1901. évi XVII. törvénycikk

a torontáli helyi érdekü vasutak és a Torontál vármegyei utalap pénzügyi viszonyainak rendezéséről * 

1. § A ministeriumnak a torontáli helyi érdekű vasutak állami kezelésbe vétele és ezzel kapcsolatban a vasuttársaság pénzügyi viszonyainak rendezése iránt az 1900. évi julius hó 14-én kelt jegyzőkönyvben foglalt megállapodások értelmében eddig tett intézkedései jóvahagyatnak s egyuttal felhatalmaztatik a ministerium, hogy az említett jegyzőkönyvi megállapodások végrehajtása iránt a szükséges további intézkedéseket saját hatáskörében megtegye.

2. § Torontál vármegyei közönségének az 1883. évi XV. törvénycikk 9. és 13. §-aiban körülirt pótadó-kivetési joga épségben tartásával, felhatalmaztatik továbbá a ministerium; hogy Torontál vármegyei törvényhatósági bizottságának 1900 évi október hó 15. napján tartott közgyűlésében 1293 k. gy/42. 358. és 44. 414/900 szám alatt hozott azt a határozatát, melylyel a vármegyei közönsége kimondotta, hogy a torontáli helyi érdekű vasutak függő adósságainak és a vármegye útalapját a helyi érdekű vasút irányában elvállalt biztosítási viszonyból folyólag terhelő függő tartozásoknak kiegyenlítése czéljából 2,500. 000 korona kölcsönt vesz fel s ezen kölcsöntörlesztési és kamatjáradékának fedezése czéljából 1901. évi január hó 1-én kezdődő hatálylyal az 1883. évi XV. törvénycikk 9. §-ában felsorolt állami adók után, - kivéve 1875. évi XXII. törvénycikk 6. §-ának a), b) és c) pontjaiban említett tőke után járó tőkekamat- és járadékadót - legfeljebb 2 1/2%-os pótadót vet ki, - jóváhagyhassa s ezen pótadó kivetése, behajtása és a felveendő kölcsön kamatoztatására és törlesztésére leendő fordítása, végül a kölcsönnek a fent megjelölt czélra leendő felhasználása iránt a szükséges intézkedéseket megtegye.

3. § A kereskedelemügyi minister felhatalmaztatik, hogy az előző §-ban érintett vármegyei pótadónak a 2,500. 000 korona kölcsöntörlesztési és kamathányadának kielégítésére igénybe nem vett hozadékát, valamint a vármegyei útalap jövedelmeinek azt a részét, mely az útigazgatás rendes kiadásainak és az útalapot terhelő törlesztéses kölcsönök törlesztési és kamatjáradékának kielégítése után kezelési feleslegként rendelkezésre marad; a torontáli helyi érdekű vasutakat terhelő elsőbbségi kötvényeknek a vasútüzleti bevételek által nem fedezett törlesztési és kamatjáradéka kielégítésére igénybe vehesse.

4. § A 2. § értelmében felveendő vármegyei kölcsönre nézve, továbbá a magyar királyi államvasutak és a torontáli helyi érdekű vasutak részvénytársaság között az üzem átvétele és egyéb az árbevétellel kapcsolatos jogviszonyok rendezése iránt kötendő szerződésekre és jogügyletekre nézve a teljes bélyeg- és illetékmentesség engedélyeztetik.

5. § A torontáli helyi érdekű vasutak részvénytársaság összes vonalaira nézve:

a) az engedély tartama 1980. évi deczember hó 13-ig;

b) a szállítási adómentesség 1904. évi május hó 31-éig;

c) az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-ának c) pontjában említett kereseti adómentesség 1920. évi deczember hó 31-ig terjedő hatálylyal;

d) az 1888. évi IV. törvénycikk 2. §-ának c) pontjában érintett állami megváltási jog érvényességének kezdő pontja 1920. évi deczember hó 13. napjával;

e) a második vágány kiépítésére vonatkozó kötelezettség érvényesítésének kezdőpontja pedig 1960. évi deczember hó 13. napjával állapíttatik meg.

Felhatalmaztatik egyébként a ministérium, hogy a torontáli helyi érdekü vasutak részvénytársaság összes vonalaira vonatkozólag egységes engedélyokiratot állítson ki.

Az engedélyokirat kiadásáról az 1880. évi XXXI. törvénycikk 1. §-a értelmében jelentés teendő.

6. § Jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba és végrehajtásával a kereskedelemügyi, pénzügyi és belügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére