1898. évi IV. törvénycikk

a község- és egyéb helynevekről * 

1. § Minden községnek csak egy hivatalos neve lehet.

2. § Többféle elnevezéssel biró községek hivatalos nevének kijelölése, azonos elnevezésü községeknek előnévvel vagy uj névvel ellátása, ujonnan alakuló községek elnevezése és a községek nevének megváltoztatása, nemkülönben a hivatalos községnevek helyes irásának megállapitása a m. kir. belügyminister hatáskörébe tartozik.

A belügyminister e jogát, az illető községek és a törvényhatósági közgyülés meghallgatásával, a jelen törvény 1. §-a, valamint az általános országos érdekek által megszabott korlátok között, az érdekelt községek óhajának lehető figyelembevételével gyakorolja.

3. § A községek külterületén fekvő telepek, puszták, havasok, továbbá egyéb jelentékenyebb lakott helyek, a mennyiben külön elnevezéssel még nem birnának, ilyennel ellátandók.

Az elnevezése felett, a tulajdonos vagy a tulajdonosok egyenes állami adó alapján számitott többségének megállapodása alapján, a községi törvény szerint illetékes község képviselőtestülete határoz; mely határozat jóváhagyás végett első sorban a törvényhatósági közgyüléshez, végleges döntés végett pedig a belügyministerhez terjesztendő fel.

4. § A község- és egyéb helyneveknek, valamint az azokban beálló változásoknak nyilvántartása czéljából a m. kir. központi statisztikai hivatal állandó országos törzskönyvet vezet, a mely egy e végből alakitandó «Országos községi törzskönyv-bizottság» szakszerü támogatása, felügyelete és ellenőrzése alatt áll.

E bizottság feladata továbbá javaslatot tenni:

a) a hivatalos helynevek helyes irására;

b) a többnevü községek részére a hivatalos név kijelölésére;

c) a többszörösen előforduló község- és egyéb helynevek kiküszöbölésére;

d) ujonnan alakuló községek elnevezésére is, végül

e) mindazon intézkedésekre nézve, melyek a végből szükségesek, hogy a közhitelességgel megállapitott község- és egyéb helynevek ne csak a hivatalos használatban, hanem a társadalmi érintkezésekben is mentől általánosabban elterjedjenek s mindinkább kizárólagossá váljanak.

Az országos községi törzskönyv-bizottság elnöke a m. kir. központi statisztikai hivatal igazgatója, helyettes elnöke e hivatal aligazgatója.

A bizottság szervezetét és ügyviteli szabályzatát a belügyminister a ministertanács hozzájárulásával rendeletileg állapitja meg.

5. § Állami, törvényhatósági és községi, valamint egyéb hivatalos iratokban, községi pecséteken, bélyegzőkön és jelzőtáblákon, továbbá az állam, a törvényhatóságok és községek közvetlen rendelkezése alatt álló intézetek és üzemek ügykezelésében, a nyilvánossági joggal biró iskolákban használt tankönyvekben és térképeken, ugyszintén ezeknek az iskoláknak nyilvánosság elé kerülő nyomtatványain, valamint pecsétjein és bélyegzőin, végül a közjegyzői iratokban - tekintet nélkül arra, hogy a felsorolt iratok, tankönyvek, nyomtatványok, pecsétek, bélyegzők stb. az állam hivatalos nyelvén vagy más nyelven vannak-e szerkesztve, - kizárólag a község hivatalos neve használandó azon irásmód szerint, a mint az az országos községi törzskönyvben vezettetik.

A nyilvánossági joggal biró iskolákban használt tankönyvekben és ezen iskoláknak a nyilvánosság elé kerülő nyomtatványain a hivatalos név mellett az ettől eltérő történeti vagy közhasználatu elnevezések magyarázólag való feltüntetése nem esik a szakasz rendelkezése alá.

Törvényszéki czégbejegyzések szövegében, kormányhatósági jóváhagyást vagy láttamozást igénylő okmányokban és egyéb iratokban, valamint a közhitelességgel és hivatalos jelleggel biró minden más viszonylatban is kötelező ugyan a községek hivatalos nevének használata, de e mellett az ettől eltérő elnevezés zárójelben feltüntetendő.

6. § Jelen törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére
//