1895. évi V. törvénycikk

a segesvár-szentágothai helyi érdekü vasut megépitésére és üzleti berendezésére szükséges költségek biztositásáról * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a Segesvártól Szent-Ágotháig tervezett keskenyvágányu helyi érdekü gőzmozdonyu vasutvonal megépitésének biztositása érdekében Nagy-Küküllő vármegye törvényhatósági bizottságának 1894. évi junius hó 18-án tartott rendes közgyülésében egyhangulag hozott azon határozatát, mely szerint a vármegye az emlitett vasut épitési költségeinek részbeni fedezetéül kibocsátandó elsőbbségi részvények megvétele czéljából felveendő kölcsön évjáradékának fedezésére az 1883. évi XV. tc. 9. §-ában felsorolt állami adók után, kivéve az 1883. évi VII. tc. értelmében a pénzintézeteknél elhelyezett és az 1875. évi XXII. tc. 6. §-ának a), b), c) pontjaiban emlitett tőkék után járó tőkekamat- és járadékadót, a már kivetett 4%-os törvényhatósági pótadóján kivül ujabb, de legfeljebb az állami adók 5%-áig terjedhető pótadót vet ki, jóváhagyhassa.

2. § Ezen törvény kihirdetése napján lép életbe, végrehajtásával a kereskedelemügyi, pénzügyi és belügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére