1897. évi XXIII. törvénycikk

a honvéd nevelő- és képző-intézetekről * 

1. § A magyar királyi honvédség tényleges állományu tiszti sarjadékának kiképzésére a következő honvédnevelő- és képző-intézetek rendszeresittetnek:

a) a magyar királyi honvédségi Ludovika-Akadémia három évfolyammal, minden évfolyamban 100 növendékkel;

b) egy magyar királyi honvéd-főreáliskola három évfolyammal, minden évfolyamban 50 növendékkel és

c) két magyar királyi honvéd-hadapród-iskola négy-négy évfolyammal minden évfolyamban 100 növendékkel.

2. § Mindezen honvédnevelő- és képző-intézetekbe a magyar korona országaiban honossággal biró, önként jelentkező oly ifjak vétetnek fel, a kik védköteles korba még nem léptek és a kik a hadi szolgálatot életpályájuknak választják; és pedig felvétetnek:

a) a honvéd-főreáliskola, illetőleg a honvéd-hadapród-iskolák első évfolyamaiba oly ifjak, kik valamely középiskolának (polgári iskolának) négy alsó osztályát kielégitő eredménynyel elvégezték, s a betöltött 14-ik és túl nem haladott 16-ik életévben vannak;

b) a Ludovika-Akadémia első évfolyamába részint oly ifjak, kik valamely teljes középiskola legfelsőbb osztályát kielégitő eredménynyel elvégezték s a betöltött 17-ik és túl nem haladott 20-ik életévben vannak, részint pedig a honvéd-főreáliskolát végzett növendékek.

Üresedés esetében hasonló magasabb követelmények mellett az a) alatt emlitett intézetek magasabb évfolyamaiba is, a közvetlen felvételnek hely adható.

3. § Czéljuknak megfelelően a honvédnevelő- és képző-intézetek a következő különleges rendeltetéssel birnak:

a) a honvéd-főreáliskolában a felvett növendékek a Ludovika-Akadémiába való belépésre készittetnek elő;

b) a honvédségi Ludovika-Akadémiában a polgári életből közvetlenül belépő ifjak, valamint a honvéd-főreáliskolából felvett növendékek katona-állományú tényleges tisztekké képeztetnek ki, végül

c) a honvéd-hadapród-iskolákban a felvett ifjak tényleges honvéd-hadapródokká képeztetnek ki.

4. § A honvédnevelő- és képző-intézetekben tisztekké, illetőleg hadapródokká kiképzettek elvileg a honvédséghez soroztatnak be s ugy védkötelezettségüknek általában, mint a véderőről szóló 1889:VI. törvénycikk 21. §-ában megszabott tényleges szolgálati kötelezettségüknek is, a honvédségnél tesznek eleget.

A honvédnevelő- és képző-intézetekből kilépő tisztek és hadapródok közül azonban azok, kik arra önként jelentkeznek és a közös hadseregben támasztott szolgálati követelményeknek is megfelelnek, a honvédség és a közös hadsereg tiszti állomány-viszonyainak mérvéhez képest, a közös hadseregbe is beoszthatók.

5. § A Ludovika-Akadémiára tett alapitványok kamataiból rendszeresitett alapitványi helyek, a bemutatási jognak teljes épségben tartásával, a magyar királyi honvédségi Ludovika-Akadémia és a magyar királyi honvédfőreáliskola között megosztandók; ezen felosztást, az alapitó okiratok rendelkezéseinek figyelembevétele és az alapitók vagy jogutódaik meghallgatása mellett, a honvédelmi minister eszközli.

Az ezen alapitványi helyeken elhelyezendő növendékeken kivül évenként a Ludovika-Akadémiába 25, a honvéd-főreáliskolába 20 oly ifju is vétetik fel, a ki egészen az állam költségén képeztetik ki, s a kik közé horvát-szlavonországi illetőségü ifjak is aránylagos számban vétetnek fel; a többi helyekre pedig, a rendszeresitett létszám erejéig, egész- és félfizetéses növendékek veendők fel. Ha azonban ezen helyek ilyen növendékekkel bárminő oknál fogva teljesen betölthetők nem lennének, az ily módon be nem tölthető helyek, szintén egészen állami költségen képzendő ifjakkal töltendők be.

6. § A honvédelmi minister felhatalmaztatik, hogy a felállitandó honvédfőreáliskola és a két hadapród-iskola czéljaira szükséges épitkezéseket, a megkivántató telkek megszerzéséből felmerülő kiadások beszámitásával 2,500.000 forint erejéig foganatosithassa és az ebbeli költségeknek legföljebb 60 év alatt leendő törlesztésére első részleteket az évi költségvetésbe beállithassa.

7. § A Ludovika-Akadémia épületének az uj rendeltetéshez képest leendő átalakitására, a berendezés és felszerelés kiegészitésére, továbbá a honvédfőreáliskola és a hadapródiskolák teljes uj berendezésére és felszerelésére szükséges pénzösszeg 420,000 frt erejéig engedélyeztetik és egyidejüleg felhatalmaztatik a honvédelmi minister, hogy az e czélra szükséges összeget a gróf Buttler János-féle Ludovika-Akadémia-alapitvány tőkéjéből a rendelkezésre álló államkötvények értékesitésével, kölcsönképen igénybe vehesse és az annak 4 1/2%-os kamatozás mellett 40 év alatt leendő törlesztésére megkivántató részleteket, a Ludovika-Akadémia czéljaira, az előbbi években felvett kölcsönök után eddig engedélyezett törlesztési részletekkel együtt, az évi költségvetésben előirányozhassa.

8. § A honvédnevelő- és képző-intézetek fentartásából felmerülő rendes kiadások, továbbá a Ludovika-Akadémia általános alapjának tiszta jövedelme, mint fedezet, a honvédelmi minister költségvetésébe veendők fel, a ki a költségvetés előterjesztése alkalmával az intézetek állapotáról a képviselőháznak évenként jelentést tesz.

9. § Az ezen törvény 1. §-ában emlitett nevelő- és képző-intézetek az 1898/99-iki tanévvel lépnek életbe, mely időponttól kezdve a honvédségi Ludovika-Akadémiában most fennálló tisztképző-tanfolyamba ujabb felvételnek helye nincsen; minélfogva ezen tanfolyam az 1900/1-iki tanév végével megszünik, a mikor is a honvédségi Ludovika-Akadémiára vonatkozó régebbi törvénycikkek, ugymint: az 1890:XXIII., továbbá az 1883:XXXIV. és az 1872:XVI. törvénycikk, - kivéve ezen utóbbinak a fölkelési járuléki (concurrentialis) alaptőkéjének a Ludovika-Akadémia alapjához való csatolását kimondó 5. §-át, - hatályon kivül helyeztetnek.

10. § Jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi és a pénzügyminister bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére