1899. évi XXXI. törvénycikk

az államjegyekből álló függő adósság teljes beváltásáról * 

1. § Fölhatalmaztatik a kormány, hogy a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával a következő egyezményt megköthesse:

I. CZIKK

Az 1892. évi XVIII. tc. alapján (1892. évi augusztus 2-án kelt ausztriai törvény R. G. B. 127. sz.), az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szerződés XIX. czikke végrehajtásakép egyetértőleg megállapittatik, hogy a közös költségen beváltandó függő adósságot képező államjegyek eredetileg 312 millió a. é. forintot tevő összegének 112 millió a. é. forintnyi maradványa is beváltandó.

II. CZIKK

Az 1867. évi XV. tc. által az ország törvényei közé iktatott egyezmény s illetőleg országos megállapodás (1867. évi deczember 24-iki ausztriai törvény R. G. B. 3. sz. ex 1868.) 5. §-a szerint az államjegyek forgalma és a sóbányautalványok (a gmundeni, ausseei és halleini sóbányákra bekebelezett zálogjegyek) között fönnálló összefüggés azon a napon, a melyen a jelen egyezmény megköttetik, megszünik.

E naptól fogva tehát sóbányautalványok a forgalomban államjegyekkel nem pótolhatók, anélkül, hogy ez által e függő adósságnak az ausztriai törvényekben foglalt rendezése egyebekben változást szenvedne.

A mennyiben ezen a napon a forgalomban államjegyek sóbányautalványokat pótolnak, a csász. kir. pénzügyministerium ezeket az államjegyeket kizárólag a csász. kir. pénzügyministerium költségén a forgalomból ki fogja vonni és be fogja váltani.

E szerint a csász. kir. pénzügyministerium annyi államjegyet, és pedig öt-forintos vagy ötven-forintos államjegyet vált be, a mennyivel az öt-forintos és az ötven-forintos államjegyeknek kimutatott forgalma azon a napon, a melyen a jelen egyezmény megköttetik, összevéve 112 millió a. é. forintot meghalad.

A csász. kir. pénzügyministerium ezeket az államjegyeket minden fölmondás nélkül más törvényes fizetési eszközök ellenében, melyek azonban államjegyek nem lehetnek, fogja beváltani. Ez a beváltási művelet a jelen egyezmény megkötésétől számitott egy év alatt végrehajtandó.

Azon a napon, a melyen a csász. kir. pénzügyi kormányzat azokat az államjegyeket, a melyek a forgalomban sóbányautalványokat pótolnak, teljesen beváltotta, a sóbányautalványokból álló függő adósság a csász. és kir. közös pénzügyministerium kezeléséből a csász. kir. pénzügyministerium kezelésébe megy át.

E naptól fogva a függő adósságokat ellenőrző magyar bizottságnak ellenőrzése erre a függő adósságra nézve szintén megszünik.

III. CZIKK

A közös költségen beváltandó államjegyeknek 112 millió a. é. forintot tevő s az I. czikk értelmében beváltandó maradványa akkép váltandó be, hogy a csász. és kir. közös központi pénztár által kibocsátott és 1881. évi január 1-ről keltezett a. é. öt-forintos államjegyek, valamint a cs. és kir. közös központi pénztár által kibocsátott és 1884. évi január 1-ről keltezett a. é. ötven-forintos államjegyek fölmondatnak és beváltatnak.

IV. CZIKK

A jelen egyezmény megkötése napjával az államjegyek kiadása a cs. és kir. közös központi pénztárnál beszüntettetik, és ugy az öt-forintos, mint az ötven-forintos államjegyek forgalmának határát az az összeg képezi, a mely összegben az egyes czimletekből államjegyek e napon forgalomban vannak.

A csász. és kir. közös központi pénztár azonban a forgalomra hasznavehetetlenné vált öt-forintos és ötven-forintos államjegyeket, az ezekre nézve megállapitott contingensek mérvéhez képest, mindkét czimletü uj államjegyek ellenében továbbra is át fogja váltani, mindaddig, a mig a m. kir. pénzügyminister és a csász. kir. pénzügyminister a csász. és kir. közös pénzügyministerrel érintkezve, ezt az átváltást rendeleti uton be nem szünteti. Az államjegyek a koronaértékben való közkötelező számitás behozatala után is, - a mig be nem váltatnak, - ausztriai értékre szólnak.

A m. kir., valamint a csász. kir. állami pénztárak és hivatalok, ugyszintén a csász, és kir. közös pénztárak és hivatalok a csász. és kir. közös központi pénztár által forgalomba hozott öt-forintos és ötven-forintos államjegyeket fizetés- és átváltáskép mindaddig kiadhatják, a mig a m. kir. pénzügyminister és a csász. kir. pénzügyminister a csász. és kir. közös pénzügyministerrel érintkezve, ezeknek az államjegyeknek kiadását és átváltását rendeleti uton teljesen be nem szünteti.

A III. czikkben megjelölt államjegyeknek fölmondása és beváltása iránt a m. kir. pénzügyminister és a csász. kir. pénzügyminister a csász. és kir. közös pénzügyministerrel érintkezve rendeleti uton fognak intézkedni, mihelyt a jelen egyezmény V. czikke szerint a beváltandó államjegyek helyettesitésére forgalomba bocsátandó fizetési eszközök elkészülnek.

Ebben a rendeletben egyuttal megállapitandó az a határidő, a melynek lejártával a ma fennálló általános kötelezettség, hogy ezek az államjegyek fizetéskép elfogadandók, megszünik, és az a határidő, a melynek bekövetkeztéig ezek az államjegyek az összes m. kir. és csász. kir. állami pénztáraknál és hivataloknál, ugyszintén a csász, és kir. közös pénztáraknál és hivataloknál fizetéskép elfogadandók.

E rendeletben megjelölendők továbbá azok a pénztárak, a melyek a fölmondott államjegyeket és már törvényes fizetési eszközökre való átváltás utján be fogják váltani.

Az a határidő, a melynek lejártával a ma fennálló általános kötelezettség, hogy ezek az államjegyek fizetéskép elfogadandók megszünik, a rendelet közzétételének napjától számitott másfél évre, - az a határidő pedig, melyen belül ezek az államjegyek az összes m. kir. és csász. kir. állami pénztáraknál és hivataloknál, ugyszintén a csász. és kir. közös pénztáraknál és hivataloknál fizetéskép elfogadandók, ugyane rendelet közzétételének napjától számitott két évre szabandó.

Az utolsó határidő, a meddig a külön e czélra kijelölendő pénztárak ezeket az államjegyeket átváltás utján beváltják, e rendelet közzététele napjától számitott hatodik év végére tüzendő ki.

Ennek az utolsó határidőnek lejártával az államnak az államjegyek beváltására vonatkozó mindennemü kötelezettsége megszünik.

V. CZIKK

A fölmondott a. é. öt-forintos és ötven-forintos államjegyek más törvényes fizetési eszközökkel, - a melyek azonban államjegyek nem lehetnek, - váltatnak be. A beváltott államjegyek helyébe államjegyek nem adhatók ki.

A végből, hogy a közös költségen beváltandó államjegyeknek 112 millió a. é. forintot tevő maradványa a forgalomban pótoltassék, a m. kir. kormány és a csász. kir. kormány 32 millió a. é. forint, azaz 64 millió korona erejéig a koronaértékre szóló öt-koronás ezüst érmeket hoznak forgalomba, mindkét kormány továbbá az Osztrák-magyar bankkal egyezményt fog kötni a végből, hogy a bank összesen 80 millió a. é. forint, azaz 160 millió korona erejéig tiz koronára szóló bankjegyeket bocsásson ki.

A forgalomba hozandó öt-koronás ezüst érmékre és a kibocsátandó tiz-koronás bankjegyekre vonatkozó rendelkezések külön megegyezés tárgyát képezik.

VI. CZIKK

A fölmondott öt-forintos és ötven forintos államjegyeknek beváltásával a m. kir. pénzügyminister és a csász. kir. pénzügyminister az Osztrák-magyar bankot fogja megbizni.

Ezzel kapcsolatban az öt-koronás ezüstérmék forgalombahozatala is az Osztrák-magyar bank utján fog történni.

VII. CZIKK

Az Osztrák-magyar bank az általa beváltott és forgalomra képtelenekké tett államjegyeket a csász. és kir. közös pénzügyministerium részvételével meg fogja semmisiteni.

A csász. kir. pénzügyministerium által a II. czikk értelmében beváltott és a forgalomra képtelenekké tett államjegyek a cs. és kir. közös pénzügyministeriumhoz beszállitandók. A csász. és kir. közös pénzügyministerium ezeket az államjegyeket megsemmisiti.

Ugy a m. kir. pénzügyministerium, mint a csász. kir. pénzügyministerium jogositva van a beváltott államjegyek megsemmisitésénél e czélra kiküldött tisztviselők által részt venni.

VIII. CZIKK

A jelen egyezmény II. czikke értelmében a csász. kir. pénzügyministerium által teljesitendő beváltásról külön számadás vezetendő és ez a beváltás külön mutatandó ki.

A császári királyi pénzügyministerium által a jelen egyezmény II. czikke értelmében beváltott államjegyek a forgalomban sóbánya-utalványokat pótló államjegyek összegéből, mint törlesztettek, megsemmisittetésük után azonnal leirandók és ilykép mutatandók ki.

A jelen egyezmény III. czikke értelmében beváltandó és 112 millió a. é. forintot tevő államjegyek közös költségen foganatositott beváltásáról hasonlókép külön számadás vezetendő s ez a beváltás is külön mutatandó ki.

A jelen egyezmény III. czikke értelmében beváltott államjegyek megsemmisittetésük után a közös költségen beváltandó államjegyekből álló függő adósság összegéből (az érme- és pénzrendszerre vonatkozó szerződés XIX. czikke), mint törlesztettek, azonnal leirandók és ilykép mutatandók ki.

A jelen egyezmény megkötése napjáig kiadott és az utolsó beváltási határidő napjáig beváltásra be nem mutatott a. é. öt-forintos és illetőleg ötven-forintos államjegyek összege az utolsó beváltási határidő lejárta után a közös költségen beváltandó államjegyekből álló függő adósság összegéből mint törlesztett leirandó.

Addig, a mig ez a törlesztésképeni leirás meg nem történik, az a. é. öt-forintos és ötven-forintos államjegyekről külön-külön folytatólagos számadás vezetendő, és czimletek szerint kimutatandó az az összeg, a mely már beváltatott és megsemmisittetett, és az az összeg, a mely még forgalomban van.

IX. CZIKK

A közös költségen beváltandó államjegyek 112 millió a. é. forint maradványának beváltási költségeiről, a melyek a magyar korona országai által 30% erejéig, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok által pedig 70% erejéig viselendők (az érme- és pénzrendszerre vonatkozó szerződés XIX. czikke), a két pénzügyministerium az Osztrák-magyar bank és illetőleg a cs. és kir. közös pénzügyministerium részéről szolgáltatott kimutatások alapján fog leszámolni.

Ha az öt-forintos, illetőleg az ötven-forintos államjegyek utolsó beváltási határidejének lejárta után kitünnék, hogy a kibocsátott államjegyeknek egy része beváltás végett nem mutattatott be, ugy az a megtakaritás, a mely a kibocsátott, de beváltásra be nem mutatott államjegyekek, mint törlesztetteknek leirásából keletkezik (VIII. czikk), 30% erejéig a magyar korona országait, 70% erejéig pedig a birodalmi tanácsban képviselt királyságokat és országokat fogja illetni.

X. CZIKK

A m. kir. pénzügyminister és a csász. kir. pénzügyminister, a csász. és kir. közös pénzügyministerrel érintkezve, a jelen egyezmény végrehajtása végett az Osztrák-magyar bankkal annak az egyezményben megkötésével egyeidejüleg fog megállapodni, a mely a bankot tiz koronára szóló bankjegyek kibocsátására kötelező (V. czikk).

XI. CZIKK

Az államjegyek teljes beváltásának a jelen egyezmény által szabályozott keresztülvitele felett az ellenőrzést az 1868. évi XLVI. tc. alapján a függő adósságok ellenőrzésére kiküldött országos bizottság, illetőleg az 1868. évi junius 10-iki ausztriai törvénynyel (R. G. B. 53. sz.) kiküldött ellenőrző bizottság fogja az idézett törvények értelmében gyakorolni.

XII. CZIKK

Az érme- és pénzrendszerre vonatkozó szerződés XIX. czikkének végrehajtásakép megegyezés történt arra nézve, hogy mihelyt a fennálló általános kötelezettség, hogy az a. é. öt-forintos és ötven-forintos államjegyek fizetéskép elfogadandók, a jelen egyezmény IV. czikke értelmében megszünt, mindegyik ministerium a törvényhozás külön elhatározását fogja a készfizetések felvételének törvényes elrendelése ügyében kieszközölni.

2. § Jelen törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére