1899. évi VIII. törvénycikk

az 1899. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1899. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Négyszázhatvan millió ötezer háromszázkilenczvenkilencz o. é. forintban;

átmeneti kiadásai:

Tizenöt millió nyolczszázötvenhétezer négyszázhatvankét o. é. forintban;

beruházási kiadásai:

Huszonhét millió háromszáznyolczvankilenczezer ötszáznyolczvanöt o. é. forintban;

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czímek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások.

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4. 650,000
II. FEJEZET. Ő. cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 78,307
III. FEJEZET. Országgyülés:
1. A főrendiház kiadásai 70,700
2. A képviselőház kiadásai 1. 680,266
3. A magyar delegatió kiadásai 26,000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 7,000
IV. FEJEZET. Az 1899. évre megállapított közösügyi kiadásokról a magyar korona országait illető összeg 28. 318,076
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdija: 23,203
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
a) főrendiház 2,812
b) képviselőház 18,915
2. Állami számvevőszék 49,921
3. Közigazgatási biróság 13,000
4. Ministerelnökség 24,179
5. Ő. cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 26,421
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,299
7. Belügyministerium 808,000
8. Pénzügyministerium 2. 920,000
9. Kereskedelmi ministerium 1. 117,000
10. Földmivelésügyi ministerium 672,380
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 498,000
12. Igazságügyi ministerium 1. 937,000
13. Honvédelmi ministerium 954,600
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi kamat-járulék folyó pénzértékben 17. 384,714
Évi kamat-járulék ezüstben 11. 776,00
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben 1. 000,000
Évi törlesztési hányad ezüstben 150,000
2. Földtehermentesítés és örökváltságok:
Kamatok 7. 729,516
Járadékok 109,549
Tőketörlesztés 782,900
Kárpótlások 100,000
Póttized kárpótlások 500,000
Kezelési költségek 8,550
1. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások tőkében és kamatban 42,000
Kezelési költségek 1,000
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlás: tőkében és kamatban 25,600
Kezelési költségek 1,000
5. Italmérési jogok után adott kártalanítási tőkék kamataira és törlesztésére az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Kamatok 10. 117,428
Tőketörlesztés 709,200
Kezelési költségek 17,800
6. Az 1888:XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Kamatok 9. 551,178
Tőketörlesztés 553,350
Kezelési költségek 69,583
7. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Kamatok 5. 269,951
Tőketörlesztés 305,000
Kezelési költségek 31,220
8. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 1. 224,000
Jutalékátalány a Wiener Bankverein-nak 40,000
Kezelési, sorsolási és postaköltségek 1,000
9. Az 1880:VIII., 1881;XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok: 32. 463,200
Kezelési költségek 91,720
10. Az 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar koronajáradékkölcsön:
Kamatok 21. 240,000
Kezelési költségek 23,500
11. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Évi járulék 2. 387,560
Kezelési költségek 5,250
12. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Kamatok 675,873
Tőketörlesztés 54,447
Kezelési költségek 1,650
13. Az 1897:XXX. tc., továbbá az 1898. és 1899. évi állami költségvetés értelmében magyar államvasuti beruházási czélokra kibocsátott, illetőleg kibocsátandó 3 1/2%-os koronajáradék-kölcsön:
Kamatok 2. 693,810
Kezelési költségek 4,490
140 Függő adósság:
A közös függő adósság kezelési költségeiből Magyarországot terhelő 30% 55,050
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállítási, kezelési kölsége és bankjutalék 1. 716,637
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9. 989,300 frtnyi kölcsön:
Kamatok 562,650
Tőketörlesztés 41,650
Kezelési költségek 1,220
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15. 750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Kamatok 583,625
Törlesztés 235,376
Kezelési költségek 273
3. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 38. és 39. részlete 285,600
4. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 357,400
I. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 27,957
II. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 125,441
II. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 24,997
III. kibocsátású elsőbbségi kölcsön kamatai 85,205
III. kibocsátású elsőbbségi kölcsön tőketörlesztése 7,539
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar gácsországi vasutra eső részösszeg kamataira és tőketörlesztésére 177,418
Kezelési költségek 1,800
5. Az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság:
Kamatok 363,686
Törlesztés 38,200
Kezelési költségek 1,410
6. Az 1890:XXXI. törvénycikk alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Beruházási költség 481,564
Kezelési költségek 900
7. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr. -magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék: 9. 598,500
6. 5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 2% felpénztöbblet 130,000
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka 250,000
Az arany-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 288,745
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Kamatok 76. 058
Tőketörlesztés 74,647
Kezelési és egyéb költségek 1,638
2. Pénzügyministerium:
Kamatok 324,346
Tőketörlesztés 214,605
Kezelési és egyéb költségek 399
3. Kereskedelemügyi ministerum:
Kamatok 186,968
Tőketörlesztés 37,889
Kezelési és egyéb költségek 231
4. Földmívelésügyi ministerium
Kamatok 128,116
Tőketörlesztés 59,430
Kezelési és egyéb költségek 59,430
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Kamatok 920,186
Tőketörlesztés 283,313
6. Igazságügyi ministerium:
Kamatok 258,510
Tőketörlesztés 106,259
7. Honvédelmi ministerium:
Kamatok 200,223
Tőketörlesztés 67,224
Kezelési és egyéb költségek 7,301
X. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztosítás alapján 293,028
XI. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 8. 291,790
XII. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 142,135
Dologi kiadások 11. 000
XIII. FEJEZET. Közigazgatási biroság:
Személyi járandóságok 243,517
Dologi kiadások 17,000
XIV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 128,740
Dologi kiadások 109,375
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 34,400
Dologi kiadások 10,300
3. Rendezési alap 200,000
XV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 58,136
Dologi kiadások 16,10
XVI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 36,430
Dologi kiadások 8,100
XVII. FEJEZET. Belügyministerium:
. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap magyar királyi igazgatósága:
Személyi járandóságok 426,699
Dologi kiadások 45,500
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 38,541
Dologi kiadások 4,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 5. 811,668
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 377,419
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 1. 036. 421
Dologi kiadások 421,60
6. Szinművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 215,000
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 53. 000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 14. 000
A kolozsvári nemzeti szinház állami segélyezése 20. 000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 27. 300
A magyar szinészegyesület segélyezésére 5. 000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 26. 000
7. Közegészségügyi kiadások:
Országos közegészségügyi tanács 8,000
Bacteriologiai és egészségtani intézet 4,100
Betegápolási költségek 893,989
Himlőoltási költségek 77,000
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 5,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 60,000
Diphteria elleni gyógyszerum-termelő intézet 10. 190
Elmegyógyintézeti kiadások 701,949
Vegyes közegészségügyi kiadások 2. 000
8. Országos betegápolási alap:
Bel- és külföldi kórházakban és gyógyintézetekben rendes betegségből ápolt magyar állampolgárok után felmerült ápolási és szállítási költségek [1898. évi XXI. tc. 3. § a)] 1. 842,800
Szegény betegek részére rendelt gyógyszerek és gyógyászati segédeszközökre [1898. évi XXI. tc. 3. §. b)] 100,060
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezs költségeire [1898. évi XXI. tc. 3. §-a c)] 100,000
Talált, valamint hatóságilag elhagyottaknak nyilvánitott gyermekek után felmerülő gondozási, ápolási és nevelési költségek [1898. évi XXI. tc. 3. §. d)] 100,000
Kórházakban szülő nőknek és szülötteiknek ápolási költségei [1898. évi XXI. tc. 3. § e)] 20,000
9. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 150,000
Magyar királyi csendőrség szükséglete 5. 290,956
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség szükséglete 1. 737,453
Toloncz-kiadásoka) fővárosi 56,278
b) vidéki 41,000
A predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete 5,767
Karhatalmi költségek 5,000
10. közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt. -Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapítványa folytán kijáró 2,000 mázsa só ára fejében 2,901
Zárdák segélyezése a betegek ápolásáért 4,168
A budapesti gyermekkorház-egyesület segélyezésére 6,500
A budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére 5,000
A m. orsz. tűzoltó-szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségeinek fedezésére 2,000
A budapesti első gyermekmenhelyegylet segélyezésére 3,000
A budapesti önkéntes mentő-egyesület segélyezésére 6,000
A fehérkereszt-egyesület segélyezésére 5,000
A budapesti szünidei gyermektelep-egyesület segélyezésére 1,000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 1,000
Testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket gyámolitó országos egyesület Budapesten segélyezésére 2,000
A gyógyult elmebetegeket segélyező-egyesület segélyezésére 1,000
Kolozsvári mentő-egyesület segélyezésére 1,000
11. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 8,800
Országos törvények és rendeletek tárának költségei 41,108
Távirati kiadások 25,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 5,660
Országgyűlési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazítása alkalmával felmerülő költségekre 16,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 9,500
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire 10,300
Életmentési díjak 800
Hullakifogásokért, vagy egyébként talált hullák feljelentéséért járó jutalomdíj 3,000
Különféle kiadások 6,000
XVIII. FEJEZET. Pénzügyminisztériuk:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 830,770
Dologi kiadások 189,800
2. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 2. 533,088
Dologi kiadások 464,247
3. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 392,700
Dologi kiadások 104,763
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 136,653
Dologi kiadások 11,055
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 1. 849,968
Dologi kiadások 220,010
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 2. 471,981
Dologi kiadások 783,634
7. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 110,638
Dologi kiadások 5,221
8. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 66,130
Dologi kiadások 7,678
9. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban
Személyi járandóságok 5. 961
Dologi kiadások 400
10. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 515,502
Dologi kiadások 115,607
11. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 99,192
Közterhek 600
Dologi és üzleti kiadások 43,340
12. Egyenes adók és földtehermentesítési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 729,800
A hedmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára fordítandó 851,387
A horvát-szlavon földtehermenetesitési adósság évi törlesztési kamat- és kezelési szükséglete 362,016
13. Fogyasztási italadók:
Személyi járandóságok 176,112
Dologi kiadások 1. 124,500
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak 1,450,000
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából 2. 300,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1888:XXXV. törvénycikk 69. §-a alapján megillető részesedési jutalék 1. 500,000
A volt határőrvidéki községek az 1888:XXXV. tc. 69. §-a értelmében megillető kamatjárandóság horvát-Szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanítási tőkék kamataira és törlesztésére az 1888:XXXV. tc. alapján 791,520
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó temészetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés 1,100,000
14. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 317,847
Dologi kiadások 91,068
15. Bélyeg:
Személyi járandóságok 11,168
Dologi kiadások 410,977
Jogilletékek és díjak kezelési költségei
Személyi járandóságok 19,000
Dologi kiadások 30,000
17. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 12,618
Dologi kiadások 5,300
Üzemi kiadások 4,910
18. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországokban 72,550
19. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 132,728
Dohányvétel 17. 615,065
Dohánygyártás 6. 189,419
Dohányeladás 1. 182,790
20. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 29,132
Dologi kiadások 1,235
Sójövedék:
Személyi járandóságok 214,603
Dologi kiadások 169,077
Sóvétel 133,000
Szállitási költségek 1. 200,000
Sótermelési költség megtéritése 834,732
22. Perköltségek 35,480
23. Állami jószágigazgatás:
Személyi járandóságok 59,888
Dologi kiadások 21,475
24. Állami jószágok:
Gazdálkodás 27,040
Közterhek 60,533
Befektetések 8,710
25. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 149,219
Dologi kiadások 36,489
Közterhek 580
26. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 113,202
Dologi kiadások 53,623
Közterhek 31,145
Üzemi kiadások 2. 792,187
27. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 65,448
Dologi kiadások 18,337
Közterhek 1,757
Üzemi kiadások 3. 934,790
28. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 53,201
Dologi kiadások 10,564
Közterhek 145
Üzemi kiadások 10. 595,756
29. M. kir. államvasutak gépgyára, diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár és a m. kir. állami vasművek:
Személyi járandóságok 969,973
Dologi kiadások 260,809
Közterhek 42,684
Üzemi kiadások 16. 323,222
30. Zsilvölgyi kőszénbánya:
Személyi járandóságok 2,438
Dologi kiadások 900
Közterhek 14,683
Üzemi kiadások 3,000
31. Sótermelés:
Személyi járandóságok 68,287
Dologi kiadások 27,045
Közterhek 3,280
Üzemi kiadások 880,309
32. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok:
Felhagyott bányaművek 2,482
Egyházi és jótékony czélok 78,625
33. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 77,805
Dologi kiadások 17,379
34. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 263,613
Dologi és üzleti kiadások 426,087
35. Állami épületek 65,231
36. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 81,708
Dologi kiadások 106,281
A budapesti új dunai hidak épitési alapjára 21. 736
37. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 385,082
Vegyesek 193,389
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 509,510
Dologi kiadások 131,300
Hozzájárulások tisztképző tanfolyamok költségeihez 9,000
Vasuti miniszteri biztosok 6,500
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 4,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 687,660
Dologi kiadások 168,970
3. Közutak:
Állami közutak fentartása 3. 364,300
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére 550,000
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 20,000
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 367,389
Dologi kiadások 258,353
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélokra 54,060
Kereskedelmi és oktatási ösztöndijak 220
5. Ipari és kereskedelmi czélok 724,912
6. Ipari felügyelet:
Személyi járandóságok 43,216
Dologi kiadások 24,000
7. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 8. 264,500
Dologi kiadások 7. 737,000
8. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 363,938
Dologi kiadások 98,850
Üzleti kiadások 485,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 2,000
Nyugdijak 6,000
Tartalékalap növelésére 315,512
9. Tengeri hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 143,400
Dologi kiadások 143,110
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 21,377
Dologi kiadások 19,330
10. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 27. 246,760
Dologi kiadások 3. 349,740
Rendes fentartási és üzemi kiadások 27. 635,100
Átalakitási munkák 2. 592,500
Tüz és elemi károk okozta kiadások 703,900
11. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 126,761
Dologi kiadások 35,170
Nyugdijak 16,291
Egyéb üzemi kiadások 56,778
12. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság:
Személyi járandóságok 14,950
Dologi kiadások 18,960
13. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 114,497
Dologi kiadások 165,100
14. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 82,865
Dologi kiadások 72,600
15. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 50,562
Dologi kiadások 55,000
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 389,466
Dologi kiadások 91,000
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 1. 054,855
Dologi kiadások 354,100
Üzemi és gazdálkodási kiadások 3. 069,553
Közterhek 639,915
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 314,349
Dologi kiadások 196,079
4. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 148,833
Dologi kiadások 9,000
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 13,764
Dologi kiadások 40,990
6. Országos erdei alap 100,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 75,000
8. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 970,753
Dologi kiadások 2. 345,806
Gazdasági kiadások 2. 502,589
Közterhek 215,876
9. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 145,722
Dologi kiadások 180,168
10. Gazdasági tenintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 368,484
Dologi kiadások 696,643
11. Állatenyésztés havasi- és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 48,025
Dologi kiadások 824,154
12. Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal:
Személyi járandóságok 60,980
Dologi kiadások 51,800
13. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 166,650
Dologi kiadások 134,759
14. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 58,422
Dologi kiadások 378,068
15. Kulturmérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 160,206
Dologi kiadások 153,390
16. Halászat:
Személyi járandóságok 10,480
Dologi kiadások 28,500
17. Szőlőszet és borászat:
Személyi járandóságok 78,300
Dologi kiadások 81,400
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 45,500
18. Kincstári birtokok:
Személyi járandóságok 25,319
Dologi kiadások 18,280
Gazdálkodási kiadások 40,116
Közterhek 113,133
19. Perköltségek 8,000
20. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 17,264
Dologi kiadások 15,800
21. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 11,506
Dologi kiadások 8,200
Gazdálkodási és üzemi kiadások 5,150
Közterhek 6,220
22. A mező és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 129,770
Dologi kiadások 443,148
23. Mezőgazdasági statisztika és káros rovarok elleni intézkedések:
Személyi járandóságok 72,720
Dologi kiadások 17,207
24. Mezőgazd. munkás- és cselédügyek:
Személyi járandóságok 5,000
Dologi kiadások 205,000
25. Országos meteorologiai és földmásnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 36,065
Dologi kiadások 24,120
26. Selyemtenyésztés emelésére:
Személyi járandóságok 133,100
Dologi kiadások 2. 171,000
27. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 37,590
Dologi kiadások 22,298
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 320,496
Dologi kiadások 68,058
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 10,900
Dologi kiadások 3,800
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 614,777
Dologi kiadások 313,100
4. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 269,765
Dologi kiadások 121,161
5. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a báró Eötvös József-collegium:
Személyi járandóságok 63,433
Dologi kiadások 26,920
6. Kolozsvári középiskolai tanárképzőintézet:
Személyi járandóságok 17,374
Dologi kiadások 2,108
7. Kolozsvári ev. ref. középiskolai tanárképző segélyezése 6,000
8. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 242,901
Dologi kiadások 70,300
9. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok 27. 047
Dologi kiadások 2,424
10. Érdemes egyetemi magántanárok jutalmazására 6,000
11. Utazási ösztöndijak felsőbb iskolai tanárjelöltek számára 10,000
12. Ó-gyallai csillagda:
Személyi járandóságok 5,275
Dologi kiadások 1,500
13. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 67,069
Dologi kiadások 14,000
14. Állami gymnasiumok:
Személyi járandóságok 759,842
Dologi kiadások 93,398
15. Állami reáliskolák:
Személyi járandóságok 706,013
Dologi kiadások 70,200
16. Felekezeti, törvényhatósági, és községi középiskolák segélyezésére 558,700
17. A középiskolai internatusok, lumneumok, és convistusok segélyezésére 17,950
18. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 246,937
Dologi kiadások 155,400
19. Vizsgálati bizottmányok 18,400
20. Utazási ösztöndijak középiskolai tanárjelöltek számára 6,000
21. A debreczeni ev. ref. collegium részére az Apaffy-alapítvány kárpótlásául 4,000
22. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 250,750
Dologi kiadások 51,750
23. Elemi népiskolák 2. 723,733
24. Felső nép- és polgári iskolák 1. 006,615
25. Népnevelési intézetek közös szükséglete 428,560
26. Elemi és polgári tanitó-képzők:
Személyi járandóságok 304,919
Dologi kiadások 238,914
27. Elemi és polgári tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok 146,823
Dologi kiadások 214,700
28. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészítése 4,000
29. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése:
Személyi járandóságok 27,160
Dologi kiadások 42,300
30. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 272,207
31. Testi nevelés 11,800
32. Gazdasági ismétlő iskolák segélyezése 24,500
33. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház:
Személyi járandóságok 3,418
Dologi kiadások 13,000
34. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 2,50
Dologi kiadások 200
35. Iparos tanulók iskolái 95,400
36. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 129,533
Dologi kiadások 10,250
37. Keleti kereskedelmi tanfolyam:
Személyi járandóságok 16,300
Dologi kiadások 2,000
38. Kereskedelmi iskolák segélyezése 39,000
39. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 31,650
Dologi kiadások 39,800
40. Siketnémák m. kir. országos nevelő és tanitóképző intézete Váczon:
Személyi járandóságok 27,499
Dologi kiadások 28,750
41. Siketnémák Budapest székesfőváros hozzájárulásával fentartott állami iskolája Budapesten:
Személyi járandóságok 6,580
Dologi kiadások 3,500
42. Vakok orsz. tanintézete Budapesten:
Személyi járandóságok 25,996
Dologi kiadások 30,200
43. A vakok orsz. tanintézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme 3,058
44. A képezhető hülyék és gyenge elméjüek budapesti orsz. m. kir. nevelő- és tanintézete:
Személyi járandóságok 10,704
Dologi kiadások 16,150
45. Gyógypedagógiai intézmények segélyezése 27,735
46. Képzőművészet és művészi ipar 50,760
47. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok 17,796
Dologi kiadások 12,640
48. Országos mintarajziskola és rajztanárképző:
Személyi járandóságok 50,850
Dologi kiadások 20,250
49. M. kir. női festőiskola:
Személyi járandóságok 3,720
Dologi kiadások 3,100
50. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 42,012
Dologi kiadások 12,720
51. Zeneművészet fejlesztése 9,500
52. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok 54,775
Dologi kiadások 14,250
53. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok 11,910
Dologi kiadások 4,253
54. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa 15,000
55. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok 94,028
Dologi kiadások 95,962
56. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok 13,560
Dologi kiadások 38,300
57. Iparművészeti muzeum:
Személyi járandóságok 17,620
Dologi kiadások 19,600
58. Műemlékek országos bizottsága:
Személyi járandóságok 7,540
Dologi kiadások 3,710
59. Műemlékek fentartása 29,154
60. A magyar tudományos akadémia segélyezése 42,000
61. A magyar földrajzi, földtani és természettudományi társulat segélye 6,000
62. A nápolyi Stazione Zoologicá-nak segélyezésére 2,252
63. Tudományos, irodalmi vagy művészi pályán működő segélyre szorult egyének vagy ilyenek családjának istápolására 10,000
64. Közegészségtani előadások díjazására a jogakadémiákon 600
65. A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fentartási költségeihez 1,800
66. Ösztöndíjak 48,498
67. Egyházak segélyezésére 1. 124,172
XXII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 262,489
Dologi kiadások 46,390
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 519,157
Dologi kiadások 21,388
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 25,550
4. Királyi táblák:
Személyi járandóságok 1. 177,191
Dologi kiadások 71,287
5. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 76,321
Dologi kiadások 7,649
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 9. 008. 462
Dologi kiadások 1. 079,894
7. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1. 252,466
Dologi kiadások 1. 413,620
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtő fogház, közvetítő intézet és államfogház:
Személyi járandóságok 434,880
Dologi kiadások 745,809
9. Büntetéspénzek országos alapja 491,426
10. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 7,322
Dologi kiadások 340
11. Az 1889:XLV. törvénycikk alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 43,800
12. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 7,050
Dologi kiadások 1,650
XXIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 252,485
Dologi kiadások 62,000
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 73,137
Központi fegyvertár és lőszer-bizottság 49,133
Honvédségi képző- és nevelőintézetek átalánykép 656,278
Honvéd-menház 37,642
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 25,000
4. Honvéd főparancsnokság 77,678
5. Kerületi parancsnokságok 412,349
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 5. 991,537
Elhelyezés 2. 253,289
Élelmezés 2. 588,271
Lóeleség 887,295
Ruházat és felszerelés 1. 198,401
Betegápolási költségek 172,491
Töltények beszerzése 515,308
Pótlovazás 674,018
7. Csendőrségi költségek 40,331
8. Honvéd hadbiróság 99,351
9. Honvéd hadbiztosság 141,970
10. Honvéd-számellenőrzés 153,790
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 85,650
Rendes kiadások összege 460. 005,399

B) Rendkivüli kiadások.

I. Átmeneti kiadások.

I. FEJEZET. Az 1899. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 5. 354,923
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1899 évi rendkivüli szükséglete 3. 479,000 forint után 1. 092,406
II. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökségi épület lebontása és ujra felépitése folytán az összes hivataloknak 3 év tartamára a Budapest V. ker. Nádor-utczában kibérelt helyiségekbe áthelyezése alkalmával felmerülő átalakitási és átköltözködési költségekre 15,000
2. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára V. részlet (az 1890:III. tc. alapján) 5,000
3. Millenniumi műemlékek (az 1896:VIII. tc. alapján):
A honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékműre (II. részlet) 200,000
Szent István szobrára és a szobor körüli tér rendezésére (IV. részlet) 135,000
4. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 400,000
III. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitása 10,000
IV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát ministerium:
Átköltözés költségei, hivatalos helyiségek átalakitása, felszerelése és a hivatalos helyiségek bebutorozása 2,500
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága: Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 10,000
2. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A polgárosított magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek megszüntetésével járó rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 34,680
Dologi kiadások 1,100
3. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndíjak 3,000
4. Közegészségügyi kiadások:
Az 1900. évi párisi világkiállitás számára készülő ismertető füzetek szerkesztési és nyomdai költsége 8,000
Nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézetnek az 1900. évi párisi világkiállitáson való részvétele folytán felmerülő költségeire 500
A trachoma sikeres elfojtása iránt kitüzött pályakérdés jutalomdij 1,000
5. Közbiztonsági kiadások:
Csendőrségi tárkarabélyok és háti bőröndök beszerzésére 28,238
A mosonyi-utczai rendőrlaktanya talajnedvességének eltávolitásából felmerülő költségekre 6,189
6. Általános közigazgatási kiadások:
Országos határrendezési és határkiigazitási költségek 3,000
A magyar-román határrendezésből kifolyó háromszögelési munkálatok keresztülvitele alkalmával felmerülő költség 3,000
Torontál vármegyei jegyzői szaktanfolyam segélyezésére 1,000
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Egyes állomáshelyeknek magasabb lakbérosztályba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakbértöbbletekre 13,000
A Budapesten alkalmaztt és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 80,000
2. Országos kataszteri felmérés:
Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállitás alkalmából felmerülendő költségek 3,000
3. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia bányászati ágának 1900. évi párisi nemzetközi kiállitáson való részvételével összekötött 3,000 frtnyi költség elő fele 1,500
4. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Az egyenes adóreform-munkálatok költségeire 10,000
5. Állami jószágigazgatás:
A telepitvényes ügyek lebonyolitására és az állami javak eladásának előkészitésére szükséges tervek és helyszini szemlék költségeire 10,000
6. Állami jószágok:
Az 1883:XLI. tc. alapján felvett 6. 764,800 frtnyi jelzálogkölcsön kamat- és tőketörlesztése 50,000
Az állami javak eladásának előmozditása czéljából felvett záloglevél-kölcsönök tőke- és kamattörlesztésére 340,000
7. Bányaigazgatóságok:
Petroleum mély furásokra előlegképen 50,000
8. Fém- és opálbányászat:
Az ezüsttár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre 100,000
A fémbányászatnak és fémkohászatnak az 1900. évi párisi kiállitáson való részvételére irányzott 12,000 forintnyi költségnek részbeni fedezésére, első részlet gyanánt 6,000
9. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 1. 712,334
A körmöczi m. kir. pénzverőnek az 1900. évi párisi nemzetközi kiállitáson való részvételével összekötött 3,000 frtnyi költségnek fele része 1,500
10. Magy. kir. államvasutak gépgyára, diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár és a m. kir. állami vasművek:
A diósgyőri vas- és aczélgyárnál Parasznya községnek a kőszénjog megváltása fejében egyszersmindenkorra fizetendő 150,000
A párisi kiállitáson való részvétel költségei fejében összes szükséglet 130,000 frt, ebből az 1899. évre 60,000
11. Sótermelés:
A sóbányászatnak az 1900. évi párisi kiállitáson való részvételére előirányzott 8,000 frtnyi költségnek részbeni fedezésére I. részlet 4,000
12. Állami nyomda:
Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás alkalmával felmerülő költség 1,400
13. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 5,000
Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 2,600
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 19,801
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 115,000
VII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 2,000
40 darab irógép beszerzésére 3,000
Deés-zilahi vasut 20-ik félévi részlete 58,500
Viczinális vasutak segélyezésére 600,000
2. Közutak:
A párisi kiállitás költségei 18,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélőhálózat bérletének megszüntetéséről szóló 1897. évi XVI. tc. alapján fizetendő 3-ik járadék 413,500
A budapesti kezelési ház épitésére, nemkülönben a főpostaház javitására felvett előleg visszafizetésére, I. részlet 40,000
4. Hajózás:
Az Adria magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 570,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 90,000
Egyéb tengeri hajózási vállalatok szerződésszerü segélyezésére és felügyelésére 245,000
Az 1893:XXII. tc. alapján a tengeri szabadhajózás segélyezésére 80,000
Az 1895:XXXIV. törvénycikk alapján a tengeri hajók épitésének segélyezésére 5,000
Az Adria magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 1,500
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján 400,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 4,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 6,000
A Lloyd-ra vonatkozólag kötött egyezmény értelmében az osztrák kormánynak megtéritendő suez-csatornai illetékek fedezésére 100,000
A Front fokon épitendő fénytornyok épitési költségeihez való hozzájárulás 1,850
Magyar-német-osztrák hajózási egyesületek Budapesten tartandó szövetkezeti gyülésének költségeire 6,000
A fiumei dock-vállalat segélyezésére 40,000
A fiumei kikötőnek a párisi kiállitáson leendő bemutatására 7,000
5. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 200,000
Párisi nemzetközi kiállitás költségei 60,000
VIII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Az államépület átalakitási költségeire 9,000
2. Állami erdők 61,740
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopárterületek 29,300
4. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek 79,240
5. Állategészségügy:
A sertésvész elleni védelezésre 30,000
6. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 44,416
7. Állatényésztés havasi- és tejgazdaság 8,000
8. Vizi munkálatok:
A Balaton tavának vizrajzi kutatása czéljából segélyképen a földrajzi társaságnak 2,000
A 1899. évben Budapesten tartandó német, osztrák és magyar hajózási egyesület (kötelék) üléseinek költségeihez való hozzájárulás 6,000
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemeinek felügyelete, fentartása és fejlesztésére 162,000
9. Kulturmérnöki hivatalok:
Társulati öntöző-csatornák épitésének segélyezésére és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására 50,000
Egy kisebb artézi furógarnitura beszerzésére 3,000
10. Szőlészet és borászat:
Berendezések a vinczellériskoláknál 17,256
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 436,309
4-ik részlete az 1896. évi V. tc. 1. §-ával engedélyezett 1. 200,000 forintnyi befektetési költségeknek 100,000
11. Kincstári bitokok:
A kincstári és magángyógyfürdők emelése érdekében szükséges befektetések, épitkezések, tanulmányok és egyéb intézkedésekre 10,000
12. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
A kincstári telepitések előkészitésére és egyéb munkálatokra, valamint a telepités érdekében foganatositandó másnemű intézkedésekre; a telepek rendezése, egyházi, kulturális és más középületekkel való ellátása vagy azon épületek költségeihez, nemkülönben a telepközségek egyházi és egyéb szükségleteihez való hozzájárulások; a magántelepitési törekvések támogatása, feldarabolási és egyéb tervek készitésével és segélyekkel 100,000
A telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi kiadásaira 15,000
13. Dehbláti kincstári birtok:
Homokkötés és szőlőkaró termelés czéljából eszközlendő befásitsokra 16,000
14. A mező- és közgazdasági különböző ágai 114,800
15. Mezőgazdasági statisztika és káros rovarok elleni intézkedések:
Mezőgazdasági statisztikai felvételek költségeire, valamint a zágrábi országos statisztikai hivatalnak a m. kir. központi statisztikai hivatal részére és megbizásából végzett munkálatok esetleges költségei 20,000
16. Országos meteorológiai és földmágnességi központi intézet 17,025
17. Földtani intézet 7,650
18. Nyugdijak:
Társpénztári hiányok fele részének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előlegek 3,015
IX. FEJEZET. Vallás- és Közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministerium butorzatának helyreállítására és megujitására 3,000
A közoktatási kormánynak és a főiskoláknak a külföld nevezetesebb tudományos mozgalmaiban való képviseletére 2,000
Magyarország néprajzi leirásának költségeire 15. évi átalány 6,000
A magyar földrajzi társaságnak a Balaton tudományos monografiájának kiadására segélyül 3,000
A magyar tudományos haladásnak külföldi ismertetésére 5,000
Egy classika-philologiai realis encyclopédia szerkesztő és irói költségeire 7-ik részlet 500
A Kisfaludy-társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására Magyarország etnikai és nyelvterületi viszonyairól irandó mű nyomdai és szerzői költségeire szükséges 18,500 frt 2-ik részlete 10,000
Az University Extension intézményének meghonositására 2,000
2. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti kir. tudomány-egyetemi kör segélyezésére 1,500
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 2,000
A Röntgen-sugarakkal eszközlendő tudományos kisérletekre 1,000
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesültenek házbér fejében 2,000
3. Kolozsvári egyetem:
A kolozsvári egyetemen eszközölt ebontások folytán szükséges bérlet költségeire 4,000
4. József-műegyetem:
A műegyetemen tartandó párhuzamos előadásokra 15,000
A műegyetemi olvasókör segélyezésére 1,000
A műegyetem czéljaira bérelt heliységekért 30,600
5. Állami gymnasiumok:
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire (nyelvészeti) 1,000
A Szabad Lyceum sgélyezésére Ternmészetrajzi képekre 2,000
Magyar Fali és kézi térképek készitésének segélyezésére 3,000
Leánygymnasiumi magántanfolyamok segélyezésére 1,000
Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre 6,000
Nemzetiségi tankönyvekre 2,000
6. Felekezeti, törvényhatósági, és községi középiskolák segélyezése: befektetésekre 82,000
7. Felső- nép és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 4,000
8. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum épületének tatarozási költségeire 9-ik részlet 5,000
A magyar nemzeti muzeum levéltári osztályának kiegészitésére 5, részlet 20,000
9. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fenmaradt képanyagának helyreállitására 6-ik részlet 1,700
10. Egyházak segélyezése:
Az ág. hitv. és evang. ref. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 150,000
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás: felszerelésekre 2,000
2. Korona ügyészség: átalakitásokra és felszerelésekre 5,000
3. Királyi főügyészségek: átalakitásokra és felszerelésekre 6,000
4. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Az erdélyi birtokrendezések gyorsitása czéljából adható költségelőlegekre 30,000
Felszerelések és bebutorozásra 40,000
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
1. A 10 népfölkelési huszárosztály számára 1-1 pótcsapat (félszázad erővel) rendszeresitendő, tehát a ruházat, felszerelés és fegyverzet beszerzésére 140,000 frt hat évre felosztva, az utolsó részlet 23,000
2. A honvédség részére szükséges füstnélküli lőszer beszerzésére 2. 097,240 frt öt évre felosztva, az utolsó részlet 347,240
3. Sátrak beszerzésére szállitási költségekkel is időközi kamatokkal 800,440 forint öt évre felosztva, az utolsó részlet 114,650
4. A honvédgyalog-századok hadi állományának 27 fővel történt szaporitása folytán a hadi kellálladék kiegészitésére megkivántató ruházat és felszerelés beszerzésére a szállitási költségekkel együtt szükséges beszerzésére szállitási költségekkel együtt szükséges 282,500 frt-ból, mint harmadik részlet 10,000
5. A honvéd csapatok részére mozgositás esetén szükséges 130 darab kerékpár beszerzésére, a szállitási és kisebb javitási költségekkel együtt megkivántató 32,500 frt négy évre felosztva, mint második részlet 7,000
6. A Budapesten felállitandó honvéd kórház első berendezésének és teljes felszerelésének költségeire szükséges 50,000 forint két évre felosztva, az utolsó részlet 35,500
7. A Werndl puskával felszerelt népfelkelési tábori zászlóaljak részére a cs. és kir. közös hadügyminiszter ur által rendelkezésre bocsátandó lőszerkocsiknak és lőszernek átszállitásból felmerülő költségekre, az azokhoz szükséges hajthonvédek felruházásra, felszerelésre, fegyverrel való ellátására, a hámszerszámok beszerzésére, végül a rendelkezésre álló félszereknek a szóban levő lőszerkocsik elhelyezése czéljából szükséges kibővitésére 70,000
Átmeneti kiadások összege 15. 857,462

II. Beruházások.

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére
az 1884. évi XIX. törvénycikk alapján 850,000
II. FEJEZET. Ministerelnökség:
Az épitendő uj ministerelnökségi palota alapozási munkáira, valamint uj bástyafalak emelésére és a várszinház megváltására I. részlet gyanánt 200,000
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek új butorzattal való fokozatos felszerelésére 2,000
2. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaházánál villamos világitási berendezés költségének III. törlesztési részlete 11,200
3. Közegészségügyi kiadások:
A nagyszebeni m. kir. elmegyógyintézetnél épülő urilak és sinylők háza épitési és berendezési költségeire szükséges 50,000 frt utolsó részlete 25,000
Ugyanezen intézetnél épitendő második (női) sinylők háza épitési és berendezési költségeire 8,000
A lipótmezei m. k. állami elmegyógyintézet felszerelésének, különösen pedig a fizető betegek butorzatának pótlására szükséges 15,000 forint első részlete 5,000
4. Közbiztonsági kiadások:
A verestoronyi végállomáson a rendőri és útlevél szolgálat czéljaira az államvasutak által létesitendő épület 16,550 frt költségének első részlete 8,275
A székesfővárosi rendőrség főkapitánysági épületének és a mosony-utczai laktanyában teljesitendő épitkezésekre 7,892
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal:
Pénzügyi hivatalok elhelyezésére szükséges épületek létesitésére 173,000
2. Adóhivatalok:
A zombori m. kir. adóhivatali helyiség kibővitésére 1,527
3. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia új épületére III. részlet 200,000
4. Határvám:
Uj vámépületek létesitésére 27,450
5. Dohányjövedék:
Dohányvétel 94,440
Dohánygyártás 158,500
Dohányeladás 8,000
6. Sójövedék:
A marosujvári mozdonyvezetői lak áttelepitésére 4,000
7. Állami jószágok:
Épitkezésekre az állami jószágoknál 207,790
8. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai Nádor-altárna berendezésére 125,000
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 60,000
A kapnikbányai bányák és zúzóműveknél ujabb berendezésekre 10,000
Finsterort-táró és Brenner-táró társulati bányák vételárának IV. törlesztési részlete 10,000
A vörösvágási opálbányán aknaház épitésére és szállitógép felállitásáta 5,000
A kereszthelyi bányamű zúzógép szállitási és vizemelési berendezésének átalakitására 15,000
A gurarosiai érczelőkészitő műnek folytatólagos átalakitására 15,000
9. M. kir. államvasutak gépgyára, diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár és m. kir. állami vasművek:
A tiszolcz-vashegyi ércz- és salakszállitó kötélpálya felépitésére, nemkülönben annak villamos világitására II. részletül 100,000
A vajda-hunyadi vasgyárnál a szénszállitó kötélpálya meghosszabbitására IV-ik és utolsó részletül 25,000
Hútő és tápvizvezeték épitésére szükségeltetik 300,000 frt, II-ik részletül 10,000
Elektromosságot fejlesztő vizerőmű és berendezések létesitésére a gyalári kincstári bányászathoz a govasdiai völgyben 90,000
Kötélpályai érczcsillék szaporitására a vajda-hunyad-gyalári kötélpályánál Munkás-lakóházak felépitésére a gyalári kincstári vaskőbányán. Szükséglet 60,000 frt; I-ső részletül 20,000
Egy új magas kürtőnek felállitása Vajda-Hunyadon az új Withwell-féle léghevitőkhöz 10,000
Vegyművek felépitésére Vajda-Hunyadon. Szükségletek 10,000 frt; I-ső részletül 5,000
Hivatalház felépitésére Vajda-Hunyadon. Szükségeltetik összesen 40,000 frt; I-ső részletül 15,000
A IV. számú nagyolvasztó Withwell-rendszerű léghevitőinek kiegészitésére. Szükséglet 120,000 forint; I-ső részletül 35,000
Gőzkazánokra V. -Hunyadon. Szükséglet 50,000 frt; első részletül 10,000
A tiszolczi vasgyár léghevitőinek átalakitására, magasabbra valófelépitésük áltl 10,000
A diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár kovácsműhelyének kibővitésére és felszerelésére 185,000
10. Sótermelés:
A marosujvári Bánczahegy aljáig vezető vasut kiépitésére 11,500
V. FEJEZET. Kereskedelmügyi ministeruim:
1. Közutak:
Komáromnál a Dunán létesitett vasfelszerkezetű állandó hidra IX. részlet 153,300
Az Esztergom és Pátkány közt épitendő dunai vashidra VII. részlet 185,500
A duna-tisza-körösközi alföldi transversalis állami közútkiépitésére VI. részlet 160,000
Trencsén vármegyében a diószegjablunkai állami közuton Trencsén város mellett lévő vámos Vághid helyett épitendő vsafelszerkezetű hid épitésére és felügyeletére V. részlet 99,950
Komáromi kisdunahidnak kőpillérekkel és vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és felügyeletére III. részlet 40,000
Besztercze-Naszód vármegyében a maros-vásárhely-királynémeti állami közuton levő szeretfalvi nagyhid vasfelszerkezettel való ujból épitésére és felügyeletére, valamint a kapcsolatos vizszabályozási munkákra II. részlet 40,000
Arad vármegyében a debreczen-fehértemplomi állami közuton levő Fekete-Körös hid vasfelszerkezettel leendő épitésére és felügyeletére II. részlet 73,000
Bars vármegyében a diószegh-krakkói állami közuton levő 21. sz. Garamhid vasfelszerkezettel leendő ujból épitésére és felügyeletére II. részlet Tolna vármegyében a budapest-eszéki állami közuton levő 39. sz. siósárvizi vámoshid helyett épitendő vasfelszerkezetű hid épitésére és felügyeletére I. részlet 31,000
Szatmár vármegyében a nagybánya-kolozsvári állami közuton levő 8. sz. Jánospataki hid ujból épitésére és felügyeletére 36,000
Liptó vármegyében a budapest-beszterczebánya-krakkói állami közuton levő lutinosti Revuca-patakhidnak vasszerkezettel leendő kiépitésére és felügyeletére 28,000
A varasdi közuti Drávahid ujból épitésére és felügyeletére IV. részlet 50,000
A varasdi Drávahid előtti partbiztositásokra és szabályozási munkákra 35,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 180,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő-hálózat fejlesztésére felvett előleg visszatéritésére és a megszerzett ingatlanok hátraléka vételárára 300,000
Az országos távbeszélő-hálózat létesitésére, a távirda-hálózat kiegészitésére és a budapesti távbeszélő-hálózat átalakitására szolgáló kölcsön 2. részlete 1. 520,000
4. Hajózás:
A fiumei kikötő épitésére 300,000
A fiumei kikötő kövezési munkáira X. részlet 12,115
A budapesti kereskedlmi kikötő előmunkálataira 20,000
Kisebb kikötő fejlesztésére I. részlet 5,000
5. Magyar kir. államvasutak:
Épitmények és felszerelések kiegészitése 1. 300,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kiszerelésére 100,000
576 drb személykocsi vételárának X. részlete 441,800
4000 drb teherkocsi vételárának IX. részlete 973,400
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 168,260
2. A gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek 108,771
3. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 202,271
4. Vizi munkálatok:
Magyarországban és Horvát-Szlavonorzágban, a Dunán és a Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben a Ferencz-csatorna tiszai torkolatának áthelyezésére 3. 000,000
5. Szőlészet és borászat:
Épitkezések a tarczali vinczellériskolánál 10,000
Új állami vinczellériskolák épitése és berendezése kölcsön utján beruházandó 60,000
6. Kincstári birtokok 15,500
7. Delibláti kincstári birtok:
Négy erdőőri lakra és kutakra 20,000
8. A mező- és közgazdaság különböző ágai 281,950
9. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet:
Központi observatorium épitésére és felszerelésére forditandó és a totalisateur-alapból fölveendő kölcsön utján fedezendő 50,600
Földmágnességi helyiség létesitésére 4,000
10. Selyemtenyésztés emelése:
Gubóraktárak, selyemgombolyitó gyárak és azok mellékhelyiségeinek épitésére 160,000
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Az egyetem épitkezésére az 1897. évi XXV. tc. alapján, kölcsön útján 3-ik részlet 500,000
2. Budapesti kir. egyetem:
A budapesti egyetem két szülészeti és nőgyógyászati kórodájának tudományos és kórházi felszerelésére szükséges 70,000 frt 2. részlete 35,000
A budapesti egyetemen közegészségtani tanszékének felszerelésére 2,000
A budapesti egyetem bőr- és bujakórtani tanszékének felszerelésére 1,200
A budapesti egyetem két uj boncztani intézetének tudományos felszerelésére szükséges 45,000 frt I-ső részlete 15,000
A budapesti egyetem épületeiben létesitett Auer-féle világitás költségeire szükséges 14,032 frt 1-ső részlete 4,000
A budapesti egyetem fogászati klinikája felszerelésének pótlására 3,540
A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kórodára szükséges 540,000 forintból 1899. évben beruházandó 117,000
A budapesti egyetem új boncztani intézetének épületére és belső felszerelésére szükséges összegből az 1899. évben beruházandó 75,000
A budapesti egyetem második sebészeti kórodájának épitésére, belső felszerelésére és a telek rendezésére szükséges 580,000 frtból kölcsön utján beruházandó 1-ső részlet 100,000
3. Kolozsvári egyetem:
A kolozsvári egyetem új központi épülete második szárnyának belső rendezésére szükséges 25,000 forintnak 3. részlete 7,000
A kolozsvári egyetem élet- és egészségtani intézetének tanszerekkel való felszerelésére 10-ik részlet 4,000
A kolozsvári egyetem elmekórtani, gyógyszertani és általános kórtani intézeteinek pótlólagos felszerelésére 4,000
A kolozsvári egyetem vegytani intézete hiányos tudományos felszerelésének pótlására 1,500
A kolozsvári egyetem növénytani tanszékének hiányos felszerelése pótlására 1,000
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére szükséges költségeknek az 1899. évben kölcsön utján beszerzendő 7. részlete 100,000
A Karolina országos kórház belső felszerelésére szükséges 450,000 frt-ból kölcsön útján beruházandó első részlet 100,000
4. József-műegyetem:
A József műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 15,000
5. Állami gymnasiumok:
Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelésére 12,000
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlására 8,000
A budapesti V. ker. főgymnasiumnál nyitandó két párhuzamos osztály butorozására és felszerelésére 2,000
A budapesti I. kerületi gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges összegből 1899. évebn beruházandó 4-ik részlet 170,000
A nagykikindai gymnasium épületére a gymn. alapból beruházandó 130,000
6. Állami reáliskolák:
A dévai főreáliskola és internatus épületének kibővitésére és belső felszerelésére 3-ik részlet 12,000
7. Állami felsőbb leányiskolák:
A fiumei felsőbb leányiskola új épületének belső felszerelésére szükséges 13,980 frt 2-ik részlete 6,990
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 3,000
A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére szükséges 270,000 frtból a város által fedezendő 20,000 fornton felül beruházandó 4. részlet 75,000
8. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák bebutorozására 2,000
9. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére 250,000
A keszthelyi állami polgári iskola épületére a város által fizetendő és beruházandó 10,000
10. Elemi és polgári tanitóképzők:
Állami tanitó- és tanitónőképző-intézetek tanszerbeli felszerelésére 3,000
Az iglói állami tanitóképző-intézet részére egy 2,552 négyszögölnyi területnek gazdasági czélokra megvételére 5,104
A pápai állami tanitóképző-intézet részére négy zongora beszerzésére 1,400
11. Kisdedóvónők és menedékházvezetőnők képzése:
Az eperjesi állami óvónőképző-intézet épületének kibővitésére és felszerelésére 18,600
12. balatonfüredi Erzsébet szeretetház:
A balatonfüredi szeretetház betegpavilonjának felszerelésére és a kút átalakitására 2,600
13. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A fiumei állami felső kereskedelmi, elemi és polgári fiúiskola épületére szükséges 300,000 frtból 3. részlet 100,000
14. Bábaképezdék:
A bábaképezdék felszerelésére szükséges 15,000 frt 2. részlete 7,500
A szegedi bábaképezde telkére és épületére a város által adott kölcsön fejében beruházandó 70,000
15. Siketnémák m. kir. országos nevelő- és tanitóképző-intézete Váczon:
A siketnémák váczi intézetében a világitás berendezésére szükséges 4,000 frt 2. részlete 1,000
16. Iparművészeti iskola:
Az iparművészeti iskola tanszereinek kiegészitésére az új épületbe való áthelyezés alkalmából, domború és lapmintákra 4. részletül 2,000
Az iparművészeti iskola lakberendezési szakosztályának felszerelésére szükséges 4,816 frt 1-ső részlete 1,360
17. Országos zeneakadémia:
Az orszá. zeneakadémia számára zenekari hangszerek vételére 800
18. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum laboratoriumának felszerelésére 9-ik részlet 1,000
A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására 4,000
A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására és egyéb átalakitásokra 2,500
A magyar nemzeti muzeum állattári helyiségeinek butorozására 3,000
A magyar nemzeti muzeum ásvány- és növénytára részére beszerzendő új szekrényekre 3,500
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére új szekrényekre 1,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztályának könyvtára 2. részletként 1,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 3,000
Villamos biztonsági intézkedések a magyar nemzeti muzeum régiségtárában és a távbeszélő berendezésére 2,000
19. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjtemény szekrényeire és felszerelésére 1,000
A magyar történelmi képcsarnok lajstromára 1-ső részlet 2,000
A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és portefeuillek tömeges beszerzésére 6-ik részlet 2,00
A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására 50,000
A létesitendő szépművészeti muzeum telkére és épületére az 1896. évi VIII. tc. alapján, 1-ső részlet 250,000
20. Iparművészeti muzeum:
Az iparművészeti muzeum felszerelésének kiegészitésére szükséges 30,000 frt 1. részlete 5,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési épitkezésekre igénybe vett kölcsön kamata és törlesztése, továbbá épitkezési költségek, felszerelések, berendezések és bebutorozások, ellenőrzési és felülvizsgálati költségek 300,000
A törvénykezési épitkezésekre engedélyezett 3. 000,000 forint kölcsönből 1899. év folyamán felhasználandó 692,000
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
Csapatok:
A lovassági ujonczoknak egy sorványban való kiképeztethetése czéljából a honvéd lovasságnál felemelt legénységi és lólétszám elhelyezésére szükséges férőhelyek előállitására, laktanyatelepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére engedélyezett 1. 200,000 frtból az utolsó részlet 100,000
A gyalogsági századok békelétszámának 1896. évi október hó 1-től történt felemelése folytán szükséges férőhelyek előállitására, a laktanyatelepek kibővitésére szükséges telkek megszerzésére, valamint a helyiségeknek felszerelésére és berendezésére 1897. évben engedélyezett 1. 500,000 frtból az utolsó részlet 1. 000,000
X. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeire az 1897. évi XXX. tc. alapján:
1. Műhelyek és vontatási telepek létesitésére és berendezésére 800,000
2. Forgalmi és üzleti eszközök beszerzésére 5,410,000
3. Fahidak kicserélésére 200,000
4. Második vágányok épitésére, vonalátalakitására és rendező állomásokra 1. 500,000
5. Pályaudvarok és felvételi épületek kibővitésére 1. 610,000
6. Kisebb kiegészitési munkákra, leltárszaporitásokra és hóvédmüvekre 480,000
Beruházások összege 27. 389,585
Kiadások főösszege 503. 252,446

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországnak beligazgatási szükségletére nézve, egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek.
frt
1. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 40,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 130,000
Véglefizetések 10,000
3. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak tiszta jövedelméből 650,000
A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 10,000
Az 1870:X. törvénycikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 220,000
4. 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamat- és érczpénz beszerzési költségszükségletéhez 20,390
5. Az 1880:XX. törvénycikk alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 421,851
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 1,000
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Országos levéltár 6,307
2. Szinművészeti bevételek:
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 27,300
3. Közegészségügyi bevételek:
Betegápolási költségtéritmény 80,200
A diphteria elleni gyógyserum eladásából 5,000
Elmegyógyintézeti bevételek 220,200
4. Országos betegápolási alap:
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadóból 3% pótadókivetéssel kikerekitve 2. 162,800
5. Közbiztonsági bevételek:
Magyar kir. csendőrség téritmény 50,645
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség utáni téritmény 916,846
6. Általános közigazgatási bevételek:
Hivatalos lap jövedelme 76,600
Ortörvények és rendeletek tárának jövedelme 64,600
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 31,000
Különféle bevételek 300
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami pénztárak 4,234
2. Pénzügyőrség 1,000
3. Országos kataszteri felmérés 18,000
4. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák 4,482
5. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Földadó 32. 806,000
Házadó 11. 560,000
Keresetadó 20. 820,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 3. 562,600
Bányaadó 250,000
Tőkekamat- és járadék-adó 4. 134,100
Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 7. 168,500
Nyereményadó 2,800
Fegyveradó és vadászati adó 450,000
Hadmentességi dij 1. 850,000
Általános jövedelmi pótadó 15. 900,000
Késedelmi kamat 1. 206,000
Adóbehajtási illetékek 140,000
Adóbehajtási költségtéritmény 70,000
Perköltségtéritmények 40,000
Különféle bevételek 80,000
6. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó (1888. évi XXIV. tc.) 29. 300,000
Ellenőrzési illetékek 95,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 150,000
Söradó 3. 900,000
Czukoradó 5. 600,000
Ásványolaj adó 4. 600,000
Húsfogyasztási adó 3. 300,000
Czukorfogyasztási adó (1898. évi XVII. tc.) 3. 200,000
Bor italadó 7. 800,000
Sörfogyasztási adó (1898:XVII. tc.) 5. 500,000
Szeszforgalmi adó (1898. évi XVI. törvénycikk) 11. 700,000
Italmérési illeték 800,000
Késedelmi kamatok 30,000
7. Aranyagio-nyeremény 911,000
8. Határvám 452,797
9. Bélyeg 15. 124,250
10. Jogilleték 22. 370,000
11. Dijak 641,550
12. Fémjelzés 84,230
13. Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországokban 30,000
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 4. 303,000
Dohánygyártás 50,000
Dohányeladás 50. 666,000
15. Lottójövedék 1. 213,100
16. Sójövedék 15. 808,489
17. Perköltségek 39. 742
18. Állami jószágok 366,578
19. Bányaigazgatóságok 34,679
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 1. 980
Üzemi bevételek 3. 174,027
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 2,374
Üzemi bevételek 4. 017,958
22. Pénzverés és fémbeváltás:
Általános kezelési bevételek 225
Üzemi bevételek 10,557,319
23. M. kir. államvasutak gépgyára, diósgyőri m. kir. vas- és aczélgyár és m. kir. állami vasművek:
Kezelési bevételek 110,748
Üzemi bevételek 20,406,963
24. Zsilvölgyi kőszénbánya 93,091
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 9,306
Sótermelési bevételek 134,883
Megtérités a sójövedék részéről az átengedhető sómennyiségért 834,732
26. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok 1,025
27. Bányailletékek 158,500
28. Állami nyomda 868,000
29. Állami épületek 45,334
30. Budapesti állami hidak 209,725
31. Állami ingó vagyon 51,808
32. Különféle bevételek:
Állami követelések 1. 303,516
Vegyesek 478,003
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 9,600
2. Államépitészeti hivatalok 261,497
3. Közutak 153,782
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 86,481
5. Ipari és kereskedelmi czélok 16,712
6. Posta, távirda és távbeszélő 22. 460,000
7. Magyar kir. postatakarékpénztár 1. 271,300
8. Hajózás 220,260
9. M. k. államvasutak 100. 864,000
10. Budapesti m. kir. zálogházak 235,000
11. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság 12,250
12. M. kir. központi statisztikai hivatal 213,500
13. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 218,000
14. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 320,000
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők:
Kezelési bevételek 151,498
Üzemi és gazdálkodási bevételek 8. 662,714
2. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdő és kopár területek 344,927
3. Erdőőri szakiskolák 13,560
4. Országos erdei alap 100,000
5. Állami segély kopár területek befásitására 100
6. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
Gödöllői koronauradalom és ménesbirtok-gazdaságok 3. 627,085
Ménesek 542,603
Méntelepek 633,730
A lótenyésztési alap jövedelme 18,372
A versenyfogadások megadózattásából származott alap jövedelme 250,000
7. Állattegészségügy 63,280
8. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 288,851
9. Állattenyésztés, havasi- és tejgazdaság 530,436
10. Országos vízépitészeti és talajjavitási hivatal 10,500
11. Vizi munkálatok 11,000
12. Kulturmérnöki hivatalok 12,000
13. Szőlőszet és borászat:
Kezelési bevételek 3,450
Gazdálkodási bevételek 28,100
14. Kincstári birtokok 360,843
15. Perköltségek 5,000
16. Delibláti kincstári birtok 28,751
17. A mező- és közgazdaság különböző ágai 56,886
18. Országos meteorologiai és földmágnesességi központi intézet 500
19. Selyemtenyésztés 2. 289,100
20. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 30,000
Alapitványok 1,763
Különféle bevételek 26,162
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 101,903
2. Budapesti kir. egyetem 425,188
3. Kolozsvári kir. egyetem 34,232
4. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a b. Eötvös József-collegium 11,300
5. József-műegyetem 28,400
6. Kassai kir. jogakadémia 150
7. Állami gymnasiumok 294,130
8. Állami reáliskolák 253,261
9. Állami felsőbb leányiskolák 150,000
10. Vizsgálati bizottmányok 12,800
11. Elemi népiskolák 144,855
12. Felső nép- és polgári iskolák 74,936
13. Elemi és polgári tanitó-képzők 25,730
14. Elemi és polgári tanitónő-képzők 112,600
15. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése 6,800
16. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 1,600
17. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház 3,100
18. Iparos tanulók iskolái 500
19. Állami felső kereskedelmi iskolák 7,400
20. Keleti kereskedelmi tanfolyam 1,200
21. Bábaképzők 8,120
22. Siketnémák m. kir. országos nevelő és tanitóképző intézete Váczon 24,075
23. A siketnémák Budapest székes főváros hozzájárulásával fentartott állami iskolája Budapesten 5,200
24. Vakok országos tanintézete Budapesten 19,838
25. Vakok ápoldai alapjának jövedelme 3,058
26. A képezhető hülyék és gyenge elméjűek budapesti országos m. kir. nevelő- és tanintézete 13,000
27. Képzőművészet és művészi ipar 1,260
28. Festészeti és szobrászati mesteriskolák 375
29. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 2,500
30. M. kir. női festőiskola 750
31. Iparművészeti iskola 2,000
32. Országos zeneakadémia 14,020
33. Országos szinművészeti akadémia 2,000
34. Magyar nemzeti muzeum 14,982
35. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok 500
36. Műemlékek fentartása 4,584
37. Ösztöndijak 7,320
38. A tárczát terhelő kölcsönök 7,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 8,350
2. Királyi Curia 10
3. Királyi táblák 1,100
4. Királyi főügyészségek 100
5. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 21,520
6. Királyi ügyészségek 94,350
7. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtő fogház, közvetitő intézet és államfogház 196,367
8. Büntetéspénzek országos alapja 491,426
9. A tárczát terhelő kölcsönök 178,733
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovika-akadémiai általános alapnak jövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp-(tan)dijak 216,085
Honvéd-menházalap jövedelem és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a honvéd-menház költségeihez 1,579
2. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 19,180
Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólömért 12,000
Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 800
Haszonbérek 2,600
3. Nyugdijak:
A közös hadügyi tárcza által a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 102,800
Rendes bevételek összege 482. 464,037
B) Rendkivüli bevételek
I. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Állami jószágok:
Állami javak eladásából 1. 300,000
A telepitvényesek által fizetendő váltságárak és kamatok 850,000
A maradvány- és irtványföldek váltságdijai 20,000
2. Fémkohászat:
A fernezelyi kohónál épitendő szállópor-kamarákra, csatornákra és egy központi kéményre tiz év alatt a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen engedélyezett 60,000 frtnak V. törlesztési részlete
6,000
3. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 1. 000. 046
A pénzverésnél a valutarendezéssel kapcsolatosan mutatkozó kezelési hiány fedezésére az 1893-1897. években elért bevételi többletnek alapszerüen kezelt maradványából

794,410
4. Különféle bevételek:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előleg
115,000
A létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására a vallás- és közoktatásügyi ministerium beruházásai között fölvett kiadás fedezésére az állam tulajdonában levő regale kártalanitási kötvények eladásából


50,000
Közös aktivákból 238,000
5. Állami előlegek 1. 582,000
II. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő
2,000
2. Posta, távirda és távbeszélő:
Az országos távbeszélő-hálózat létesitésére és a távirda-hálózat kiegészitésére, valamint a budapesti távbeszélő-hálózat átalakitására szolgáló kölcsön II. részlete

1. 520,000
3. Hajózás:
Az Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő

4,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos díjazására fizetendő

4,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő

1,500
III. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Gödöllői koronauradalom és állami lótenyészintézetek:
A mezőhegyesi czukorgyártól az ottani előviz-csatorna fentartási költségére
6,000
2. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
A gazdasági tanintézeteknél folytatólag létesitendő convictusok és új földmives-iskolák épitkezési és berendezési, valamint egy hegyvidéki földmívesiskola épitkezési költségeire a totalisateur-alapból felveendő és 4%-kal kamatozó kölcsön115,000
3. Vizi munkálatok:
A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt s előállitott terméskövek stb. eladásából befolyó összeg
167,230
4. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 104,180
Új állami vinczellériskolák épitési és berendezési költségeire a totalisateur-alapból felveendő 4%-kal kamatozó kölcsön
60,000
5. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
A telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokok időközi jövedelme
50,000
6. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Az országos chemiai intézet, rovartani állomás és a budapesti magvizsgáló állomás részére megfelelő épület épitési, berendezési és telekvásárlási költségére a totalisateur-alapból felveendő és 4%-kal kamatozó kölcsön


220,000
7. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet:
Központi observatorium épitésére és felszerelésére a totalisateur-alapból felveendő és 4%-kal kamatozó kölcsön
50,600
8. Selyemtenyésztés emelése:
Pancsova város hozzájárulása az ott felépitendő selyemgombolyitó-gyár épitési költségeihez
60,000
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Az egyetemi épitkezésekre az 1897. évi XXV. tc. alapján kölcsön utján beszerzendő III. részlet
500,000
2. Budapesti kir. egyetem:
A budapesti egyetem II. sebészeti kórodája épitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 1-ső részlet
100,000
A budapesti egyetemen létesitendő II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda épületére
117,000
A budapesti egyetem új boncztani intézetére és belső felszerelésére 1899. évben kölcsön utján beszerzendő
75,000
3. Kolozsvári egyetem:
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére 1899. évben kölcsön utján beszerzendő
100,000
A Karolina országos kórház belső felszerelésére szükséges 450,000 frt I. részlete
100,000
4. Állami gymnasiumok:
A budapesti I. ker. gymnasium telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges összegből 1899. évben kölcsön utján beszerzendő

170,000
A nagykikindai gymnasium épületére a gymnasiumi alapból kölcsön utján beszerzendő
130,000
5. Állami reáliskolák:
A dévai főreáliskola és internátus épületének kibővitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő
12,000
6. Állami felsőbb leányiskolák:
A kolozsvári állami felsőbb leányiskola telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 75,000
7. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami elemi és polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő
250,000
A keszthelyi állami polgári iskola épületére a város által fizetendő
10,000
8. Kisdedóvónők és menedékházvezetőnők képzése:
Az eperjesi állami óvónőképző-intézet épületének kibővitésére és felszerelésére
18,600
9. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A fiumei állami felső kereskedelmi-, elemi és polgári fiuiskola épületére szükséges 300,000 frtból 1899. évebn kölcsön utján beszerzendő

100,000
10. Bábaképezdék:
A szegedi bábaképezde épületére a város által nyujtandó kölcsön
70,000
V. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
A törvénykezési épitkezés költségeinek fedezésére felveendő 3. 000,000 frt kölcsön terhére, mint előleg
692,000
VI. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből

10. 000,000
Rendkivüli bevételek összege 20. 839,566
Bevételek főösszege 503. 303,603
4. § A 2-ik §-ban megállapitott s összesen 503. 252,446 frtot
tevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 503. 303,603 frtot
tevő jövedelmek és bevételek 51,157 frttal

haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, díjak, bélyegek és illetékek, úgyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi díj, az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1899. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordíttathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezetének 5. cziménél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, valamint ugyanezen fejezet 8. czimének egyes rovatai között; a XVIII. fejezet 10. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 3. czimének 1. és 2. rovatai között; a XX. fejezet 2. czimének egyes rovatai között ugyanezen fejezet 3., 12., 13., 14., 15. és 16. czimei alatta személyi járandóságok és dologi kiadások között valamint ugyanezen fejezet 17. czimének egyes rovatai között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 8., 9., 12., 13., 18., 22., 29., 33., 34., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 44., 47., 48., 49., 50., 52., 53., 55., 56., 57. és 58. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, ugyanezen fejezet 14. és 15. czime között, továbbá a 23. és 24. czime között, valamint a 26. és 27. czime között; a XXII. fejezet 6. czime alatt a személyi járandósáok és dologi kiadások között; végre a XXIII. fejezet 6. czimének 1-6. rovatai között van helye. Ezek között az átruházási jog megengedtetik.

7. § Felhatalmaztatik a kormány, hogy azokra a tisztviselői, altiszti és szolgai állásokra nézve, a melyek a jelen állami költségvetésben a végett rendszeresittettek, hogy az egyes fizetési osztályokba tartozó fizetési fokozatokban az állások arányosabban osztassanak meg, a fokozatos előléptetéseket az 1899. évi január hó 1-től számitandó hatálylyal foganatosithassa, s a magasabb fizetéseket az 1893. évi IV. tc. 13. §-ának 1. b) pontjában körülirt időponttól eltérőleg kivételesen 1899. évi január hó 1-től folyósithassa.

8. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy Magyarországnak az 1900. évi párisi nemzetközi kiállitáson leendő hivatalos részvételével járó költség fedezéséről szóló 1897. évi XVIII. törvénycikkel engedélyezett 1. 500,000 forint hitelből, az 1899. évben felmerülő költségek fedezésére az állampénztári készletekből további 525,000 forintot bocsásson a kereskedelemügyi minister rendelkezésére, mely összeg az 1899. évi állami költségvetés rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások VII. fejezetének külön czime alatt számolandó el.

9. § Az 1898. évi XXI. tc. 2. §-a alapján kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa az 1899. évre 3%-ban állapittatik meg.

Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy ezt a pótadót 1899. évi január hó 1-től kezdődő hatálylyal kivethesse és beszedhesse.

10. § Az 1888. évi IV. tc. 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekű vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenkint 300,000 frtnál nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1899. évre hatályon kivül helyeztetik.

11. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére