050
27. Fémbányászat és opálbánya 2.642,803
28. Fémkohászat 3.707,105
29. Pénzverés és fémbeváltás 6.441,206
30. Vasmüvek:
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 19,198
Vasgyárak 6.379,065
31. Zsilvölgyi kőszénbánya 18,879
32. Sótermelés 985,980
33. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 70,911
34. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 69,762
Dologi kiadások 16,219
35. Állami nyomda 612,200
36. Állami épületek 77,551
37. Budapesti állami hidak 159,235
38. Különféle kiadások 522,788
XVII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 522,363
Dologi kiadások 157,564
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 1,500
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 3,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 565,432
Dologi kiadások 142,750
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 2.888,826
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére
400,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 30,000
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi czélokra 450,000
Külkereskedelmi czélokra 150,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 2,459
Gépészeti ipariskola Kassán 29,873
5. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 5.935,000
Dologi kiadások 5.425,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 212,587
Dologi kiadások 65,850
Üzleti kiadások 317,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
Nyugdijak 1,300
Az 1885:IX. tc. 7. és 8., illetőleg az 1889:XXXIV. tc. 5. §-ai értelmében
a tartalékalap képzésére

128,763
7. Tengeri hajózás:
a) Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 106,442
Dologi kiadások 153,566
b) Szakoktatás:
Személyi járandóságok 21,975
Dologi kiadások 2,365
8. M. k. államvasutak:
Személyi járandóságok 18.300,780
Dologi kiadások 2.800,020
Fentartási és üzemi kiadások 23.129,200
9. M. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 209,790
Dologi kiadások 49,950
Üzemi és fentartási kiadások 4.230,260
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 229,945
Dologi kiadások 117,160
Üzemi és fentartási kiadások 3.602,895
11. Budapesti kir. zálogházak 220,000
12. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok:
Személyi járandóságok 10,370
Dologi kiadások 13,100
13. Statistikai hivatal:
Személyi járandóságok 73,452
Dologi kiadások 103,525
XVIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi járandóságok
Személyi járandóságok 277,209
Dologi kiadások 151,592
2. Állami erdők 5.084,529
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 129,400
Dologi kiadások 9,000
4. Országos erdei alap 100,000
5. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 34,108
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok 2.557,849
Ménesek 1.047,004
Méntelepek 1.430,862
Lóversenyek és a vidéki versenyek segélyezésére 30,00
Lótenyésztési jutalmak 15,000
Közös csikólegelők előmozditására 15,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére 15,000
6. Mezőrendőrség és mezőgazdasági statisztika 31,000
7. Meteorologiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 22,575
Dologi kiadások 13,580
8. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 119,625
Dologi kiadások 116,558
9. Budapesti állatorvosi akadémia:
Személyi járandóságok 48,949
Dologi kiadások 30,651
10. Vinczellér-iskolák és szőlőszeti s borászati felügyelők 110,706
11. Borászat 11,445
12. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 578,126
13. A gazdaság különböző ágainak emelése 29,697
14. Országos közgazdasági alap 58,236
15. Selyemtenyésztés emelésére 2.345,000
16. Állattenyésztés és tejgazdaság 217,840
17. Kincstári birtokok:
Jószágigazgatóság és számvevő-osztály:
Személyi járandóságok 17,049
Dologi kiadások 6.880
Kincstári birtokok 254,519
18. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 12,000
19. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 32,679
Dologi kiadások 20,300
20. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok 43,800
Dologi kiadások 92,500
21. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 143,515
Dologi kiadások 95,659
22. Vizi munkálatok 400,800
23. Kulturmérnöki hivatalok:
Kulturmérnöki hivatal 168,110
Közegészségügyi mérnöki szolgálat 12,000
Kassai vizmesteri iskola 7,000
Mezőgazdasági ipari műszaki szolgálat 5,000
24. Halászat:
Személyi járandóságok 5,650
Dologi kiadások 5,850
XIX. FEJEZET. Vallás és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 262,590
Dologi kiadások 49,400
2. Országos közoktatási tanács:
Személyi járandóságok 7,800
Dologi kiadások 6,800
3. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 60,251
Dologi kiadások 12,750
4. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 203,136
Dologi kiadások 39,000
5. Vizsgálati bizottmányok 15,000
6. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 779,420
7. Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 46,6167
8. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 314,632
9. Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,632
10. József-műegyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 257,107
11. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 25,765
12. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 76,195
13. Iparmüvészeti iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 50,840
14. Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 391,683
15. Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 699,574
16. Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák segélyezésére 183,458
17. A középiskolákkal összekötött alumneumok, internatusok és convictusok segélyezésére 4,000
18. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 262,511
19. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 41,516
20. Budapesti állami ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 70,000
21. Iparos tanulók iskolái:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 63,000
22. Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 16,655
23. Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 8,910
24. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép faipar-iskolával):
Személyi járandóságok és dologi kiadások 19,550
25. Keleti kereskedelmi tanfolyam 10,420
26. Kereskedelmi iskolák segélyezésére 25,000
27. Elemi és polgári férfi tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 417,483
28. Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 281,465
29. Népnevelés 1.970,847
30. Kisdedóvónő és dajkaképzés:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 51,540
31. Kisdedóvás 158,000
32. Egyéb népnevelési czélok 162,000
33. Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 40,150
34. A budapesti I. kerületi állami tanitóképzővel kapcsolatos és siketnémák oktatására képesitő tanfolyam:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 6,357
35. Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 46,886
36. A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme
2.917
37. Balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 13,198
38. Emberbaráti intézetek segélyezésére 9,800
39. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
I. Befejezett épitkezések:
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az országos tanitói nyugdij- és gyámalapból felvett az 1892. év végével 3.891,566 frt 04 krt tevő kölcsön törlesztésére 2. részletül
231,794
Az eddigelé létesitett épületek költségeire a magyar vallásalapból felvett és 1892. év végével 491,631 frt 81 krt tevő kölcsön törlesztésére 2. részletül
29,283
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az egyetemi alapból felvett és 1892. év végével 526,537 frt 26 krt tevő kölcsön törlesztésére 2. részletül
31,362
Az eddigelé létesitett épületek költségeire több alapból felvett és 1892. év végével 2.079,491 frt 06 krt tevő kölcsön 2. törlesztési részletéül
123,861
II. Be nem fejezett épitkezések:
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 354,222 frt épitési és belső felszerelési költségeinek törlesztésére 12., illetőleg 9. részlet
19,482
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére és belső felszerelésére forditott 204,774 frt kamata és törlesztési 9. részlete
11,263
A mármaros-szigeti állami férfitanitóképző telkének és épületének vásárlására felvett 90,000 frt, valamint annak bővitésére felveendő 48,167 frt. együtt tehát 138,167 forint kölcsön 10. törlesztési részlete

7,599
A budapesti állami ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére forditott 342,990 frt kamata s törlesztésére 8. részletül
18,864
A technologiai iparmuzeum s állami ipariskola uj épületének belső felszerelésére felvett 57,660 frt kölcsön 6. törlesztési részlete
3,171
A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitésére eddig felvett 95,897 frt kölcsön kamata és törlesztésére 5. részlet
5,274
A brassói állami középkereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére felveendő 63,157 frt kölcsön kamata és 4. törlesztési részlete
3,474
A budapesti egyetemi boncztani intézet létesitésére felveendő 450,00 frt kölcsönből az 1894. év végéig beruházandó mintegy 300,000 forintnak kamata és 2. törlesztési részlete fejében

16,500
A Beleznay-telken a műegyetem czéljaira emelendő épület költségeire felveendő 174,500 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete fejében
9,598
A budapesti VII. ker. állami gymnasium elhelyezésére szükséges épület létesitésére forditandó 227,700 forint és illetőleg a telek egy részének eladása után befolyó 46,000 frt levonása után felveendő 181,700 frt kölcsön kamata és 4. törlesztési részlete

9,994
A második mesteriskola épületének létesitésére felveendő 30,000 frt kölcsön kamata és 3. törlesztési részlete
1,650
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére, valamint az uj helyiségek belső felszerelésére felveendő 51,478 frt kölcsön kamata és 3. törlesztési részlete
2,831
A kolozsvári állami tanitóképző épületének létesitésére felveendő 115,000 frt kölcsön kamata és 3. törlesztési részlete
6,325
A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épület telkének megvételére és az épület létesitésére felveendő 193,150 forint kölcsön kamata és 3. törlesztési részlete
10,623
A győri állami főreáliskola épitési költségeire a város által felajánlott 55,000 frton felül kölcsön utján fedezendő 67,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
3,685
A bajai tanitóképző internátusának felépitésére felveendő 50,000 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
2,750
A dévai állami elemi és felső leányiskola épületére felveendő 42,987 forint kamata és 2. törlesztési részlete
2,364
A fiumei áll. iskolák épületének telkére felveendő 50,000 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
2,750
A beszterczebányai állami felső leányiskola telkére és épületére felveendő 100,000 forint kamata és 2. törlesztési részlete
5,500
A kassai áll. felsőbb leányiskola épületére felveendő 127,000 frtból az 1894. év végéig igénybe veendő 103,000 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
5,615
Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére felveendő 396,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
21,780
A kolozsvári egyetem könyvtára és jogi kara számára szükségelt épületre felveendő 200,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
11,000
A nagyszebeni főgymnasium épületének telkére felveendő 44,720 frt kölcsön kamata és 2. törlesztési részlete
2,460
Az iparművészeti muzeum és iskola épitésére felveendő 730,000 frtból az 1894. év végeig felhasználandó 400,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
22,000
A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1894. év végeig felhasználandó 191,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete
10,505
A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frtból az 1894. évben felhasználandó 200,000 frt kamata és 2. törlesztési részlete

11,000
A temesvári tanitóképző épületének létesitésére felveendő 40,000 frtból az 1894. év folyamán felhasználandó 20,000 frt kamata és első törlesztési részlete
1,100
A budapesti II. ker. állami tanitónőképző épületének kibővitésére, valamint az uj helyiségek felszerelésére felveendő 80,000 forint kamata és első törlesztési részlete
4,400
A brassói állami elemi és polgári leányiskola számára vásárlandó telek ára fejében felveendő 12,870 frt kamata és első törlesztési részlete
708
A soproni kereskedelmi akadémia számára épületvásárlásra és az épület átalakitására felveendő 51,500 forint első részlete
2,883
A budapesti VIII. ker. gymnasium épülete telkére szükséges 130,000 frtból a város által fizetendő 20,000 forinton felül felveendő 110,000 frt kamata és első törlesztési részlete
6,050
40. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 66,945
41. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 138,782
42. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 40,510
43. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 48,853
44. Országos szinmüvészeti akadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 13,113
45. Iparmüvészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 25,880
46. Technologiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 24,470
47. Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,370
48. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 19,690
49. Egyéb közművelődési czélok 93.512
50. Egyházi czélok 354,172
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 208,593
Dologi kiadások 72,106
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 503,713
Dologi kiadások 19,900
3. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1.147,367
Dologi kiadások 101,600
4. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 71,685
Dologi kiadások 10,880
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 6.681,857
Dologi kiadások 1.785,161
6. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.144,783
Dologi kiadások 1.418,120
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház:
Személyi járandóságok 374,170
Dologi kiadások 653,262
8. Büntetéspénzek országos alapja 438,760
9. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 7,302
Dologi kiadások 340
10. Az 1889:XLV. törvénycikk alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése
43,800
11. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 7,040
Dologi kiadások 1,700
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 317,621
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruharaktár 67,714
Fegyverzeti és lőszer-bizottság 42,641
Ludovika akadémia 445,248
Honvéd-menház 37,391
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 29,000
4. Honvédfőparancsnokság 65,033
5. Kerületi parancsnokságok 319,360
6. Csapatok:
Pénzbeli illeték 4.826,167
Elhelyezés 1.956,461
Élelmezés 2.188,043
Lóeleség 795,837
Ruházat és felszerelés 1.062,325
Betegápolási költségek 161,731
Töltények beszerzése 405,026
Pótlovazás 669,018
7. Csendőrségi költségek 28,248
8. Honvéd hadbiróság 65,402
9. Honvéd hadbizottság 118,313
10. Honvéd számvevőség 128,682
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 68,600
Rendes kiadások összege 394.582,835

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék épületének alapos tatarozására és javitására, a hivatali helyiségek átalakitására és a berendezés részbeni megujitására szükséges 35,000 frtból első részletül
15,000
II. FEJEZET. Ministerelnökség:
A ministerelnökségi épület helyreállitási és javitási költségei 5,000
III. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Az épületek és hivatalos helyiségek helyreigazitására és nélkülözhetetlen beszerzésekre 4,000
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885. évi XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 32,000
Dologi kiadások 1,100
2. A m. kir. csendőrség állományának és alosztályának tervezett szaporitásából, valamint a háti bőröndök beszerzéséből egyszer s mindenkorra felmerülő költségekre
53,228
3. Országos határrendezési és határkiigazítási költség 6,000
4. A volt román-bánáti XIII. sz. határőrezredből alakitott vagyonközösség erdőgazdaságának állami ellenőrzése folytán felmerülő költségekre
600
5. A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek s énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak
20,000
6. A m. kir. belügyministeriumi épület és tartozékai, ugymint a régi országház és az annak előtte a vallás- és közoktatásügyi ministerium részéről elfoglalt régi helytartósági épületeknek halaszthatatlan helyreállitásával járó költségekre

10,000
7. Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 15,000
8. A magyar-román határrendezésből kifolyó háromszögelési munkálatok keresztülvitele alkalmával felmerülő költség
10,000
9. A kolozsvári nemzeti szinház részére szükséges ruha- és diszlettári felszerelés beszerzésére 15,000
10. Magyarországi rendeletek tára némely régebbi füzeteinek ujra előállitásából felmerülő költségekre
4,600
11. A fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség a IV. és V. ker. rendőrkapitányság szétválasztása folytán egy uj kerületi kapitányság, továbbá öt uj rendőr-őrszoba felállitása, valamint a tiszti és őrszemélyzet létszámának tervezett szaporitásából egyszer s mindenkorra felmerülő költség


20,311
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire

20,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 4,500
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,800 forintnyi jelzálog-kölcsön kamat- és tőketörlesztésére
450,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából fölvett záloglevélkölcsönök tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. évi kölcsön 87,015
1886. évi kölcsön 57,200
4%-os: 1886. évi kölcsön 5,580
1887. évi kölcsön 20,935
1889. évi kölcsön 550
1890. évi kölcsön 8,000
esetleges rendkivüli tőketörlesztésekre 88,525
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 185,450
7. Petroleum mély furásokra előlegképen 50,000
8. Fémbeszerzésekre 42.676,256
9. A pénzverésnél fenmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 515,901
VI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 570,000
2. Egyé tengeri hajózási vállalatok szerződésszerü segélyezésére és felügyelésére 160,000
3. Az 1893:XXII. tc. alapján a tengeri szabadhajózás segélyezésére 60,000
4. Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
5. Tengerészeti gyüjtemények az ezredéves kiállitás czéljaira 3,000
VII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Az 1896. évi országos általános ezredéves kiállitás költségeire 10,000
2. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 236,600
3. Az állategészségügynél: Az állatbiztositásnak egyes törvényhatóságok területén kisérletképen való életbeléptetésére
10,000
4. Magyarországon eszközlendő földdelejességi fölvételekre szükséges 2000 frt 2-ik törlesztési részlete
1,000
5. Gazdasági tanintézetek, földmives iskolák és gazdasági ismeretek terjesztése 24,594
6. A földrajzi társaságnak a Balaton tavának vizrajzi kutatása czéljából segélyképen 1,000
7. A kincstári birtokokon folyamatban levő és folyamatba teendő telepitési műveletek fejlesztése és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositandó másszerű intézkedések

20,000
8. A kincstári fürdők balneotechnikai fejlesztése s a hazai magángyógyfürdők emelése érdekében teendő tanulmányok, geologiai felvételek és vegyelemzések s a nevezetesebb fürdők ismertetésének terjesztése költségeire

20,000
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 10. évi átalány 6,000
2. A budapesti királyi tudomány-egyetemi kör segélyezésére 1,200
3. Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 38,000
4. Egy mechanikai tanműhely személyi és dologi költségeire szükséges 10,000 frtnak 6-ik részlete
1,000
5. A középiskolai tanárok részére tartandó póttanfolyamok költségeire és az 1890:XXX. tc. végrehajtására
1,000
6. Egy classica-philologiai realis encyclopédia szerkesztői és irói költségeire szükséges 2000 frt 2-ik részlete
500
7. A magyar nemzeti muzeum épületének tartozásai költségeire 4. részlet 5,000
8. Az iparművészeti muzeum régibb tartozásainak törlesztésére 2. részlet 4,000
9. A pozsonyi kereskedelmi akadémia épitkezésére nyujtandó 20,000 frt segély 1-ső részlete 5,000
10. A műegyetemi olvasókör segélyezésére 600
11. A budapesti egyetemi templom szerelvényeinek kiegészitésére 1,000
12. A pozsonyi bábaképezde épületének helyreállitása 2,743
13. A székesfehérvéri reáliskola telkének rendezésére és befásitására 500
14. A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fenmaradt képanyagának tömeges helyreállitására 1. részlet
1,700
15. Az ág. evang. hitv. és az evang. ref. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 150,000
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Központi igazgatás: felszerelésekre 2,000
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyző-egylet rendelkezésére 300,000
2. Az uj ismétlő fegyverek rendszeresitése folytán az 1891. év folyamára bekövetkezett ujabb felszerelési változásokra és ujonnan rendszeresitett szerelvények beszerzésére, a szállitási költségekkel és időközi kamatokkal együtt 425,000 frt; 3 évre felosztva, utolsó részletként

141,850
3. Gyalogsági töltényszükséglet első hadi készletként, átvételi s kiszállitási költséggel és időközi kamattal együtt 2.810,000 frt; öt évre felosztva, ötödik részletül
562,000
4. Lőterekhez telepszerzésekre és azok berendezésére 1892. évben engedélyezett 250,000 frt hátralékos részlete
50,000
5. A kincstári laktanyák kiépitésére, átalakitására s ennek megfelelő felszerelésére, illetve berendezésére, az ujonczszolgálati időnek az 1890. évi V. tc. alapján történt meghosszabbitása miatt;s a még hiányzó fedett lovardák felépitésére négy évre engedélyezett 435,000 forint harmadik részlete


108,750
6. Az uj főruharaktári épület berendezésére s a lovassági karabélyok elhelyezése végett a központi fegyverraktár kiépitésére és berendezésére négy évre engedélyezett 60,000 frt harmadik részlete

15,000
7. Az ismétlő puskák haditartalék készletének - ugy a honvédségi, mint a népfölkelési
csapatokét illetőleg - elhelyezésére a központi fegyverraktár elégtelen lévén,
még 85,000 puska elhelyezésére szükséges raktár épitésére 40,000 frt;
két évre felosztva, a második részlet20,000
8. A gyalog- és lovas-csapatok részére szükséges vizszűrők beszerzésére 10,180
9. A lovas törzs-szakaszok létszámának egyenként 28 fővel történt szaporitása folytán szükséges ruházat, legénységi és lófelszerelés, fegyverzet stb. beszerzésére
44,510
10. Élelemzacskók beszerzésére 30,000
11. A honvédség vonatálladékának kiegészitésére szükséges jármű-tartozékok beszerzésére s a népfölkelésnek átadandó járművek átszállitására
70,000
12. A 10 népfölkelési huszárosztály számára 1-1 pótcsapat (félszázad erővel) rendszeresitendő; tehát a ruházat, felszerelés és fegyverzet beszerzésére 140,000 frt hat évre felosztva, és pedig:
1894-98-ig évenkint 23,400 frt, 1899. évben 23,000 frt és igy az első részlet 23,400
13. A honvédségi és népfölkelési lovasság felszerelésének változtatásából és pótlásából felmerülő költségekre
30,000
14. Lőterek biztositására (kisajátitásokra), azok felépitésére és berendezésére még szükséges 435,000 frt négy évre felosztva, tehát az első részlet
108,750
15. Fegyverek átalakitására szükséges 270,000 frt első részlete 91,000
16. Póttartalékosok kiképzésére 42,000
17. A lovassági ujonczoknak egy sorványban leendő kiképeztethetése czéljából a honvéd lovasságnál felemelendő legénységi és lólétszám elhelyezésére szükséges férőhelyek előállitására, a laktanya-telepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére 1.200,000 frt; hat évre felosztva, első részletként200,000
Átmeneti kiadások összege 47,626,883

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884:XIX. tc. alapján 850,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A budapesti nemzeti szinháznál 1886. évben eszközlendő tűzbiztonsági épitkezések költségeinek törlesztésére IX. részlet
14,300
2. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen kórház felépitése előtt a telken fennállott épületeknek megváltoztatására fizetendő hatodik részlet, s a még fenmaradó tartozás 5%-os kamatja fejében

6,250
Ugyanott a betegforgalom emelkedése folytán az elmebetegosztály
elhelyezésére egy telek vételára

50,000
3. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelése 1,500
4. A lipótmezei országos tébolydában a megromlott padlózat fokozatos helyreállitására, illetve parquettirozására
19,000
Ugyanott a férfiosztályon egy zongora beszerzésére 400
5. Az angyalföldi orsz. elmebetegápolda folyosóin és kórtermében megromlott padlózat fokozatos helyreállitására, illetve parquettel leendő helyettesitésére II. és utolsó részlet
2,000
Az angyalföldi orsz. elmebetegápoldánál a mostani munkáspavillon az elmebetegek elhelyezése czéljából átalakitandó lévén, ennek helyébe egy uj munkáspavillon épitési költségeire egyszersmindenkorra

10,000
6. A nagyszebeni orsz. tébolydánál egy uj jégverem épitésére 1,500
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 450,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 214,000
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai Nándor-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 45,000
A selmeczbányai központi kohó berendezésére 14,500
A felsőbányai Teréz-aknában berendezendő kas-szállitás és ujonnan épitendő szállitó és vizemelő gépre
22,000
Beruházások a vasműveknél:
A vas művasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
Vajda-Hunyadon egy 4-ik nagy olvasztó épitésére, az ércz- és szénszállitó kötélpányán egy párhuzamos külön szénszállitó vonal létesitésére és munkás-lakházakra I. részletként
186,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése.
a) Magyarországban:
1. A Barcs és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
2. Hunyad vármegyében a szeged-temesvár-szászsebesi állami közuton levő 184. sz. felkenyéri hidnak kőpillérekkel és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és felügyelésére második részlet

22,000
3. Krassó-Szörény vármegyében a báziás-orsovai állami közúton levő 323. sz. Csernahidnak kőpillérekkel és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és azzal kapcsolatos munkákra első részlet

60,000
4. Pozsonynál a Dunán épitett vasfelszerkezetű állandó hidra VI. részlet, nemkülönben az 1890:XXXIII. tc. értelmében a pozsony-szombathelyi vasut részére 8 éven át adandó 22,000 forintnyi 4-ik évi járadékra

200,000
5. Komáromnál a Dunán létesitett vasfelszerkezetü állandó hidra IV. részlet 153,300
6. Az Esztergom és Párkány közt épitendő dunai vashid épitésére és felügyelésére II. részlet 150,000
7. A duna-tisza-körösközi alföldi transversalis állami közut kiépitésére első részlet 80,000
b) Horvát-Szlavonországban:
8. A zágrábi Száva-hid ujbóli épitésére és felügyelésére V. részlet 50,000
Egyéb beruházások:
9. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére:
a) épitésekre 468,000
b) felügyeletre 32,000
10. A fiumei kikötő kövezési munkáira V. részlet 15,000
11. A zenggi kikötő munkálatára 10,000
12. A Kuljari, Muinka, Murvica és Galera szirteken és a tavcicai csúcson épitendő fénytornyok építési költségeihez való hozzájárulás II. részlete
1,600
13. Uj vontató gőzös beszerzésére első részlet 20,000
14. Uszorok beszerzésére 6,000
15. Kisebb kikötők fejlesztésére I. részlet 20,000
16. A távirda- és távbeszélő-hálózat fejlesztése és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok utáni résztörlesztések
200,000
17. Vicinalis vasutak segélyezésére 405,000
18. Deés-zilahi vasutra V. részlet 117,000
19. Az 1891:XL. tc. alapján a ghymes-palánkai vasuti csatlakozás tervezési munkáira 80,000
20. Folyó- és tóhajózási czélokra 300,000
21. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések kiegészitésére 1.150,000
b) Leltárszaporitásra 150,000
22. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) Győr állomás bővitése és átalakitása IX. részlet 100,000
b) Szabadka állomás kibővitésére VI. részlet 50,000
c) Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére X. részlet 100,000
d) A Budapest-Ferenczváros és Rákos rendező állomások kibővitésére és mozdonytelepek létesitésére V. részlet 200,000
e) Szolnok állomás kibővitésére IV. részlet 150,000
f) Miskolcz állomás és rendező pályaudvar kiépitésére III. részlet 200,000
g) Várad-Velencze állomás épitésére II. részlet 48,000
h) Pozsony állomás rendező pályaudvar épitésére II. részlet 250,000
i) Hatvan állomás kibővitésére első részlet 250,000
k) A vágvölgyi vonal állomásainak kibővitésére I. részlet 100,000
l) Kolozsvár állomás kibővitésére I. részlet 100,000
m) Temesvár-Józsefváros állomás kibővitésére I. részlet 100,000
n) 172 darab mozdony vételárának III. részlete 500,000
o) 1200 drb teherkocsi vételárának VI. részlete 219,020
p) 576 darab személykocsi vételárának V. részlete 448,930
q) 4000 teherkocsi vételárának IV. részlete 756,800
r) 624 drb személy- és kalauzkocsi vételárának II. részlete 265,700
s) 8000 drb teherkocsi vételárának II. részlete 1.453,020
t) 1200 drb személy- és kalauzkocsi beszerzésénél I. részlet 100,000
u) Folytatólagos fékfelszerelésre, fékvezetékekre, légszeszvilágitási és gőzfütési berendezésekre
100,000
23. Beruházások és uj épitkezések a m. k. állami vasutak gépgyáránál és a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyárnál
210,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 190,000
2. A vinczellériskoláknál: a kecskeméti állami Miklós-telepen épitendő présház költségeire 4,000
4. Gazdasági tanintézeteknél és földmives iskoláknál 60,600
5. Selyemtenyésztésnél 50,000
6. Állattenyésztésnél 13,450
7. A kincstári birtokoknál: a gödöllői uradalomban megkezdett és fokozatosan keresztülviendő gazdasági felszerelésre szükséges épitkezésekre, beszerzésekre, szőlőtelepitési és talajjavitási munkálatokra

30,000
8. Vizi munkálatokra Magyarországban és Horvát-Szlavonországban: A Dunán és Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra és azok felügyeletére, nemkülönben a Ferencz-csatorna tiszai torkolatának áthelyezésére és az arad-csanádmegyei öntöző csatornára stb.


2.694,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 9. részlete
12,000
2. A „József” műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 8,000
3. A kolozsvári egyetem uj boncztani, kórboncztani és törvényszéki orvostani intézetének tanszerekkel való ellátására szükséges 40,000 forint 8-ik részletéül
5,000
4. A budapesti egyetemi közegészségtani, gyógyszertani, 2-ik vegytani intézet és 2-ik belgyógyászati kóroda felszerelésére
4,000
5. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel való felszerelésére 5-ik részlet
4,000
6. A budapesti VI. ker. állami reáliskola bebutorozására és felszerelésére 3,000
7. A magyar nemzeti muzeum vegyészeti és fényképészeti laboratoriumának felszerelésére 4-ik részlet
1,000
8. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére 4-ik részlet 2,000
9. A kolozsvári egyetem szülészeti tanszékének felszerelésére 3,000
10. A soproni állami főreáliskola számára nyerendő helyiségek átalakitására és felszerelésére 800
11. A csáktornyai tanitóképző kibővitésére és bekeritésére szükséges 14,300 forint II. részlete 7,100
12. A győri reáliskola uj épületének bebutorozására szükséges 12,404 frt II. részlete 7,404
13. A dévai állami tanitóképző tornacsarnokának felépitésére, valamint a fáskamrák és árnyékszékek áthelyezésére szükséges 10,441 frt II. részlete
4,961
14. A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására
4,000
15. A siketnémák váczi országos intézete kibővitésére szükséges 18,000 frt 2-ik részlete 9,000
16. A budapesti egyetem boncztani intézetének telkére és épitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből az 1894. év folyamán beruházandó 2-ik részlet
150,000
17. A pozsonyi állami reáliskola telkére és épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 48,000
18. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületére a város által biztositott 130,000 frton felül kölcsön utján beszerzendő
23,000
19. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
20. A kolozsvári egyetem könyvtára és jogi kara részére szükségelt épület létesitésére szükséges 200,000 frtból az 1894. évben kölcsön utján beszerzendő
100,000
21. A nagyszebeni főgymnasium épülete telkének megvétele kölcsön utján beszerzendő 2. részlet
25,000
22. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1894. évben beruházandó
150,000
23. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frtból az 1894. évben beruházandó
91,000
24. A bajai állami tanitóképző kibővitett épületének belső felszerelésére és gázvilágitás berendezésére
9,000
25. A máramaros-szigeti tanitóképző uj épületének és tornacsarnokának felszerelésére 7,000
26. A pozsonyi állami felsőbb leányiskola kibővitésére, valamint az uj helyiségek belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
21,478
27. A dévai tanitóképző keritésére, valamint iparterem, kertészlak és selyemhernyó-tenyésztésre szolgáló melléképületre
7,882
28. A temesvári állami tanitóképző épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 20,000
29. A temesvári állam tanitóképző első berendezésére 5,000
30. A kolozsvári állami tanitónő- és kisdedóvónőképző intézet uj épületébe a légszesz- és vizvezeték bevezetésére, az épület belső felszerelésére és a kert rendezésére szükséges 16,000 frt 1-ső részlete

5,000
31. A modori állami tanitóképző telkének kibővitésére, a telek bekeritésére és a kertészlak kibővitésére
5,020
32. A budapesti II. ker. állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére és az uj helyiségek felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
80,000
33. A brassói állami elemi és polgári leányiskolák felépitésére szükséges telekvásárlásra kölcsön utján beszerzendő
12,870
34. Az állami kisdedóvónőképző intézetek felszerelésére szükséges 7000 frt 1-ső részlete 3,500
35. A soproni keresk. akadémia végleges elhelyezésére szükséges épület vételárára és átalakitási költségekre kölcsön utján beszerzendő
51,500
36. Az Ungvártt létesitendő bábaképezde elhelyezésére szükséges 20,000 forint 1-ső részlete 10,00
37. A kolozsvári egyetem uj központi épületének belső berendezésére szükséges 25,000 frtnak 1-ső részlete
8,000
38. Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelésére 10,000
39. A zombori gymnasium telkének vételére 10,000
40. A lugosi gymnasium számára vásárolt telek és annak bekeritési költségei fejében a tanulmányi alapnak
4,940
41. A munkácsi gymnasium tornacsarnokának felszerelésére 8000
42. A kecskeméti reáliskola tornacsarnokának felszerelésére 1,000
43. A budapesti VIII. ker. gymnasium telkének vételárára a város által fizetendő 20,000 frt és kölcsön utján beszerzendő 110,000 frt, összesen
130,000
44. A pozsonyi főreáliskola butorbeli felszerelésére 7,500
45. Egy könyvnyomtató gép a vakok országos intézete domboru nyomásu könyveire 500
46. A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjtemény szekrényeire 1,000
47. A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából, képkeretek, kartonok és porte-fenillek tömeges beszerzésére 1-ső részlet
2,000
48. A „Spitzer”-féle gyüjtemény elárvereztetése alkalmából az iparművészeti muzeum számára eszközölt vásárlásokra engedélyezett 25,000 frtnak 2. és utolsó részlete
11,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 300,000
Beruházások összege 16.451,975

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.397,021
2. A Bosznia és Herczegovinába, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1894. évi rendkivüli szükséglete 3.610,000 forint után
1.133,540
Kiadások főösszege 465.192,254

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 200,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 185,000
Véglefizetések 12,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevétele 613,441
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 220,000
4. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
2.361,560
II. FEJEZET. Ő. cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló útlevelek kiállitási dijaiból 800
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Országos levéltár 6,287
2. A nemzeti szinházi alapok jövedelme 27,300
3. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 83,500
Tébolydai bevételek 173,600
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése
22,000
4. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 48,103
Fő- és székvárosi állami rendőrség utáni téritmény 597,643
5. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 76,100
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 55,000
Útlevelek kiszolgáltatásért járó dijakból 31,000
Különféle bevételek 300
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 35.806,000
2. Házadó 10.860,000
3. Keresetadó 19.160,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 2.412,600
5. Bányaadó 100,000
6. Tőkekamat- és járadékadó 4.085,400
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.760,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi dij 2.400,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.200,000
12. Késedelmi kamat 1.336,000
13. Adóbehajtási illetékek 150,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 100,000
Fogyasztási és italadók:
15. Szeszadó 27.700,000
16. Ellenőrzési illetékek 90,000
17. Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 100,000
18. Söradó 1.850,000
19. Czukoradó 4.300,000
20. Ásványolaj-adó 4.500,000
21. Husfogyasztási adó 3.300,00
22. Czukorfogyasztási adó 2.500,000
23. Bor italadó 7.500,000
24. Sör italadó 3.230,000
25. Szesz italmérési adó 11.000,000
26. Italmérési illeték Magyarországban 500,00
27. Italmérési illeték és adó Horvát-Szlavonországban 1.000,000
28. Sörfogyasztási adó Horvát-Szlavonországban 160,000
29. Aranyagiónyeremény 700,000
30. Határvám 454,410
31. Bélyeg 11.810,000
32. Jogilletékek 18.620,000
33. Díjak 488,900
34. Fémjelzés 2,714
35. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 32,000
36. Dohányjövedék:
Vétel 6.403,500
Gyártás 35,000
37. Lottójövedék 2.811,200
38. Sójövedék 15.370,143
39. Perköltségek 51,786
40. Állami jószágok 473,747
41. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 33,492
42. Fémbányászat és opálbánya 2.678,631
43. Fémkohászat 3.707,105
44. Pénzverés és fémbeváltás 6.274,363
45. Vasművek 6.548,709
46. Sótermelés 985,980
48. Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1.825
49. Bányailletékek 120,000
50. Állami nyomda 760,000
51. Állami épületek 54,135
53. Budapesti állami hidak 159,235
53. Állami ingó vagyon 80,878
54. Különféle bevételek 1.168,822
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 110,559
2. Államépitészeti hivatalok 192,387
3. Közutak 100,300
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 3,250
5. Posta, távirda és távbeszélő 15.420,000
6. M. kir. postatakarékpénztár 727,500
7. Tengeri hajózás 250,300
8. M. k. államvasutak 77.060,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 5.465,000
10. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár 4.810,000
11. Budapesti kir. zálogházak 220,000
12. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálat bizottságok 10,200
13. Statisztikai hivatal 82,500
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 7.788,638
2. Országos erdei alap 100,000
3. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 3.168,345
Ménesek 571,790
Méntelep 616,370
A lótenyésztési alap jövedelme 15,000
4. Meteorologiai és földmágnességi központi intézet 5,680
5. Állategészségügy 63,380
6. Budapesti állatorvosi akadémia 19,100
7. Vinczellériskolák 34,690
8. Gazdasági intézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 239,968
9. A gazdaság különböző ágainak emelése 4,500
10. Országos közgazdasági alap 58,236
11. Selyemtenyésztés 2.330,000
12. Állattenyésztés és tejgazdaság 55,684
13. Kincstári birtokok 417,858
14. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltségek 7,000
15. Országos vizépitési és talajjavitási hivatal 10,500
16. Vizi munkálatok 960
17. Kulturmérnöki hivatalok 8,000
18. Alapitványok és különféle bevételek 27,661
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 74,774
2. Országos közoktatási tanács 4,000
3. Vizsgálati bizottmányok 12,000
4. Budapesti kir. egyetem 415,751
5. Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló iskola 4,665
6. Kolozsvári egyetem 30,045
7. József-műegyetem 27,200
8. Kassai kir. jogakadémia 660
9. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 2,350
10. Iparmüvészeti iskola
11. Gymnasiumok 120.600
12. Reáliskolák 204,791
13. Állami felsőbb leányiskolák 110,800
14. Bábaképezdék 11,250
15. Budapesti állami ipariskola 7,050
16. Fiumei állami kereskedelmi iskola 600
17. Soproni állami kereskedelmi iskola 3,425
18. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép fa-ipariskolával) 1,115
19. Keleti kereskedelmi tanfolyam 5,450
20. Elemi és polgári férfi tanitó-képzők 26,030
21. Elemi és polgári tanitónő-képzők 84,750
22. Népnevelés 75,633
23. Kisdedóvónő és dajkaképzés 4,800
24. Siketnémák intézete Váczon 22,606
25. A budapesti I. ker. állami tanitóképzővel kapcsolatos és siketnémák oktatására képesitő tanfolyam 4,000
26. Vakok országos intézete Budapesten 19,418
27. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 2,917
28. Balatonfüredi szeretetház 3,700
29. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök 15,114
30. Ösztöndíjak és egyéb tanulmányi czélok 7,320
31. Magyar nemzeti muzeum 15,847
32. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 565
33. Országos zeneakadémia 12,020
34. Országos szinművészeti akadémia 2,520
35. Technologiai iparmuzeum 1,200
36. Festészeti mesteriskola 80
37. Egyéb közművelődési czélok 2,162
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 1,600
2. Királyi Curia 70
3. Királyi táblák 50
4. Királyi főügyészségek 3,000
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 35,371
6. Királyi ügyészségek 74,260
7. Országos fegyintézetek, területi börtön, közvetitő intézet és állami fogház 182,693
8. Büntetéspénzek országos alapja 438,760
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémia általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett tápdijakból
223,601
2. Honvéd menházalap jövedelme 1,439
3. Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 20,000
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 40,00
5. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
89,000
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 500
Rendes bevételek összege 416.908,094

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 2.000,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.200,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 27,000
2. Állami előlegekből 582,000
3. A pénzverésből eredő bevétel 43.359,000
II. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
2. Az államkincstár tulajdonában levő helyi érdekü vasuti czimletek után befolyó osztalékok 5,000
III. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. A mezőhegyesi czukorgyártól a fennálló szerződés értelmében a szerződés tartamáig az ottani élőviz-csatorna fentartási költségeinek részben való fedezésére
6,000
2. Az állami szőlőtelep bevétele szőlővessző és egyéb termények eladásából 10,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem boncztani intézetének épitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből az 1894. év folyamában beruházandó
150,000
2. A pozsonyi állami reáliskola telkére és épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 48,000
3. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületére kölcsön utján beszerzendő 23,000
4. Állami elemi és polgári iskolák épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
5. A kolozsvári egyetem könyvtára és jogi kara részére szükségelt épület létesitésére kölcsön utján fizetendő
100,000
6. A nagyszebeni főgymnasium telkének megvételére kölcsön utján beszerzendő 25,000
7. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1894. év folyamán kölcsön utján beszerzendő
150,000
8. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frtból az 1894. év folyamán kölcsön utján beszerzendő
91,000
9. A pozsonyi állami felsőbb leányiskola kibővitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
21,478
10. A temesvári állami tanitóképezde épületének kibővitésére és felszerelésére felveendő kölcsön
20,000
11. A budapesti II. ker. állami tanitónőképezde épületének kibővitésére és felszerelésére felveendő kölcsön
80,000
12. A brassói állami elemi és polgári leányiskolák számára vásárlandó telek ára fejében kölcsön utján beszerzendő
12,870
13. A soproni kereskedelmi akadémia számára vásárlandó épület ára fejében beszerzendő 51,500
14. A budapesti VIII. ker. gymnasium telkének vételére szükséges 130,000 frtból a város által fizetendő 20,000 frt és kölcsön utján fedezendő 110,000 forint, összesen tehát
130,000
Átmeneti bevételek összege 48.395,848
Bevételek főösszege 465,303.942

4. § A 2. §-ban megállapitott s összesen 465,192.254 frtot tevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 465,303.942 frtot tevő jövedelmek és bevételek 111.688 frttal haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek: a törvénybe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1894. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatna.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3. §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 3. czimének a) és b) rovatai között, ugyanezen fejezet 4. czimének 1. és 2. rovatai között, a XVIII. fejezet 5. czimének 4. és 5. rovatai között, ugyanezen fejezet 10., 11. és 12. czimei között, továbbá ugyanezen fejezet 13. és 16. czimei között, a XIX. fejezet 14. és 15. czimei között, ugyanezen fejezet 27. és 28. czimei között, végre a XXI. fejezet 6. czimének 1-4. rovatai között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Az 1888. évi IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 300.000 frtnál nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1894. évre hatályon kivül helyeztetik.

8. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére