1901. évi VIII. törvénycikk

az állami gyermekmenhelyekről * 

1. § A talált, valamint a hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított hét éven alóli gyermekek védelmére Budapest székesfővárosban és az ország különböző vidékein állami gyermekmenhelyek (lelenczintézetek) állítatnak fel.

A vidéki állami gyermekmenhelyek a szükséghez képest fokozatosan rendszerint olyan helyeken állittatnak fel, hol bábaintézet van és a hol a gyermekmenhely életképes működését a helyi társadalom emberbaráti tevékenysége megfelelően biztosítja.

2. § Az állami gyermekmenhelyek falain belül csupán a beteg, gyenge fejlettségű, különösebb ápolást és orvosi gondozást igénylő gyermekek tarthatnak; a többiek rendszerint az intézeteken kivül helyeztetnek el.

3. § Minden intézet igazgatósága gondoskodik róla, illetve ellenőrzi; hogy ugy az intézetben bennlevő, mint a kivül elhelyezett gyermekekre nézve 3 éves koruktól fogva a kisdedóvásról szóló 1891:XV. törvénycikk, - 6 éves koruktól fogva a népiskolai közoktatásról szóló 1868:XXXVIII. törvénycikk rendelkezései érvényesüljenek.

4. § A budapesti állami gyermekmenhely épitési és felszerelési költségeinek fedezetéül a Sándor István-féle végrendeletei hagyományból keletkezett és a belügyminister felügyelete alatt álló „szül- és lelenczházi alap” szolgál; az ennek vagyonát esetleg meghaladó költségek, valamint a vidéki állami gyermekmenhelyek épitési és felszerelési költségei pedig szintén a belügyminister felügyelete alatt álló „közigazgatási fog- és tolonczházi alap”, továbbá az „országos betegápolási alap” 1899. évi zárszámadásában kimutatott vagyonának felhasználásával fedezendők.

Az állami gyermekmenhelyek épitésére és felszerelésére tényleg igénybe vett összegek az állami költségvetésben, a rendkivüli kezelésnél, a „Beruházások között” külön czím alatt számolandók el.

5. § Az állami gyermekmenhelyek fenntartási költségeit, valamint az ezekben és ezek közvetitésével elhelyezett gyermekek gondozási, ápolási és nevelési költségeit az 1898. évi XXI. tc. 3. § d) pontja értelmében az országos betegápolási alap fedezi.

6. § Az állami gyermekmenhelyek állandó alkalmazottjaira nézve az állami gyógyintézetek személyzete tekintetében fennálló törvényes szabályok irányadók.

7. § Felhatalmaztatik a belügyminister, hogy:

1. az állami gyermekmenhelyek szervezetét;

2. az ezekben, illetőleg ezek közvetitésével, valamint a hasonló czélú jótékony magánintézetek és egyesületek közreműködésének igénybevételével az országos betegápolási alap terhére elhelyezett gyermekek felvételének, gondozásának, ápolásának, nevelésének és felügyeletének módját; végül

3. az állami és társadalmi tevékenységnek e téren való szerves összeköttetését rendeleti uton szabályozza és a rendeleteket a szükséghez képest módosithassa.

8. § E törvény végrehajtásával a belügyminister és a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére