1897. évi XI. törvénycikk

az 1897. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1897. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Négyszáznegyvenegy millió kétszázötvenhatezer háromszáznyolczvanegy o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Nyolcz millió tizenháromezer kilenczszázötvenkét o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Tizenkilencz millió egyszázegyezer hatszázötvenegy o. é. forintban;

rendkivüli közösügyi kiadásai:

Hat millió nyolczszázkilenczvenhétezer nyolczszáznyolczvanhat o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A kir. udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ö cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 79,500
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 61,530
2. A képviselőház kiadásai 1.680,513
3. A magyar delegatió kiadásai 26,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1897. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
27.881,803
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
26,416
VI. FEJEZET. Nyugdijak
1. Országgyülés:
a) főrendiház 2,614
b) képviselőház 18,443
2. Állami számvevőszék 53,781
3. Ministerelnökség 21,679
4. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 22,057
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,299
6. Belügyministerium 754,000
7. Pénzügyministerium 2.712,000
8. Kereskedelemügyi ministerium 1.046,000
9. Földmivelésügyi ministerium 612,901
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 430,000
11. Igazságügyi ministerium 1.855,000
12. Honvédelmi ministerium 818,600
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államiadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.384,953
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesítés és örökváltságok:
Kamatok 7.789,146
Járadékok 109,549
Tőketörlesztés 723,400
Kárpótlások 150,000
Póttized kárpótlások 1.500,000
Kezelési költségek 8,500
3. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások: tőkében 20,000
kamatban 22,000
Kezelési költségek 11,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlás: tőkében 50,000
kamatban 1,250
Kezelési költségek 2,250
5. Italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira és törlesztésére az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10.209,818
Tőketörlesztés 620,750
Kezelési költségek 7,300
6. Az 1888:XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.598,302
Tőketörlesztés 505,750
Kezelési költségek 15,023
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.296,050
Tőketörlesztés 280,000
Kezelési költségek 8,150
8. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Jutalékátalány a „Wiener Bankverein”-nak 40,000
Kezelési és sorsolási költségek 1,000
9. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 32.463,200
Kezelési költségek 98,995
10. Az 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 21.240,000
Kezelési költségek 23,500
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Évi járulék 2.437,160
Kezelési költségek 5,200
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-os aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Kamatok 673,560
Tőketörlesztés 54,000
Kezelési költségek 1,650
13. Függő adósság:
A közös függő adósság kezelési költségeiből Magyarországot terhelő 30% 68,640
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék
1.489,915
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékaira
1.971,463
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
Kamatok 566,618
Tőketörlesztés 37,842
Kezelési költségek 1,170
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság: 15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön:
Kamatok 605,761
Törlesztés 213,239
Kezelési költségek 285
3. Az 1880:XLIV. tc. alapján a zágráb- károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 34. és 35. részlete
285,600
4. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 360,000
I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 25,407
II. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 127,760
II. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 22,517
III. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 85,785
III. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 6,956
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésére
177,418
Kezelési költségek 2,000
5. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi megváltása folytán elvállalt adósság:
Az elsőbbségi kölcsön kamatai 366,804
Az elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 35,400
Kezelési költségek 1,410
6. Az 1890:XXXI. törvénycikk alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Beruházási kölcsön 481,564
Kezelési költségek 900
7. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr.-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 9.598,500
5-6 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 2% felpénztöbblet 130,000
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka
250,000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 288,745
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztosítás alapján 499,078
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 8.356,364
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 139,348
Dologi kiadások 9,200
XII. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 219,987
Dologi kiadások 21,000
XIII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 114,810
Dologi kiadások 87,500
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerpartikormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 30,850
Dologi kiadások 7,300
3. Rendelkezési alap 200,000
XIV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 56,708
Dologi kiadások 14,100
XV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 35,600
Dologi kiadások 7,478
XVI. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesítési pénzalap magyar királyi igazgatósága:
Személyi járandóságok 413,723
Dologi kiadások 47,500
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 35,874
Dologi kiadások 4,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 5.550,000
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 363,849
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 979,354
6. Szinművészeti kiadások:
A magy. kir operaház állami javadalmazása 215,000
A magy. kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 14,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 20,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 20,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Egészségügyi tanács 8,000
Bacterologiai és egészségtani intézet 4,100
Betegápolási költségek 823,206
Himlőoltási költségek 75,000
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülő költségek 25,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 50,000
Diphteria elleni gyógyszerum-termelő intézet 9,720
Tébolydai kiadások 656,733
Vegyes és előre nem látható közegészségügyi kiadások 2,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdíjai 47,000
8. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomásához kirendelt személyzet szükséglete
4.796,504
Fő- és székvárosi államrendőrség szükséglete 1.727,078
Toloncz-kiadások: 41,000
a) vidéki
b) fővárosi 49,672
Élelmezési díjak 800
Hulla kifogásokért vagy egyébként talált hullák feljelentéséért járó jutalomdíj 1,000
9. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapítványa folytán kijáró 2,000 mázsa só ára fejében
5,802
Zárdák segélyezése a betegek ápolásáért 4,168
A budapesti gyermekkórház-egyesület segélyezésére 6,500
A budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tűzoltó-szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségeinek fedezésére 2,000
A budapesti első gyermekmenhely-egylet segélyezésére 3,000
A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyezésére 6,000
A fehérkereszt-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti szünidei gyermektelep-egyesület segélyezésére 1,000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 1,000
10. Általános közigazgatási kiadások:
„Hivatalos lap” költsége 8,800
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 40,908
Távirati kiadások 25,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,660
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyűlési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazítása alkalmával felmerülő költségekre
25,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 9,500
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bélyegjegy-költségeire
9,000
XVII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 836,947
Dologi kiadások 186,800
2. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 2.538,105
Dologi kiadások 534,388
3. Kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 176,313
Dologi kiadások 44,297
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 130,820
Dologi kiadások 11,000
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.705,307
Dologi kiadások 222,480
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2.361,425
Dologi kiadások 764,168
7. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 107,848
Dologi kiadások 4,431
8. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 63,935
Dologi kiadások: 7,678
9. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban 6,161
10. Országos katasteri felmérés:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 631,000
11. Bányászati és erdészeti akadémia
Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 98,978
Dologi kiadások 51,610
12. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
a) kezelési, kivetési és beszedési költségek 632,243
b) A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó
851,387
c) A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat és kezelési szükséglete
361,893
13. Fogyasztási és italadók:
a) Beszedési költségek 1.291,627
b) A mezőgazdasági szerződések részére járó jutalmak 1.350,000
c) Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 2.600,000
d) A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1888:XXXV. törvénycikk községeket az 1888:XXXV. törvénycikk 69. §-a alapján megillető részesedési jutalék
1.200,000
c) A volt határőrvidéki községek az 1888:XXXV. tc. 69. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
23,000
f) Horvát-Szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira és törlesztésére az 1888:XXXV. tc. alapján
791,487
14. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 311,780
Dologi kiadások 119,090
15. Bélyeg:
Személyi járandóságok 9,803
Dologi kiadások 388,337
16. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 41,000
17. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 15,423
18. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországokban 51,400
19. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 118,780
Vétel 17.286,435
Gyártás 5.520,682
Eladás 1.152,087
20. Lottójövedék 1.515,225
21. Sójövedék 2.494,310
22. Perköltségek 40,014
23. Állami jószágigazgatóság:
Személyi járandóságok 43,582
Dologi kiadások 12,930
24. Állami jószágok 152,849
25. Bányaigazgatóságok 178,631
26. Fémbányászat és opálbánya 2.826,483
27. Fémkohászat 3.857,972
28. Pénzverés és fémbeváltás 10.160,527
29. Vasművek:
a) Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 19,888
b) Vasgyárak 6.680,112
30. Zsilvölgyi kőszénbánya 17,193
31. Sótermelés 955,684
32. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 76,284
33. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 76,480
Dologi kiadások 17,209
34. Állami nyomda.
Személyi járandóságok 263,878
Dologi és üzleti kiadások 390,292
35. Állami épületek 66,991
36. Budapesti állami hidak 215,364
37. Különféle kiadások 526,193
XVIII. FEJEZET. Kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 496,425
Dologi kiadások 148,536
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam 8,000
Vasuti kormánybiztosok 6,500
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 4,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 640,220
Dologi kiadások 150,750
3. Közutak:
Állami közutak fenntartása 3.175,300
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesülendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fenntartására és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére
500,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 20,000
4. Ipari-, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari és kereskedelmi oktatás előmozditására 486,286
Az ipar és kereskedelem fejlesztésére 310,000
Külkereskedelmi czélokra 150,000
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra 3,132
5. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 7.225,600
Dologi kiadások 6.572,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 256,206
Dologi kiadások 88,850
Üzleti kiadások 473,974
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
Nyugdijak 3,900
Az 1885:IX. törvénycikk 7. és 8., illetőleg az 1889:XXXIV. törvénycikk 5. §-ai értelmében a takarékalap növelésére
209,770
7. Tengeri hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 115,918
Dologi kiadások 200,000
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 25,564
Dologi kiadások 13,550
8. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 25.343,150
Dologi kiadások 3.136,950
Rendes fenntartási és üzemi kiadások 26.393,400
Átalakitási munkák 2.793,000
Rendkivüli kiadások 713,500
9. Magy. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 290,710
Dologi kiadások 65,200
Üzemi és fenntartási kiadások 6.459,090
10. Diósgyőri magy kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 346,220
Dologi kiadások 125.100
Üzemi és fenntartási kiadások 5.863,065
11. Budapesti kir. zálogházak 230,000
12. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok:
Személyi járandóságok 12,320
Dologi kiadások 17,060
13. Statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 95,285
Dologi kiadások 164,440
14. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 81,095
Dologi kiadások 73,100
XIX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 334,333
Dologi kiadások 167,592
2. Állami erdők 5.311,688
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 146,891
Dologi kiadások 9,000
4. Erdőőri szakiskolák 50,205
5. Országos erdei alap 100,000
6. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 40,308
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok és gödöllői koronauradalom 2.685,676
Ménesek 1.154,243
Ménestelepek 1.470,051
Lóversenyek és a vidéki versenyek segélyezésére 30,000
Lótenyésztési jutalmakra, csikó-legelők létesitésére és fenntartására s a lóértékesités előmozditására
40,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére 14,340
7. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 147,396
Dologi kiadások 190,462
8. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 914,024
9. Állattenyésztés és tejgazdaság:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 363,998
10. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 151,720
11. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 291,473
12. Vizi munkálatok 405,307
13. Kulturmérnöki hivatalok 250,825
14. Halászat:
Személyi járandóságok 7,850
Dologi kiadások 19,000
15. Szőlőszet és borászat:
Járandóságok és dologi kiadások 128,840
16. Kincstári birtokok 152,000
17. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 6,000
18. Gazdasági járandóságok 16,750
Személyi járandóságok 14,.800
Dologi kiadások 14,800
19. A mező- és közgazdaság különböző ágai 338,168
20. Mezőgazdasági statisztika és káros rovarok elleni intézkedések 44,160
21. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 23,557
Dologi kiadások 16,257
22. Selyemtenyésztés emelésére 2.507,000
23. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 35,998
Dologi kiadások 21,600
XX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központimigazgatás:
Személyi járandóságok 299,707
Dologi kiadások 61,700
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 10,600
Dologi kiadások 3,300
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 868,170
4. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok és dologi kidások 356,280
5. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a „báró Eötvös József-collegium”:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 78,792
6. Kolozsvári középiskolai tanárképző-intézet:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 19,032
7. Kolozsvári ev. ref. középiskolai tanárképző segélyezésére 6,000
8. József-műegyetem:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 294,583
9. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 26,588
10. Érdemes egyetemi magántanárok jutalmazására 6,000
11. Utazási ösztöndijak felsőbb iskolai tanárjelöltek számára 10,000
12. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok és dologi kidások 77,638
13. Állami gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kidások 641,677
14. Állami reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 770,590
15. Felekezeti, törvényhatósági, és községi középiskolák segélyezésére 458,100
16. A középiskolai internátusok, alumneumok, és convictusok segélyezésére 14,400
17. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 336,436
18. Vizsgálati bizottmányok 17,400
19. Utazási ösztöndijak középiskolai tanárjelöltek számára 6,000
20. A debreczeni ev. ref. collégium részére az Apaffy-alapitvány kárpótlásául 4,000
21. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 277,385
22. Elemi népiskolák 2.273,036
23. Felső nép- és polgári iskolák 918,699
24. Népnevelési intézetek közös szükséglete 403,060
25. Elemi és polgári tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kidások 492,589
26. Elemi és polgári tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 329,761
27. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészitésére 4,000
28. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése 65,500
29. Kisdedóvó intézetek és mendékházak 226,200
30. Testi nevelés 11,500
31. Gazdasági ismétlő iskolák segélyezése 8,000
32. Iparos tanulók iskolái 85,100
33. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok és dologi kidások 97,055
34. Keleti kereskedelmi tanfolyam 15,300
35. Kereskedelmi iskolák segélyezésére 28,500
36. Bányaképezdék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 61,090
37. Siketnémák m. kir. országos nevelő és tanitóképző intézete Váczon:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 54,425
38. Siketnémák iskolája Budapesten:
Személyi járandóságok és dologi kidások 7,957
39. Vakok orsz. tanintézete Budapesten:
Személyi járandóságok dologi kiadások 51,316
40. A vakok orsz. tanintézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai lap tiszta jövedelme
2,957
41. A hülyék és gyenge elméjűek országos tanintézete:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 22,928
42. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok és dologi kidások 16,018
43. Emberbaráti tanintézetek segélyezése 19,805
44. Képzőművészet és művészi ipar 50,760
45. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok és dologi kidások 28,696
46. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok dologi kiadások 63,420
47. M. kir. női festőiskola:
Személyi járandóságok és dologi kidások 6,420
48. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 48,925
49. Zeneművészet fejlesztése 9,500
50. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 63,796
51. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 14,673
52. Országos muzeum és könyvtárbizottság 15,000
53. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 166,699
54. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 46,260
55. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 29,520
56. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 11,250
57. Műemlékek fentartása 26,200
58. A magyar tudományos akadémia segélyezése 40,000
59. A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulat segélyezése 6,000
60. A nápolyi „Stazione Zoologica”-nak segélyezésére 1,252
61. Tudományos, irodalmi vagy művészi pályán működő segélyre szorult szegények vagy ilyenek családjainak istápolására
10,000
62. Közegészségtani előadások dijazására a jogakadémiákon 600
63. A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fenntartási költségihez 285
64. Ösztöndijak 48,083
65. Egyházak segélyezésére 604,172
66. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése:
I. Befejezett épitkezések:
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az országos tanitói nyugdij- és gyámalapból felvett és 1892. év végével 3.891,566 frt 04. krt tevő kölcsön törlesztésére 5-ik részéletül
231,794
Az eddigelé létesitett épületek költségeire a magyar vallásalapból felvett és 1892. év végével 491,631 frt 81 krt tevő kölcsön törlesztésére 5. részletül
29,283
Az eddigelé létesitett épületek költségeire az egyetemi alapból felvett és 1892. év végével 526,537 frt 26 krt tevő kölcsön törlesztésére 5. részletéül
31,362
Az eddigelé létesitett épületek költségeire több alapból felvett és 1892. év végével 2.079,491 frt 06 krt tevő kölcsön 5. törlesztési részletéül
123,961
II. Be nem fejezett épitkezések:
A kolozsvári egyetemi boncztani intézet 354,325 forint épitési és belső felszerelési költségének törlesztésére 15-ik illetőleg 12-ik részlet
19,488
A kolozsvári egyetem egészségtani és élettani intézetének épitésére és belső felszerelésére forditott 216,801 frt, kamata és törlesztési 12. részlete
11,924
A máramaros-szigeti állami férfitanitóképző telkének és épületének vásárlására felvett 90,000 frt. valamint annak bővitésére felveendő 48,167 frt. együtt tehát 138,167 frt kölcsön 13. törlesztési részlete

7,599
A budapesti állami ipariskola és technologiai iparmuzeum épületének felépitésére forditott 349,940 frt kamata s törlesztésére 11-ik részletül
19,246
A technologiai iparmuzeum s állami ipariskola uj épületének belső felszerelésére felvett 57,411 frt kölcsön 9-ik törlesztési részlete
3,158
A székelyudvarhelyi állami reáliskola épitésére eddig felvett 97,616 frt kölcsön kamata és törlesztésére 8-ik részlet
5,369
A brassói állami felső kereskedelmi és faipariskola épületének létesitésére felveendő 63,157 frt kölcsön kamata és 7-ik törlesztési részlete
3,474
A budapesti egyetemi boncztani intézet létesitésére felveendő 450,000 frt kölcsönből az 1897. év végéig beruházandó mintegy 350,000 frtnak kamata és 5-ik törlesztési részlete fejében

19,250
A beleznay-telken a műegyetem czéljaira emelkedő épület költségeire felveendő 181,382 frt kölcsön kamata és 7-ik törlesztési részlete fejében
9,979
A budapesti VII. ker., állami gymnasium elhelyezésére szükséges épület létesitésére forditandó 234,872 frt és illetőleg a telek egy részének eladása után befolyó 46,000 forint levonása után felveendő 188,872 frt kölcsön kamata és 7-ik törlesztési részlete fejében


10,388
A második mesteriskola épületének létesitésére felveendő 30,000 frt kölcsön kamata és 6-ik törlesztési részlete
1,650
A pozsonyi állami felsőbb leányiskola épületének kibővitésére, valamint az uj helyiségek belső felszerelésére felveendő 58,478 frt kölcsön kamata és 6-ik törlesztési részlete
3,216
A kolozsvári állami tanitóképző épületének létesitésére felveendő 115,000 frt kölcsön kamata és 6-ik törlesztési részlete
6,325
A pozsonyi állami reáliskola számára emelendő épületek telkének megvételére és az épület létesitésére felveendő 193,150 frt kölcsön kamata és 6-ik törlesztési részlete
10,623
A győri állami főreáliskola épitési költségeire a város által felajánlott 55,000 frton felül kölcsön utján fedezendő 67,000 frt kamata és 5-ik törlesztési részlete
3,685
A hazai tanitóképző internátusának felépitésére felveendő 50,000 frt kölcsön kamata és 5-ik törlesztési részlete
2,750
A dévai állami elemi és felső leányiskola épületére felveendő 42.987 frt kamata és 5-ik törlesztési részlete
2,364
A fiumei áll. iskolák épületének telkére felveendő 135,000 frt kölcsön kamata és 5-ik törlesztési részlete
7,425
A beszterczebányai állami felső leányiskola telkére és épületére felveendő 100,000 frt kamata és 5-ik törlesztési részlete
5,500
A kassai áll. felsőbb leányiskola épületére, belső felszerelésére és tanszerbeli felszerelésére felveendő 197,000 frt-ból az 1897. év végéig igénybe veendő 143,000 frt kölcsön kamata és 5-ik törlesztési részlete

7,865
Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére felveendő 1.896,000 frt-ból az 1897. év végéig igénybe veendő 1.396,000 frt kamata és 5-ik törlesztési részlete
76,780
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére felveendő 450,000 forint kamata és 5-ik törlesztési részlete
24,750
A nagyszebeni főgymnasium telkére és épületére az 1897. év végéig felveendő 249.720 frt kölcsön kamata és 5-ik törlesztési részlete
13,735
Az iparművészeti muzeum és iskola épitésére és belső felszerelésére szükséges 1,264,456 frt kamata és 5-i törlesztési részlete
69,345
A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére és belső felszerelésére szükséges 600,000 frtból az 1897. év végig felhasználandó 520,000 frt kamata és 5-ik törlesztési részlete

28,600
A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére szükséges 423,000 frtból az 1897. év végég felhasználandó 380,000 frt kamata és 5-ik törlesztési részlete

20,900
A temesvári tanitóképző épületének létesitésére felveendő 46,500 frt kamata és 4. törlesztési részlete
2,558
A budapesti II. ker állami tanitóképző épületének kibővitésére, valamint az uj helyiségek felszerelésére felveendő 156,737 frt kamata és 4-ik törlesztési részlete
8,620
A brassói áll. elemi és polgári leányiskola számára vásárlandó telek ára fejében felveendő 12,870 frt kamata és 4-ik törlesztési részlete
708
A soproni kereskedelmi akadémia számára és az épület átalakitására felveendő 51,500 ft 4-ik részlete
2,883
A budapesti VII. ker gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges 388,875 forint kamata és 4. törlesztési részlete
21,388
A fiumei áll. leányiskola épitésére felveendő 160,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete 8,800
Az eperjesi áll. kisdeóvónő-képző intézet telkére, épületére és belső felszerelésére felveendő 108,200 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
5,951
A pozsonyi áll. kisdedóvónő-képző intézeti tanfolyam mintaóvodájára szükséges 17,400 forint kamata és 3-ik törlesztési részlete
957
A losonczi tanitóképző internátusának kibővitésére szükséges 25,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
1,375
A nagyváradi bábaképezde épületének kibővitésére és belső felszerelésére szükséges 42,600 frt. kamata és 3-ik törlesztési részlete
2,343
A szombathelyi bábaképezde épületére és belső felszerelésére szükséges 65,525 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
3,604
A lugosi áll. gymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 148,400 forint kamata és 3-ik törlesztési részlete
8,162
A zalaegerszegi gymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 161,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
8,855
A fehértemplomi gymnasium épületére szükséges 90,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
4,950
Az országos mintarajziskola és rajztanárképző épületének kibővitésére, valamint a jelenlegi épület megváltására felveendő 427,212 forint kamata és 3-ik törlesztési részlete
23,497
A képzőművészeti kiállitási épület létesitésére felveendő 300,000 frt kamata és 3-ik törlesztési részlete
18,128
A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére szükséges 120,000 frtból a város által fedezendő 20,000 forinton felül felveendő 100,000 frt kamata és 2-ik törlesztési részlete

5,500
A budapesti I. ker. gymnasium telkére és épületére szükséges összegből 1897. évig felveendő 260,000 frt kamata és 2-ik törlesztési részlete
14,300
A szegzárdi gymnasium épületére szükséges 140,000 forintból a város által fedezendő 90,000 forinton felül felveendő 50,000 frt kamata és 2-ik törlesztési részlete
2,750
A budapesti VI. kerületi reáliskola telkére és épületére 1897. év végéig felveendő 240,000 frt kamata és 2-ik törlesztési részlete
13,200
A hülyék és gyenge elméjűek intézetének államosítása folytán átveendő telek és épület megváltási ára fejében felveendő 124,000 frt kamata és 2-ik törlesztési részlete
6,820
Az egri reáliskola épületére a város által fizetendő 40,000 frt 1-ső törlesztési részlete 2,200
A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére a város által fizetendő 50,000 frton felül kölcsön utján fedezendő 140,000 frt 1-ső törlesztési részlete
7,700
A lőcsei reáliskola épitésére szükséges 130,000 forintból a város által fizetendő 50,000 frton felül kölcsön utján fedezendő 80,000 frt 1-ső törlesztési részlete
4,400
A dévai reáliskola és internátus kibővitésére felveendő 15,000 frt 1-ső törlesztési részlete 825
A nagykállói reáliskola épületének átalakitására és tornacsarnok épitésére felveendő 11,000 frt 1-ső törlesztési részlete
605
A szamosujvári gymnasium épületére és belső felszerelésére felveendő 85,000 frt 1-ső törlesztési részlete
4,675
A szabadkai tanitóképző épületének létesitésére felveendő 66,000 frt 1-ső törlesztési részlete
3,630
A fiumei állami felső kereskedelmi-, elemi- és polgári fiúiskola épületére szükséges 300,000 frtból 1897-ben felveendő 100,000 forint 1-ső törlesztési részlete
5,500
A m. kir. képzőművészeti akadémia épületeire és az Epreskert keritésére felveendő 143,000 frt 1-ső törlesztési részlete
7,865
XXI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 235,082
Dologi kiadások 71,106
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 510,744
Dologi kiadások 136,136
3. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1.145,370
Dologi kiadások 101,000
4. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 72,990
Dologi kiadások 10,880
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 9.480,944
6. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.146,069
Dologi kiadások 1.379,280
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyűjtő fogház, közvetitő intézet és állami fogház:
Személyi járandóságok 452,165
Dologi kiadások 683,048
8. Büntetéspénzek országos alapja 481,426
9. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 7,322
Dologi kiadások 340
10. Az 1889:XLV. törvénycikk alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése
43,800
11. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 7,000
Dologi kiadások 1,700
XXII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 248,320
Dologi kiadások 91,989
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 70,391
Központi fegyvertár és lőszer-bizottság 45,987
Ludovika-akadémia 416,428
Honvéd-menház 37,642
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 25,000
4. Honvéd főparancsnokság 66,975
5. Kerületi parancsnokságok 375,819
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 5.614,555
Elhelyezés 2.177,531
Élelmezés 2.285,397
Lóeleség 828,039
Ruházat és felszerelés 1.175,330
Betegápolási költségek 167,339
Töltények beszerzése 407,347
Pótlovazás 674,018
7. Csendőrségi költségek 28,889
8. Honvéd hadbiróság 80,472
9. Honvéd hadbizottság 118,313
10. Honvéd-számvevőség 134,647
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 66,200
Rendes kiadások összege 441.256,381

B) Átmeneti kiadások és beruházások

I. Átmeneti kiadások

I. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
A m. kir. közigazgatási biróság helyiségeinek átalakitására, bebutorozására és felszerelésére 22,000
II. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökségi épület nagyobbitására szükséges 165,000 frtból I. részletként 50,000
2. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára 30,000
3. Milleneumi műemlékek:
a) Budapesten a honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékmű költségeire
100,000
b) az ország 7 pontján emlékszobrok emelésére 197,396
c) Szent István lovas szobrának felállitására és e szobor körüli tér rendezésére 30,000
4. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 400,000
III. FEJEZET. Ő cs. apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
1. közösügyi bizottságok részére fenntartott termek falainak és nagy műbecscsel biró diszitmények alapos helyreállitása szükséges
8,202
2. Villamos világitás behozatalára az épületekbe 10,000
3. A ministerium épületeinek alapos helyreállitására I. részletként 10,000
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek fennálló házközösségi intézmények megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. t. cz alapján:
Személyi járandóságok 34,380
Dologi kiadások 1,100
2. A. m. kir. csendőrség állományának, és alosztályainak tervezett szaporitásából valamint a tárkarabélyok és háti bőröndök folytatólagos beszerzéséből egyszersmindenkorra felmerülő költségekre

68,427
3. Országos határrendezési és határkiigazitási költség 6,000
4. A m. k. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek s énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak
5,000
5. Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 15,000
6. A magyar-román határrendezésből kifolyó háromszögelési munkálatok keresztülvitele alkalmával felmerülő költség
10,000
7. Torontál vármegyei jegyzői szaktanfolyam segélyezése 1,000
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a bérhátralékok leszámolásának keresztülvezetése, a telepítvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire

10,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztosítékok visszafizetésére 3,000
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és töketörlesztésére
475,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 52,195
1885. évi kölcsön 52,228
1886. évi kölcsön 23,392
4%-os: 1886. évi kölcsön 4,990
1887. évi kölcsön 20,045
1889. évi kölcsön 550
esetleges rendkivüli tőketörlesztésekre 186,600
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 19,800
7. Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre
100,000
8. Fémbeszerzésekre 1.723,666
9. Egyes állomáshelyeknek a mostaninál magasabb lakbérosztályzatba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakpénztöbbletekre
8,025
10. A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altisztek és szolgáknak rendkivüli segélyezésére
40,000
11. Petroleum mély furásokra előlegképen 50,000
VI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytérsaság szerződésszerű segélyezése 570,000
2. Egyéb tengeri hajózási vállalatok szerződésszerű segélyezésére és felügyelésére 224,000
3. Az 1893:XXII. tc. alapján a tengeri szabadhajózás segélyezésére 80,000
4. Az 1895: XXXIV. törvénycikk alapján a tengeri hajók segélyezésére 50,000
5. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
6. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894: XXXVI. törvénycikk alapján
400,000
7. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
8. A balatontavi gőzhajózási társaság segélyezésére 6,000
VII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Az állat-kiállitás területének fenntartási és gondozási költségeire 10,000
2. Állami lótenyészintézeteknél 28,000
3. Gazdasági szakoktatás körében 38,780
4. Vizügyi szolgálat körében 191,000
5. Phylloxera rovar ellen való védekezés 239,800
6. A phylloxera által elpusztitott szőlők felujitásának előmozditásáról szóló 1896: V. tc. végrehajtására
200,000
7. A kincstári birtokokon folyamatban levő és a folyamatba teendő telepitési müveletek fejlesztése és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositandó másszerű intézkedések, a régibb telepitvények rendezése, egyházi és iskolai épületekkel való ellátása


50,000
8. A kincstári fürdők balneotechnikai fejlesztése, a szükséges beruházások és épitkezések eszközlésére s a hazai magán-gyógyfürdők emelése érdekében teendő beruházások, tanulmányok, geologiai felvételek és vegyelemzések s a nevezetesebb
fürdők ismertetésének terjesztésére15,000
9. Gazdasági ismeretek terjesztése: magyar-óvári növénytermelési kisérleti és magvizsgáló állomás fejlesztése, budapesti magvizsgáló állomás, állatélettani és takarmányozási kisérleti állomás, dohánytermelési kisérleti állomás, földtani intézet felszerelése stb.

20,450
10. Meteorologiai intézetnél 3,100
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A ministerium butorzatának helyreállitására és megujitására 3,000
2. A közoktatási kormánynak és a főiskoláknak a külföld nevezetesebb tudományos mozgalmaiban való képviseletére
2,000
3. A budapesti kir. tudomány-egyetemi kör segélyezésére 1,500
4. A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 1,000
5. A műegyetemen tartandó párhuzamos előadásokra 10,000
6. A műegyetemi olvasókör segélyezésére 1,000
7. A műegyetem czéljaira bérelt helyiségekért 13,600
8. A Röntgen-sugarakkal eszközlendő tudományos kisérletekre 1,000
9. Felekezeti-, törvényhatósági-, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 47,000
10. A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire (természetrajzi, geographiai, nyelvészeti)
1,000
11. A „Szabad Lyceum” segélyezésére 300
12. Természetrajzi képekre 2,000
13. Magyar fali és kézi térképek készitésének segélyezésére 3,000
14. A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézmények segélyezésére 4,000
15. A háromszékmegyei „Erzsébet” árvaleány nevelőintézet épületének kibővitésére és helyreállitására
4,075
16. Az udvarhelymegyei székház épitési költségeihez a tanfelügyelő iroda elhelyezése fejében hozzájárulás
2,000
17. A kolozsvári állam tanitó-képző intézet ideiglenes internátusának költségeire szükséges 13,766 frt 1-ső részlete
6,883
18. A pozsonyi állami tanitóképző épületének helyreállitása 4,290
19. A pozsonyi kereskedelmi akadémia épitkezésére nyujtandó 20,000 frt segély 4-ik részlete 5,000
20. Az új országház nagy gypsmintájának szétszedési és raktározási költségeire 900
21. Az országos mintarajziskola fedezetlen tartozásainak kiegyenlitésére 1,000
22. Az iparművészeti iskola összes régibb tartozásainak kiegyenlitésére 2,500
23. A magyar nemzeti muzeum épületének tatarozási költségeire 7-ik részlet 5,000
24. A magyar nemzeti muzeum levéltári osztályának kiegészitésére 3-ik részlet 20,000
25. A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fenmaradt képanyagának helyreállitására 4-ik részlet
1,700
26. Az iparművészeti muzeum régibb tartozásainak törlesztésére utolsó részlet 4,000
27. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 13. évi általány 6,000
28. A magyar földrajzi társaságnak a Balaton tudományos monográfiájának kiadására segélyül 3,000
29. Egy classika-philologiai realis encyclopédia szerkesztői és irói költségeire 5. részlet 500
30. Középiskolai műszavak szótárára egyelőre 500
31. Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre
6,000
32. Nemzetiségi tankönyvekre 2,000
33. Az ág. hitv. és evang. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 150,000
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Központi igazgatás: felszerelésekre 2,000
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A 10 népfölkelési huszárosztály számára 1-1 pótcsapat (félszázad erővel) rendszeresitendő; tehát a ruházat, felszerelés és fegyverzet beszerzésére 140,000 frt hat évre felosztva, a negyedik részlet

23,400
2. Lőterek biztositására (kisajátitásokra), azok telepitésére és berendezésére még szükséges 435,000 frt négy évre felosztva, az utolsó részlet
108,750
3. A lovassági ujonczoknak egy sorványban leendő kiképeztethetése czéljából a honvéd lovasságnál felemelt legénységi és lólétszám elhelyezésére szükséges férőhelyek előállitására, a laktanya-telepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére 1.200,000 frt; hat évre felosztva, negyedik részletként


300,000
4. A honvédség részére szükséges füstnélküli lőszer beszerzésére 2.097,240 frt öt évre felosztva, a harmadik részlet
495,990
5. 23 népfölkelési zászlóaljnak ismétlő fegyverrel való ellátására szükséges 23,200 drb puska beszerzésére, a megkivántató fegyvertartozékokkal és az átvételi költségekkel 812,522 frt három évre felosztva, az utolsó részlet

112,522
6. 23 népfölkelési zászlóaljnak ismétlő fegyverrel történő ellátása folytán szükséges ruházat, felszerelés és töltényekre, a kiszállitási költséggel együtt 1.276,970 frt négy évre felosztva, a harmadik részlet

206,000
7. Sátrak beszerzésére szállitási költségekkel és időközi kamatokkal 800,440 frt öt évre felosztva, a harmadik részlet
134,000
8. A népfölkelésnek kincstári járművekkel történt ellátása folytán az eddigi polgári kocsisok helyett alkalmazandó hajthonvédek ruházatának, felszerelésének beszerzésére szállitási költséggel együtt szükséges 60,000 frtból, min utolsó részlet

18,000
9. A 3 dandár lovagló tanfolyam számára Szegeden, Váczon és Pécsett épitendő fedett lovardák költségeire szükséges 75,000 frtból, mint második részlet
25,000
10. A honvéd gyalog-századok hadi állományának 27 fővel történt szaporitása folytán a hadi kellálladék kiegészitésére megkivántató ruházat és felszerelés beszerzésére a szállitási költséggel együtt szükséges 282,500 frtból, mint első részlet

98,000
11. A népfölkelési csapatok legénységével mozgósitás esetén tartandó gyakorlatokhoz szükséges czéllövés gyakorló-töltények beszerzésére a szállitási költségekkel együtt
18,000
12. A werndl-fegyverrel felszerelt népfölkelési csapatok kellálladékát képező 1877. évi mintájú töltények megujitására és az időközben megrongált kéregpapir-dobozok pótlására, szállitási költséggel együtt

91,000
13. A gyalogsági századok békelétszámának 1896 október hó 1-től történt felemelése folytán szükséges férőhelyek előállitására, a laktanya-telepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére megkivánható 1.500,000 frtból, mint első részlet


100,000
14. 2,000 póttartalékos kiképeztetésére 58,416
Átmeneti kiadások összege 8.013,952

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884. évi törvénycikk alapján 850,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen kórház felépitése előtt a telken fennállott épületnek megváltására fizetendő kilenczedik részlet s a még fennmaradó tartozás 5%-os kamatja fejében

5,500
2. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek új butorzattal való fokozatos felszerelése 2,500
3. A lipótmezei országos tébolydába a megromlott padlózat fokozatos helyreállitása, illetve parquettirozása 60,000 frtnyi költségének IV. részlete
9,800
4. A Nagy Kállóban létesitett országos tébolyba épületének vételárára és átalakitási költségeire, valamint felszerelésére a közigazgatási fog- és tolonczházi alapból felvett 115,000 frt tőke és 4%-os kamatja törlesztésének III. részlete

10,000
5. A lipótmezei országos tébolydában létesitendő fürdők és sütőkemenczék költségeire a közigazgatási fog- és tolonczházi alapból felvett 60,000 frt tőke és 4%-os kamatja törlesztésének II. részlete

4,387
6. A kolozsvári nemzeti szinház részére szükséges ruha- és diszlettári felszerelés beszerzésére 15,000
7. A nagyszebeni orsz. tébolydában létesitendő csatornázás és vizvezetéki berendezés, továbbá az árnyékszékrendszer megváltásából felmerülő berendezési költségekre, nemkülönben az ugyanott létesitendő villamos világitás folytán felmerülő berendezési költségekre, valamint a női dühöngő osztályon elromlott asphalt burkolatnak asphalt parquettel való felszerelése és a főzőkonyhában szükséges új tartalék-tűzhely és egyéb berendezések költségeire28,900
8. A belügyministerium ablakainak redönyökkel való ellátásából felmerülő 10,000 frt költségnek I. részlete
5,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 226,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 192,000
3. Beruházások a bányászat és pénzverésnél:
A körmöczbányai Nádor-altárna berendezése 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 60,000
A kapnikbányai bányák és zúzóműveknél ujabb berendezésekre 10,000
„Finsterort”-táró és „Brenner”-táró társulati bányák vételárának II. törlesztési részlete 10,000
A zalatnai patak szabályozására 15,000
Verespatakon egy tiszti és egy bányaiskola-szolgai lakás felépitésére 8,000
A gurarosi-i érczelőkészitő műtelep berendezésének átalakitására 25,000
A selmeczi bányászati és erdészeti akadémia villamos telepénél szükséges gépre 3,725
A selmeczi bányászati akadémia uj épületére 100,000
A tiszolcz-zólyom-brézói helyi érdekű vasutra törzsrészvények ellenében 50,000
Beruházások a vasműveknél:
a) A vasművasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
b) A vasműveknél eszközlendő egyéb beruházásokra 80,000
4. A zombori pénzügyigazgatóság helyiségeinek bővitése czéljából egy szárnyépület létesitésére 15,000
5. Brassóban a pénzügyi hivatalok elhelyezésére szolgáló épület létesitésére forditandó s kölcsön utján beszerzendő
200,000
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése.
a) Magyarországban:
1. A Bares és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
2. Pozsonynál a Dunán épitett vasfelszerkezetű állandó hidra IX. részlet, nem különben az 1890:XXXIII. tc. értelmében a pozsony-szombathelyi vasut részére 8 éven át adandó 22,000 forintnyi hetedik évi járadékra

200,000
3. Komáromnál a Dunán létesitett vasfelszerkezetű állandó hidra VII. részlet 153,300
4. Az Esztergom és Párkány közt épitendő dunai vashidra V. részlet 185,500
5. A duna-tisza-körösközi alföldi transversalis állami közút kiépitésére IV. részlet 160,000
6. Trencsén vármegyében a diószegjablunkai állami közuton Trencsén város mellett levő vámos Vághid helyett épitendő vasfelszerkezetű hid épitésére és felügyeletése III. részlet
50,000
7. Esztergomi primatialis hidnak kőpillér és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és felügyeletére I. részlet
50,000
8. Komáromi kisdunahidnak kőpillérekkel és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésre és felügyeletére I. részlet
100,000
b) Horvát-Szlavonországokban:
9. A varasdi közuti Drávahid ujból épitésére és felügyeletére II. részlet 30,000
10. A pozsega-bektezs-lipiki állami közuton levő 190. számú pakráczi hidnak ujból épitésére és kapcsolatos munkákra
20,000
Egyéb beruházások:
11. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére:
a) épitésekre 961,000
b) felügyeletre 39,000
12. A fiumei kikötő kövezési munkáira VIII. részlet 15,000
13. Uj vontató gőzös beszerzésére IV. részlet 25,000
14. Kisebb kikötők fejlesztésére IV. részlet 20,000
15. Budapesti kiskereskedelmi kikötő előmunkálataira 20,000
16. A távirda és távbeszélő hálózat fejlesztése és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok utáni résztörlesztések
300,000
17. Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 100,000
18. Vicinalis vasutak segélyezésére 550,000
19. Deés-zilahi vasutra VIII. részlet 117,000
20. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
a) Épitmények és felszerelések kiegészitésére 1.300,000
b) Leltárszaporitásra 200,000
21. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál, nemkülönben a vasuti beruházások czéljaira fölveendő kölcsön szükségletére:
a) Pozsony állomáson rendező pályaudvar épitésére V. és utolsó részlet 150,000
b) Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélése 100,000
c) 172 darab mozdony vételárának VI. részlete 500,000
d) 1200 drb teherkocsi vételárának IX. részlete 229,500
e) 576 drb személykocsi vételárának VIII. részlete 525,230
f) 4000 drb teherkocsi vételárának VII. részlete 1.008,340
g) a vasuti beruházások czéljaira felveendő kölcsön szükséglete 1.600,000
22. Beruházások és uj épitkezések a m. k. államvasutak gépgyáránál és a diósgyőri m. k. vas- és aczélgyárnál
210,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 230,000
2. Állami lótenyészintézeteknél és gödöllői koronauradalomnál 117,834
3. Gazdasági szakoktatás körében 186,685
4. Vizi munkálatokra Magyarországban és Horvát-Szlavonországban: A Dunán és a Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben a Ferencz-csatorna tiszai torkolatának áthelyezésére stb.

3.000,000
5. A vinczellériskoláknál: az érdiószegi vinczellériskolánál szükséges épitkezésekre 4,000
6. A kincstári birtokoknál 16,000
7. Gazdasági ismeretek terjesztésénél és a földtani intézetnél 8,400
8. A kertészet és gyümölcsészet körében 7,000
9. Az országos meteorologiai és földmágnességi központi intézetnél 2,000
10. Selyemtenyésztésnél 50,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
A) Valódi beruházások.
1. A budapesti egyetem két kórboncztani tanszékének pótlólagos tudományos felszerelésére szükséges 10,000 frt 2. részlete
5,000
2. A kolozsvári egyetem új központi épülete második szárnyának belső berendezésére szükséges 25,000 forintnak 1. részlete
9,000
3. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel való felszerelésére 8-ik részlet
4,000
4. A kolozsvári egyetem elmekórtani, gyógyszertani és általános kórtani intézeteinek pótlólagos felszerelése
4,000
5. A kolozsvári egyetem vegytani hiányos tudományos felszerelésének pótlására 1,500
6. A kolozsvári egyetem mechanikai műhelyének felszerelésére 725
7. A „József” műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 15,000
8. A budapesti VIII. ker. gymnasium ideiglenes elhelyezésére (átalakitás és butorozás) 3,000
9. A budapesti VI. ker. állami reáliskola bebutorozására és felszerelésére 3,000
10. Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelésére 10,000
11. Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására 6,000
12. A győri főreáliskola illemhelyeinek vizvezetékkel való ellátására 2,000
13. A kir. tanfelügyelő irodák bebutorozására 2,000
14. A brassói felső kereskedelmi iskola keritésének kiegészitésére, járda kövezésére és a tűzveszélyes fáskamra átalakitására szükséges 5,43 frt 1. részlete
3,000
15. A siketnémák váczi intézetében a Slöjd és női ipari helyiségek berendezésére 1,000
16. Az iparművészeti iskola igazg. irodájának és tanácskozási termeinek berendezésére 2,300
17. Az iparművészeti iskola tanszereinek kiegészitésére az új épületbe való áthelyezés alkalmából, domború és lapmintákra 2. részletül
2,000
18. Az orsz. zeneakadémia számára egy hangverseny-zongora vételére 800
19. A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére hetedik részlet 1,000
20. A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására
4,000
21. A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására és egyéb átalakitásokra 2,500
22. A magyar nemzeti muzeum levéltári új helyiségeinek és az állattári helyiségeknek butorozására szükséges 6,000 frt 1. részlete
3,000
23. A magyar nemzeti muzeum ásványtára részére beszerzendő új szekrényekre 3,500
24. A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére új szekrényekre 1,000
25. A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 3,000
26. A magyar nemzeti muzeum villámháritóinak megujitására 1,000
27. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére 7-ik részlet 2,000
28. A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjteménye szekrényeire 1,000
29. A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából, képkeretek, kartonok és portefeuillek tömeges beszerzésére 4. részlet
2,000
30. A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására 150,000
31. A zólyomi vár 3,000 frtnyi vételárának 3. részlete 1,000
B) Beruházások kölcsön utján.
32. Az egyetemi épitkezésekre kölcsön útján 1. részlet 1.500,000
33. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére, belső felszerelésére és a szomszéd telek megvételére szükséges 600,000 frtból az 1897. évben beruházandó 5. részlet

150,000
34. A budapesti egyetemi új boncztani intézet épületére szükséges összegből 1897. évben beruházandó
50,000
35. A budapesti egyetemen létesítendő II. szülészeti és nőgyógyászati kórodába szükséges 423,000 forintból 1897. évben beruházandó
180,000
36. A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére szükséges 480,000 frtból az 1897. évben kölcsön utján beszerzendő 5. részlet
40,000
37. A budapesti I. kerületi gymnasium telkére és épületére szükséges összegből 1897. évben beruházandó 2-ik részlet
160,000
38. A budapesti VIII. ker. gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére a város által fizetendő összegen felül szükséges 388,875 frtból a 4-ik és utolsó részlet
40,875
39. A nagyszebeni főgymnasium telkére és épületére szükséges 255,000 frtból 5-ik részlet 75,000
40. A szegzárdi gymnasium épületére szükséges 140,000 frtból a város által fedezendő 90,000 forinton felül kölcsön utján beszerzendő 2. részlet
25,000
41. A budapesti VI. ker. reáliskola telke és épületére 120,000
42. Az egri reáliskola épületének kibővitésére szükséges 80,000 frtból a város által fedezendő összegen felül kölcsön utján
40,000
43. A lőcsei reáliskola épületére a város által fedezendő 50,000 frt és a kölcsön utján beruházandó 80,000 frt, összesen tehát
130,000
44. A dévai főreáliskola és internatus épületének kibővitésére 15,000
45. A nagykállói reáliskola épületének átalakitása és tornacsarnokának épitésére 11,000
46. A szamosujvári főgymnasium épületére és belső felszerelésére 85,000
47. A temesvári állami gymnasium épületére szükséges 200,000 frtból a város által fedezendő 50,000
48. A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére szükséges 120,000 frtból a város által fedezendő 20,000 frtból a város által fedezendő 20,000 forinton felül beruházandó 2. részlet

70,000
49. A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére szükséges 190,000 forintból a város által fedezendő összegen felül
140,000
50. A mezőtúri állami felsőbb leányiskola épületére a város által fedezendő 20,000
51. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesítésére 500,000
52. A szabadkai állami tanitóképző intézet létesítésére és belső felszerelésére a város által fizetendő összegen felül
66,000
53. A breznóbányai elemi és polgári iskola épületének költségeihez a város által fizetendő és 1897. évben beruházandó
40,000
54. A fiumei állami felső kereskedelmi-, elemi és polgári fiúiskola épületére szükséges 300,000 frtból 1. részlet
100,000
55. A m. kir. képzőművészeti akadémia épületére és az Epreskert keritésére 143,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 300,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
A honvédfőparancsnokság elhelyezésére létesitendő épület előállitására szükséges 260,000 frtnyi költség utolsó részlete
60,000
Beruházások összege 19.101,651

C) Rendkivüli közösügyi kiadás

1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.801,084
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lin területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1897. évi rendkivüli szükséglete 3.493,000 forint után
1.096,802
Kiadások főösszege 475.269,870

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve, egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET: Állami adóságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 70,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása: 186,000
Véglefizetések 24,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta jövedelméből 650,000
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az 1870:X. törvénycikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok
220,000
4. 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécsi-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamat- és ércpénz beszerzési költségszükségletéhez
20,390
5. Az 1880: XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
2.437,160
6. Az aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön kamat és tőketörlesztési szükségletének fedezésére 727,560
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 800
III. Fejezet: Belügyministerium:
1. Országos levéltár 6,307
2. A nemzeti szinházi alapok jövedelme 27,300
3. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 86,200
Tébolydai bevételek 184,250
Törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijtéritményei 46,000
4. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 46,681
Fő- és székvárosi állami rendőrség utáni téritmény 865,479
5. Általános közigazgatási bevételek:
„Hivatalos lap” jövedelme 76,600
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 64,600
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 31,000
Különféle bevételek 300
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 34.306,000
2. Házadó 10.960,000
3. Keresetadó 20.720,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 2.962,600
5. Bányaadó 150,000
6. Tőkekamat- és járadék-adó 4.035,400
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 5.760,000
8. Nyereményadó 200,000
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentési dij 1.850,000
11. Általános jövedelmi pótadó 16.200,000
12. Késedelmi kamat 1.206,000
13. Adóbehajtási illetékek 140,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 80,000
Fogyasztási és italadók:
15. Szeszadó 28.500,000
16. Ellenőrzési illetékek 94,000
17. Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 150,000
18. Söradó 2.700,000
19. Czukoradó 5.500,000
20. Ásványolaj adó 4.500,000
21. Húsfogyasztási adó 3,300,000
22. Czukorfogyasztási adó 2,500,000
23. Bor italadó 7,500,000
24. Sör italadó 3,960,000
25. Szesz italmérési adó 11.000,000
26. Italmérési illeték Magyarországban 500,000
27. Italmérési illeték Horvát-Szlavonországokban 100,000
29. Sörfogyasztási adó Horvát-Szlavonországokban 180,000
28. Italmérési adó Horvát-Szlavonországokban 900,000
30. Aranyagiónyeremény 687,000
31. Határvám 454,888
32. Bélyeg 14.237,540
33. Jogilletékek 21.110,000
34. Dijak 567,600
35. Fémjelzés 65,230
36. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországokban 30,000
37. Dohányjövedék:
Vétel 4.303,000
Gyártás 35,000
Eladás 49.230,000
38. Lottójövedék 2.512,000
39. Sójövedék 15.631,815
40. Perköltségek 42,022
41. Állami jószágok 401,103
43. Bányaigazgatóságok 40,853
43. Fémbányászat és opálbánya 2.838,231
44. Fémkohászat 10.096,144
45. Pénzverés és fémbeváltás 6.950,000
47. Zsilvölgyi kőszénbánya 70,000
48. Sótermelés 955,084
49. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,825
50. Bányailletékek 145,000
51. Állami nyomda 824,000
52. Állami épületek 46,298
53. Budapesti állami hidak 215,364
54. Állami ingó vagyon 110,638
55. Különféle bevételek 1.696,099
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium
1. Központi igazgatás 12,900
2. Államépitészeti hivatalok 260,687
3. Közutak 153,407
4. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 86,366
5. Posta, távirda és távbeszélő 18.900,000
6. Magyar kir. postatakarékpénztár 1.034,700
7. Tengeri hajózás 285,765
8. M. k. államvasutak 95.400,000
9. M. k. államvasutak gépgyára 8.125,000
10. Diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár 7.523,000
11. Budapesti kir. zálogházak 230,000
12. Mértékesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok 2,050
13. Statisztikai hivatal 193,000
14. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 201,000
VI. FEJEZET. Földmivelési ministerium:
1. Állami erdők 8,518,684
2. Erdőőri szakiskolák 8,000
3. Országos erdei alap 100,000
4. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok és gödöllői koronauradalom 3.376,121
Ménesek 535,270
Méntelepek 618,330
A lótenyésztési alap jövedelme 14,340
5. Állategészségügy 59,180
6. Gazdasági tanintézetek 260,995
7. Állattenyésztés és tejgazdaság 178,882
8. Országos vízépitészeti és talajjavitási hivatal 10,500
9. Vizi munkálatok 11,000
10. Kulturmérnöki hivatalok 8,000
11. Szőlőszet és borászat 36,590
12. Kincstári birtokok 327,328
13. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltségek 3,000
14. A mező- és közgazdasági különböző ágai 61,936
15. Meteorologiai és földmágnességi központi intézet 500
16. Selyemtenyészetés 2.492,000
17. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 20,000
Alapitványok 1,747
Különféle bevételek 26,162
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 94,653
2. Budapesti kir. egyetem 441,249
3. Kolozsvári egyetem 34,231
4. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnazium és a „b. Eötvös József-collégium”
5,300
5. József műegyetem 26,700
6. Kassa kir. jogakadémia 150
7. Állami gymnasiumok 235,840
8. Állami reáliskolák 244,261
9. Állami felsőbb leányiskolák 133,000
10. Vizsgálati bizottmányok 12,800
11. Elemi népiskolák 71,778
12. Felső nép- és polgári iskolák 61,348
13. Elemi és polgári tanitó-képzők 25,730
14. Elemi és polgári tanitónő-képzők 96,600
15. Kisdedóvónők és menedékház-vezetők képzése 6,800
16. Kisdedóvónő intézetek és menedékházak 600
17. Iparos tanulók iskolái 500
18. Állami felső kereskedelmi iskolák 7,400
19. Keleti kereskedelmi tanfolyam 1,200
20. Bábaképezdék 7,000
21. Siketnémák m. kir. országos nevelő és tanitóképző intézete Váczon 26,131
22. Siketnémák iskolája Budapesten 4,000
23. Vakok országos tanintézete Budapesten 20,800
24. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 2,957
25. A hülyék és gyenge elméjűek országos tanintézete 12,000
26. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 3,100
27. Képzőművészet és művészi ipar 1,260
28. Festészeti és szobrászati mesteriskolák 200
29. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 2,500
30. Iparművészeti iskola 750
31. Országos zeneakadémia 14,020
32. Országos szinművészeti akadémia 2,400
33. Magyar nemzeti muzeum 3,750
34. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok 410
35. Műemlékek feltárása 2,130
36. Ösztöndijak 7,320
37. Állami tanintézetek épitésére fölvett kölcsönök 7,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 8,000
2. Királyi főügyészségek 3,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 34,227
4. Királyi ügyészségek 73,640
5. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtő fogház, közvetitő intézet és állami fogház 193,367
6. Büntetéspénzek országos alapja 481,426
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémiai általános alapjának jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett tápdijakból
222,810
2. Honvéd menházalap jövedelme 1,590
3. Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 19,180
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 12,000
5. Nyugdijak: a közös hadiügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények
87,800
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 800
7. Haszonbérek 3,000
Rendes bevételek összege 465.198,081

B) Átmeneti bevételek

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
Budapest székes főváros hozzájárulása a Szent István-szobor költségeihez 30,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
a) Állami javak eladásából 1.300,000
b) A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.000,000
c) A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 25,000
2. Állami előlegekből 1.690,000
3. A pénzverésből eredő bevétel 976,715
4. A pénzverésnél a valutarendezéssel kapcsolatosan mutatkozó kezelési hiány fedezésére az 1893-1895. években elért bevételi többletnek alapszerüen kezelt maradványaiból
838,334
5. A fernezelyi kohóknál épitendő szállópor-kamrákra, csatornákra és egy központi kéményre tiz év alatt a kohójövedelemből engedélyezett 60,000 frtnak 3. törlesztési részlete
6,000
6. Brassóban a pénzügyi hivatalok elhelyezésére szolgáló épület létesitésére fölveendő kölcsön 200,000
7. A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására a vallás- és közoktatásügyi ministerium beruházásai között fölvett kiadások fedezésére az állam tulajdonában levő regale kártalanitási kötvények eladásából

150,000
III. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” m. kir. tengerhájózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijszabására fizetendő
4,000
2. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos dijszabására fizetendő
4,000
IV. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Az állami szőlőtelepek bevétele szőlővessző és egyéb termények eladásából 16,500
2. A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt s előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg
137,000
3. A mezőhegyesi czukorgyártól a fennálló szerződés értelmében a szerződés tartamáig az ottani élőviz-csatorna fenntartási költségeinek részbeni való fedezésére.
6,000
V. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Az egyetemi épitkezésekre kölcsön utján beszerzendő 1.500,000
2. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére, belső felszerelésére és a szomszéd telek megvételére szükséges 600,000 frtból az 1897. év folyamán kölcsön utján beszerzendő

150,000
3. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda épületére 180,000
4. A budapesti egyetem új boncztani intézetére 1897. évben kölcsön utján beszerzendő 50,000
5. A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére 1897. évben kölcsön utján beszerzendő
40,000
6. A budapesti I. ker. gymnasium telkére és épületére szükséges összegből 1897. évben kölcsön utján beszerzendő
160,000
7. A budapesti VII. ker gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges 388,875 frtból kölcsön utján beszerzendő
40,875
8. A nagyszebeni főgymnasium telkére és épületére szükséges 255,000 frtból kölcsön utján beszerzendő
75,000
9. A szegzárdi gymnasium épületére kölcsön utján beszerzendő 25,000
10. A budapesti VI. ker. reáliskola telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 120,000
11. Az egri reáliskola épületének kibővitésére szükséges 80,000 frtból kölcsön utján beszerzendő
40,000
12. A lőcsei reáliskola épületére a város által fedezendő 50,000 frt és kölcsön utján beszerzendő 80,000 frt, összesen tehát
130,000
13. A dévai főreáliskola és internátus épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 15,000
14. A nagykállói reáliskola épületének átalakitására és tornacsarnok épitésére kölcsön utján beszerzendő
11,000
15. A szamosujvárosi főgymnasium épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 85,000
16. A temesvári állami gymnasium épületére szükséges 200,000 frtból a város által fizetendő 50,000
17. A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 70,000
18. A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére szükséges 190,000 frtból a város által fedezendő összegen felül kölcsön utján beszerzendő
140,000
19. A mezőtúri állami felsőbb leányiskola épületére a város által fizetendő 20,000
20. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500,000
21. A szabadkai állami tanitóképző-intézet épületének létesitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
66,000
22. A breznyóbányai állami polgári iskola épületére a város által fizetendő 40,000
23. A fiumei állami felső kereskedelmi-, elemi- és polgári fiuiskola épületére szükséges 300,000 frtból 1897. évben kölcsön utján beszerzendő
100,000
24. A m. kir. képzőművészeti akadémia épületeire és az Epreskert keritésére 143,000
Átmeneti bevételek összege 10.134,424
Bevételek főösszege 475.332,505

4. § A 2-ik §-ban

megállapitott s összesen 475.269,870 frtot
tevő kiadásokat a 3. §-ban megállapitott s összesen 475.332,505 frtot
tevő jövedelmek és bevételek 62,635 frttal
haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelemadó, a hadmentességi dij, - az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei és az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1897. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordithatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezeti, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVIII. fejezet 3. czimének 1. és 2. rovatai között, ugyanezen fejezet 4. czimének 1-3. rovatai között, a XIX. fejezet 6. czimének 4. és 5 rovatai között, ugyanezen fejezet 10., 11. és 13. czimei között, a XX. fejezet 13. és 14. czimei között, ugyanezen fejezet 22. és 23. czimei között, ugyanezen fejezet 25. és 26. czimei között, végre a XXII. fejezet 6. czimének 1-4. rovatai között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Felhatalmaztatik a kormány, hogy azokra e tisztviselői, altiszti és szolgai állásokra nézve, a melyek a jelen állami költségvetésben a végett rendszeresittettek, hogy az egyes fizetési osztályokba tartozó fizetési fokozatokban ez állások arányosabban osztassanak meg, a fokozatos előléptetéseket az 1897. évi január hó 1-től számitandó hatálylyal foganatosithassa, s a magasabb fizetéseket, az 1893. évi IV. törvénycikk 13. §-ának 1. b) pontjában körülirt időponttól eltérőleg, kivételesen 1897. évi január hó 1-től folyósithassa.

8. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekű vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 300.000 frtnál nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1897. évre hatályon kivül helyeztetik.

9. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal élebe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére