1898. évi VI. törvénycikk

az 1898. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1898. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Négyszáznegyvenkilencz millió tizenkilenczezer kétszázhuszonnyolcz o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Tizennégy millió ötszázharminczhatezer háromszázhetvennyolcz o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Harminczöt millió egyszázhetvenezer kilenczszázhatvannégy o. é. forintban;

állapittatnak és ajánlatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 76,864
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 67,670
2. A képviselőház kiadásai 1.678,236
3. A magyar delegatió kiadásai 6,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1898. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető rész
27.882,870
V. FEJEZET. Az 18949. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
25,460
VI. FEJEZET. Nyugdijak
1. Országgyülés:
a) főrendiház 2,812
b) képviselőház 18,029
2. Állami számvevőszék 53,781
3. Ministerelnökség 24,179
4. Ő cs. és ap. kir Felsége személye körüli ministerium 22,813
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,299
6. Belügyministerium 808,000
7. Pénzügyministerium 2.790,000
8. Kereskedelemügyi ministerium 1.073,000
9. Földmivelésügyi ministerium 631,944
10. Valléás- és közoktatásügyi ministerium 484,000
11. Igazságügyi ministerium 1.887,000
12. Honvédelmi ministerium 888,600
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék folyó pénzértékben 17.384,839
Évi járulék ezüstben 11.776,000
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1.000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok 7.759,922
Járadékok 109,549
Tőketörlesztés 752,600
Kárpótlások 100,000
Póttized kárpótlások 1.500,000
Kezelési költségek 20,680
3. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlás: tőkében 20,000
kamatban 22,000
Kezelési költségek 10,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlás: tőkében 42,000
kamatban 750
Kezelési költségek 2,250
5. Italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira és törlesztésére az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10.148,296
Tőketörlesztés 678,300
Kezelési költségek 6,700
6. Az 1888:XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9.575,276
Tőketörlesztés 529,550
Kezelési költségek 14,223
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5.283,338
Tőketörlesztés 295,000
Kezelési költségek 8,150
8. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1.224,000
Jutalékátalány a „Wiener Bankverein”-nak 40,000
Kezelési, sorsolási és postaköltségek 1,000
9. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 32.463,200
Kezelési költségek 91,720
10. Az 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar koronajáradék-kölcsön
Kamatok 21.240,000
Kezelési költségek 23,500
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön
Évi járulék 2.412,360
Kezelési költségek 5,200
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Kamatok 671,940
Tőketörlesztés 54,000
Beszerzési költségek 6,050
Kezelési költségek 1,650
13. Az 1897:XXX. tc. alapján magyar államvasuti beruházási czélokra kibocsátott, illetőleg kibocsátandó 3 1/2%-os koronajáradék-kölcsön:
A kibocsátott, illetőleg kibocsátandó 3 1/2%-os koronajáradék-kölcsön kamataira és kezelési költségeire
2.200,000
14. Függő adósság:
A közös függő adósság kezelési költségeiből Magyarországot terhelő 30% 55,050
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék
1.513,705
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön:
Kamatok 564,683
Tőketörlesztés 39,627
Kezelési költségek 1,170
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön:
Kamatok 594,966
Törlesztés 224,035
Kezelési költségek 280
3. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 36. és 37. részlete
285,600
4. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 358,730
I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 26,603
II. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 126,635
II. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 23,877
III. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 85,500
III. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 7,280
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésére
177,418
Kezelési költségek 1,800
5. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság:
Kamatok 365,364
Tőketörlesztése 36,600
Kezelési költségek 1,410
6. Az 1890:XXXI. törvénycikk alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Beruházási kölcsön 481,564
Kezelési költségek 900
7. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr.-magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 9.598,500
6.5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 2% felpénztöbblet 130,000
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka
250,000
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 288,745
IX. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 438,508
X. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 8.307,881
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 139,843
Dologi kiadások 10,500
XII. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 243,118
Dologi kiadások 21,000
XIII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerlenökség költségei:
Személyi járandóságok 123,640
Dologi kiadások 92,500
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 31,150
Dologi kiadások 10,000
3. Rendelkezési alap 200,000
XIV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 58,378
Dologi kiadások 16,100
XV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 36,430
Dologi kiadások 7,478
XVI. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap magyar királyi igazgatósága:
Személyi járandóságok 416,663
Dologi kiadások 47,500
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 38,541
Dologi kiadások 4,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 5.651,668
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, valamint a főispán titkárok fizetései és lakpénzei 370,741
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 971,421
Dologi kiadások 111,600
6. Szinművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 215,000
A magy. kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére 19,750
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53,000
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére 38,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 14,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezésére 20,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27,300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 26,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Országos közegészségügyi tanács 8,000
Bacteriologiai és egészségtani intézet 4,100
Betegápolási költségek 867,961
Himlőoltási költségek 78,900
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 15,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 60,000
Diphteria elleni gyógyszerum-termelő intézet 10,140
Elmegyógyintézeti kiadások 670,655
Vegyes és előre nem látható közegészségügyi kiadások 2,000
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 51,000
8. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete
5.087,229
Fő- és székesvárosi államrendőrség szükséglete 1.758,243
Toloncz-kiadások: a) vidéki 41,000
b) fővárosi 50,758
Életmentési dijak 800
Hulla kifogásokért vagy egyébként talált hullák feljelentéseért járó jutalomdij 1,000
9. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt.-Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapítványa folytán kijáró 2,000 mázsa só ára fejében
2,901
Zárdák segélyezése a betegek ápolásáért 4,168
A budapesti gyermekkórház-egyesület segélyezésére 6,500
A budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tűzoltó-szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségeinek fedezésére 2,000
A budapesti első gyermekmenhely-egylet segélyezésére 3,000
A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyezésére 6,000
A fehérkereszt-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti szünidei gyermektelep-egyesület segélyezésére 1,000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 1,000
„Testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolitó országos egyesület Budapesten” segélyezésére
2,000
A gyógyult elmebetegek segélyező-egyesület segélyezésére 1,000
10. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 8,800
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 41,108
Távirati kiadások 25,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,660
Előre nem látható költségek 6,000
Karhatalmi költségek 5,000
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre
16,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 9,500
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire
10,300
XVII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 844,370
Dologi kiadások 181,800
2. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 2.621,196
Dologi kiadások 528,323
3. Kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 180,031
Dologi kiadások 42,613
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 136,273
Dologi kiadások 11,000
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1.790,076
Dologi kiadások 208,970
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2.392,271
Dologi kiadások 766,168
7. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 109,638
Dologi kiadások 4,440
8. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 66,232
Dologi kiadások 7,678
9. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban 6,161
10. Országos katasteri felmérés:
Személyi járandóságok 509,322
Dologi kiadások 128,478
11. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 100,312
Dologi kiadások 50,130
12. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 661,000
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó
851,387
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat- és kezelési szükséglete 361,929
13. Fogyasztási és italadók:
Beszedési költségek 1.298,803
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1.400,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 2.300,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1888:XXXV. törvénycikk 69. §-a alapján megillető részesedési jutalék
1.250,000
A volt határőrvidéki községeket az 1888:XXXV. tc. 69. §-a értelmében megillető kamatjárandóság
95,651
Horvát-Szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék kamataira és törlesztésére az 1888:XXXV. tc. alapján
791,526
14. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 314,308
Dologi kiadások 105,537
15. Bélyeg:
Személyi járandóságok 10,323
Dologi kiadások 410,977
16. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 43,000
17. Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai 18,013
18. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországokban 72,550
19. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 126,117
Vétel 17.275,465
Gyártás 5.869,601
Eladás 1.157,381
20. Lottójövedék 32,340
21. Sójövedék 2.518,734
22. Perköltségek 35,532
23. Állami jószágigazgatóság:
Személyi járandóságok 44,778
Dologi kiadások 11,120
24. Állami jószágok 122,447
25. Bányaigazgatóságok 186,723
26. Fém- és opálbányászat 2.947,095
27. Fémkohászat 3.931,472
28. Pénzverés és fémbeváltás 10.319,538
29. Vasművek:
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége 21,688
Vasgyárak 6.772,105
30. Zsilvölgyi kőszénbánya 17,193
31. Sótermelés 982,121
32. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 76,314
33. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 77,620
Dologi kiadások 17,379
34. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 263,993
Dologi és üzleti kiadások 395,707
35. Állami épületek 99.670
36. Budapesti állami hidak 206,100
37. Különféle kiadások 541,663
XVIII. FEJEZET. Kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 516,586
Dologi kiadások 148,536
Tisztképző tanfolyamok 9,000
Vasuti kormánybiztosok 6,500
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra 4,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 675,080
Dologi kiadások 158,630
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 3.295,300
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére
500,000
Törzskönyvke, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 20,000
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 304,377
Dologi kiadások 197,562
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélokra 70,371
Kereskedelmi oktatási ösztöndijak 220
5. Ipari és kereskedelmi czélok 512,237
6. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 7.806,800
Dologi kiadások 7.495,000
7. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 263,914
Dologi kiadások 101,850
Üzleti kiadások 537,834
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
Nyugdijak 3,900
Az 1885:IX. törvénycikk 7. és 8., illetőleg az 1889:XXXIV. törvénycikk 5. §-ai értelmében a takarékalap növelésére
259,502
8. Tengeri hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járnadóságok 119,996
Dologi kiadások 125,400
Szakoktatás:
Személyi járnadóságok 21,500
Dologi kiadások 18,750
9. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 26.223,565
Dologi kiadások 3.368.215
Rendes fentartási és üzemi kiadások 26.988,100
Átalakitási munkák 2.892,500
Rendkivüli kiadások 713,500
10. Magy. kir. államvasutak gépgyára:
Személyi járandóságok 297,160
Dologi kiadások 70,700
Üzemi és fentartási kiadások 6.428,970
11. Diósgyőri magy. kir. vas- és aczélgyár:
Személyi járandóságok 362,800
Dologi kiadások 142,100
Üzemi és fentartási költségek 5.891,855
12. Budapesti kir. zálogházak 230,000
13. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok
Személyi járandóságok 14,340
Dologi kiadások 28,060
14. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 104,055
Dologi kiadások 171,440
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 81,295
Dologi kiadások 72,600
XIX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 365,029
Dologi kiadások 173,592
2. Állami erdők 5.367,527
3. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 145,911
Dologi kiadások 9,000
4. Erdőőri szakiskolák 52,130
5. Országos erdei alap 100,000
6. Állami segély kopár területek befásitására 50,000
7. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 54,973
Méneskari hadapródiskola 6,000
Ménesbirtok-gazdaságok és gödöllői koronauradalom 2.776,200
Ménesek 1.181,273
Méntelepek 1.454,123
Lóversenyek és a vidéki versenyek segélyezésére 30,000
Lótenyésztési jutalmakra, csikó-legelők létesitésére és fentartására s a lóértékesités előmozditására
40,000
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére 14,340
8. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 148,236
Dologi kiadások 179,520
9. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 1.047,003
10. Állattenyésztés havasi- és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 47,800
Dologi kiadások 592,831
11. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 155,120
12. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 296,630
13. Vizi munkálatok 398,640
14. Kulturmérnöki hivatalok 282,135
15. Halászat:
Személyi járandóságok 8,780
Dologi kiadások 19,000
16. Szőlőszet és borászat:
Személyi járandóságok 69,140
Dologi kiadások 113,403
17. Kincstári birtokok 200,144
18. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek 6,000
19. Gazdasági műszaki hivatal:
Személyi járandóságok 17,150
Dologi kiadások 15,300
20. A mező- és közgazdaság különböző ágai 464,311
21. Mezőgazdasági statisztika és káros rovarok elleni intézkedések 59,727
22. Mezőgazd. munkás- és cselédügyek 155,000
23. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 26,365
Dologi kiadások 20,040
24. Selyemtenyésztés emelésére 2.269,000
25. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 36,011
Dologi kiadások 32,080
XX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 317,948
Dologi kiadások 63,700
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 10,100
Dologi kidások 3,800
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 612,097
Dologi kiadások 312,600
4. Kolozsvári egyetem:
Személyi járnadóságok 260,903
Dologi kiadások 120,861
5. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a „báró Eötvös József-collegium”:
Személyi járandóságok 58,535
Dologi kiadások 26,920
6. Kolozsvári középiskolai tanárképző-intézet:
Személyi járnadóságok 17,374
Dologi kiadások 2,108
7. Kolozsvári ev. ref. középiskolai tanárképző segélyezése 6,000
8. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 239,179
Dologi kiadások 68,500
9. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok 27,047
Dologi kiadások 2,424
10. Érdemes egyetemi magántanárok jutalmazására 6,000
11. Utazási ösztöndijak felsőbb iskolai tanárjelöltek számára 10,000
12. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 66,619
Dologi kiadások 13,000
13. Állami gymnasiumok:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 744,685
14. Állami reáliskolák:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 817,178
15. Felekezeti, törvényhatósági, és községi középiskolák segélyezésére 500,366
16. A középiskolai internatusok, alumneumok, és convictusok segélyezésére 14,400
17. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 216,107
Dologi kiadások 168,500
18. Vizsgálati bizottmányok 18,400
19. Utazási ösztöndijak középiskolai tanárjelöltek számára 6,000
20. A debreczeni ev. ref. collegium részére az Apaffy-alapítvány kárpótlásául 4,000
21. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 242,398
Dologi kiadások 49,000
22. Elemi népiskolák 2.453,046
23. Felső nép- és polgári iskolák 980,315
24. Népnevelési intézetek közös szükséglete 419,060
25. Elemi és polgári tanitó-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 512,853
26. Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 345,801
27. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészitésére 4,000
28. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése:
Személyi járandóságok 20,900
Dologi kiadások 45,500
29. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 256,101
30. Testi nevelés 11,500
31. Gazdasági ismétlő iskolák segélyezése 16,000
32. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház:
Személyi járandóságok 3,043
Dologi kiadások 13,000
33. Iparos tanulók iskolái 95,100
34. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 105,000
Dologi kiadások 6,900
35. Keleti kereskedelmi tanfolyam:
Személyi járandóságok 14,200
Dologi kiadások 2,000
36. Kereskedelmi iskolák segélyezésére 33,000
37. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 30,110
Dologi kiadások 39,800
38. Siketnémák m. kir. országos nevelő és tanitóképző intézete Váczon:
Személyi járandóságok 26,895
Dologi kiadások 28,750
39. Siketnémák Budapest székes-főváros hozzájárulásával fentartott állami iskolája Budapesten:
Személyi járandóságok 5,280
Dologi kiadások 2,990
40. Vakok orsz. tanintézete Budapesten:
Személyi járandóságok 25,496
Dologi kiadások 27,700
41. A vakok orsz. tanintézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme
2,967
42. A képezhető hülyék és gyenge elméjüek budapesti orsz. m. kir. nevelő- és tanintézete:
Személyi járandóságok 9,378
Dologi kiadások 16,150
43. Emberbaráti tanintézetek segélyezése 25,735
44. Képzőművészet és művészeti ipar 50,760
45. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok 17,856
Dologi kiadások 11,640
46. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 50,750
Dologi kiadások 19,750
47. M. kir. női festősikola:
Személyi járandóságok 3,720
Dologi kiadások 2,700
48. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 39,255
Dologi kiadások 12,600
49. Zeneművészet fejlesztése 9,500
50. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok 51,530
Dologi kiadások 14,250
51. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok 11,610
Dologi kiadások 3,863
52. Országos muzeum és könyvtárbizottság muzeumok és könyvtárak felügyelősége 15,000
53. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok 93,088
Dologi kiadások 91,902
54. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok 12,360
Dologi kiadások 38,200
55. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok 13,760
Dologi kiadások 16,100
56. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok 7,540
Dologi kiadások 3,710
57. Műemlékek fentartása 26,700
58. A magyar tudományos akadémia segélyezése 42,000
59. A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulat segélye 6,000
60. A nápolyi „Stazione Zoologicá”-nak segélyezésére 2,252
61. Tudományos, irodalmi vagy művészi pályán működő segélyre szorult egyének vagy ilyenek családjainak istápolására
10,000
62. Közegészségtani előadások díjazására a jogakadémiákon 600
63. A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fentartási költségeihez 1,800
64. Ösztöndíjak 48,498
65. Egyházak segélyezésére 659,172
66. Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztésére 1.129,931
XXI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 237,773
Dologi kiadások 71,106
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 509,245
Dologi kiadások 141,436
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 25,550
4. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1.147,478
Dologi kiadások 101,000
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 73,090
Dologi kiadások 10,880
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 7.900,828
Dologi kiadások 1.981,784
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.183,105
Dologi kiadások 1.479,280
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtő fogház, közvetitő intézet és államfogház:
Személyi járandóságok 421,236
Dologi kiadások 713,977
9. Büntetéspénzek országos alapja 481,426
10. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 7,322
Dologi kiadások 340
11. Az 1889:XLV. törvénycikk alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése
43,800
12. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 7,050
Dologi kiadások 1,650
XXII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 250,925
Dologi kiadások 93,689
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 72,816
Központi fegyvertár és lőszer-bizottság 46,127
Honvédségi képző- és nevelőintézetek átalánykéép 772,453
Honvéd-menház 37,642
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 25,000
4. Honvéd főparancsnokság 70,473
5. Kerületi parancsnokságok 394,753
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 5.735,737
Elhelyezés 2.239,798
Élelmezés 2.461,951
Lóeleség 852,966
Ruházat és felszerelés 1.188,765
Betegápolási költségek 171,291
Töltények beszerzése 615,308
Pótlovazás 674,018
7. Csendőrségi költségek 28,889
8. Honvéd hadbiróság 81,177
9. Honvéd hadbiztosság 130,333
10. Honvéd-számvevőség 142,574
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 77,450
Rendes kiadások összege 449.019,228

B) Rendkivüli kiadások

I. Átmeneti kiadások

frt
I. FEJEZET. Az 1898. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5.255,703
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1898. évi rendkivüli szükséglete 3.489,000 forint után
1.095,546
II. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
1. A m. kir. közigazgatási biróság helyiségeinek bebutorozására és felszerelésére 3,000
2. Rendeletek tárának folytatólagos beszerzésére 4,000
III. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökségi épület fentartási és javitási költségeire 5,000
2. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára 30,000
3. Milleniumi műemlékek:
Szent István lovas szobrának felállitására és e szobor körüli tér rendezésére 84,000
4. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 400,000
5. A fiumei kormányzói palota berendezésére 25,000
IV. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására II. részlet 20,000
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A polgárositott magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 34,680
Dologi kiadások 1,100
2. A m. kir. csendőrség állományának, és alosztályainak tervezett szaporitásából, valamint a tárkarabélyok és háti bőröndök folytatólagos beszerzéséből ugyszintén az új csendőrségi utasitások kidolgoztatása és kinyomatásából egyszersmindenkorra felmerülő költségekre

97,277
3. Országos határrendezési és határkiigazitási költség 6,000
4. Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 10,000
5. A magyar-román határrendezésből kifolyó háromszögelési munkálatok keresztülvitele alkalmával felmerülő költség
10,000
6. Torontál vármegyei jegyzői szaktanfolyam segélyezésére 1,000
7. A dr. Korányi Frigyes főrendiházi tag által társadalmi uton felállitani tervezett tuberkulotikus sanatorium létesitési költségeire hozzájárulás
10,000
8. A tuberkulozis elleni védekezésnek, a kormánytevékenység keretében való népszerű ismertetése folytán felmerülő szerkesztői dijakra és kiadási költségekre
2,000
9. A congrua vegyesbizottságokban járásuk területén kivül működő főszolgabirák napidíjaira és utiköltségeire
10,000
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
2. Az állami javaknál a telepitvényes ügyek lebonyolitására, és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire
5,000
3. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 2,600
4. Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6.764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztésére
475,000
5. Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére; még pedig:
4 1/2%-os: 1884. évi kölcsön 47,080
1885. évi kölcsön 46,233
1886. évi kölcsön 16,847
4%-os: 1886. évi kölcsön 4,990
1887. évi kölcsön 19,645
1889. évi kölcsön 550
esetleges rendkivüli tőketörlesztésekre 204,655
6. A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 19,800
7. Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adhato kölcsönökre
100,000
8. Fémbeszerzésekre 1,724,000
9. Egyes állomáshelyeknek a mostaninál magasabb lakbérosztályzatba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakpénztöbbletekre
16,000
10. A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére
75,000
11. Petroleum mély furásokra előlegképen 50,000
12. A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen viszafizetendő előleg
115,000
VII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 570,000
2. Egyéb tengeri hajózási vállalatok szerződésszerü segélyezésésre és felügyelésére 325,000
3. Az 1893:XXII. tc. alapján a tengeri szabadhajózás segélyezésére 80,000
4. Az 1895:XXXIV. törvénycikk alapján a tengeri hajók épitésének segélyezésére 10,000
5. Az „Adria” magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
6. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján
400,000
7. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
8. A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 6,000
9. A budapesti m. kir. állami távbeszélő-hálózat bérletének megváltásáért járó 2-ik évjáradék 413,500
VIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Az állat-kiállitás területének fentartási és gondozási költségeire 8,000
2. Állami lótenyészintézeteknél 25,800
3. Gazdasági szakoktatás körében 50,631
4. Vizügyi szolgálat körében 227,000
5. Phylloxera rovar ellen való védekezés czéljaira 239,800
6. A phylloxera által elpusztitott szőlők felujitásának előmozditásáról szóló 1896:V. tc. végrehajtására
200,000
7. A kincstári birtokokon folyamatban levő és folyamatba teendő telepitési műveletek fejlesztése és előkészitése czéljából helyszini szemlék, felmérések, egyéb munkálatok s a telepités érdekében foganatositandó másszerű intézkedések, a régibb telepitvények rendezése, egyházi és iskolai épületekkel való ellátása


50,000
8. A kincstári és magán-gyógyfürdők emelése érdekében teendő intézkedésekre 10,000
9. Gazdasági ismeretek terjesztése 25,450
10. Meteorologiai intézetnél 4,100
11. Uj vinczellériskolák felszerelésére, ügyviteli s egyéb kiadásaira 5,000
12. Az ornithologiai központi intézet költségeire, nevezetesen: Magyarország hasznos és káros madarairól irandó ornithologiai mű szerkesztési és kiadási költségeire
27,600
13. A sertésvész elleni védekezés költségeire: a védőltásokhoz szükséges vérsavó termelőtelepek összes személyi és dologi kiadásaira, esetleg az ezen telepek részére szükséges telkek vásárlására és épitkezésekre

30,000
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A ministerium butorzatának helyreállitására és megujitására 3,000
2. A közoktatási kormánynak és a főiskoláknak a külföld nevezetesebb tudományos mozgalmaiban való képviseletére
2,000
3. A budapesti kir. tudomány-egyetemi kör segélyezésére 1,500
4. A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 2,000
5. A műegyetemen tartandó párhuzamos előadásokra 15,000
6. A műegyetemi olvasókör segélyezésére 1,000
7. A műegyetem czéljaira bérelt helyiségekért 30,600
8. A Röntgen-sugarakkal eszközlendő tudományos kisérletekre 1,000
9. A kolozsvári egyetemen eszközölt lebontások folytán szükséges bérlet költségeire 4,000
10. Felekezeti-, törvényhatósági-, valamint községi középiskoláknál befektetésekre 53,500
11. A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire (nyelvészeti) 1,000
12. A „Szabad Lyceum” segélyezésére 500
13. Természetrajzi képekre 2,000
14. Magyar fali és kézi térképek készitésének segélyezésére 3,000
15. Leánygymnasiumi magántanfolyamok segélyezésére 1,000
16. A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 4,000
17. A háromszékmegyei „Erzsébet” árvaleány nevelőintézet épületének kibővitésére és helyreállitására
4,000
18. A lévai tanitóképző épületén szükséges helyreállitásokra 653
19. A kolozsvári állami tanitó-képző intézet ideiglenes internatusának költségeire szükséges 13,766 frt második ás utolsó részlete
6.883
20. A magyar nemzeti muzeum épületének tatarozási költségeire 8-ik részlet 5,000
21. A magyar nemzeti muzeum levéltári osztályának kiegészitésére 4. részlet 20,000
22. A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fenmaradt képanyagának helyreállitására 5-ik részlet
1,700
23. Magyarország néprajzi leirásának költségeire 14. évi átalány 6,000
24. A magyar földrajzi társaságnak a Balaton tudományos monografiájának kiadására segélyül 3,000
25. A magyar tudományos haladásnak külföldi ismertetésére 5,000
26. Egy classika-philologiai realis encyclopédia szerkesztői és irói költségeire 5-ik részlet 500
27. A Kisfaludy-társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 1,500
28. Középiskolai műszavak szótárára egyelőre 500
29. Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre
6,000
30. Nemzetiségi tankönyvekre 2,000
31. Magyarország etnikai és nyelvterületi viszonyairól irandó mű nyomdai és szerzői költségeire szükséges 18,500 frt 1-ső részlete
2,000
32. Az ág. hitv. és evang. ref. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 150,000
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás: felszerelésekre 2,000
2. A konstantinápolyi consuli főtörvényszék berendezéséhez szükséges 3,000 arany forintnak Magyarországot terhelő 1/2 része, vagyis 1,500 forint és 19% aranyárkelet különbözet: 285 frt, összesen:

1,785
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A 10 népfölkelési huszárosztály számára 1-1 pótcsapat (félszázad erővel) rendszeresitendő, tehát a ruházat, felszerelés és fegyverzet beszerzésére 140,000 frt hat évre felosztva, az ötödik részlet

23,400
2. A honvédség részére szükséges füstnélküli lőszer beszerzésére 2.097,240 frt öt évre felosztva, a negyedik részlet
393,470
3. 23 népfölkelési zászlóaljnak ismétlőfegyverrel történő ellátása folytán szükséges ruházat, felszerelés és töltényekre, a kiszállitási költségekkel együtt 1.276,970 frt négy évre felosztva, az utolsó részlet

360,000
4. Sátrak beszerzésére szállitási költségekkel és időközi kamatokkal 800,440 forint öt évre felosztva, a negyedik részlet
128,800
5. A honvéd gyalog-századok hadi állományának 27 fővel történt szaporitása folytán a hadi kellálladék kiegészitésére megkivántató ruházat és felszerelés beszerzésére a szállitási költséggel együtt szükséges 282,500 frtból, mint második részlet

98,000
6. A honvéd csapatok részére mozgositás esetén szükséges 130 darab kerékpár beszerzésére, a szállitási és kisebb javitási költségekkel együtt megkivántató 32,500 frt négy évre felosztva, mint első részlet

7,000
7. A Budapesten felállitandó honvéd kórház első berendezésének és teljes felszerelésének költségeire szükséges 50,000 frt két évre felosztva, mint első részlet
14,500
8. A Ludovika-akadémia épületének átalakitására, a berendezés és felszerelés kiegészitésére, továbbá a főreáliskola és a két hadapródiskola összes berendezési és felszerelési költségeire kölcsön utján fedezendő

420,000
Átmeneti kiadások összege 14.536,378

II. Beruházások

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884. évi XIX. törvénycikk alapján 850,000
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. A pozsonyi orsz. kórház telkének, valamint az ezen kórház felépitése előtt a telken fennállott épületeknek megváltására fizetendő tizedik részlet s a még fenmaradó tartozás 5%-os kamatja fejében

5,250
2. A belügyministerium hivatalos helyiségeinek új butorzattal való fokozatos felszerelésére 2,000
3. A Nagy-Kállóban létesitett országos tébolyda épületének vételárára és átalakitási költségeire, valamint felszerelésére a közigazgatási fog- és tolonczházi alapból felvett 115,000 frt tőke és 4%-os kamatja törlesztésének IV. részlete

10,000
4. A lipótmezei országos tébolydában létesitendő fürdők és sütőkemenczék költségeire a közigazgatási fog- és tolonczházi alapból felvett 60,000 frt tőke és 4%-os kamatja törlesztésének III. részlete

4,387
5. A belügyministerium ablakainak redőnyökkel való ellátásából felmerülő 10,000 frt költségek II. részlete
5,000
6. A Hermina- és Hungária-út sarkán épitett rendőrségi laktanya czéljaira megveendő 200 négyszögölnyi területü telek vételárának fedezésére
5,600
7. A Hermina- és Hungária-út sarkán épitett rendőrségi laktanya-istálló tetőszerkezetének kiépitésére és egyéb pót-épitkezési költségek fedezésére
2,878
8. A nagyszebeni m. kir. elmegyógyintézetnél épitendő urilak és sinylők háza épitési és berendezési költségeire szükséges 50,000 forint I.-ső részlet
25,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Épitkezésekre a dohányjövedéknél 226,000
2. Épitkezésekre az állami jószágoknál 212,500
3. Beruházások a bányászat és kohászatnál:
A körmöczbányai „Nándor”-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 65,000
A kapnikbányai bányák és zúzóműveknél ujabb berendezésekre 10,000
A „Finsterort”-táró és „Brenner”-táró társulati bányák vételárának III. törlesztési részlete 10,000
A vörösvágási opálbányán aknaház épitésére és szállitógép felállitására 5,000
A kereszthegyi bányamű zúzójának folytatólagos átalakitására 15,000
Az oláh-láposbányai zúzóművek átalakitására 10,000
A ferenczelyi kohónál érczbeváltó tér épitésére 20,000
A veres-pataki bányaiskola területének bekeritésére 1,600
A selmeczi bányászati akadémia uj épületére II. részlet 50,000
Beruházások a vasműveknél:
a) A vasművasutak épitésére felvett kölcsönök törlesztési részlete 127,400
b) A tiszolcz-vashegyi kötélpálya 300,000 frtra előirányzott épitési költségeinek I. részlete 100,000
c) A vasműveknél eszközlendő egyéb beruházásokra 117,200
4. Pénzügyi hivatalok elhelyezésére szükséges épületek létesitésére 295,000
5. A felső-törcsvári mellékvámhivatalnak és pénzügyőri szakasznak az ország határára leendő kihelyezése czéljából létesitendő épületekre
30,500
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
Uj állami közutak és hidak épitése.
a) Magyarországban:
1. A Barcs és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési költsége 22,450
2. Pozsonynál a Dunán épitett vasfelszerkezetű állandó hidra X. részlet, nemkülönben az 1890:XXXIII. tc. értelmében a pozsony-szombathelyi vasut részére 8 éven át adandó 22,000 forintnyi nyolczadik évi járadékra

200,000
3. Komáromnál a Dunán létesitett vasfelszerkezetű állandó hidra VIII. részlet 153,300
4. Az Esztergom és Párkány közt épitendő dunai vashidra VI. részlet 185,500
5. A duna-tisza-körösközi alföldi transversalis állami közut kiépitésére V. részlet 160,000
6. Trencsén vármegyében a diószeg-jablunkai állami közuton Trencsén város mellett levő vámos Vághid helyett épitendő vasfelszerkezetű hid épitésére és felügyeletére IV. részlet
71,500
7. Esztergomi primatialis hidnak kőpillér és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésre és felügyeletére II. és utolsó részlet
57,000
8. Komáromi kisdunahidnak kőpillérekkel és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és felügyeletére II. részlet
100,000
9. Besztercze-Naszód vármegyében a maros-vásárhely-királynémeti állami közuton levő szeretfalvi nagyhid vasfelszerkezettel való ujból épitésére és felügyeletére, valamint a kapcsolatos vizszabályozási munkákra I. részlet

40,000
10. Arad vármegyében a debreczen-fehértemplomi uton levő Fekete-Körös hid vasfelszerkezettel leendő épitésére és felügyeletére I. részlet
50,000
11. Bars vármegyében a diószegh-krakói állami közuton levő 21. sz. Garamhid vasszerkezettel leendő ujból épitésére és felügyeletére I. részlet
30,000
b) Horvát-Szlavonországokban:
12. A varasdi közuti Drávahid ujból épitésére és felügyeletére III. részlet 50,000
Egyéb beruházások:
13. A fiumei kikötő épitésére és felügyeletére:
Épitésekre 961,000
Felügyeletre 39,000
14. A fiumei kikötő kövezési munkáira IX. részlet 15,000
15. Uj vontató gőzös beszerzésére V. és utolsó részlet 21,313
16. Kisebb kikötők fejlesztésére V. és utolsó részlet 20,000
17. A „Fronte” fokra, Kremik és Galisnik csúcsokon épitendő fénytornyok épitési költségeihez való hozzájárulás
1,069
18. Budapesti kereskedelmi kikötő részletes terveinek és költségvetésének elkészitésére 20,000
19. Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 100,000
20. A távirda és távbeszélő hálózat fejlesztése és a posta és távirda részére megszerzett ingatlanok utáni törlesztések
300,000
21. A budapesti távbeszélő, valamint az országos távbeszélő és távirda hálózat kiépitésére I. részlet
1.000,000
22. A resiczai posta- és tárvirdahivatal helyiségeinek megszezésére 12,000
23. Deés-Zilahi vasut 18-ik és 19-ik félévi részlete 117,000
24. Vicinalis vasutak segélyezésére 600,000
25. Kiegészitési munkálatokra és leltárszaporitásra az állami vasutaknál:
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 1.300,000
Leltárszaporitásra 200,000
26. Uj épitkezésekre és uj forgalmi eszközök beszerzésére az állami vasutaknál:
Fahidak vasszerkezettel való kicserélésére 100,000
1200 drb teherkocsi vételárának X. részlete 219,020
576 drb személykocsi vételárának IX. részlete 502,610
4000 drb teherkocsi vételárának VIII. részlete 991,910
27. Beruházások és uj épitkezések a m. k. államvasutak gépgyáránál és a diósgyőri m. k. vas- és aczélgyárnál:
A gyárak beruházására felvett kölcsön járadéka 210,000
A diósgyőri gyártelepen munkás laktanyák épitésére 140,000
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdőknél 230,000
2. A gödöllői koronauradalomnál és az állami lótenyészintézeteknél 137,667
3. Gazdasági szakoktatás körében 151,780
4. Vizi munkálatokra Magyarországban és Horvát-Szlavonországokban: A Dunán és a Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben a Ferencz-csatorna tiszai torkolatának áthelyezérée

3.000,000
5. A kincstári birtokoknál 27,500
6. A gazdasági ismeretek terjesztésénél 56,000
7. A kertészet és gyümölcsészet körében 13,700
8. Az országos meteorologiai és földmágnességi központi intézetnél 3,300
9. Selyemtenyésztésnél 100,000
10. Az állattenyésztés, havasi- és tehéngazdaságnál 31,400
11. A vinczellériskoláknál:
Az egri vinczellériskolánál még szükséges épitkezésekre és egy új vinczellériskola épitésére kölcsön utján beruházandó
39,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
A) Valódi beruházások.
1. A budapesti egyetem két szülészeti és nőgyógyászati kórodájának tudományos és kórházi felszerelésére szükséges 70,000 frt. 1. részlete
35,000
2. A kolozsvári egyetem physikai intézete részére dynamogépre és accumulatorokra 2,261
3. A kolozsvári egyetem új központi épülete második szárnyának belső berendezésére szükséges 25,000 forintnak 2. részlete
9,000
4. A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel való felszerelésére 9-ik részlet
4,000
5. A kolozsvári egyetem elmekórtani, gyógyszertani és általános kórtani intézeteinek pótlólagos felszerelésére
4,000
6. A kolozsvári egyetem vegytani intézete hiányos tudományos felszerelésének pótlására 1,500
7. A „József” műegyetem még hiányzó felszerelésére 15,000
8. A budapesti egyetem vegytani intézete gőzkazánjának megujjitására
és a fütőszerkezet kijavitására

11,539
9. A budapesti egyetemen közegészségtani tanszékének felszerelésére 2,000
10. A budapesti egyetem bőr- és bujakórtani tanszékének felszerelésére 1,200
11. A budapesti egyetem művészettörténelmi gyüjteménytárának beszerzésére 500
12. A kolozsvári egyetem növénytani tanszékének hiányos felszerelése pótlására 1,000
13. A budapesti VI. ker. állami reáliskola folytatólagos bebutorozására és felszerelésére 3,000
14. Az aradi lyceum épülete folyosóinak beüvegelésére 2,150
15. Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelésére 10,000
16. Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására 6,000
17. A nagykállói gymnasium tornacsarnokának felszerelésére 1,000
18. A makói főgymnasium részére emelendő szolgalakásra 3,000
19. A fiumei felsőbb leányiskola új épületének belső felszerelésére szükséges 13,980 frt 1-ső részlete
6,990
20. A kir. tanfelügyelői irodák bebutorozására 2,000
21. A temesvári tanitóképző intézet szertárának felszerelésére 2,000
22. A temesvári tanitóképző telkének bekeritésére és a kert rendezésére 3,058
23. A kolozsvári tanitóképző intézet tanszerbeli felszerelésére 1,000
24. A brassói felső kereskedelmi iskola keritésének kiegészitésére, járda kövezésére és a tűzveszélyes fáskamra átalakitására szükséges 5,434 frt 2. részlete
2,434
25. A budapesti, nagyszebeni és szombathelyi bábaképezdék felszerelésére szükséges 15,000 frt 1-ső részlete
7,500
26. A siketnémák váczi intézetében a világitás berendezésére szükséges 4,000 frt 1-ső részlete 1,000
27. Az iparművészeti iskola tanszereinek kiegészitésére az új épületbe való áthelyezés alkalmából, domború és lapmintákra 3. részletül
2,000
28. Az orsz. zeneakadémia számára zenekari hangszerek vételére 800
29. A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére 8-ik részlet 1,000
30. A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására
4,000
31. A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására és egyéb átalakitásokra 2,500
32. A magyar nemzeti muzeum levéltári új helyiségeinek és az állattári helyiségeknek butorozására szükséges 6,000 frt 2. részlete
3,000
33. A magyar nemzeti muzeum ásványtára részére beszerzendő új szekrényekre 3,500
34. A magyar néprajzi missió kiállitás anyaga vételárának második felére 11,000
35. A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére új szekrényekre 1,000
36. A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztályának könyvtárára I. részletként 1,000
37. A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 3,000
38. Az országos képtár részére megkivántató szekrények beszerzésére 8-ik és utolsó részlet 2,000
39. A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjteménye szekrényeire 1,000
40. A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából, képkeretek, kartonok és portefenillek tömeges beszerzésére 5-ik részlet
2,000
41. A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására 50,000
B) Beruházások kölcsön utján.
42. Az egyetemi épitkezésekre kölcsön útján 2-ik részlet 100,000
43. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére, belső felszerelésére és a szomszéd telek megvételére szükséges 600,000 frtból az 1898. évben beruházandó 6-ik részlet

80,000
44. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kórodára szükséges 519,000 forintból 1898. évben beruházandó
43,000
45. A budapesti egyetemi új boncztani intézet épületére szükséges összegből 1898. évben beruházandó
100,000
46. A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére szükséges költségeknek 1898. évben kölcsön utján beszerzendő 6. részlete
50,000
47. A budapesti I. kerületi gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges összegből 1898. évben beruházandó 3-ik részlet
50,000
48. A nagyszebeni főgymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges összegből 6-ik részlet
38,000
49. A budapesti VI. ker. reáliskola telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges összegből 3-ik részlet
240,000
50. Az egri reáliskola épületének kibővitésére és belső felszerelésére szükséges 95,000 frtból a város által fedezendő összegen felül kölcsön utján beruházandó
15,000
51. A lőcsei reáliskola épületére, telkére és belső felszerelésére a város által fedezendő 50,000 frton felül kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet
50,000
52. A dévai főreáliskola és internatus épületének kibővitésére 2-ik részlet 35,000
53. A budapesti V. ker. gymnasium épületének és tartozékainak a tanulmányi alaptól leendő megváltására
435,795
54. A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére szükséges 270,000 frtból a város által fedezendő 20,000 forinton felül beruházandó 3. részlet
75,000
55. A mezőtúri állami felsőbb leányiskola épületére a város által fedezendő 20,000 frton felül kölcsön utján beruházandó
100,000
56. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére 500,000
57. A szabadkai állami tanitónőképző intézet épületének létesitésére és belső felszerelésére, tornacsarnok épitésére és az internatus felszerelésére
15,000
58. A breznóbányai állami elemi és polgári iskola épületének költségeihez a város által fizetendő összegen felül 1898. évben beruházandó
40,000
59. A dévai tanitóképző internatusának épitésére és az intézet kőfal-keritésére 77,660
60. A hódmezővásárhelyi óvónőképző intézet épületének átalakitására és kibővitésére 33,000
61. A fiumei állami felső kereskedelmi-, elemi és polgári fiúiskola épületére szükséges 300,000 frtból 2. részlet
100,000
62. A nagyváradi bábaképezde épületének költségeire a megszavazott 42,600 frton felül 1,163
63. A szombathelyi bábaképezde épületére a megszavazott 65,525 frton felül 6,080
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Törvénykezési és ügyészségi uj épitkezésekre, átalakitásokra és felszerelésekre 300,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A lovassági ujonczoknak egy sorványban való kiképeztethetése czéljából a honvéd lovasságnál felemelt legénységi és lólétszám elhelyezésére szükséges férőhelyek előállitására, laktanyatelepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére engedélyezett 1.200,000 frtból 5-ik részletként


200,000
2. A gyalogsági századok békelétszámának 1896. évi október hó 1-től történt felemelése folytán szükséges férőhelyek előállitására, a laktanyatelepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére engedélyezett 1.500,000 frtból 2-ik részlet


400,000
3. Budapesten létesitendő honvéd gyalogsági laktanya és központi fegyvertár épitési költségeinek részbeni fedezésére a budapesti fegyvergyári honvéd laktanya egyenértéke
300,000
4. A Zágrábban a honvéd kerületi- és gyalog dandár parancsnoksági irodák elhelyezésére létesitendő épület előállitási költségeire és felszerelésére, valamint az ezen épitkezéssel kapcsolatos minden egyéb kiadásokra

50,000
IX. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeire az 1897. évi XXX. tc. alapján:
1. Műhelyek és vontatási telepek létesitésére és berendezésére 2.460,000
2. Forgalmi és üzleti eszközök beszerzésére 7.750,000
3. Fahidak kicserélésére 300,000
4. Második vágányok épitésére, vonalátalakitásokra és rendező állomásokra 3.050,000
5. Pályaudvarok és felvételi épületek kibővitésére 3.225,000
6. Kisebb kiegészitési munkákra, leltárszaporitásokra és hóvédmüvekre 615,000
Beruházások összege 35.170,964
Kiadások főösszege 498.726,570

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve, egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltság-kötelezettek járadékai 40,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 160,000
Véglefizetések 14,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta jövedelméből 650,000
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az 1870:X. törvénycikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok
220,000
4. 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamat- és érczpénz beszerzési költségszükségletéhez
20,390
5. Az 1880:XX. törvénycikk alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai
451,851
6. Az aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Az aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön kamat és tőketörlesztési szükségletének fedezésére 725,949
A kamat- és tőketörlesztés fedezésére szükséges effectiv aranyok beszerzése körül felmerülő költségekre
6,050
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 800
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Országos levéltár 6,307
2. A nemzeti szinházi alapok jövedelme 27,300
3. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 88,200
A diphteria elleni gyógyserum eladásából 3,000
Elmegyógyintézeti bevételek 201,250
Törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijtéritményei 50,000
4. Közbiztonsági bevételek:
Országos csendőrségi téritmény 49,681
Fő- és székvárosi államrendőrség utáni téritmény 889,617
5. Általános közigazgatási bevételek:
Hivatalos lap jövedelme 76,600
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme 64,600
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó díjakból 31,000
Különféle bevételek 300
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
1. Földadó 33.306,000
2. Házadó 11.360,000
3. Keresetadó 20.720,000
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 3.462,600
5. Bányaadó 150,000
6. Tőkekamat- és járadék-adó 4.034,100
7. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 6.368,500
8. Nyereményadó 2,800
9. Fegyveradó és vadászati adó 450,000
10. Hadmentességi díj 1.830,000
11. Általános jövedelmi pótadó 15.900,000
12. Késedelmi kamat 1.206,000
13. Adóbehajtási illetékek 140,000
14. Adóbehajtási költségtéritmény 70,000
15. Perköltségtéritmények 40,000
16. Különféle bevételek 80,000
Fogyasztási és italadók:
17. Szeszadó 28.700,000
18. Ellenőrzési illetékek 94,000
19. Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 150,000
20. Söradó 2.900,000
21. Czukoradó 5,500,000
22. Ásványolaj adó 4.500,000
23. Húsfogyasztási adó 3.300,000
24. Czukorfogyasztási adó 2.600,000
25. Bor italadó 7.500,000
26. Sör italadó 4.260,000
27. Szesz italmérési adó 11.000,000
28. Italmérési illeték Magyarországban 500,000
29. Italmérési illeték Horvát-Szlavonországokban 100,000
30. Italmérési adó Horvát-Szlavonországokban 900,000
31. Sörfogyasztási adó Horvát-Szlavonországokban 200,000
32. Késedelmi kamatok 30,000
33. Aranyagio-nyeremény 782,000
34. Határvám 453.033
35. Bélyeg 14.653.000
36. Jogilletékek 21.550,000
37. Díjak 567,300
28. Fémjelzés 75,230
39. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországokban 30,000
40. Dohányjövedék:
Vétel 4.303,000
Gyártás 50,000
Eladás 49.684,000
41. Lottójövedék 1.213,100
42. Sójövedék 15.358,744
43. Perköltségek 40,405
44. Állami jószágok 389,565
45. Bányaigazgatóságok 34,679
46. Fém- és opálbányászat 2.958,744
47. Fémkohászat 3.931,472
48. Pénzverés és fémbeváltás 10.240,996
49. Vasművek 7.043,793
50. Zsilvölgyi kőszénbánya 70,000
51. Sótermelés 982,121
52. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,025
53. Bányailletékek 155,000
54. Állami nyomda 838,000
55. Állami épületek 45,415
56. Budapesti állami hidak 206,100
57. Állami ingó vagyon 115,380
58. Különféle bevételek 1.695,569
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 9,600
2. Államépitészeti hivatalok 260,687
3. Közutak 153,782
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 84,453
5. Ipari és kereskedelmi czélok 16,037
6. Posta, távirda és távbeszélő 21.330,000
7. Magyar kir. postatakarékpénztár 1.169,000
8. Tengeri hajózás 152,260
9. M. K. államvasutak 98.800,000
10. M. k. államvasutak gépgyára 8.124,830
11. Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár 7.585,370
12. Budapesti m. kir. zálogházak 230,000
13. Mértékhitelesités. Fegyvervizsgálati és borvizsgálati bizottságok 13,250
14. M. kir. központi statisztikai hivatal 193,000
15. Szabadlmi hivatal és szabadalmi tanács 203,000
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 8.583,378
2. Erdőőri szakiskolák 10,500
3. Országos erdei alap 100,000
4. Göldöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok és gödöllői koronauradalom 3.462,564
Ménesek 541,470
Méntelepek 613,730
A lótenyésztési alap jöveelme 14,340
5. Állategészségügy 43,380
6. Gazdasági tanintézetek 284,051
7. Állattenyésztés, havasi- és tejgazdaság 330,436
8. Országos vízépitészeti és talajjavitási hivatal 10,500
9. Vizi munkálatok 11,000
10. Kulturmérnöki hivatalok 8,000
11. Szőlészet és borászat 26,340
12. Kincstári birtokok 381,185
13. A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelése során befolyó perköltségek 3,000
14. A mező- és közgazdaság különböző ágai 45,436
15. Országos meteorologiai és föld mágnesességi központi intézet 500
16. Selyemtenyésztés 2.254,000
17. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 30,000
Alapitványok 1,755
Különféle bevételek 26,162
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 101,903
2. Budapesti kir. egyetem 429,475
3. Kolozsvári egetem 34,226
4. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a „b. Eötvös József collegium”
9,300
5. József-műegyetem 26,700
6. Kassai kir. jogakadémia 150
7. Állami gymnasiumok 275,476
8. Állami reáliskolák 253,095
9. Állami felsőbb leányiskolák 138,000
10. Vizsgálati bizottmányok 12,800
11. Elemi népiskolák 94,855
12. Felső nép- és polgári iskolák 61,581
13. Elemi és polgári tanitó-képzők 25,730
14. Elemi és polgári tanitónő-képzők 104,600
15. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése 6,800
16. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 600
17. Balatonfüredi „Erzsébet” szeretetház 3,100
18. Iparos tanulók iskolái 500
19. Állami felső kereskedelmi iskolák 7,400
20. Keleti kereskedelmi tanfolyam 1,200
21. Bábaképezdék 8,120
22. Siketnémák m. kir. országos nevelő és tanitóképző intézete Váczon 24,184
23. A siketnémák Budapest székes főváros hozzájárulásával fentartott állami iskolája Budapesten 5,200
24. Vakok országos tanintézete Budapesten 19.750
25. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 2,967
26. A képezhető hülyék és gyenge elméjűek budapesti országos m. kir. nevelő- és tanintézete 12,000
27. Képzőművészet és művészi ipar 1,260
28. Festészeti és szobrászati mesteriskolák 200
29. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 2,500
30. M. kir. női felsőiskola 750
31. Iparművészeti iskola 750
32. Országos zeneakadémia 14,020
33. Országos szinművészeti akadémia 2,400
34. Magyar nemzeti muzeum 8,253
35. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok 500
36. Műemlékek fentartása 2,130
37. Ösztöndíjak 7,320
38. Állami tanintézetek épitésére fölvett kölcsönök 7,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 8,000
2. Királyi főügyészségek 3,000
3. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 34,020
4. Királyi ügyészségek 76,150
5. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtő fogház, közvetitő intézet és államfogház 193,367
6. Büntetéspénzek országos alapja 481,426
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. A Ludovika akadémiai általános alapnak jövedelmeiből és a fizetéses növendékekért fizetett tápdíjakból 228,082
2. Honvéd menházalap jövedelme 1,579
3. Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 19,180
4. Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 12,000
5. Nyugdíjak: a közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 102,800
6. Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 800
7. Haszonbérek 2,600
Rendes bevételek összege 470.605,451

B) Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET. Ministerelnökség:
A Szent István-szobor költségeihez Budapest székes főváros hozzájárulása és a többi városok és megyei törvényhatóságok gyüjtéséből befolyt összeg
84,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami javak eladása, és pedig:
Állami javak eladásából 1.200,000
A telepitvényesek által fizetendő vételárak és kamatok (hátralékokkal együtt) 1.000,000
A maradvány- és irtványföldek váltságdíjai 21,000
2. Állami előlegekből 1.515,600
3. A pénzverésből eredő bevétel 946,718
4. A pénzverésnél a valutarendezéssel kapcsolatosan mutatkozó kezelési hiány fedezésére az 1893-1896. években elért bevételi többletnek alapszerüen kezelt maradványából
855,824
5. A ferenczelyi kohónál épitendő szállópor-kamarákra, csatornákra és egy központi kéményre tiz év alatt a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen engedélyezett 60,000 frtnak IV. törlesztési részlete

6,000
6. A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előleg
115,000
7. A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására a vallás- és közoktatásügyi ministerium beruházásai között fölvett kiadás fedezésére az állam tulajdonában levő regale kártalanitási kötvények eladásából

50,000
8. A budapesti honvéd fegyvergyári laktanyának a magyar államvasutak czéljaira történt átengedése folytán az államvasutak részéről elvállalt értékmegtérités
300,000
9. Közös activumokból 835,000
III. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Az „Adria” m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő
4,000
2. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos díjazására fizetendő
4,000
3. A távirda és távbeszélő hálózat kiegészitésére felveendő kölcsön I-ső részlete 1.000,000
IV. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Az állami szőlőtelepek bevétele szőlővessző és egyéb termények eladásából 18,000
2. A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt s előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg
165,000
3. A mezőhegyesi czukorgyártól a fennálló szerződés értelmében a szerződés tartamáig az ottani élőviz-csatorna fentartási költségeinek részben való fedezésére
6,000
4. Az egri vinczellériskolánál még szükséges épitkezésekre és egy új vinczellériskola épitésére a közgazdasági alapból kölcsön utján beszerzendő
39,000
V. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Az egyetemi épitkezésekre kölcsön utján beszerzendő 100,000
2. A budapesti egyetemen létesitendő I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda felépitésére, belső felszerelésére és a szomszéd telek megvételére szükséges 600,000 frtból az 1898. év folyamán kölcsön utján beszerzendő

80,000
3. A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda épületére kölcsön utján beszerzendő
43,000
4. A budapesti egyetem új boncztani intézetére 1898. évben kölcsön utján beszerzendő 100,000
5. A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére 1898. évben kölcsön utján beszerzendő
50,000
6. A budapesti I. ker. gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges összegből 1898. évben kölcsön utján beszerzendő
50,000
7. A nagyszebeni főgymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges összegből 1898. évben kölcsön utján beszerzendő
38,000
8. A budapesti VI. ker. reáliskola telkére, épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
240,000
9. Az egri reáliskola épületének kibővitésére és belső felszerelésére szükséges 95,000 frtból kölcsön utján fedezendő
15,000
10. A lőcsei reáliskola épületére, telkére és belső felszerelésére a város által fedezendő 50,000 frton felül kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet
50,000
11. A dévai főreáliskola és internátus épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 35,000
12. A budapesti V. ker. főgymnasium épületének megváltására kölcsön utján beszerzendő 435,795
13. A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 75,000
14. A mezőtúri állami felsőbb leányiskola épületére a város által fizetendő összegen felül kölcsön utján beszerzendő
100,000
15. Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 500,000
16. A szabadkai állami tanitónőképző-intézet épületének létesitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
15,000
17. A breznóbányai állami polgári iskola épületére a város által fizetendő összegen felül kölcsön utján beszerzendő
40,000
18. A dévai tanitóképző internatusának épitésére kölcsön utján beszerzendő 77,660
19. A hódmezővásárhelyi óvónőképző épületének átalakitására és kibővitésére kölcsön utján beszerzendő
33,000
20. A fiumei állami felső kereskedelmi-, elemi- és polgári fiuiskola épületére szükséges 300,000 frtból 1898. évben kölcsön utján beszerzendő
100,000
21. A nagyváradi bábaképezde uj épületének kibővitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő összeg pótlására
1,163
22. A szombathelyi bábaképzés épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő összeg pótlására
6,080
VI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
A Ludovika-akadémia épületének átalakitására, a berendezés és felszerelés kiegészitésére, továbbá a főreáliskola és a két hadapródiskola összes berendezési és fölszerelési költségeinek fedezésére a gróf Buttler-alapitványból kölcsön utján beszerzendő

420,000
VII. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből
17.400,000
Rendkivüli bevételek összege 28.169,840
Bevételek főösszege 498.775,291

4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 498.726,570 frtot tevő kiadásokat a 3. §-ban megajánlott s összesen 498.775,294 frtot tevő jövedelmek és bevételek 48,721 frttal haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, díjak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883:XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi díj, - az út-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1898. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezetének 5. cziménél a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XVII. fejezet 10. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XVIII. fejezet 3. czimének 1. és 2. rovata között; a XIX. fejzet 7. czimének 4. és 5. rovata között, ugyanezen fejezet 10. és 16. czimei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között, valamint ugyanezen fejezet 11., 12. és 14. czimei között; a XX. fejezet 3., 4., 5., 6., 8., 9., 12., 17., 21., 28., 32., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 42., 45., 46., 47., 48., 50., 51., 53., 54., 55., és 56. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, ugyanezen fejezet 13. és 14. czime között, továbbá a 22. és 23. czime között, valamint a 25. és 26. czime között; a XXI. fejezet 6. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXII. fejezet 6. czimének 1-4. rovatai között; végre az átmeneti kiadások VIII. fejezetének 5. és 6. czime között van helye. Ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Felhatalmaztatik a kormány, hogy azokra a tisztviselői, altiszti és szolgai állásokra nézve, a melyek a jelen állami költségvetésben a végett rendszeresitettek, hogy az egyes fizetési osztályokba tartozó fizetési fokozatokban az állások arányosabban osztassanak meg, a fokozatos előléptetéseket az 1898. évi január hó 1-től számitandó hatálylyal foganatosithassa, s a magasabb fizetéseket az 1893. évi IV. törvénycikk 13. §-ának 1. b) pontjában körülirt időponttól eltérőleg kivételesen 1898. évi január hó 1-től folyósithassa.

8. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekű vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 300,000 frtnál nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1898. évre hatályon kivül helyeztetik.

9. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére