1895. évi XL. törvénycikk

a Bosznia és Herczegovina megszállására megszavazott hitelből épitett bród-zeniczai vasutnak és a szlavon-bródi boszna-bródi összekötő vonalnak a nevezett országok részére való átadásáról * 

1. § A magyar kormány felhatalmaztatik, hogy beleegyezését adja, miszerint a Bosznia és Herczegovina megszállására annak idejében megszavazott hitelből megépitett bród-zeniczai vasuti vonal, szlavon-bród-boszna-bródi összekötő vasuttal együtt a megszállott tartományoknak: Bosznia és Herczegovinának tulajdonába adassék. Ez országok azonban kötelesek az emlitett vasuti vonalnak a megszállásra megszavazott hitelből fedezett 8,088.373 frt 87 kr. költséget kamatai nélkül megtériteni.

A megváltási összeg az osztrák-magyar monarchia mindkét államának, a közös kiadások költségei tekintetében fennálló aránykulcs szerint, fizettetik vissza.

2. § Felhatalmaztatik továbbá a magyar kormány, hogy ugyancsak beleegyezését adja ahhoz, hogy a bród-zeniczai vasut és a szlavon-bród-boszna-bródi összekötő vonal üzleti feleslegei a következő sorrendben használtassanak fel:

a) mindenekelőtt fedezendő azon évi járulék, mely addig, mig a segélyezésnek szüksége fennáll, a jelenleg katonailag igazgatott banjaluka-doberlini vasut rendes üzleti költségeinek és rendkivüli szükségleteinek fedezésére fizettetik.

A járuléknak magasságát, valamint azt, hogy egyáltalában meddig fizetendő ily járulék: a közös hadügyminister s a Bosznia és Herczegovina ügyeinek vezetésével megbizott közös ministerium között a monarchia két állama kormányainak hozzájárulásával kötendő egyezmény fogja megállapitani;

b) másodsorban fedezendők a bród-zeniczai vonalszakaszon még szükséges jobbitási munkálatok költségei;

c) a még ezután fenmaradó, illetőleg az a) és b) pont alatt emlitett fizetések megszünésével az egész üzleti felesleg az 1881:I., 1884:XXVII., 1886:XXVI., 1889:I. és 1892:XXII. törvénycikkek alapján a közös aktivákból a Boszniában és Herczegovinában vasutépitésre engedélyezett kölcsönök gyorsabb megtéritésére fordittatik;

d) a c) pontban emlitett kölcsönök törlesztése után, a megmaradó üzleti feleslegek egészen, a megszállásra megszavazott hitelből, a bród-zeniczai szakasz épitésére adott költségek megtéritésére forditandók.

3. § Ezen törvény oly feltétel alatt, hogy az annak megfelelő határozmányok Ő Felsége többi királyságaiban és országaiban is törvényerejüvé válnak s a jelen törvénynyel egyidejüleg kihirdettetnek; kihirdetése napjával hatályba lép és végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére