1895. évi IV. törvénycikk

az 1895. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1895. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Négyszázhuszonegy millió hetvenkétezer hatszázkilenczvennyolcz o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Husz millió hétszázhatvankétezer ötszázhatvanhat o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Husz millió kilenczvenötezer egyszázkilenczvenöt o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hat millió ötszázkilenczvenhétezer hatszázkét o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. Fejezet. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. Fejezet. Ő cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 77,065
III. Fejezet. Országgyülés:
1. A förendiház kiadásai 60,490
2. A képviselőház kiadásai 1.680,468
3. A magyar delegatio kiadásai 26,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. Fejezet. Az 1895. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
26.504,967
V. Fejezet. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen
34.554
VI. Fejezet. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
a) főrendiház 2.938
b) képviselőház 15.838
2. Állami számvevőszék 45.543
3. Ministerelnökség 21.410
4. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium 22.077
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 2.025
6. Belügyministerium 754,000
7. Pénzügyministerium 2.712,000
8. Kereskedelemügyi ministerium 981,000
9. Földmivelésügyi ministerium 587,000
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 340,000
11. Igazságügyi ministerium 1.730,000
12. Honvédelmi ministerium 688,600
VII. Fejezet. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.385,207
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok 7.844,234
Járadékok 109,549
Tőketörlesztés 668,300
Kárpótlások 370,000
Kezelési költségek 8,000
3. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások: tőkében 20,000
kamatban: 22,000
Kezelési költségek 9,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlás: tőkében 50,000
kamatban 2,500
Kezelési költségekre 2,000
5. Italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira az 1888. évi XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10,262.682
Tőketörlesztés 567,900
Kezelési költségek 5,900
6. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.641,544
Tőketörlesztés 464,100
Kezelési költségek 15,023
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.319,788
Tőketörlesztés 255,000
Kezelési költségek 8,093
8. Az 1870:X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Jutalékátalány a „Wiener Bankverein”-nak 40,000
Kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 32.463,200
Kezelési költségek 91,720
10. Az 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 21.240,000
Kezelési költségek 23,500
11. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi nyereménykölcsön:
Évi járulék 2.341,560
Kezelési költségek 5,200
12. Függő adósság:
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási költsége és bankjutalék
1.811,230
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira
1.747,161
VIII. Fejezet. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
Kamatok 570,218
Tőketörlesztés 34,272
Kezelési költségek 1,170
2. Az 1880:XXXVIII. törvénycikk alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön:
Kamatok 625,816
Törlesztés 193,184
Kezelési költségek 300
3. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 30. és 31. részlete
285,600
4. Az 1889:XIV. törvénycikk alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 362,357
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 23,018
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 129,872
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 20,517
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamatai 86,322
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 6,438
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésére
177,418
Kezelési költségek 2,000
5. Az 1889:XV. tc. alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Az elsőbbségi kölcsön kamatai 369,524
Az elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 32,600
Kezelési költségek 1,412
6. Az 1890:XXXI. tc. alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Beruházási kölcsön 481,564
Kezelési költségek 900
7. Az 1891:XXV. tc. alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadék:
Évi megváltási járadék 9.598.500
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 2% felpénztöbblet 130,000
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka 250,000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 288,745
IX. Fejezet. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 578,928
X. Fejezet. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 7.843,640
XI. Fejezet. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 136,484
Dologi kiadások 9,200
XII. Fejezet. Közigazgatási biróságok 4,000
XIII. Fejezet. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 97,780
Dologi kiadások 78,650
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 30,090
Dologi kiadások 4,900
Rendelkezési alap 200,000
XIV. Fejezet. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 47,812
Dologi kiadások 12,300
XV. Fejezet. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 35,420
Dologi kiadások 7,340
XVI. Fejezet. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás, földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága és központi anyakönyvi osztály:
Személyi járandóságok 412,232
Dologi kiadások 49,000
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 35,776
Dologi kiadások 4,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 5.259,500
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 342,930
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 212,180
Dologi kiadások 63,667
6. Szinmüvészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 215,000
A magy. kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdíjintézetének segélyezésére 14,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 20.000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 10,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 8,000
Bacteriologiai intézet 4,200
Betegápolási költségek 799,765
Himlőoltási költségek 85,250
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 60,000
Tébolydai kiadások 583,000
Vegyes és előre nem látható közegészségügyi kiadások 1,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai 23,000
8. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete
4.349,257
Fő- és székvárosi államrendőrség szükséglete 1.493,972
Toloncz-kiadások:
a) vidéki 41,000
b) fővárosi 49,505
Életmentési dijak 800
9. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak I. Ferencz ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2,000 mázsa só ára fejében 5,802
Zárdák segélyezése a betegek ápolásáért 4,168
A budapesti gyermekkórház-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tűzoltó-szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségeinek fedezésére 2,000
A budapesti első gyermekmenhelyegylet segélyezésére 3,000
A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyezésére 5,000
A fehér-kereszt-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti szünidei gyermektelepegyesület segélyezésére 500
10. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 8,800
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 37,000
Távirati kiadások 17,600
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,660
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre
16,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 8,700
XVII. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 775,032
Dologi kiadások 190,800
2. Pénzügyi közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 106,411
Dologi kiadások 2,500
3. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illeték-kiszabási hivatal és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok 2.366,161
Dologi kiadások 507,596
4. Földadó-nyilvántartási felügyelők, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 189,387
Dologi kiadások 39,466
5. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 122,465
Dologi kiadások 13,400
6. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.607,994
Dologi kiadások 211,070
7. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2.285,268
Dologi kiadások 737,244
8. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 96,932
Dologi kiadások 4,274
9. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 63,857
Dologi kiadások 7,460
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 6,095
11. Országos katasteri felmérés:
Személyi járandóságok és dologi kiadások: 609,100
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 94,476
Dologi és üzletei kiadások 48.040
13. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
a) kezelési, kivetési és beszedési költségek 632,243
b) A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó
851,387
c) A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat- és kezelési szükséglete
361,757
14. Fogyasztási és italadók:
a) Beszedési költségek 1.298,489
b) A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1.350,000
c) Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 1.692,000
d) A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1888:XXXV. törvénycikk 69. §-a alapján megillető részesedési jutalék 1.200,000
e) A volt határőrvidéki községeket az 1888:XXXV. törvénycikk 69. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
23,000
f) Horvát-Szlavonország átalánya az italmérési jövedéket illetőleg 1.000,000
15. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 286,596
Dologi kiadások 111,104
16. Bélyeg:
Személyi járandóságok 9,563
Dologi kiadások 357,037
17. Jogilleték és díjak kezelési költségei 32,300
18. Fémjelzés üzemi és kezelési költségei 11,760
19. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 3,680
20. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 103,252
Vétel 17.125,716
Gyártás 5.091,994
Eladás 1.201,550
21. Lottojövedék 1.514,424
22. Sójövedék 2.548,038
23. Perköltségek 41,049
24. Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok:
Személyi járandóságok 57,227
Dologi kiadások 17,076
25. Állami jószágok 157,488
26. Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok 180,042
27. Fémbányászat és opálbánya 2.690,822
28. Fémkohászat 3.702,299
29. Pénzverés és fémbeváltás 13.496,764
30. Vasművek:
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 19,198
Vasgyárak 7.052,780
31. Zsilavölgyi kőszénbánya 56,406
32. Sótermelés 985,980
33. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 75,989
34. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 71,887
Dologi kiadások 16,869
35. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 241,843
Dologi és üzleti kiadások 382,357
36. Állami épületek 77,205
37. Budapesti állami hidak 101,545
38. Különféle kiadások 523,476
XVIII. Fejezet. Kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 535,671
Dologi kiadások 158,504
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 1,500
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 4,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 623.198
Dologi kiadások 142,750
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 2.944,611
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére
500,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 20.000
4. Ipari-, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi czélokra 530,000
Külkereskedelmi czélokra 150,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 2,510
Gépészeti ipariskola Kassán 39,692
5. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 6.388,100
Dologi kiadások 5.767,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 218,449
Dologi kiadások 73,850
Üzleti kiadások 375,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
Nyugdijak 1,300
Az 1885:IX. tc. 7. és 8. illetőleg 1889:XXXIV. tc. 5. §-ai értelmében a tartalékalap képzésére
162,301
7. Tengeri hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 107,848
Dologi kiadások 179,420
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 24,635
Dologi kiadások 5,115
8. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 21.954,500
Dologi kiadások 4.416,950
Fentartási és üzemi kiadások 26.584,850
Rendkivüli kiadások 678,500
9. Magy. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 239,430
Dologi kiadások 93,200
Üzemi és fentartási kiadások 5.265,000
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 263,415
Dologi kiadások 119,400
Üzemi és fentartási kiadások 4.555.585
11. Budapesti kir. zálogházak 220,000
12. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok:
Személyi járandóságok 10,370
Dologi kiadások 16,260
13. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 73,452
Dologi kiadások 103,525
XIX. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 313,576
Dologi kiadások 164,592
2. Állami erdők 5.255,227
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 142,450
Dologi kiadások 9,000
4. Országos erdei alap 100,000
5. Állami lótenyész-intézetek:
Lótenyész-intézeti központi igazgatás 34,108
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok 2.632,522
Ménesek 1.075,673
Méntelepek 1.415,662
Lóversenyek és a vidéki versenyek segélyezésére 30,000
Lótenyésztési jutalmak 15,000
Közös csikólegelők előmozditására 15,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztás-megyeri kanczatelep szükségletére 15,000
6. Mezőrendőrség és mezőgazdasági statisztika 31,920
7. Meterologiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 22,757
Dologi kiadások 13,580
8. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 139,011
Dologi kiadások 118,730
9. Budapesti állatorvosi akadémia:
Személyi járandóságok 57,932
Dologi kiadások 35,467
10. Vinczellér-iskolák országos borászati kormánybiztos és szőllészeti s borászati felügyelők 110,838
11. Borászat 10,445
12. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 691,805
13. A gazdaság különböző ágainak emelésére 36,701
14. Országos közgazdasági alap 56,249
15. Selyemtenyésztés emelése 2.345,000
16. Állattenyésztés és tejgazdaság 226,373
17. Kincstári birtokok 266,159
18. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 12,000
19. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 34,739
Dologi kiadások 21,600
20. Országos vizépitési és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok 43,800
Dologi kiadások 94,000
21. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 145,397
Dologi kiadások 99,823
22. Vizi munkálatok 466,470
23. Kulturmérnöki hivatalok:
Kulturmérnöki hivatal 191,110
Kassai vizmesteri iskola 9,000
Közegészségügyi mérnöki szolgálat 12,000
Gazdasági ipari műszaki szolgálat 21,550
24. Halászat:
Személyi járandóságok 5,650
Dologi kiadások 10,000
XX. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 291,081
Dologi kiadások 52,800
2. Országos közoktatási tanács:
Személyi járandóságok 7,800
Dologi kiadások 6,800
3. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 62,906
Dologi kiadások 12.500
4. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 206,825
Dologi kiadások 39,000
5. Vizsgálati bizottmányok 15,000
6. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 791,576
7. Budapest középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló-iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 50,704
8. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 334,126
9. Kolozsvári középiskolai tanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 17,232
10. József-műegyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 275,259
11. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 26,588
12. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 77,695
13. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 50,940
14. Gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 443,269
15. Reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 726,600
16. Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák segélyezésére 303,100
17. A középiskolákkal összekötött alumneumok, internatusok és convictusok segélyezésére 4,000
18. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 285,235
19. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 46,630
20. Budapesti állami ipariskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 72,190
21. Iparos tanulók iskolái 68,000
22. Fiumei állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 17,055
23. Soproni állami kereskedelmi iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 9,310
24. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép faipar-iskolával):
Személyi járandóságok és dologi kiadások 20,190
25. Keleti kereskedelmi tanfolyam 12,100
26. Kereskedelmi iskolák segélyezésére 27,000
27. Elemi és polgári férfi tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 427,417
28. Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 291,224
29. Népnevelés 2.265,847
30. Kisdedóvónő- és dajkaképzés:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 55,000
31. Kisdedóvódás 170,000
32. Egyéb népnevelési czélok 162,000
33. Siketnémák intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 44,400
34. A budapesti I. kerület állami tanitóképzővel kapcsolatos és siketnémák oktatására képesitő tanfolyam:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 6.357
35. Vakok országos intézete Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 47,496
36. A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme
2,921
37. Balatonfüredi szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,468
38. Emberbaráti intézetek segélyezésére 15,000
39. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
I. Befejezett épitkezések:
Az eddigele létesitett épületek költségeire az országos tanitói nyugdij-
és gyámalapból felvett és 1892. év végével 3.891,566 frt 04 krt
tevő kölcsön törlesztésére 3-ik részletül


231,794
Az eddigelé létesitett épületek költségeire a magyar vallásalapból felvett és 1892. év végével 491,631 frt 81 krt tevő kölcsön törlesztésére III. részletül
29,283
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az egyetemi alapból felvett és 1892. év végével 526,537 frt 26 krt tevő kölcsön törlesztésére III. részletül
31,362
Az eddigelé létesitett épületek költségeire több alapból felvett és 1892. év végével 2.079,491 frt 06 krt tevő kölcsön III. törlesztési részleteül
123,861
II. Be nem fejezett épitkezések:
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 354,325 forint épitési és belső felszerelési költségének törlesztésére 13-ik illetőleg 10-ik részlet
19,488
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére és belső felszerelésére forditott 216,801 frt, kamata és törlesztési 10. részlete
11,924
A máramaros-szigeti állami férfitanitóképző telkének vásárlására felvett 90,000 frt, valamint annak bővitésére felveendő 48,167 frt. együtt tehát 138,167 frt kölcsön 11. törlesztési részlete

7,599
A budapesti állami ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére forditott 349,940 frt kamata s törlesztésére 9-ik részletül
19,246
A technologiai iparmuzeum s állami ipariskola uj épületének belső felszerelésére felvett 57,411 frt kölcsön 7-ik törlesztési részlete
3,158
A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitkezésére eddig felvett 97,616 frt kölcsön kamata és törlesztésére 6-ik részlet
5,369
A brassói állami középkereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére felveendő 63.157 frt kölcsön kamata és 5-ik törlesztési részlete
3,474
A budapesti egyetemi boncztani intézet létesitésére felveendő 450,000 forint kölcsönből az 1895. év végeig beruházandó mintegy 300,000 frtnak kamata és 3-ik törlesztési részlete fejében

16,500
A Beleznay-telken a műegyetem czéljaira emelendő épület költségeire felveendő 181,382 frt kölcsön kamata és 5-ik törlesztési részlete fejében
9,979
A budapesti VII. ker. állami gymnasium elhelyezésére szükséges épület
létesitésére forditandó 234,872 frt és illetőleg a telek egy részének
eladása után befolyó 46,000 forint levonása után felveendő
188,872 frt kölcsön kamata és 5-ik törlesztési részlete fejében10,388
A második mesteriskola épületének létesitésére felveendő 30,000 frt kölcsön kamata és 4-ik törlesztési részlete
1,650
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére, valamint az új helyiségek belső felszerelésére felveendő 58,478 frt kölcsön kamata és 4-ik törlesztési részlete
3,216
A kolozsvári állami tanitóképző épületének létesitésére felveendő 115.000 frt kölcsön kamata és 4-ik törlesztési részlete
6,325
A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épület telkének megvételére és az épület létesitésére felveendő 193,150 frt kölcsön kamata és 4-ik törlesztési részlete
10,623
A győri állami főreáliskola épitési költségeire a város által felajánlott 55,000 frton felül kölcsön utján fedezendő 67,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
3,685
A bajai tanitóképző internátusának felépitésére felveendő 50,000 frt kölcsön kamata és 3-ik törlesztési részlete
2,750
A dévai állami elemi és felső leányiskola épületére felveendő 42,987 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
2,364
A fiumei áll. iskolák épületének telkére felveendő 135,000 frt kölcsön kamata és 3-ik törlesztési részlete
7,425
A beszterczebányai állami felső leányiskola telkére és épületére felveendő 100,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
5,500
A kassai áll. felsőbb leányiskola épületére, belső felszerelésére és tanszerbeli felszerelésére felveendő 197,000 frt-ból az 1895. év végeig igénybe veendő 103,000 frt kölcsön kamata és 3-ik törlesztési részlete

5,615
Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére felveendő 896,000 frt-ból az 1895. év végeig igénybe veendő 396,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
21,780
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére felveendő 300,000 forint kamata és 3-ik törlesztési részlete
16,500
A nagyszebeni főgymnasium épületének telkére felveendő 74,720 frt kölcsön kamata és 3-ik törlesztési részlete
4.110
Az iparművészeti muzeum és iskola épitésére és belső felszerelésére felveendő kölcsönből az 1895. év végeig felhasználandó 800,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete

44,000
A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1895. év végeig felhasználandó 300,000 forint kamata és 3-ik törlesztési részlete
16,500
A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
16,500
A temesvári tanitóképző épületének létesitésére felveendő 46,500 frt kamata és törlesztési részlete
2.558
A budapesti II. ker. állami tanitónőképző épületének kibővitésére, valamint az uj helyiségek felszerelésére felveendő 106,737 frt kamata és 2-ik törlesztési részlete
5,870
A brassói áll. elemi és polgári leányiskola számára vásárlandó telek ára fejében felveendő 12.870 frt kamata és 2-ik törlesztési részlete
708
A soproni kereskedelmi akadémia számára épületvásárlásra és az épület átalakitására felveendő 51,500 frt 2-ik részlete
2,883
A budapesti VII. ker. gymnasium telkére és épületére szükséges 350,000 forint kamata és 2-ik törlesztési részlete
19,250
A fiumei áll. leányiskola épitésére felveendő 160,000 frt kamata és 1-ső törlesztési részlete
8,800
Az eperjesi áll. kisdedóvónő-képző intézet telkére, épületére és belső felszerelésére felveendő 95,200 frt kamata és 1-ső törlesztési részlete
5,236
A pozsonyi áll. kisdedóvónő-képző intézeti tanfolyam mintaóvódájára szükséges 17,400 forint kamata és 1-ső törlesztési részlete
957
A losonczi tanitónőképző internátusának kibővitésére szükséges 25,000 frt kamata és 1-ső törlesztési részlete
1,375
A nagyváradi bábaképezde épületének kibővitésére szükséges 25,600 frt kamata és 1-ső törlesztési részlete
1.408
A szombathelyi bábaképezde épületére szükséges 55,525 frt kamata és 1-ső törlesztési részlete
3,054
A lugosi áll. gymnasium épületére szükséges 80,000 frtból 1895. évben felveendő 40,000 forint kamata és 1-ső törlesztési részlete
2,200
A zalaegerszegi gymnasium épületére szükséges 120,000 frtból kölcsön utján fedezendő 80,000 frt első felének kamata és 1-ső törlesztési részlete
2,200
A fehértemplomi gymnasium épületére szükséges 50,000 frt kamata és 1-ső törlesztési részlete
2,750
Az országos mintarajziskola és rajztanárképző épületének kibővitésére felveendő 110,000 forint kamata és 1-ső törlesztési részlete
6,050
A képzőmüvészeti kiállitási épület létesitésére felveendő 300,000 frt kamata és 1-ső törlesztési részlete
18,128
40. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 78,229
41. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 146,498
42. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 42,180
43. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 51,998
44. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 13,163
45. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 26,860
46. Technologiai iparmuzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 25,230
47. Festészeti mesteriskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 15,435
48. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 19,990
49. Egyéb közművelődési czélok 103,897
50. Egyházi czélok 454,172
XXI. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 219,429
Dologi kiadások 72,106
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 504,159
Dologi kiadások 20,600
3. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1.144,042
Dologi kiadások 101,600
4. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 72,685
Dologi kiadások 10,880
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 7.158,679
Dologi kiadások 1.808,161
6. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.154,727
Dologi kiadások 1.422,000
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház:
Személyi járandóságok 378,836
Dologi kiadások 646,512
8. Büntetéspénzek országos alapja 441,426
9. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 7,302
Dolgi kiadások 340
10. Az 1889:XLV. törvénycikk alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése
43,800
11. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 7.040
Dologi kiadások 1.700
XXII. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 321,121
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruharaktár 67,822
Központi fegyvertár és lőszer-bizottság 44,374
Ludovika-akadémia 444,618
Honvéd-menház 37,590
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 25,000
4. Honvéd főparancsnokság 66,024
5. Kerületi parancsnokságok 327,804
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 5.063,860
Elhelyezés 2.014,669
Élelmezés 2.183,889
Lóeleség 787,555
Ruházat és felszerelés 1.039,018
Betegápolási költségek 161,308
Töltények beszerzése 405,026
Pótlovazás 669,018
7. Csendőrségi költségek 28,248
8. Honvéd hadbiróság 69,049
9. Honvéd hadbiztosság 118,313
10. Honvéd-számvevőség 128,682
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 69,000
Rendes kiadások összege 421.072,698

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. Fejezet. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszék épületének alapos tatarozására és javitására, a hivatali helyiségek átalakitására és a berendezés részbeni megujitására szükséges 35,000 frtból második részletül
15,000
II. Fejezet. Közigazgatási biróságok:
1. A Budapesten székelő közigazgatási biróság helyiségeinek bebutorozására és felszerelésére 22,000
2. Ugyanaz részére kibérlendő helyiségek átalakitási költségeire 5,000
III. Fejezet. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökségi épület helyreállitási és javitási költségeire 5,000
2. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó részére épitett új palota belső berendezésére és a palotához tartozó kert előállitásának költségeire
80,000
3. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrának létesitésére I. részlet 25,000
IV. Fejezet. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Az épületek és hivatalos helyiségek helyreigazitására nélkülözhetetlen beszerzésekre és az elemi csapások által okozott károk folytán szükséges javitásokra
4,000
V. Fejezet. Belügyministerium:
1. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 34,380
Dologi kiadások 1,100
2. A m. kir. csendőrség állományának, és alosztályainak tervezett szaporitásából, valamint a tárkarabélyok és háti bőröndök beszerzéséből egyszersmindenkorra felmerülő költségekre
155,354
3. Országos határrendezési és határkiigazitási költség 6,000
4. A volt román-bánáti XIII. sz. határőrezredből alakitott vagyonközség erdőgazdaságának állami ellenőrzése folytán felmerülő költségekre
600
5. A m. k. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek s énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak
11,500
6. A m. k. belügyministeriumi épület és tartozékai, ugymint a régi országház és az annak előtte a vallás és közoktatásügyi ministerium részéről elfoglalt régi helytartósági épületeknek halaszthatatlan helyreállitásával járó költségekre

10,000
7. Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 15,000
8. A magyar-román határrendezésből kifolyó háromszögelési munkálatok keresztülvitele alkalmával felmerülő költség
10,000
9. A fő- és székváros m. kir. államrendőrségnél az őrszemélyzet létszámának szaporitásából, valamint a dunaparti rendőrfelügyelőség felállitásából egyszersmindenkorra felmerülő költségek

14,699
10. Torontál vármegyei jegyzői szaktanfolyam segélyezésére 1,000
11. Az ezredéves országos kiállitásra létesitendő községi mintakórház épitési költségeire 6,000
VI. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetésére, a telepitvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire

26,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 4,000
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztésére
450,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. évi kölcsön 63,168
1886. évi kölcsön 43,725
4%-os: 1886. évi kölcsön 4,990
1887. évi kölcsön 20,185
1889. évi kölcsön 550
esetleges rendkivüli tőketörlesztésekre 135,187
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 19,800
7. A szapáry-falvai iskola felépitési költségeire állami előlegül 6,000
8. A felvidék iparának s különösen az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának fejlesztése végett létesitendő szakiskolák és ipartelepek segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre

100,000
9. Fémbeszerzésekre 13.902,352
10. A pénzverésnél fenmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 1.084,021
11. Lakpénztöbbletekre, és pedig:
a) a katonai lakbérosztályzatokba nem sorozott állomáshelyeken a lakpénzosztályzatok megállapitásával,
b) egyes városoknak a mostaninál magasabb lakbérosztályzatba felveendő besorozásával járó többletekre, végre
c) a Budapesten alkalmazott altisztek és szolgák lakpénzeinek feljavitására, átalányképen 80,000
VII. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 570,000
2. Egyéb tengeri hajózási vállalatok szerződésszerü segélyezésére és felügyelésére 160,000
3. Az 1893:XXII. tc. alapján a tengeri szabadhajózás segélyezésére 80,000
4. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
5. Tengerészeti gyüjteményekre az ezredéves kiállitás czéljaira 10,000
VIII. Fejezet. Földmüvelési ministerium:
1. 1896. évi országos általános ezredéves kiállitás igazgatási költségeire 20,000
2. Állami lótenyészintézeteknél: Kisbéren a kastélyépület helyreállitására 10,000
3. Gazdasági szakoktatásnál: Kecskemét, Jászberény, Lugos, esetleg Hódmező-Vásárhelyen és Tordán megnyitandó földmives iskolák felszerelési illetőleg ügyviteli költségeinek fedezésére
20,000
4. A Balaton tavának vizrajzi kutatása czéljából segélyképen a földrajzi társaságnak 1,000
5. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 241,400
6. A kincstári birtokokon folyamatban levő és a folyamatba teendő telepitési müveletek fejlesztésére és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositandó másszerű intézkedések

25,000
7. A kincstári fürdők balneotechnikai fejlesztése s a hazai magán-gyógyfürdők emelése érdekében teendő tanulmányok, geologiai felvételek és vegyelemzések s a nevezetesebb fürdők ismertetésének terjesztése költségeire

25,000
8. Gazdasági ismeretek terjesztése: magyar-óvári növénytermelési kisérleti telep fejlesztése, chemiai intézet, földtani intézet stb.
7,150
9. Meteorologiai intézetnél 2,800
10. Az állatbiztositás életbeléptetése körüli kiadások fedezésére 6,000
IX. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 11. évi átalány 6,000
2. A budapesti kir. tudomány-egyetemi kör segélyezésére 1,200
3. Felekezeti-, törvényhatósági-, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 84,000
4. A középiskolai tanárok részére tartandó póttanfolyamok költségeire 1,000
5. Egy classika-philologiai realis encyclopédia szerkesztői és irói költségeire szükséges 2000 frt 3. részlete
500
6. A magyar nemzeti muzeum épületének tatarozási költségeire 5-ik részlet 5,000
7. Az iparművészeti muzeum régibb tartozásainak törlesztésére 3. részlet 4,000
8. A pozsonyi kereskedelmi akadémia épitkezésére nyujtandó 20,000 frt segély 2-ik részlete 5,000
9. A műegyetemi olvasókör segélyezésére 600
10. A pozsonyi bábaképezde épületének helyreállitására 1,667
11. A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fenmaradt képanyagának helyreállitására 2-ik részlet
1,700
12. Az ág. hitv. és a helv. hitv. ev. egyházak alapjának gyarapitására 150,000
13. A budapesti egyetem könyvtári épületének helyreállitására 8,890
14. A műegyetem czéljaira a Lánczy-féle házban bérelt helyiségekért 7,200
15. A kolozsvári egyetemi könyvtár és jogi kar átköltözködésére 2,000
16. A budapesti egyetemi 2. belkóroda s a főző és mosókonyha palafedelének megujitására 7,429
17. A budapesti törvényszéki orvostani intézetben szükséges átalakitásokra 1-ső részletül 7,000
18. Középiskolai tanárképzésre (30 ösztöndij 500 frtjával) 15,000
19. Középiskolai műszavak szótárára egyelőre 1,000
20. Nemzetiségi tankönyvekre 2,000
21. Az országos mintarajziskola és iparművészeti iskola fedezetlen tartozásainak kiegyenlitésére 2,000
22. A nemzeti muzeum levéltári osztályának kiegészitésére 1-ső részlet 20,000
23. A ministerium tüzifa-tartozásainak kiegyenlitésére 5,000
X. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás: felszerelésekre 2,000
2. Az 1896. évi országos kiállitás czéljaira 10,000
XI. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Az országos honvédsegélyző-egylet rendelkezésére 400,000
2. A kincstári laktanyák kiépitésére, átalakitására s ennek megfelelő felszerelésére, illetve berendezésére sz ujoncz szolgálati időnek az 1890:V. tc. alapján történt meghosszabbitása miatt s a még hiányzó fedett lovardák felépitésére négy évre engedélyezett 435,000 frt negyedik részlete


108,750
3. A honvéd központi ruhatár épületének berendezésére s a lovassági karabélyok elhelyezése végett a központi fegyvertár kiépitésére és berendezésére négy évre engedélyezett 60,000 frt negyedik részlete

12,651
4. A 10 népfölkelési huszárosztály számára 1-1 pótcsapat (félszázad erővel) rendszeresitendő; tehát a ruházat, felszerelés és fegyverzet beszerzésére 140,000 frt hat évre felosztva, a második részlet

23,400
5. Lőterek biztositására (kisajátitásokra), azok telepitésére és berendezésére még szükséges 435,000 frt négy évre felosztva, tehát a második részlet
100,463
6. Fegyverek átalakitására szükséges 270.000 frtból mint második részlet 105,000
7. Póttartalékosok kiképzésére 42,000
8. A lovassági ujonczoknak egy sorványban leendő kiképeztethetése czéljából a honvéd lovasságnál felemelendő legénységi és lólétszám elhelyezésére szükséges férőhelyek előállitására, a laktanya-telepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére 1.200,000 frt; hat évre felosztva, második részletként200,000
9. A honvédség részére szükséges füstnélküli lőszer beszerzésére 2.097,240 frt öt évre felosztva, tehát az első részlet
350,000
10. 23 népfölkelési zászlóaljnak „Mannlicher” fegyverrel való ellátására szükséges 23,200 drb puska beszerzésére, a megkivántató fegyvertartozékokkal és az átvételei költségekkel 812,522 frt három évre felosztva, tehát az első részlet

300,000
11. 23 népfölkelési zászlóaljnak „Mannlicher” fegyverrel történő ellátása folytán szükséges ruházat, felszerelés és töltényekre, a kiszállitási költséggel együtt 1.276,970 frt négy évre felosztva, tehát az első részlet

362,970
12. Sátrak beszerzésére szállitási költségekkel és időközi kamatokkal 800,440 frt öt évre felosztva, tehát az első részlet
163,990
13. A honvéd és népfölkelési csapatok részére szükséges uj zab-zacskók és új málhaszijak beszerzésére, továbbá a zab-zacskók, dobok és nyergek átalakitására
42,000
14. A honvédség 12,500 főnyi rendes ujonczjutalékán felül hátralékok fedezésére besorozott 7,758 főnyi ujoncztöbbletből a szolgálatképtelenség és egyéb okok miatt előreláthatólag be nem vonulók leszámitása után megközelitőleg 7,000-ben megállapitandó ujonczoknak kiképzése alkalmából fölmerülő hat havi eltartási költségeire


600,000
Átmeneti kiadások összege 20.762,566

II. Beruházások

I. Fejezet. Állandó országház épitése az 1884. évi XIX. törvénycikk alapján 850,000
II. Fejezet. Belügyministerium:
1. A budapesti nemzeti szinháznál 1886. évben eszközölt tűzbiztonsági épitkezések költségeinek törlesztésére utolsó részlet
13,650
2. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen kórház felépitése előtt a telken fennállott épületeknek megváltására fizetendő hetedik részlet s a még fenmaradó tartozás 5%-os kamatja fejében

6,000
A pozsonyi orsz. kórháznál a megromlott padlózat helyreállitása, illetve tölgyfaparquettel való kicserélésére egyelőre
10,000
3. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 1,500
4. A lipótmezei országos tébolydában a megromlott padlózat fokozatos helyreállitása, illetve parquettirozása 60,000 frtnyi költségének II. részlete
15,000
5. A belügyministerium bakteriologiai intézetének létesitési és berendezési költségeire 1,500
6. A Nagy-Kállóban létesitendő országos tébolyda épületének vételárra és átalakitási költségeire s felszerelésére a fog- és tolonczházi alapból felvett 115,000 frt tőke és 4%-os kamatja törlesztésének 1. részlete

10,000
III. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 450,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 271,000
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai „Nándor”-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányászhivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 60,000
A kapnikbányai bányák és zúzóműveknél ujabb berendezésekre 15,000
A zsilvölgyi kőszénbányáknál teljesitendő feltárásokra és berendezésekre 20,000
A gyulafehérvár-zalatnai helyi érdekű vasutra törzsrészvények ellenében 50,000
A tiszolcz-zólyom-brezói helyi érdekü vasutra törzsrészvények ellenében 50,000
Beruházások a vasműveknél:
A vasművasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
Vajda-Hunyadon egy 4-ik nagy olvasztó épitésére, az ércz- és szénszállitó kötélpályán egy párhuzamos külön szénszállitó vonal létesitésére és munkás-lakházakra II. és utolsó részletként

186,000
4. Fiuméban emelendő pénzügyőri laktanya létesitésére forditandó s kölcsön utján beszerzendő 174,956
IV. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése:
a) Magyarországban:
1. A Barcs és Terézienfeld közti Drávahid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
2. Krassó-Szörény vármegyében a báziás-orsovai állami közuton levő 323. sz. Csernahidak kőpillérekkel és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és azzal kapcsolatos munkákra II. részlet

40,000
3. Pozsonynál a Dunán épitett vasfelszerkezetü állandó hidra VII. részlet, nemkülönben az 1890:XXXIII. tc. értelmében a pozsony-szombathelyi vasut részére 8 éven át adandó 22,000 forintnyi ötödik évi járadékra

200,000
4. Komáromnál a Dunán épitendő vasfelszerkezetü állandó hidra V. részlet 153,300
5. Az Esztergom és Párkány közt építendő dunai vashid épitésére és felügyelésére III. részlet 190,000
6. A duna-tisza-körösközi alföldi transversalis állami közut kiépitésére II. részlet 160,000
7. Trencsén vármegyében a diószegjablunkai állami közuton Trencsén város mellett levő vámos Vághid helyett épitendő vasfelszerkezetű hid előmunkálataira és épitési költségeire I. részlet
20,000
b) Horvát-Szlavonországban:
8. A zágrábi Száva-hid ujbóli épitésére és felügyelésre VI. részlet 50,000
Egyéb beruházások:
9. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére:
a) épitésekre 967,000
b) felügyeletre 33,000
10. A fiumei kikötő kövezési munkáira VI. részlet 15,000
11. A zenggi kikötő munkálatára 12,000
12. A „Secca pericolosa” zátonyon épitendő fénytorony épitési költségeihez való hozzájárulás I. részlete
3,666
13. Uj vontató gőzös beszerzésére II. részlet 22,000
14. Kisebb kikötők fejlesztésére II. részlet 20,000
15. A távirda és távbeszélő hálózat fejlesztése és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok utáni résztörlesztések
200,000
16. Vicinális vasutak segélyezésére 485,000
17. Deés-zilahi vasutra VI. részlet 117,000
18. Folyó- és tóhajózási czélokra 300,000
19. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések kiegészitésére 1.300,000
b) Leltárszaporitásra 200,000
20. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
a) Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére XI. részlet 100,000
b) Miskolcz állomás és rendező pályaudvar kibővitésére IV. részlet 150,000
c) Pozsonyi állomáson rendező pályaudvar épitésére III. részlet 200,000
d) Kolozsvár állomás kibővitésére II. részlet 150,000
e) Temesvár-Józsefváros állomás kibővitésére és vonaláthelyezésekre II. részlet 200,000
f) Szatmár állomás kibővitésére 115,000
q) Debreczen állomás kibővitésére I. részlet 200,000
h) Királyháza állomás kibővitésére II. részlet 110,000
i) A miskolcz-füleki vonal elsőrangusitásának befejezésére 100,000
k) Gázgyárak felállitására és kibővitésére 100,000
l) Folytatólagos fék, világitási és fütési berendezésekre 100,000
m) 172 darab mozdony vételárának IV. részlete 500,000
n) 1200 drb. teherkocsi vételárának VII. részlete 219,020
o) 576 drb személykocsi vételárának VI. részlete 448,930
p) 4000 drb. teherkocsi vételárának V. részlete 778,500
r) 624 drb személy- és kalauzikocsi vételárának III. részlete 271,100
s) 8000 drb teherkocsi vételárának III. részlete 1.464,000
t) 1200 darab személy- és kalauzkocsi beszerzésére II. részlet 720,000
21. Beruházások és uj épitkezések a m. kir. államvasutak gépgyáránál és a diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyárnál
210,000
V. Fejezet. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 210,720
2. Állami lótenyészintézeteknél 122,800
3. Gazdasági szakoktatás körében 72,277
4. Az állattenyésztésnél 14,550
5. Vizi munkálatokra Magyarországban és Horvát-Szlavonországban: A Dunán és Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra és azok felügyeletére, nemkülönben a Ferencz-csatorna tiszai torkolatának áthelyezésére és az arad-csanádmegyei öntöző csatornára stb.


2.680,000
6. A vinczellériskoláknál 10,000
7. Kincstári birtokoknál 80,000
8. Selyemtenyésztésnél 50,000
9. Kertészeti szakiskolánál egy támfal épitési költségeire, feltöltésekre és keritésekre 9,000
VI. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem természettudományi intézetének tanszerekkel való felszerelésére szükséges 120,000 frt 10. részlete 12,000
2. A „Józsefműegyetemen” még hiányzó felszerelésekre 15,000
3. A budapesti egyetemi gyógyszertani, 2-ik vegytani intézet és 2-ik belgyógyászati kóroda felszerelésére
3,000
4. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel leendő felszerelésére 6-ik részlet
4,000
5. A budapesti VI. ker. állami reáliskola bebutorozására és felszerelésére 3,000
6. A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére ötödik részlet 1,000
7. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére 5-ik részlet 2,000
8. A kolozsvári egyetem szülészeti tanszékeinek felszerelésére 3,000
9. A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására
4,000
10. A siketnémák váczi országos intézete kibővitésére szükséges 30,000 frt 3-ik és utolsó részlete
12,000
11. A budapesti egyetem boncztani intézetének telkére és épitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből, az 1895. év folyamán beruházandó 3-ik részlet
150,000
12. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületének létesitésére, belső felszerelésére és tanszerbeli alapfelszerelésére a város által biztositott 130,000 frton felül kölcsön utján beszerzendő

94,000
13. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500,000
14. A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére szükséges 300,000 frtból az 1895. évben kölcsön utján beszerzendő
100,000
15. A nagyszebeni főgymnasium épülete telkének megvételére kölcsön utján beszerzendő 3-ik részlet
30,000
16. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1895. évben beruházandó
119,000
17. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frtból 1895. évben beruházandó
100,000
18. A pozsonyi állami felsőbb leányiskola kibővitésére, valamint az uj helyiségek belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
7,000
19. A temesvári állami tanitóképző épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 26,500
20. A temesvári állami tanitóképző első berendezésére 5,000
21. A kolozsvári állami tanitónő és kisdedóvónőképző intézet uj épületébe a légszesz- és vizvezeték bevezetésére, az épület belső felszerelésére és a kert rendezésére szükséges 16,000 frtnak 2. részlete

5,000
22. A budapesti II. ker. állami tanitónőképzőintézet épületének kibővitésére és az uj helyiségek felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
26,737
23. Az állami kisdedóvónő-képző intézetek felszerelésére szükséges 7,000 frtnak 2-ik és utolsó részlete
3,500
24. Az Ungvártt létesitendő bábaképezde elhelyezésére szükséges 20,000 frtnak 2-ik részlete 10,000
25. A kolozsvári egyetem uj központi épületének belső berendezésére szükséges 25,000 forintnak 2. részlete
8,000
26. Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelésére 10,000
27. A budapesti VIII. ker. gymnasium épületére a város által fizetendő 80,000 frton felül kölcsön utján beszerzendő
220,000
28. A pozsonyi főreáliskola butorbeli felszerelésére 7,500
29. A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjteménye szekrényeire 1,000
30. A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából, képkeretek, kartonok és portefeuillek tömeges beszerzésére 2. részlet
2,000
31. A fiumei állami elemi és polgári fiuiskola és kereskedelmi akadémia épületének telkére kölcsön utján beszerzendő
85,000
32. A fiumei állami leányiskola épitésére kölcsön utján beszerzendő 160,000
33. Az eperesi állami kisdedóvónő-képző intézet telkére, épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
95,200
34. A pozsonyi állami kisdedóvónőképző intézeti tanfolyam czéljaira szükséges minta-óvoda épitésére kölcsön utján beszerzendő
17,400
35. A losonczi állami tanitóképezde internátusának kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 25,000
36. A beszterczebányai állami felsőbb leányiskola és internátus belső berendezésére 7,000
37. A trencséni állami felsőbb leányiskola internátusának és tornacsarnokának belső berendezéseire
3,000
38. Az állami felsőbb leányiskolák könyvtárainak és tanszer-gyüjteményeinek kiegészitésére szükséges 5,000 forint 1. részlete
2,500
39. A dévai állami elemi- és felső leányiskola épületének belső felszerelésére 2,950
40. A nagyváradi bábaképezde épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 25,600
41. A kolozsvári egyetemi állattani intézet górcsövi felszerelésére 2,000
42. A szombathelyi bábaképezde épületére kölcsön utján beszerzendő 55,525
43. A budapesti egyetem közegészségtani intézete felszerelésének pótlására 1,500
44. A budapesti egyetem élet- és kórvegytani intézetének felszerelésére 1,164
45. Az ungvári bábaképezde felszerelésére 5,000
46. A kolozsvári egyetem elmekórtani, gyógyszertani és általános kórtani intézeteinek pótlólagos felszerelésére
4,000
47. A kolozsvári egyetem könyvtáránál hiányzó munkák beszerzésére 5,000
48. A kolozsvári egyetem állattani intézetének kibővitésére 2,500
49. A lugosi állami gymnasium épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 80,000
50. A zalaegerszegi gymnasium épületére az érdekeltek által fizetendő 40,000 frt és kölcsön utján beszerzendő 80,000 frt, összesen
120,000
51. A fehértemplomi gymnasium épületére kölcsön utján beszerzendő 50,000
52. A szamosujvári gymnasium épületére a város által fedezendő 100,000
53. Az országos mintarajziskola és rajztanárképző kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 110,000
54. A dévai állami reáliskola tornacsarnokának felszerelésére 800
55. A budapesti VIII. ker. gymnasium ideiglenes elhelyezésére (átalakitás és butorozás) 6,000
56. Az iparművészeti muzeum és iskola épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 2. részlet
400,000
57. A képzőművészeti kiállitási épület létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
58. a vakok országos intézete számára beszerzendő tanszerek- és eszközökre 500
59. A nemzeti muzeum könyvtárának butorozására és egyéb átalakitásokra 2,500
60. A nemzeti muzeum ásványtára részére beszerzendő uj szekrényekre 3,500
61. A nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére uj szekrényekre 1,000
62. A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 3,000
63. A millenniumra felállitandó állami elemi iskolák épületeinek részbeni létesitésére kölcsön utján fedezendő
200,000
VII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 300,000
VIII. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
A honvéd-főparancsnokság elhelyezésére létesitendő épület előállitására szükséges 260,000 frtból mint 1-ső részlet
100,000
Beruházások összege 20.095,195

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.472,854
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1895. évi rendkivüli szükséglete 3.582,000 forint után
1.124,748
Kiadások főösszege 468.528,061

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. Fejezet. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 150,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 200,000
Véglefizetések 23,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta bevétele 673,831
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 202,000
4. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
2.341,560
II. Fejezet. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló útlevelek kiállitási dijaiból 800
III. Fejezet. Belügyministerium:
1. Országos levéltár 6,307
2. A nemzeti szinházi alapok jövedelme 27,300
3. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmények 127,600
Tébolydai bevételek 181,900
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatéritése
39,600
4. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 48,577
Fő- és székvárosi állami rendőrség utáni téritmény 740,476
5. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 76,600
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 71,560
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 31,000
Különféle bevételek 300
IV. Fejezet. Pénzügyministerium:
Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 34.306,000
2. Házadó 10.960,000
3. Keresetadó 20.060,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 2.712,600
5. Bánya-adó 100,000
6. Tőkekamat- és járadékadó 4.285,400
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.760,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi dij 2.400,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.200,000
12. Késedelmi kamat 1.336,000
13. Adóbehajtási illetékek 150,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 100,000
Fogyasztási és italadók:
15. Szeszadó 29,000,000
16. Ellenőrzési illetékek 94,000
17. Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 130,000
18. Söradó 2.450,000
19. Czukoradó 4.700,000
20. Ásványolaj-adó 4.500,000
21. Husfogyasztási adó 3.300,000
22. Czukorfogyasztási adó 2.550,000
23. Boritaladó 7.500,000
24. Sör ital adó 3.480,000
25. Szesz italmérési adó 11.000,000
26. Italmérési illeték Magyarországon 500,000
27. Italmérési illeték és adó Horvát-Szlavonországban 1.000,000
28. Sörfogyasztási adó Horvát-Szlavonországban 160,000
29. Aranyagiónyeremény 624,000
30. Határvám 454,478
31. Bélyeg 12.782,000
32. Jogilletékek 19.030,000
33. Dijak 475,600
34. Fémjelzés 50,960
35. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban 34,000
36. Dohányjövedék:
Vétel 6.403,500
Gyártás 35,000
Eladás 45,651,891
37. Lottójövedék 2.511,200
38. Sójövedék 15.395,982
39. Perköltség 44,805
40. Állami jószágok 421,929
41. Bányajószágigazgatóságok és számvevőosztályok 35,016
42. Fémbányászat és opálbánya 2.701,231
43. Fémkohászat 3.702,299
44. Pénzverés és fémbeváltás 13.312,887
45. Vasművek 7.222,424
46. Zsilvölgyi kőszénbánya 54,300
47. Sótermelés 985,980
48. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,825
49. Bányailletékek 135,000
50. Állami nyomda 775,000
51. Állami épületek 48,227
52. Budapesti állami hidak 101,545
53. Állami ingó vagyon 134,533
54. Különféle bevételek 1.265,225
V. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 144,710
2. Államépitészeti hivatalok 240,687
3. Közutak 113,335
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 3,250
5. Posta, távirda és távbeszélő 16.625,000
6. Magyar királyi postatakarékpénztár 832,900
7. Tengeri hajózás és révügy 286,695
8. M. k. államvasutak 87.800,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 6.673,000
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár 5.827,000
11. Budapesti kir. zálogházak 220,000
12. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok 10,200
13. Statistikai hivatal 82,500
VI. Fejezet. Földmüvelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 8.109,606
2. Országos erdei alap 100,000
3. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 3.259,360
Ménesek 572,790
Méntelepek 616,370
A lótenyésztési alap jövedelme 15,000
4. Meteorologiai és földmágnességi központi intézet 5,680
5. Állategészségügy 83,380
6. Budapesti állatorvosi akadémia 19,527
7. Vinczellériskolák 34,940
8. Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése 293,444
9. A gazdaság különböző ágainak emelése 4,500
10. Országos közgazdasági alap 56,249
11. Selyemtenyésztés 2.330,000
12. Állattenyésztés és tejgazdaság 72,725
13. Kincstári birtokok 416,297
14. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltségek 7,000
15. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal 10,500
16. Vizi munkálatok 960
17. Kulturmérnöki hivatalok 8,000
18. Alapitványok és különféle bevételek 27,671
VII. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 93,653
2. Országos közoktatási tanács 4,000
3. Vizsgálati bizottmányok 12,200
4. Budapesti kir. egyetem 384,028
5. Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló-iskola 5,300
6. Kolozsvári egyetem 32,127
7. József-műegyetem 28,700
8. Kassai kir. jogakadémia 600
9. Országos mintarajztanoda és rajztanárképző 2,350
10. Iparművészeti iskola 750
11. Gymnasiumok 145,825
12. Reáliskolák 214,791
13. Állami felsőbb leányiskolák 114,000
14. Bábaképezdék 7,250
15. Budapesti állami ipariskola 7,550
16. Iparos tanulók iskolái 500
17. Fiumei állami kereskedelmi iskola 1,000
18. Soproni állami kereskedelmi iskola 4,025
19. Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép fa-ipariskolával) 1,270
20. Keleti kereskedelmi tanfolyam 800
21. Elemi polgári és férfi tanitó-képzők 22,430
22. Elemi és polgári tanitónő-képzők 84,750
23. Népnevelés 83,483
24. Kisdedóvónő- és dajkaképzés 3,400
25. Kisdedóvás 600
26. Siketnémák intézete Váczon 22,578
27. A budapesti I. ker. állami tanitóképzővel kapcsolatos és siketnémák oktatására képesitő tanfolyam
4,000
28. Vakok országos intézete Budapesten 20,956
29. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 2,921
30. Balatonfüredi szeretetház 3,100
31. Emberbaráti intézetek 1,500
32. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök 15,114
33. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok 7,320
34. Magyar nemzeti muzeum 15,372
35. Országos képtár és ezzel kapcsolatos magyar történelmi képcsarnok 595
36. Országos zeneakadémia 13,220
37. Országos sziművészeti akadémia 1,420
38. Technologiai iparmuzeum 1,400
39. Festészeti mesteriskola 80
40. Egyéb közművelődési czélok 2,166
VIII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 1,600
2. Királyi Curia 70
3. Királyi táblák 50
4. Királyi főügyészségek 3,000
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 35,391
6. Királyi ügyészségek 68,060
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, közvetitő intézet és állami fogház 193,367
8. Büntetéspénzek országos alapja 441,426
IX. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémia általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett tápdijakból
224,259
2. Honvéd-menházalap jövedelme 2,260
3. Az elárverezett, továbbá a lóvállalkozók által megtéritett lovakért 20,000
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerűtlen ólomért 36,300
5. Nyugdijak: a közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
87,800
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 800
7. Haszonbérek 3,000
Rendes bevételek összege 446.115,031

B) Átmeneti bevételek

I. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 1.800,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.400,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijjai 50,000
2. Állami előlegekből 597,000
3. A pénzverésből eredő bevétel 15.170,250
4. Fiuméba emelendő pénzügyőri laktanya létesitésére forditandó s kölcsön utján beszerzendő 174,956
5. A szapáry-falvai iskola felépitési költségeire adandó állami előleg visszatéritésére 1,058
6. A fernezelyi kohónál épitendő szállópor-kamarákra, csatornákra és egy központi kéményre tiz év alatt a kohójövedelemből visszafizetendő előlegképen engedélyezett 60,000 frtnak I. törlesztési részlete

6,000
II. Fejezet. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
2. A magyar folyamhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
3. Az államkincstár tulajdonában levő helyi érdekű vasuti czimletek után befolyó osztalékok 5,000
III. Fejezet. Földmüvelésügyi ministerium:
1. A mezőhegyesi czukorgyártól a fennálló szerződés értelmében a szerződés tartamáig az ottani élőviz-csatorna fentartási költségeinek részben való fedezésére
6,000
2. Az állami szőlőtelepek bevétele szőlővessző és egyéb termények eladásából 20,000
IV. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A budapesti egyetem boncztani intézetének épitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből az 1895. év folyamában beruházandó
150,000
2. A kassai állami felsőbb leányiskola és polgári fiuiskola épületére, annak berendezésére és tanszerbeli felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
94,000
3. Állami elemi és polgári iskolák épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500,000
4. A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére kölcsön utján fedezendő 100,000
5. A nagyszebeni főgymnasium telkének megvételére kölcsön utján beszerzendő 30,000
6. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére az 1895. év folyamán kölcsön utján beszerzendő
119,000
7. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 300,000 frtból az 1895. év folyamán kölcsön utján beszerzendő
100,000
8. A pozsonyi állami felsőbb leányiskola kibővitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
7,000
9. A temesvári állami tanitóképezde épületének kibővitésére és felszerelésére felveendő kölcsön 26,500
10. A budapesti II. ker. állami tanitónőképző épületének kibővitésére és felszerelésére felveendő kölcsön
26,737
11. A budapesti VIII. ker. gymnasium épitési költségeire kölcsön utján beszerzendő 220,000
12. A fiumei állami elemi és polgári fiuiskola és kereskedelmi akadémia telkének megvételére kölcsön utján beszerzendő
85,000
13. A fiumei állami leányiskola épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 160,000
14. Az eperjesi állami kisdedóvónőképző intézet telke, épülete és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
95,200
15. A pozsonyi állami kisdedóvónőképző tanfolyam mintaóvódájára kölcsön utján beszerzendő 17,400
16. A losonczi állami tanitóképző internatusának kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 25,000
17. A nagyváradi bábaképezde kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 25,600
18. A szombathelyi bábaképezde épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 55,525
19. A lugosi gymnasium épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 80,000
20. A zalaegerszegi gymnasium épületének költségeihez az érdekeltek által fizetendő 40.000 frt és kölcsön utján beszerzendő 80,000 frt, összesen
120,000
21. A fehértemplomi gymnasium épületének létesitésére kölcsön utján beszerzendő 50,000
22. A szamosujvári gymnasium épületének létesitésére a város által fizetendő 100,000
23. Az országos mintarajziskola és rajztanár-képző épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő
110,000
24. Az iparművészeti muzeum és iskola épületének költségeire kölcsön utján beszerzendő 400,000
25. A képzőművészeti kiállitási épület létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
26. A milleniumra felállitandó állami elemi iskolák épületeinek részbeni létesitésére kölcsön utján beszerzendő
200,000
Átmeneti bevételek összege 22.435,226
Bevételek főösszege 468,550,257

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 468.528,061 frtot tevő kiadásokat, a 3-ik §-ban megajánlott s összesen 468.550,257 frtot tevő jövedelmek és bevételek 22,196 frttal haladják meg, mely összeg a pénztári készlet gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1895. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak; és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVIII. fejezet 3. czimének a) és b) rovatai között, ugyanezen fejezet 4. czimének 1. és 2. rovatai között, a XIX. fejezet 5. czimének 4. és 5. rovatai között, ugyanezen fejezet 10. és 11. czimei között, ugyanezen fejezet 9. és 12. czimei között, továbbá ugyanezen fejezet 13. és 16. czimei között, a XX. fejezet 14. és 15. czimei között, ugyanezen fejezet 27. és 28. czimei között, végre a XXII. fejezet 6. czimének 1-4. rovatai között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Az 1888. évi IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 300,000 frtnál nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1895. évre hatályon kivül helyeztetik.

8. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére