1897. évi XXVII. törvénycikk

az árvavölgyi helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában * 

1. § A ministerium a császári királyi szabadalmazott kassa-oderbergi vasut Kralován állomásától Alsó-Kubin érintésével az országhatárig vezetendő árvavölgyi helyi érdekü vasutnak, mint helyi érdekü gőzmozdonyu vasutnak az 1880:XXXI. és az 1888:IV. törvénycikk alapján leendő engedélyezésére, az engedélyokirat kiadására, valamint arra is felhatalmaztatik; hogy a helyi érdekü vasutnak az osztrák területen Neumarkt irányában létesitendő folytatólagos vasutvonalhoz való csatlakozása iránt az osztrák kormánynyal megállapodásokat létesithessen és azokhoz képest az árvavölgyi helyi érdekü vasutnak csatlakozását engedélyezhesse.

2. § Árva vármegye közönségének az 1883:XV. törvénycikk 9. és 13. §-aiban körülirt pótadókivetési joga épségben tartásával, felhatalmaztatik továbbá a ministerium arra is, hogy az 1. §-ban megjelölt vasutvonal megépitésének biztositása érdekében Árva vármegye törvényhatósági bizottságának 1894. évi augusztus hó 7-én tartott rendkivüli közgyülésében hozott azt a határozatát, mely szerint a vármegye az árvavölgyi helyi érdekü vasút segélyezésére megszavazott 166.000, szóval: egyszázhatvanhatezer forintnyi hozzájárulási összeg beszerzése czéljából az 1883:XV. törvénycikk 9. §-ban felsorolt állami adók után, kivéve az 1883:VII. törvénycikk értelmében pénzintézeteknél elhelyezett és az 1875. évi XXII. törvénycikk 6. §-ának a), b) és c) pontjaiban emlitett tőke után járó tőkekamat és járadékadót, legfeljebb 5%-ig terjedő pótadót vet ki, jóváhagyhassa.

3. § Minthogy az árvavölgyi helyi érdekü vasut üzlete az 1888:IV. törvénycikk 6. §-a a) pontjának megfelelően kötendő üzletkezelési szerződés utján a császári királyi szabadalmazott kassa-oderbergi vasut kezelésébe fog átadatni; felhatalmaztatik a kormány, hogy a császári királyi szabadalmazott kassa-oderbergi vasuttársaságnak engedélyt adjon arra, hogy az árvavölgyi helyi érdekű vasut szerződésszerü kezelésében felmerülő bevételeket és kiadásokat üzleti számlájába felvehesse.

4. § A kereskedelemügyi magyar királyi minister az 1. §-ban emlitett vasutvonal engedélyezésének megtörténtéről az 1880:XXXI. törvénycikk 1. §-a értelmében az országgyülésnek jelentést teend.

5. § Jelen törvény az országos törvénytárban való megjelenése napján lép hatályba és végrehajtásával a kereskedelemügyi, belügyi és pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére