1900. évi VI. törvénycikk

az 1900. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1900. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kilencszázötvenhét millió hétszáztizezer kilencszáznyolczvan koronában;

átmeneti kiadásai:

Negyvennyolcz millió kétszáznegyvenháromezer egyszázharmincznyolcz koronában;

beruházási kiadásai:

Ötvennégy millió egyszáznyolcvanegyezer kilenczszázötvenöt koronában

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czímek és rovatok szerint oszlanak meg: * 

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint: * 

4. § A 2-ik §-ban megállapított s összesen 1,060.136,073 kitevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 1,060.283,404 kitevő jövedelmek és bevételek 147,331 kval haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarapitására forditandó.

5. § Jelen törvény 2-ik §-ának A) Rendes kiadások IV. fejezete és B) Rendkivüli kiadások a) Átmeneti kiadások I. fejezet 1. és 2. czime alatt felvett rendes és rendkivüli közösügyi kiadások összege az 1900. év első felére nézve megállapitott hozzájárulási arány szerint vétetett fel; a mennyiben az 1900. év második felére nézve a hozzájárulási arány változás alá esnék, a költségvetésnek fent idézett fejezetei alatt felvett összeg ehhez képest aránylagosan számszerüleg módosulnak.

6. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugyszintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi dij, az ut-, hid- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1900. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

7. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 8. czimének egyes rovatai között; a XVIII. fejezet 10. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 3. czimének 1. és 2. rovata között, valamint ugyanezen fejezet 5. czimének egyes rovatai között; a XX. fejezet 2. és 18. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 3., 13., 14., 15., 16., 17., 24. és 25. czimei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 9., 10., 13., 14., 19., 23., 24., 26., 28., 32., 36., 37., 39., 40., 42., 43., 45., 46., 47., 48., 50., 51., 53., 54., 55. és 56. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 15. és 16. czime között, valamint a 29. és 30. czime között, a XXII. fejezet 7. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXIII. fejezet 6. czimének 1-6. rovatai között; végre a rendkivüli kiadások, átmeneti kiadások X. fejezet 11. czimének 2. és 3. rovata között van helye. Ezek között az átruházási jog megengedtetik.

8. § Felhatalmaztatik a kormány, hogy azokra a tisztviselői, altiszti és szolgai állásokra nézve, a melyek a jelen állami költségvetésben a végett rendszeresittettek, hogy az egyes fizetési osztályokba tartozó fizetési fokozatokban az állások arányosabban osztassanak meg, a fokozatos előléptetéseket az 1900. évi január hó 1-től számitandó hatálylyal foganatosithassa, s a magasabb fizetéseket az 1893. évi IV. tc. 13. §-ának 1. b) pontjában körülirt időponttól eltérőleg, kivételesen 1900. évi január hó 1-től folyósithassa.

Felhatalmaztatik az Ő Felsége személye körüli minister, hogy a tárczája keretébe tartozó tisztviselők és szolgák részére a jelen állami költségvetésben felvett magasabb drágasági pótlékokat 1900. évi január 1-től folyósithassa.

Felhatalmaztatik a vallás- és közoktatásügyi minister, hogy a budapesti kir. egyetemnél, a kolozsvári egyetemnél és a József-műegyetemnél alkalmazott nyilvános rendes tanárok részére a jelen állami költségvetésbe felvett magasabb évötödös korpótlékokat és lakpénzeket 1900. évi január, illetve február hó 1-től folyósithassa.

Felhatalmaztatnak a belügyi, földmivelésügyi és honvédelmi ministerek, hogy a tárczájuk keretébe tartozó csendőrségi, méneskari és honvédségi tisztek, továbbá az egyenlő rangosztályu lelkészek, hadbirák, orvosok, számvivők, kezelőtisztek és katonai hivatalnokok, valamint a rangosztályba nem sorolt katonai havidijasok részére, a katonatiszti fizetések emeléséből kifolyólag e költségvetésbe felvett magasabb fizetést, illetve havidijat, végül az 1900. évi január hó 1-én a XI-ik rangosztályba sorolt tisztek, az egyenlő rangosztályu havidijasok és katonai hivatalnokok részére az 1900. évre kivételesen engedélyezett fentartási járulékok 1900. évi január hó 1-től folyósithassák.

9. § Felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy Magyarországnak az 1900. évi párisi nemzetközi kiállitáson leendő hivatalos részvételével járó költség fedezetéről szóló 1897. évi XVIII. törvénycikkel engedélyezett 3. 000,000 korona hitelből, az 1900. évben felmerülő költségek fedezésére az állampénztári készletekből további 1. 353,700 koronát bocsásson a kereskedelmügyi minister rendelkezésére; mely összeg az 1900. évi állami költségvetés rendkivüli kiadások átmeneti IX. fejezetének külön czime alatt számolandó el.

10. § Az 1898:XXI. tc. 2. §-a alapján kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa az 1900. évre 3%-ban állapittatik meg.

11. § Az 1888:IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekü vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenkénti 600,000 knál (300,000 frtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1900. évre hatályon kivül helyeztetik.

12. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére