1899. évi XXXII. törvénycikk

a koronaérték megállapitásáról szóló 1892:XVII. tc. kiegészitéséről * 

1. § Az 1892. évi XVII. törvénycikk 11. §-a értelmében veretendő érméken kivül öt-koronás ezüstérmék is veretendők.

2. § Az öt-koronások 900 ezredrész ezüstöt és 100 ezredrész rezet tartalmazó ötvözetből veretnek.

Egy kilogram ötvözölt ezüstből 41 2/3 darab öt-koronás veretik. Az öt-koronás sulya tehát 24 gramm lesz.

Az öt-koronások veretésénél a törvényszabta suly és finomsági tartalom megtartandó. A mennyiben az egyes érméknél teljes pontosság nem érhető el, megengedtetik oly eltérés fölfelé, vagy lefelé. a mely a finomságban 3 ezredrészt, a sulyban 5 ezredrészt nem halad meg.

3. § Az öt-koronások képlapjára Ő Felsége mellképe jő az 1892. évi XVII. törvénycikk 5. §-ában foglalt körirattal, a hátlapra lebegő angyalok által tartva a magyar korona, a korona alá koszoruba foglalva az értékjelzés: 5 korona és a veretés évszáma.

Az öt-koronás karimája sima és rajta mélyitett betükkel e szavak lesznek; Bizalmam az ősi erényben.

Az öt-koronás átmérője 36 milliméter lesz.

4. § Az öt-koronások kizárólag az állam számlájára veretnek.

Egyelőre mindössze 19. 200,000 korona öt-koronás veretendő.

A veretésre és forgalombahozatalra vonatkozó határidők rendeleti uton állapittatnak meg.

5. § Az 1892. évi XVII. t. -czikk 19. §-ában az egykoronásokra vonatkozó rendelkezések az öt-koronásokra és kiterjednek azzal a módositással, hogy a magánforgalomban senki sincs kötelezve öt-koronásokat 250 korona összegen tul fizetéskép elfogadni. Az ugyane törvénycikk 20. §-ában foglalt és az egy-koronásokra vonatkozó rendelkezések az öt-koronásokra is szólnak.

Az 1892. évi XVII. törvénycikk 23. §-ának rendelkezései az öt-koronásokra is alkalmazandók. Ehhez képest minden fizetés, a mely ausztriai értékben - még pedig akár ércpénzben, akár nem abban - teljesitendő, a fizetésre kötelezett fél tetszése szerint, figyelemmel azonban az öt-koronásoknak fönnebb megállapitott fizetési erejére, a jelen törvény életbeléptétől fogva öt-koronásokban is teljesithető, olyképen, hogy az öt-koronás ausztriai értékü 2 forint 50 krajczárral számitandó.

6. § Jelen törvény hatályba lépésének idejét a ministerium rendeleti uton állapitja meg; az 1892-ik évi XVIII. törvénycikkel az ország törvényei közé iktatott, az érme- és pénzrendszerre vonatkozó szerződés hatályának tartama alatt azonban csak a mellett a feltétel mellett léptethető életbe, ha az öt-koronás érmék veretése iránt a magyar korona országainak kormánya a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával megfelelő szerződést köt.

7. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére