1902. évi XII. törvénycikk

az 1902. évi állami költségvetésről * 

1. § Az 1902. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kilenczszázkilenczvenkét millió kétszázharminczhétezer hatszáztizennégy koronában;

átmeneti kiadásai:

Harmincznégy millió háromszáznyolczvanötezer kétszáznyolcvanhét koronában

beruházási kiadásai:

Hatvan millió kétszáznegyvenkétezer kilenczszázhatvankét koronában

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czímek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

korona
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 9. 300,000
II. FEJEZET. Ő. cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 179,338
III. FEJEZET. Országgyülés.
1. A főrendiház kiadásai 143,300
2. A képviselőház kiadásai 3. 336,118
3. A magyar delegatio dologi kiadásai 12. 000
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai 14. 000
IV. FEJEZET. Az 1902. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 72. 640,295
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai 41,325
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Országgyülés:
Főrendiház 5. 228
Képviselőház 41,318
2. Állami számvevőszék 103,217
3. Közigazgatási biróság 54,500
4. Ministerelnökség 77,530
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 70,149
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 14,598
7. Belügyministerium 1. 810,000
8. Pénzügyministerium 6. 513,000
9. Kereskedelemügyi ministerium 2. 492,000
10. Földmivelésügyi ministerium 1. 474,057
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 1. 052,000
12. Igazságügyi ministerium 4. 696,000
13. Honvédelmi ministeriu 2. 188,000
VII. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi törlesztési járulék 2. 300,000
Évi kamat-járulék 58. 321,061
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-nak II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése 360,000
3. Földtehermentesítés és örökváltságok:
Tőketörlesztés és kárpótlások 2. 113,600
Kamatok és járadékok 15. 480,366
Kezelési költségek 20. 100
4. Szőlődézsmaváltság:
Kárpótlások 40,000
Kamatok 44,000
Kezelési költségek 2,000
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
Kárpótlások 100,000
Kamatok 2,500
Kezelési költségek 2,000
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján:
Kárpótlások 40,000
Kamatok 2,000
Kezelési költségek 1,600
7. Italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888:XXXVI. tc. alapján:
Tőketörlesztés 1. 621,000
Kamatok 20. 032,275
Kezelési költségek 12,800
8. Az 1888:XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön:
Tőketörlesztés 1. 273,835
Kamatok 18. 952,076
Kezelési költségek 30,648
9. Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 4 1/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön:
Tőketörlesztés 690,000
Kamatok 10. 432,600
Kezelési költségek 16,300
10. Az 1870:X. tc. alapján felvett sorsolási kölcsön:
Évi járadék 2. 448,000
Kezelési költségek 82,000
11. Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII., 1888:VI. és 1892:XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
Kamatok 64. 953,680
Kezelési költségek 207,824
12. Az 1892. évi XXI. és az 1900. évi VIII. tc. alapján kibocsátott, valamint az 1900. évi XXXIV. tc. 1. §-ának k) pontjában, úgyszintén az 1901. és 1902. évi állami költségvetésekben megállapított államvasuti beruházások fedezésére kibocsátandó 4%-os magyar koronajáradék-kölcsön:
Kamatok 49. 937,600
Kezelési költségek 147,300
13. Az 1880:XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyeremény-kölcsön:
Tőketörlesztés 1. 440,000
Kamatok és nyeremények 3. 372,320
Kezelési költségek 10,600
14. Az 1895:XVI. tc. alapján kibocsátott 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu szabályozási kölcsön:
Tőketörlesztés 120,000
Kamatok 1. 330,560
Kezelési költségek 14,3000
15. Az 1897:XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os koronajáradékkölcsön:
Kamatok 2,100,000
Kezelési költségek 3,300
16. Függő adósság:
Kamatok 2. 865,836
Kezelési költségek 45,500
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok:
1. Az 1876:L. tc. alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9. 989,300 frtnyi kölcsön:
Tőketörlesztés 96,431
Kamatok 1. 112,315
Kezelési költségek 2,440
2. Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15. 750,000 frtnyi sorsjegykölcsön:
Törlesztés 545,928
Kamatok 1. 092,073
Kezelési költségek 500
3. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék 571,440
4. Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 184,914
Kamatok 1. 427,310
Kezelési költségek 10,000
5. az 1889:XV. törvénycikk alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság:
Tőketörlesztés 86,000
Kamatok 717,992
Kezelési költségek 2,800
6. Az 1890:XXXI. törvénycikk alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság:
Tőketörlesztés 121,814
Kamatok 841,720
Kezelési költség 1,800
7. Az 1891:XXV. törvénycikk alapján a szabadalmazott osztr. -magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok:
Évi megváltási járadék 19. 197,000
6-5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet 266,500
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió forintnyi előleg évi törlesztési járadéka 500,000
Az arad-temesvár vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka 577,490
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök:
1. Belügyministerium:
Tőketörlesztés 91,662
Kamatok 133,749
Kezelési és egyéb költségek 3,275
2. Pénzügyministerium:
Tőketörlesztés 551,569
Kamatok 602,704
Kezelési költségek 798
3. Kereskedelemügyi ministerium:
Tőketörlesztés 87,382
Kamatok 358,640
Kezelési költségek 4,081
4. Földmivelésügyi ministerium:
Tőketörlesztés 1. 144,419
Kamatok 741,287
Kezelési és egyéb költségek 16. 645
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Tőketörlesztés 851,498
Kamatok 2. 557,159
6. Igazságügyi ministerium:
Tőketörlesztés 152,248
Kamatok 626,092
7. Honvédelmi ministerium:
Tőketörlesztés 212,085
Kamatok 532,752
Kezelési és egyéb költségek 14,602
X. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 156,896
XI. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete 16. 540,741
XII. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Személyi járandóságok 310,640
Dologi kiadások 25,000
XIII. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
Személyi járandóságok 529,762
Dologi kiadások 34,200
XIV. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 270,570
Dologi kiadások 227,770
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei:
Személyi járandóságok 102,580
Dologi kiadások 25,800
3. Rendelkezési alap 400,000
XV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 110,432
Dologi kiadások 34,200
XVI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
Személyi járandóságok 75,360
Dologi kiadások 18,000
XVII. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap magyar királyi igazgatósága:
Személyi járandóságok 899,679
Dologi kiadások 164,460
2. Országos levéltár:
Személyi járandóságok 79,335
Dologi kiadások 8,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai az 1893. évi IV. törvénycikk alapján 9. 721,951
Törzsfizetések javitására, uj állások rendszeresitésére, dologi kiadásokra, valamint a mutatkozó fedezeti hiányok pótlására 3. 354,715
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester, valamint a főispáni titkárok fizetései és lakpénzei 783,753
5. Anyakönyvi kiadások:
Személyi járandóságok 2. 141,189
Dologi kiadások 241,200
6. Színművészeti kiadások:
A magy. kir. operaház állami javadalmazása 496,000
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása 124,000
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére 28,000
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása 40,000
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére 54,600
A magyar szinészegyesület segélyezésére 40,000
A vidéki magyar szinészet segélyezésére 74,000
7. Közegészségügyi kiadások:
Országos közegészségügyi tanács 16,000
Bacteriologiai és egészségtani intézet 9,600
Betegápolási költségek 2. 238,973
Himlőoltási költségek 158,900
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000
A trachoma elfojtására szánt költségek 120,000
Diphteria elleni gyógyszerum-termelő intézet 18,340
Elmegyógyintézeti kiadások 1. 500,365
Vegyes közegészségügyi kiadások 8,000
8. Országos betegápolási alap:
Bel- és külföldi kórházakban és gyógyintézetekben rendes betegségből ápolt magyar állampolgárok után felmerült ápolási és szállitási költségek [1898. évi XXI. tc. 3. § a)] 1. 687,170
Szegény betegek részére rendelt gyógyszerek és gyógyászati segédeszközökre [1898. évi XXI. tc. 3. § b)] 300,000
Hevenyfertőző betegségek elleni védekezés költségeire [1898. évi XXI. tc. 3. § c)] 175,000
Talált, valamint hatóságilag elhagyottaknak nyilvánitott gyermekek után felmerülő gondozási, ápolási és nevelési költségek [1898. évi XXI. tc. 3. § d)] 2. 323,200
Kórházakban szülő nőknek és szülötteiknek ápolási költségei [1898. évi XXI. tc. 3. § e)] 33,000
A volt törvényhatósági betegápolási alapok terhére felállitott közegészségügyi intézmények létesitési és fentartási költségére (1898. évi XXI. tc. 15. § harmadik bekezdés) 13,000
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadó visszatéritésére 6,000
9. Magyar királyi csendőrség:
Személyi járandóságok 8. 573,328
Dologi kiadások 2. 481,355
10. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség 3. 585,414
Rendőrségi rabkórház 30,780
Ujpest- és rákospalotai kapitányság 30,780
Tolonczház 120,940
11. Közbiztonsági kiadások:
Közbiztonsági alap 300,000
Tolonczkiadások 100,000
A predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete 13,640
Karhatalmi költségek 10,000
Nyomozási költségek 200,000
12. Közjótékonysági kiadások:
A kolozsvári Szt. -Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2000 mázsa só ára fejében 5,802
Záradék segélyezése a betegek ápolásáért 8,336
A jótékonyczélu egyesületek segélyezésére átalányként 79,000
13. Általános közigazgatási kiadások:
Hivatalos lap költsége 39,600
Országos törvények és rendeletek tárának költsége 82,216
Távirati kiadások 50,000
Utlevelek kiállitásával járó költségek 11,320
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazítása alkalmával felmerülő költségek 40,000
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek 19,000
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire 22,000
Életmentési díjak 4,000
Hullakifogásokért, vagy egyébként talált hullák feljelentéséért járó jutalomdíj 6,000
A községi közigazgatási tanfolyamok szükségleteire 100,000
Különféle kiadások 12,000
XVIII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1. 785,187
Dologi kiadások 398,200
2. Pénzügyigazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi díj- és illetékkiszabási hivatal:
Személyi járandóságok 5. 276,091
Dologi kiadások 966,862
3. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság:
Személyi járandóságok 810,212
Dologi kiadások 240,522
4. Állami pénztárak:
Személyi járandóságok 279,462
Dologi járandóságok 19,020
5. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok 3. 819,337
Dologi kiadások 462,700
6. Pénzügyőrség:
Személyi járandóságok 5. 496,706
Dologi kiadások 1. 727,200
7. Jogügyi igazgatóságok:
Személyi járandóságok 226,745
Dologi kiadások 11,645
8. Kincstári ügyészségek:
Személyi járandóságok 143,115
Dologi kiadások 13,737
9. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban
Személyi járandóságok 12. 122
Dologi kiadások 600
10. Országos kataszteri felmérés:
Személyi járandóságok 1. 157,738
Dologi kiadások 246,337
11. Bányászati és erdészeti akadémia
Selmeczbányán és bányásziskolák:
Személyi járandóságok 225,730
Közterhek 1,200
Dologi és üzleti kiadások 93,645
12. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Kezelési, kivetési és beszedési költségek 1. 584,000
A hadmentességi dijról szóló 1880: XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó 1. 702,774
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete 724,348
13. Fogyasztási és italadók:
Személyi járandóságok 393,750
Dologi kiadások 1. 827,200
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére jutó jutalmak az 1899. évi XX. tc. 5. §-a alapján 3. 393,000
Fogyasztási adóvisszatérítések és kiviteli jutalmak felosztásából 5. 000,000
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. törvénycikk 1. §-a, illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján megillető részesedési jutalék 2. 600,000
1899. évi VI. tc. 1. §-a, illetve az 1899. évi XXV. tc. 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság 204,130
Horvát-Szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888:XXXV. tc. alapján 1. 583,039
A magyar városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. tc. 4. és 5. §-a, illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján 1. 600,000
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899:XXIV. tc. 1. §-a alapján 1. 053,342
A Budapest székesfővárosnak a söradópótlék megtéritése czimén kifizetendő összeg az 1899:VI. tc. 5. §-a alapján 1. 200,000
14. Határvám kezelési költségei:
Személyi járandóságok 678,778
Dologi kiadások 177,889
13. Bélyeg:
Személyi járandóságok 26,180
Dologi kiadások 969,900
16. Jogilletékek és díjak kezelési költségei:
Személyi járandóságok 50,000
Dologi kiadások 75,000
17. Fémjelzés:
Személyi járandóságok 29,075
Dologi kiadások 13,760
Üzemi kiadások 6,340
18. Dohányjövedék:
Dohányjövedéki központi igazgatóság 340,638
Dohányvétel 36. 413,633
Dohánygyártás 12. 897,674
Dohányeladás 2. 254,990
19. Lottójövedék:
Személyi járandóságok 56,865
Dologi kiadások 2,036
20. Sójövedék:
Személyi járandóságok 435,086
Dologi kiadások 290,094
Sóvétel 286,000
Szállitási költségek 2. 400,000
Sótermelési költség megtéritése 1. 677,447
21. Perköltségek 23,783
22. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok:
Személyi járandóságok 9,660
Dologi kiadások 17,744
Közterhek 121,335
Gazdálkodás 91,516
23. Bányaigazgatóságok:
Személyi járandóságok 257,090
Dologi kiadások 77,684
Közterhek 1,300
24. Fém- és opálbányászat:
Személyi járandóságok 435,869
Dologi kiadások 70,450
Közterhek 31,150
Üzemi kiadások 5. 480,200
25. Fémkohászat:
Személyi járandóságok 211,528
Dologi kiadások 23,450
Közterhek 3,514
Üzemi kiadások 9. 258,858
26. Pénzverés és fémbeváltás:
Személyi járandóságok 127,017
Dologi kiadások 20,540
Közterhek 290
Üzemi kiadások 16. 871,770
27. Állami vasgyárak:
Személyi járandóságok 1. 757,442
Dologi kiadások 556,706
Közterhek 165,230
Üzemi kiadások 30. 008,143
28. Zsilvölgyi kőszénbánya:
Személyi járandóságok 4,988
Dologi kiadások 1,900
Közterhek 29,366
Üzemi kiadások 4,054
29. Sótermelés:
Személyi járandóságok 236,532
Dologi kiadások 26,728
Közterhek 5,660
Üzemi kiadások 1. 714,247
30. Bányászati kegyuri terhek:
Személyi járandóságok 95,345
Dologi kiadások 42,590
31. Bányakapitányságok:
Személyi járandóságok 177,923
Dologi kiadások 36,438
32. Állami nyomda:
Személyi járandóságok 544,296
Dologi és üzleti kiadások 1. 020,950
33. Állami épületek 177,910
34. Budapesti állami hidak:
Személyi járandóságok 146,226
Dologi kiadások 19,526
Közterhek 4,797
Üzleti kiadások 113,242
Alapok alakitása 111,307
Nyugdijak, nevelési járulékok, végkielégitések, temetkezési járulékok és kegydijak 29,854
35. Különféle kiadások:
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások 157,033
Vegyesek 1. 120,800
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 1. 088,120
Dologi kiadások 280,600
Hozzájárulás a tisztképző tanfolyamok költségeihez 23,000
Vasuti ministeri biztosok 17,000
Tanulmányi és utazási ösztöndijak 8,000
2. Államépitészeti hivatalok:
Személyi járandóságok 1. 351,900
Dologi kiadások 467,700
3. Közutak:
Állami közutak fenntartása 7. 020,800
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhatóságoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére 1. 200,000
tTörzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészitésére 88,600
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Személyi járandóságok 973,100
Dologi kiadások 500,300
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács 16,600
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok 93,400
Kereskedelmi oktatási ösztöndijak 440
5. Ipari és kereskedelmi czélok:
Kereskedelmi muzeum 176,750
Iparfejlesztés 1. 900,000
Belkereskedelem 100,000
Külkereskedelem 382,000
Ipari és kereskedelmi ösztöndijak 13,950
Munkásvédelmi ügyek 74,000
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat:
Személyi járandóságok 175,400
Dologi kiadások 153,100
7. Posta, távirda és távbeszélő:
Személyi járandóságok 19. 854,360
Dologi kiadások 16. 861,000
8. Magyar kir. postatakarékpénztár:
Személyi járandóságok 1. 019,260
Dologi kiadások 212,700
Üzleti kiadások 1. 275,000
A postatakarékpénztári tanács költségei 4,000
Nyugdijak 17,000
Tartalékalap növelésére 829,170
9. Hajózás:
Tengerészeti igazgatás:
Személyi járandóságok 301,100
Dologi kiadások 288,600
Szakoktatás:
Személyi járandóságok 44,650
Dologi kiadások 44,760
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság:
Személyi járandóságok 132,330
Dologi kiadások 92,500
11. M. kir. államvasutak:
Személyi járandóságok 62. 507,560
Dologi kiadások 7. 311,260
Rendes fentartási és üzemi kiadások 59. 577,300
Átalakitási munkák 3. 073,740
Tüz és elemi károk okozta kiadások 1. 790,000
12. M. kir. zálogházak:
Személyi járandóságok 272,410
Dologi kiadások 77,640
Nyugdijak 32,200
Egyéb üzemi kiadások 135,200
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság:
Személyi járandóságok 29,000
Dologi kiadások 39,920
14. M. kir. központi statisztikai hivatal:
Személyi járandóságok 242,460
Dologi kiadások 352,580
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács:
Személyi járandóságok 194,090
Dologi kiadások 156,840
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 860,537
Dologi kiadások 174,000
2. Állami erdők:
Személyi járandóságok 2. 580,735
Dologi kiadások 803,028
Üzemi és gazdálkodási kiadások 5. 898,656
Közterhek 1. 453,104
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek:
Személyi járandóságok 845,738
Dologi kiadások 610,072
4. Erdőfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 240,449
Dologi kiadások 126,800
5. Erdőőri szakiskolák:
Személyi járandóságok 25,690
Dologi kiadások 79,150
Gazdálkodási kiadások 12,444
Közterhek 3,064
6. Országos erdei alap 200,000
7. Állami segély kopár területek befásitására 300,000
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep:
Személyi járandóságok 429,524
Dologi kiadások 79,265
Gazdasági kiadások 4. 904,611
Közterhek 476,769
9. Állami lótenyészintézetek:
Személyi járandóságok 1. 792,016
Dologi kiadások 4. 788,897
10. Állategészségügy:
Személyi járandóságok 1. 369,991
Dologi kiadások 739,266
11. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
Személyi járandóságok 835,768
Dologi kiadások 1. 546,464
12. Állattenyésztés, havasi- és tejgazdaság:
Személyi járandóságok 143,240
Dologi kiadások 2. 483,508
13. Országos vizépitészeti igazgatóság:
Személyi járandóságok 146,253
Dologi kiadások 100,032
14. Folyammérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 356,741
Dologi kiadások 248,886
15. Vizi munkálatok:
Személyi járandóságok 125,283
Dologi kiadások 701,859
16. Kulturmérnöki hivatalok:
Személyi járandóságok 377,489
Dologi kiadások 313,933
17. Halászat:
Személyi járandóságok 22,560
Dologi kiadások 84,400
18. Szőlészet és borászat:
Személyi járandóságok 187,926
Dologi kiadások 178,165
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására 245,000
19. Kincstári birtokok és fürdők:
Személyi járandóságok 176,093
Dologi kiadások 84,360
Gazdálkodási kiadások 136,350
Közterhek 458,602
20. Perköltségek 68,000
21. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
Személyi járandóságok 45,114
Dologi kiadások 38,100
22. Delibláti kincstári birtok:
Személyi járandóságok 31,187
Dologi kiadások 16,600
Gazdálkodási és üzemi költségek 18,700
Közterhek 13,440
23. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Személyi járandóságok 192,760
Dologi kiadások 964,692
24. Kertész, gyümölcsészet és fatenyésztés:
Személyi járandóságok 104,680
Dologi kiadások 427,688
25. Kisérletügyi és káros rovarok elleni intézkedések:
Személyi járandóságok 229,970
Dologi kiadások 265,060
26. Gazdasági munkaügyek:
Személyi járandóságok 20,000
Dologi kiadások 410,000
27. Országos meteorológiai és földmágnességi központi intézet:
Személyi járandóságok 89,540
Dologi kiadások 88,458
28. Selyemtenyésztés emelése:
Személyi járandóságok 285,200
Dologi kiadások 4. 926,400
29. Földtani intézet:
Személyi járandóságok 108,990
Dologi kiadások 65,100
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerum:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóság 750,570
Dologi kiadások 209,100
2. Országos közoktatásügyi tanács:
Személyi járandóságok 22,600
Dologi kiadások 8,000
3. Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 1. 688,118
Dologi kiadások 1. 063,737
4. Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 689,384
Dologi kiadások 238,020
5. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák:
Személyi járandóságok 92,582
Dologi kiadások 480,900
6. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a báró Eötvös József-collegium:
Személyi járandóságok 150,794
Dologi kiadások 56,299
7. Kolozsvári középiskolai tanárképző intézet:
Személyi járandóságok 38,748
Dologi kiadások 4,323
8. A magyar kegyes tanitórend budapesti és kolozsvári tanárképző internatusainak segélyezése 24,000
9. Kolozsvári ev. ref. középiskolai tanárképző segélyezése 12,000
10. József-műegyetem:
Személyi járandóságok 605,737
Dologi kiadások 190,100
11. Kassai kir. jogakadémia:
Személyi járandóságok 59,808
Dologi kiadások 4,848
12. Érdemes egyetemi magántanárok jutalmazására 24,000
13. Utazási ösztöndijak felsőbb iskolai tanárok és tanárjelöltek számára 20,000
14. Ó-gyallai csillagda:
Személyi járandóságok 11. 550
Dologi kiadások 9,400
15. Tankerületi főigazgatóságok:
Személyi járandóságok 137,600
Dologi kiadások 28,000
16. Állami gymnasiumok:
Személyi járandóságok 1. 976,762
Dologi kiadások 233,596
17. Állami reáliskolák:
Személyi járandóságok 1. 543,484
Dologi kiadások 163,000
18. Felekezeti, törvényhatósági- és községi középiskolák segélyezésére 1. 481,756
19. A középiskolai internatusok, alumneumok, és convictusok segélyezése 59,800
20. Állami felsőbb leányiskolák:
Személyi járandóságok 595,381
Dologi kiadások 378,000
21. Vizsgálati bizottmányok 43,000
22. Utazási ösztöndijak és külföldi uti segélyek középiskolai tanárjelöltek és tanárok számára 12,000
23. A debreczeni ev. ref. collegium részére az Apaffy-alapítvány kárpótlásául 8,000
24. Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok 534,038
Dologi kiadások 137,000
25. Állami elemi népiskolák:
Személyi járandóságok 4. 725,808
Dologi kiadások 690,000
Uj iskolák felállitására 100,000
26. Községi-, felekezeti- és magánnépiskolák segélyezése 2. 720,000
27. Felső nép- és polgári iskolák:
Személyi járandóságok 2. 232,007
Dologi kiadások 182,000
28. Népnevelési intézetek közös szükséglete 912,684
29. Polgári tanitó- és tanitónő-képzők:
Személyi járandóságok 220,545
Dologi kiadások 245,100
30. Elemi tanitóképzők:
Személyi járandóságok 591,194
Dologi kiadások 469,100
31. Elemi tanitóképzők:
Személyi járandóságok 222,324
Dologi kiadások 326,200
32. Felekezeti képezdei tanárok illetményeinek kiegészitésére 20,000
33. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése:
Személyi járandóságok 70,873
Dologi kiadások 102,400
34. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 668,616
35 Testi nevelés 31,600
36. Gazdasági ismétlő iskolák 150,100
37. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház:
Személyi járandóságok 7,486
Dologi kiadások 26,000
38. Üvegtechnikai intézet:
Személyi járandóságok 5,200
Dologi kiadások 400
39. Iparos tanulók iskolái 249,600
40. Állami felső kereskedelmi iskolák:
Személyi járandóságok 392,333
Dologi kiadások 27,500
41. Keleti kereskedelmi akadémia:
Személyi járandóságok 36,000
Dologi kiadások 10,600
42. Kereskedelmi iskolák segélyezése 142,000
43. Bábaképezdék:
Személyi járandóságok 79,460
Dologi kiadások 129,000
44. Gyógypedagógiai intézetek:
Személyi járandóságok 246,411
Dologi kiadások 202,200
45. Képzőművészet és művészi ipar 136,520
46. Festészeti és szobrászati mesteriskolák:
Személyi járandóságok 32,956
Dologi kiadások 35,980
47. Országos mintarajziskola és rajtanárképző:
Személyi járandóságok 89,460
Dologi kiadások 55,340
48. M. kir. női festőiskola:
Személyi járandóságok 9,440
Dologi kiadások 8,200
49. Iparművészeti iskola:
Személyi járandóságok 105,860
Dologi kiadások 46,800
50. Zeneművészet fejlesztése 20,000
51. Országos zeneakadémia:
Személyi járandóságok 124,677
Dologi kiadások 33,200
52. Országos szinművészeti akadémia:
Személyi járandóságok 25. 020
Dologi kiadások 12,706
53. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelete és országos tanácsa 172,000
54. Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok 219,728
Dologi kiadások 218,273
55. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Személyi járandóságok 34,520
Dologi kiadások 84,160
56. Iparművészeti muzeum:
Személyi kiadások 43,620
Dologi kiadások 52,800
57. Műemlékek országos biztotsága:
Személyi járandóságok 15. 400
Dologi kiadások 14,900
58. Műemlékek fentartása 80,208
59. A magyar tudományos akadémia segélyezése 97,000
60. A magyar földrajz, földtani, természettudományi és néprajzi társulat segélyezése 14,000
61. A nápolyi Stazione Zoologicá-nak segélyezése 4,504
62. Tudományos, irodalmi vagy művészi pályán működő, segélyre szorult egyének vagy ilyenek családjainak istápolására 22,000
63. Közegészségtani előadások díjazására a jogakadémiákon 1. 200
64. A nemzetközi földmérés berlini központi irodájának fentartási költségeihez 3,600
65. Ösztöndíjak 96,996
66. Egyházak segélyezése 2. 949,344
XXII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 565,757
Dologi kiadások 111,808
2. Királyi Curia:
Személyi járandóságok 1. 045,145
Dologi kiadások 48,376
3. Konstantinápolyi consuli főtörvényszék:
Személyi járandóságok és dologi kiadások 52,071
4. Koronaügyészség:
Személyi járandóságok 69,720
Dologi kiadások 4,600
5. Királyi itélő táblák:
Személyi járandóságok 2. 309,910
Dologi kiadások 161,874
6. Királyi főügyészségek:
Személyi járandóságok 297,690
Dologi kiadások 88,150
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 19. 137,859
Dologi kiadások 2. 402,818
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 2. 884,139
Dologi kiadások 3. 513,294
9. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyűjtő fogház, közvetitő intézet és állami fogházak:
Személyi járandóságok 937,180
Dologi kiadások 1. 488,078
10. Büntetéspénzek országos alapja 1. 153,060
11. Telekkönyvezés:
Személyi járandóságok 13,874
Dologi kiadások 1,180
12. Az 1899:XLVIII. tc. alapján alkalmazott birák személyi járandóságai és törvények szerkesztése 83,340
13. Országos birósági vegyészeti intézet:
Személyi járandóságok 16,300
Dologi kiadások 3,300
XXIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 540,580
Dologi kiadások 134,000
2. Honvédségi intézetek:
Központi ruhatár 204,041
Központi fegyvertár és lőszerbizottság 114,993
Honvédképző- és nevelőintézetek átalánykép 1. 571,728
Honvéd-menház 108,625
Honvéd élelmező raktár 118,897
3. Ujonczozás-felülvizsgálati költségek 60,000
4. Honvéd főparancsnokság 164,185
5. Kerületi parancsokságok 951,766
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek 13. 992,555
Elhelyezés 5. 208,813
Élelmezés 5. 614,663
Lóeleség 1. 885,070
Ruházat és felszerelés 2. 661,773
Betegápolási költségek 362,879
Töltények beszerzése 1. 309,188
Pótlovazás 1. 364,353
7. Csendőrségi költségek 90,178
8. Honvéd-hadbiróság 259,936
9. Honvéd-hadbiztosság 358,503
10. Honvéd-számlaellenőrzés 373,600
11. Alapitványi helyek a közös katonai intézetekben 191,564
Rendes kiadások összege 992. 237,614

B) Rendkivüli kiadások

I. Átmeneti kiadások

korona
I. FEJEZET. Országgyülés:
Az országgyűlési gyorsirók kártalanitási segélye 18,240
A képviselőháznál alkalmazott nős vagy családos szolgák rendkivüli segélyezésére 2,300
II. FEJEZET. Az 1902. évi közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg:
1. Rendkivüli közösügyi kiadás 12. 421,846
2. A Bosznia és Herczegovinában, továbbá a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csapatok 1902. évi rendkivüli szükséglete 7. 367,000 korona után 2. 534,248
III. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministérium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszafizetendő előleg 256,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló, feltételesen visszafizetendő előlegek 27,871
IV. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Az állami számvevőszéknél alkalmazott nős vagy családos altisztek és szolgák rendivüli segélyezésére 890
V. FEJEZET. Közigazgatási biróság:
A m. kir. közigazgatási biróságnál alkalmazott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 1,420
VI. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. Gróf Andrássy Gyula emlékszobrára VIII. részlet (az 1890:III. tc. alapján) 95,000
2. 1848/49-iki honvédek segélyezésére és az azzal kapcsolatos kezelési költségekre 800,000
3. A ministerelnökségnél alkalmazott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 1,070
4. A fiumei kormányzói palota berendezésére 6,000
VII. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületeinek alapos helyreállitására 18,000
VIII. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát ministerium:
1. Az autonom horvát törvénytárnak magyar nyelven való kiadására 6,000
2. A horvát-szlavon-dalmát ministeriumban alkalmazott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 340
3. Átköltözés költségei, hivatalos helyiségek átalakitása, felszerelése és bebutorozása 3,400
IX. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
Törvény-előkészités és szerkesztés czéljaira 20,000
A belügyministerium hivatalos helyiségeinek uj butorzattal való fokozatos felszerelésére 4,000
A központi igazgatás és országos levéltárnál, a lipótmezei és angyalföldi m. kir. elmegyógyintézetnél, továbbá a törvénytár szerkesztőségénél alkalmazott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 4,640
A belügyministerium irattárának selejtezési költségeire 4,000
2. Országos levéltár:
A külföldi történeti kutfőgyüjtemények és folytatások beszerzésére és beköttetésére 2,000
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A polgárositott magyar határőrvidéken fennállott házközösségi intézménynek megszüntetésével rendkivüli kiadásokra az 1885:XXIV. tc. alapján:
Személyi járandóságok 57,280
Dologi kiadások 2,200
4. Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál alkalmazandó magyar énekesek és énekesnők kiképzésére szolgáló ösztöndijak 6,000
5. Közegészségügyi kiadások:
Községi bálák kiképzésére szolgáló tanfolyamok költségeire és okleveles bábák képzésére létesitendő ösztöndijakra 50,000
A tuberkulosis elleni védekezésnek a kormánytevékenység keretében való népszerü ismertetése folytán felmerülő szerkesztői dijakra és kiadási költségekre 4,000
A pozsonyi m. kir. állami kórházban, az önkezelésű élelmezési rendszer behozatala következtében, a konyha átalakitására és a mészárszék felszerelésére, a betelepitendő irgalmas testvérek lakhelyiségeinek, valamint a másodorvosok lakó és ebédlőhelyiségeinek bebutorozására, végül a régi épületen szükséges tatarozásokra 62,235
A marosvásárhelyi m. kir. állami kórháznál szükségessé vált rendivüli tatarozási munkálatokra és a kórház felszereléseinek pótlására 34,000
A lipótmezei m. kir. állami elmegyógyintézetnél a megromlott ablakok 18,000 K helyreállitási költségekre III. részlet 4,000
Ugyanezen intézetnél a faágyaknak vaságyakkal való kicserélésére szükséges 14,800 K költség I. részlete 5,000
A nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézet elromlott deszkapadozatának tölgyfaparkettel való folytatólagos kicserélésére 7,410
6. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Rendkivüli segély nős vagy családos özvegy altisztek és szolgák, valamint az őrszemélyzet részére 138,330
Az ujonnan kidolgozandó utasitások kidolgozása és kinyomtatásából fölmerülő költségekre 2,500
7. Általános közigazgatási kiadások:
Országos határrendezési és határkiigazitási költségek 16,000
Az országos községi törzskönyvi bizottság költségeire 10,000
Forditói dijak 5,000
X. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Egyes állomáshelyeknek magasabb lakbérosztályba leendő besorozása esetén az állami alkalmazottaknak járó lakpénztöbbletekre 39,800
A Budapesten beosztott nős vagy családos pénzügyi altisztek és szolgák (a budapesti állami hidaknál alkalmazottak kivételével) rendkivüli segélyezésére 16,000
Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek tervezett fokozatos javitására átalányképen 3. 000,000
2. Pénzügyőrség:
A „László” nevű pénzügyőrségi gőzhajó részére beszerzett uj gőzkazán beszerzési árának és az azzal kapcsolatos munkák költségének utolsó részlete és annak 5%-os kamata 15,036
3. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Az egyenes adóreform-munkálatok költségeire 20,000
4. Bányaigazgatóságok:
Petroleumra és kálisóra eszközlendő mély furásokra előlegképen 100,000
5. Fém- és opálbányászat:
Az ezüstár hanyatlása folytán sujtott bányavidékek iparának segélyezésére s azok részére adható kölcsönökre 200,000
Taxástelkek folytatólagos rendezésére 1,600
6. Fémkohászat:
A zalatnai kohónál munkástelep létesitésére s altiszti lak- és pörkölőpestek épitésére a kohójövedelemből visszateritendő előlegképen 75,000
A kapniki kohónál egy tovalapátoló pörkölőpest épitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 5,000
A zalatnai kohó szükségletére két magán kórház megvásárláa czéljából felvett társpénztári kölcsön I. törlesztési részlete a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 5,620
A fernezelyi kohónál Bode-féle pörkölőpestek épitésére a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen 20,000
7. Pénzverés és fémbeváltás:
Fémbeszerzésekre 374,668
A pénzverésnél fennmaradó bevételi többlet a valutarendezés czéljaira 493,305
8. Állami vasgyárak:
Köszénkutatásokra 20,000
Vasérczbányák feltárására mély tárókkal 80,000
9. Budapesti állami hidak:
A budapesti állami hidaknál alkalmazott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 5,498
10. Különféle kiadások:
A rendelkezés alá jutott tisztviselők illetményeire 1,000
Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetése 3,00
A Rába és mellékfolyóinak szabályozására 30,290
XI. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei raktári vállalat ministeri biztosának 4,000
Viczinális vasutak segélyezésére 1. 300,000
A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 277,110
2. Ipari és kereskedelmi czélok:
Vámtarifa munkálatok költségei 30,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A budapesti m. kir. távbeszélő-hálózat bérletének megszüntetéséért fizetendő 6-ik évi járadék 827,000
A budapesti főposta-épület gyökeres javitására a postaforgalmi pénzekből vett előleg törlesztése 80,000
4. Magyar királyi postakarékpénztár:
A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 1,870
5. Hajózás:
Az Adria magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság szerződésszerü segélyezésére 1. 140,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére 180,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság szerződésszerű segélyezésére 590,000
A szabadhajózás segélyezésére 500,000
Az 1895:XXXIV. törvénycikk alapján a tengeri hajók építésének segélyezésére 5,000
Az Adria magyar kir. tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazása 2,400
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság segélyezésére az 1894:XXXVI. törvénycikk alapján 800,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ministeri biztosának dijazására 8,000
A balatontavi gőzhajózási részvénytársaság segélyezésére 24,000
Suez-csatornai illetékek fedezésére 500,000
6. Magyar kir. államvasutak:
Leltárszaporitásra 400,000
7. M. kir. zálogházak:
A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 2,460
XII. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A m. kir. földmivelésügyi ministeriumnál és az alárendelt hivataloknál Budapesten alkalmazottak és szolgálattételre beosztott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 10,112
Az államépület átalakitási és berendezési költségeir 10,000
2. Állami erdők 116,318
3. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 139,000
4. Állami lótenyészintézetek 67,200
5. Állategészségügy:
A sertésvész ellen való védekezési kisérletek összes költségeire 12,000
Az 1905. évben Budapesten tartandó nemzetközi állatorvosi kongesszus előkészitésére 1,000
6. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 115,780
7. Állattenyésztés havasi- és tejgazdaság 16,000
8. Vizi munkálatok:
A Balaton tavának tanulmányozása és leírása czéljából segélyképen a földrajzi társaságok 4,000
A dunabogdányi és visegrádi kincstári kőbányák üzemének felügyelete, fentartása és fejlesztésére 222,670
9. Kulturmérnöki hivatalok:
Társulati öntöző-csatornák épitésének segélyezésére és talajjavitások eredményeinek tanulmányozására az 1900. évi XXX. tc. alapján 100,000
10. Szőlészet és borászat:
Berendezések a vinczellériskoláknál 6,300
A phylloxera ellen való védekezés czéljaira 1. 582,110
A központi szőlészeti kisérleti állomás czéljaira 104,520
A Magyar Agrár- és Járadékbanknak fizetendő hozzájárulása a szőlőfelujitási kölcsönök érdekében gyakolandó helyi felügyelet, ellenőrzés és utmutatások megadásának költségéhez 60,000
Egy magyar ampelographia kiadására 10,000
11. Kincstári birtokok és fürdők 87,400
12. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szolgálat:
Telepités:
Személyi járandóságok 103,572
Dologi és egyéb kiadások 825,878
Gazdasági cseléd- és munkáslakások terveinek elkészitésére 40,000
13. Delibláti kincstári birtok:
A delibláti kincstári birtokon homokkötés és szőlőkaró termelés czéljából eszközlendő befásitásokra, továbbá a birtok és bérleti határok, valamint utak befásitására 40,000
14. A mező- és közgazdaság különböző ágai:
Felesbirtokok statistikája költségeire 15,000
Hegyvidéki szövetkezet támogatására 24,000
A székelyföldön létesitendő szövetkezetek támogatására 70,000
Ornitologiai központnál 1,000
15. Kisérletügy és káros rovarok elleni intézkedések:
Kisérletügyi intézmények felszerelésére és berendezésére 61,600
Mezőgazdasági muzeumban tartandó ismertető előadások költségeire 2,000
A mezőgazdasági muzeumben a párisi kiállitásról visszaérkezett tárgyak elhelyezése és gondozására 3,000
16. Országos meteorológiai és földmágnesességi központi intézet 26,150
17. Földtani intézet:
Geologiai térképek ujból való kiadása érdekében előkészitő reambulationális bejárásokra 1,300
Az intézet uj épületének folytatólagos felszerelése 6,000
Földrengési megfigyelő állomások létesitésére és fentartására és a földrengési ügygyel kapcsolatos költségekre 5,000
XIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A ministerium bútorzatának helyreállitására és megujitására 6,000
A közoktatási kormánynak és a főiskoláknak a külföld nevezetesebb tudományos mozgalmaiban való képviseletére 4,000
Magyarország néprajzi leirásának befejező munkálataira tiszteletdijul 4,000
A magyar tudományos haladásnak külföldi ismertetésére 10,000
Egy classica-philologiai reális encyclopédia szerkesztői és irói költségeire 10-ik részlet 1,000
A Kisfaludy-társaságnak magyar népköltési gyüjtésekre és azok kiadására 3,000
Magyarország etnikai és nyelvterületi viszonyairól szóló mű térkép mellékleteire, valamint tudományos czélok támogatására 13,000
Az University Extension intézményeinek meghonositására 4,000
A fővárosban alkalmazott nős vagy családos altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 18,380
2. Budapesti királyi egyetem:
A budapesti egyetem épületeiben létesitett Auer-féle világitás költségeire szükséges 28,064 K 4-ik és utolsó részlete 4,064
A budapesti kir. tudomány-egyetemi kör segélyezésére 5,000
A budapesti általános poliklinikai egyesület segélyezésére 4,000
A budapesti egyetemen a Mensa academica egyesületnek házbér fejében 4,000
A budapesti egyetem két kórboncztani intézetének tudományos felszerelésére 12,000
3. Koloszvári egyetem:
A kolozsvári egyetem szövettani, fejlődéstani és közegészségtani intézeteinek tanszerekkel való folytatólagos felszerelésére 8,000
A kolozsvári egyetem kórboncztani intézeteinek pótlólagos felszerelésére 8,000
A kolozsvári egyetem vegytani intézete hiányos tudományos felszerelésének pótlására 3,000
A kolozsvári egyetem növénytani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A kolozsvári egyetemen eszközölt lebontások folytán szükséges bérlet költségeire 8,000
A kolozsvári egyetem ásvány- és földtani tanszéke hiányos felszerelésének pótlására 2,000
A kolozsvári Karolina kórházban elhelyezett egyetemi kórodák tudományos felszerelésére 3. részlet 40,000
4. Budapesti középiskolai tanárképző-intézet, a vele kapcsolatos gyakolró főgymnasim és a báró Eötvös József-collegium:
Művészettörténeti előadásokra 240
5. József-műegyetem:
A műegyetemen tartandó párhuzamos előadásokra 40,000
A műegyetemi ifjusági egyletek segélyezésére 2,500
A műegyetem czéljaira bérelt helyiségekért 93,360
A József-műegyetemen még hiányzó felszerelésekre 30,000
Electrotechnica kibővítésére 17,699
6. Állami gymnasiumok:
Állami középiskolák butorbeli felszerelésének pótlásra 16,000
A budapesti VI. ker. főgymnasiumnál ujonnan nyitandó osztályok butorozására és felszerelésére 6,000
A budapesti VII. ker. főgymnasium uj osztályának felszerelésére 4,000
A középiskolai tanárok részére tartandó rendkivüli tanfolyamok költségeire 2,000
A Szabad Lyceum segélyezésére 1,000
Szemléltető képekre 4,000
Magyar fali és kézi térképek készitésének segélyezésére 6,000
Leánygymnasiumi magántanfolyamok segélyezésére 2,000
Középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára készitendő tudományos kézi és segédkönyvekre 12,000
Budapesti középiskolák uj párhuzamos osztályainak személyi és dologi kiadásaira átalánykép 12,000
Nemzetiségi tankönyvekre 4,000
Középiskolai szabályrendeletek gyüjteményének kiadása 2,000
Középiskolai művészettörténeti gyüjteményekre 2,000
Művészettörténeti rendkivüli előadások dijazására 1,000
Magyar-olasz és olasz-magyar szótár készitésére 3,200
Középiskolai ifjusági olvasmányokra 2,000
Játékdélutánok dologi kiadásaira 9,000
Szemléltető oktatás szükségleteire 3,000
7. Állami reáliskolák:
A soproni állami főreáliskolánál alkalmazandó terazzo burkolatra 2,400
8. Felekezeti, törvényhatósági, és községi középiskolák segélyezése: befektetésekre 253,280
9. Állami felsőbb leányiskolák:
A mármarosszigeti, kolozsvári és temesvári felsőbb leányiskolák és internátusok felszerelésének kiegészitésére 1. részlet 12,000
Állami felsőbb leányiskolák tanszerbeli felszerelésére 6,000
A mezőturi állami felsőbb leányiskolánál a város által adományozott kert bekeritésére 4,000
Az Erzsébet-nőiskola régi épületének a budapesti felsőbb leányiskola czéljaira való átalakitásra s a bérhelyiség visszaalakitására 85,000
10. Népnevelési tanfelügyelőségek:
A kir. tanfelügyelői irodák bebutorozására 4,000
11. Felső nép- és polgári iskolák:
A gyakorlati háztartás (főzőiskolák) intézményének segélyezésére 8,000
12. Elemi tanitóképzők:
Állami tanitó- és tanitóképző intézetek tanszerbeli felszerelésére 6,000
Tanitóképző-intézeti kézikönyvek előállitására 4,000
13. Elemi tanitóképzők:
A budapesti II. ker. elemi tanitónőképző intézet épületén szükséges mázoló munkákra, továbbá ugyanezen intézet gáz- és vízvezetékének helyreállitására 8,300
14. Kisdedóvónők és menedékházvezetőnők képzése:
A tanítóképző intézetekké átalakitandó óvónőképzők felszerelésére és különösen új zongorák beszerzésére 4,800
15. Keleti kereskedelmi akadémia:
A keleti kereskedelmi akadémia könyvtárának és muzeumának gyarapitására 1,000
16. Bábaképezdék:
A bábaképezdék folytatólagos felszerelésére 15,000
Internatusok létesitésére és fentartására 10,000
17. Iparművészeti iskola:
Az iparművészeti iskolába bevezetendő harmadik villamos áramvezeték költségeire 1,500
Az iparművészeti épület egy helyiségének a pályázatok czéljaira való átalakitására és berendezésére 4,800
18. Országos zeneakadémia:
Az országos zeneakadémia számára zenekari hangszerek vételére 1,600
19. A muzeumok és könyvtárak országos felügyelet és országos tanácsa:
Az országos felügyelet alatt levő közgyüjtemények épitkezéseinek segélyezésére 39,500
20. Magyar nemzeti muzeum:
A magyar nemzeti muzeum laboratoriumainak felszerelésére 12. részlet 2,000
A magyar nemzeti muzeum ablakainak és padlójának, valamint több terme nagy butorzatának megujitására 8,000
A magyar nemzeti muzeum könyvtárának butorozására s egyéb átalakitásokra 5,000
A magyar nemzeti muzeum állattári helyiségeinek butorozására 6,000
A magyar nemzeti muzeum ásvány- és növénytára részére beszerzendő uj szekrényekre 7,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztálya részére uj szekrényekre 2,000
A magyar nemzeti muzeum néprajzi osztályának könyvtárára 5. részletként 2,000
A régiségtár butorozására 4,000
A Haynald-féle szakkönyvtár hiányainak pótlására 6,000
A néprajzi osztály ujonnan bérelt helyiségeinek butorozására szükséges 12,860 K 2. és utolsó részlete 6,860
A magyar nemzeti muzeum 100 éves fenállásának megünneplése alkalmából készitendő emlékérem és díszkiadvány költségeire 10,000
21. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
A magyar történelmi képcsarnok rongált állapotban fennmaradt képanyagának helyreállitására 9-ik részlet 3,400
Képtári felügyelők és éjjeliőrség dijazására 4,320
A magyar történelmi képcsarnok metszetgyüjteményének felszerelésére 2,000
A magyar történelmi képcsarnok lajstromának 4-ik részlet 4,000
A magyar történelmi képcsarnok felállitása alkalmából képkeretek, kartonok és porte-fenillek tömeges beszerzésére 9-ik részlet 4,000
Állami vásárlásokra és a létesitendő szépművészeti muzeum anyagának gyarapitására 180,000
A létesitendő szépmüvészeti muzeum plasztikai osztályának szükségleteire I. részlet 125,000
22. Iparművészeti muzeum:
A Delhaes-féle hagyaték anyagának felállítására szükséges 20,000 K 1. részlete 10,000
Az iparművészeti muzeum felszerelésének kiegészítésére szükséges 60,000 K 4. részlete 10,000
23. Egyházak segélyezése:
Az ág. hitv. és evang. ref. hitv. egyházak alapjának gyarapitására 300,000
Az unitárius egyház alapjának gyarapitására 15,800
XIV. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Igazságügyi orvosi tanács véleményeinek kiadási költségeire 5,000
Budapesten az igazságügyi kormányzat alatt álló hatóságoknál alkalmazott nős vagy családos szolgák rendkivüli segélyezésére 28,165
2. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Az erdélyi birtokrendezések gyorsitása czéljából adható költségelőlegekre 40,000
3. Telekkönyvezés:
Térképtok és csomagtáblák költsége 570
XV. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A Budapesten alkalmazott és szolgálattételre beosztott nős vagy családos polgári altisztek és szolgák rendkivüli segélyezésére 3,200
2. Csapatok:
A honvéd lovassági kardoknak Bessemer aczélkosarakkal való ellátására szükséges 120,000 K harmadik részlete 20,000
A honvéd-lovasság részére rendszeresitett 1899. évi mintáju nyergek beszerzésére a szállitási költséggel együtt szükséges 240,000 K második részlete 80,000
A csapatvonatnak uj födeles kocsikkal való szaporitása következtében szükséges 142 darab 1888. évi mintáju födeles kocsi beszerzésére a hozzá való hámszerszámokkal és egyéb vonatfelszerelési czikkekkel, valamint a szállitási költséggel együtt szükséges 240,000 K második részlete 80,000
Az időközönkint tönkremenő, valamint a hadi tartalék-készletre még hiányzó 18,000 darab sátorlap beszerzésére szükséges 180,000 K második és utolsó részlete 90,000
A szükséges honvéd csapat kórházak folytatólagos felállitása során Nyitrán és Pécsett létesitendő honvéd csapat kórházak első berendezésére egyenként 20,000 K-val 40,000
A népfölkelésnek a honvédséggel azonos felfegyverzésére az 1901. évi XVI. t. -czikkel engedélyezett 5. 939,000 K-ból fennmaradt 4. 104,000 K első részlete 662,562
Átmeneti kiadások összege 34. 385,287

II. Beruházások.

I. FEJEZET. Állandó országház épitésére az 1884. évi XIX. törvénycikk alapján 1. 700,000
II. FEJEZET. Ministerelnökség:
Az uj ministerelnökségi palota épitésére IV. részlet gyanánt 150,000
III. FEJEZET. Belügyministerium:
Szinművészeti kiadások:
A m. kir. operaháznál 198,000 K költséggel létesitett villamos berendezésnek VI. részlete fejében 22,400
IV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Pénzügyőrség:
A teregovai pénzügyőrségi laktanya épitési költségeire 10,352
A felső-tömösi pénzügyőrségi laktanya épitési költségeire 63,848
A Klenakon épitendő pénzügyőrségi laktanya költségeire 16,937
2. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák:
A Linder-féle telek megvételére és a kitüzött czélnak megfelelő átalakitására 22,000
Az akadémia erdészeti tanépületében levő akkumulátor-telep kicserélésére 4,000
3. Határvám:
A felső-tömösi vámhivatalnak az ország határára leendő kihelyezése folytán szükséges létesitmények költségeire 39,278
A Drenkován felállitandó vámhivatal részére szükséges helyiségek épitési költségeire 4,742
A Klenakon emelendő vámépületek költségeire 45,499
4. Dohányjövedék:
Dohányvétel 300,000
Dohánygyártás 271,000
5. Sójövedék:
A kocsárd-marosujvárosi vasut kiépitésére és kisajátitási költségeire II. részlet 60,000
A győri uj sóhivatal épitési költségeire 37,400
Egy mázsesküdti lak épitésére Maros-Ujvárt 8,500
6. bányaigazgatóságok:
A zalatnai főbányahivatali épület baloldali szárnyának kiépitésére 12,000
7. Fém- és opálbányászat:
A körmöczbányai Nándor-altáró berendezésére és a bányatulajdon kiegészitésére 250,000
A radna-borbereki fürdő váltságára 39,708
A szélaknai bányahivatal alá tartozó bányaműveknél teljesitendő feltárási munkálatokra 120,000
A kapnikbányai bányáknál folytatólagos ujabb berendezésekre és a mélység megnyitására 40,000
A kereszthegyi bányamű szállitási és vizemelési berendezésének folytatólagos átalakitására 20,000
Az oláhláposbányai bányaműnél épitendő központi zuzóra II. részlet 50,000
8. Fémkohászat:
A selmeczbányai kohótelepen irodai czélokra szükséges épület felállitására 34,000
9. Állami vasgyárak:
Diósgyőrött a hengerművek, gépműhely és tégelyaczélkohó felszerelésének kiegészitésére szükséges 309,100 K II. és utolsó részletéül 135,400
Diósgyőrött gőzkazánok beszerzésére és beépitésére szükséges 100,000 K IV. és utolsó részletéül 40,000
Diósgyőrött a láncztagműhelynek vasöntődévé való átalakitására és felszerelésére 72,700
Zólyom-Brezón a chwatimechi duorendszerü lemehengersornak átalakitása és turbinával való hajtására szükséges 166,000 K III. és utolsó részletéül 56,000
Vajda-Hunyadon a hűtő és tápvizvezeték épitésére szükséges 233,412 K V-ik és utolsó részletéül 60,000
Vajda-Hunyadon a gyalári munkáslakóházak felépitésére szükséges 120,000 korona, IV-ik részletéül 10,000
Vajda-Hunyadon a retyisorai szállitó altáró kiépitésére szükséges 151,585 K I. részletéül 75,700
Vajda-Hunyadon a gyalári vaskőbányászatnál a szállítószközök szaporitására 58,200
Vajda-Hunyadon a gyalári vaskőbányák kibővitése czéljából elfoglalandó magánterületek kisajátitására 22,000
Vajda-Hunyadon az érczpörkölők szaporitására 40,000
Vajda-Hunyadon harmadik Martinpest felépitésére 60,000
Kisebb beruházásokra 370,000
10. Sótermelés:
Akna-Szlatinán aknaház és sóőrlőmalom kiépitésére II. és utolsó részlet 72,000
Akna-Sugatagon létesitendő kazántápláló- és ivóvizvezeték kiépitésére III-ik részlet 13,728
11. Állami épületek:
A Lugoson épitendő pénzügyi épület épitési költségeinek I. részlete fejében 100,000
A Zágrábban épitendő pénzügyi épület épitési költségeinek I. részlete fejében 300,000
V. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministérium:
1. Közutak:
Az Esztergom és Párkány közt épitett dunai vashidra X. és utolsó részlet 371,000
A duna-tiszta-körösközi alföldi transversalis állami közutra IX. részlet 308,000
A budapest-vácz-kassai állami közut nógrádvármegyei szakaszán levő Koplaló pusztai Ipolyhid épitésére és felügyeletére II. és utolsó részlet 94,000
A dunaföldvár-máramaros-szigeti alföldi ut kiépitésére és felügyeletére II. részlet 300,000
A varasdi közuti Drávahid ujból épitésére VII. részlet 100,000
A barcs-theresienfeldi közuti Drávahidnak köalépitménynyel és vasfelszerkezettel leendő fokozatos kiépitésére és felügyeletére II. részlet 100,000
Torda-Aranyos és Alsó-Fehér vármegyék határszélén a nagyvárad-kolozsvár-brassói állami közut 220-221 klm. szakaszán levő 94. számu ugynevezett kutyfalvi Maroshid újból épitésére és felügyeletére I. részlet 50,000
Mármaros vármegyében a kassajabloniczai állami közut 227-228 klm. szakaszán az ugynevezett huszti Nagyághíd ujból épitésére és felügyeletére I. részlet 40,000
2. Ipari és kereskedelmi szakoktatás:
Állami ipariskolák új épületeinek emelésére és a már meglevő iskolaépületek kibővitésére 300,000
3. Posta, távirda és távbeszélő:
A távirda és távbeszélő fejlesztésére felvett előlegek visszatéritésére és a megszerzett ingatlanok hátralékos vételárára 600,000
Az országos távbeszélő-hálózat létesitésére és a távirda-hálózat kiegészitésére 3. 680,000
4. Hajózás:
A fiumei kikötő épitésére 600,000
Kisebb kikötők fejlesztésére 25,000
A budapesti kereskedelmi kikötő és az országos csatornahálózat előmunkálataira 90,000
A tengerészeti akadémia épitésére II. részlet 120,000
5. Magyar kir. államvasutak:
Épitmények és felszerelések kiegészitésére 2. 200,000
Fahidaknak vasszerkezettel való kicserélésére 280,000
Zágrábban üzletvezetőségi épület emelésére II. részlet 220,000
Biztositó berendezések 800,000
VI. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Állami erdők 1. 456,739
2. Erdőőri szakiskolák:
Épitkezések 8,090
3. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep 434,570
4. Állami lótenyész-intézetek 79,503
5. Állategészségügy:
A felső-tömösi belépő állomások közvetlen a határszélre való kihelyezésével járó épitkezésekre 33,603
6. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 63,630
7. Állattenyésztés, havasi- és tejgazdaság 3,000
8. Vizi munkálatok:
Vizi munkálatokra Magyarországon és Horvát-Szlavonországokban, a Dunán és Tiszán, valamint a mellékfolyókon végrehajtandó szabályozási munkálatokra, azok felvételére és felügyeletére, nemkülönben társulati öntöző csatornák épitésének segélyezésére és az alsó Béga hajózhatóvá tételére 6. 000. 000
Az ujpesti kikötő épitési munkálataira 50,000
9. Szőlészet és borászat:
Épitkezések a vinczellériskoláknál 113,100
7-ik és utolsó részlete az 1896. évi V. törvénycikk 1. §-ával engedélyezett 1. 200,000 frt (2. 400,000 K) befektetési költségnek, és pedig a központi kisérleti állomás czéljaira szükséges épitkezésekre 200,000
10. Kincstári birtokok és fürdők 143,376
11. Delibláti kincstári birtok:
Kutakra és telefonhálózatra 40,000
12. A mező- és közgazdaság különböző ágai 8,000
13. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 40,935
14. Kisérletügy és káros rovarok elleni intézkedések:
A magyaróvári növénytermelési állomásnál vizvezeték létesitésére és kisérleti tér vásárlására 8,000
A magyaróvári mezőgazdasági vegykisérleti állomás felépitésére szükséges 47,168 K második fele 23,584
A magyaróvári mezőgazdasági vegykisérleti állomásnál létesitendő központi gáz- és viztelep épitésére szükséges 38,400 K második fele 19,200
A budapesti állatélettani és takarmányozási kisérleti állomásnál és a chemiai intézetnél szükséges laboratoriumi fülkék és egyéb berendezések létesitésére 20,000
15. Selyemtenyésztés emelése:
Gubórektárak, selyemgombolyitó gyárak és azok mellékhelyiségeinek épitésére 320,000
16. Földtani intézet:
Az intézet épületén szükséges pótmunkálatok költségeire 5. 740
VII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Budapesti egyetem második sebészeti kórodájának tudományos és kórházi felszerelésére 50,000
A budapesti egyetem második sebészeti kórodájának épitésére, belső felszerelésére és a telek rendezésére szükséges 1. 160. 000 K kölcsön utján beruházandó 4-ik és utolsó részlete 360. 000
A budapesti egyetemen az általános kórtani tanszékkel kapcsolatos Pasteurintézet felépitésére kölcsön utján beruházandó 400. 000
A budapesti egyetem helyreállitott régi boncztani épületének berendezésére kölcsön utján beruházandó 115,000
A budapesti egyetem idegkórtani klinika épületére kölcsön utján beruházandó 130,000
2. Kolozsvári egyetem:
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére szükséges költségeknek az 1902. évben kölcsön utján beruházandó 10. részlete 200,000
A Karolina országos kórház belső felszerelésére szükséges 1. 000,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 4. részlet 100,000
A kolozsvári egyetem elmekórtani kórodájának felépitésére kölcsön utján beruházandó 3. részlet 250,000
A kolozsvári egyetem elmekórtani kórodájának belső felszerelésére szükséges költségeknek az 1902. évben kölcsön utján beruházandó 2. részlete 250,000
3. Budapesti középiskolai tanárképző-intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a Báró Eötrövs József-collegium:
Az Eötvös Collegium telkére kölcsön utján beruházandó 50,000
4. Ó-gyallai csillagda:
Kupolák javitására és uj vaskupola épitésére 2,000
5. Állami gymnasiumok:
Állami középiskolák tanszerbeli alapfelszerelése 28,000
A beregszászi állami főgymnasium részére emelendő épület és belső felszerelési költségeire szükséges 320,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 3-ik részlet 60,00
A szegedi állami főgymnasiumnak a felsőbb leányiskola épületébe leendő elhelyezésével kapcsolatos munkálatok költségeire kölcsön utján beruházandó 65,000
A fogarasi gymnasium épületeire szükséges 320,000 K kölcsön utján beruházandó 1-ső részlete 120,000
6. Állami reáliskolák:
Az ungvári alreáliskola telkére, épületére és belső felszerelésére szükséges 212,000 K-ból kölcsön utján beruházandó 3-ik részlet 80,000
7. Állami felsőbb leányiskolák:
A temesvári állami felsőbb leányiskola felépitésére szükséges 360,000 K kölcsön utján beruházandó 2-ik részlete 280,000
A besztercebányai állami felsőbb leányiskola beteg-pavillonjának épitésére, udvarrendezésre és keritésre szükséges 40,000 K kölcsön utján beruházandó 2-ik részlete 20,000
A lőcsei állami felsőbb leányiskola épitésére kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet 160,000
A szegedi állami felsőbb leányiskola épületére és belső felszerelésére szükséges összegből kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet 280,000 K és a telek eladásából várható 60,000 K 340,000
8. Állami elemi népiskolák:
A Tanitók Háza budapesti és kolozsvári épületének létesitésére szükséges 1. 000,000 K kölcsön utján beruházandó 3. részlete 600,000
Uj állami iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 300,000
9. Felső nép- és polgári iskolák:
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beruházandó 500,000
10. Népnevelési intézetek közös szükséglete:
Állami elemi és kisebb épitkezéseire 50,000
11. Polgári tanitó- és tanitóképzők:
Az Erzsébet nőiskola telkére és épületére szükséges 1. 000,000 K kölcsön utján beruházandó 3. részlete 380,000
Az Erzsébet nőiskola épületének belső felszerelésére kölcsön utján beruházandó 75,000
12. Elemi tanitóképzők:
Az aradi állami tanikóképző intézet épületére a város által fedezendő 60,000 K és kölcsön utján beruházandó 240,000 K 1-ső részlete 40,000 K együtt 100,000
A félegyházi állami tanitóképző intézet épületére a város által fedezendő épületére a város által fedezendő 100,000 K és kölcsön utján beruházandó 198,000 K 1-ső részlete 40,000 K együtt 140,000
A bajai állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére kölcsön utján beruházandó 66,000
13. Kisdedóvó intézetek és menedékházak:
Kisdedóvók és menedékházak épületeinek helyreállitására és kisebb épitkezésekre 35,000
14. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A fiumei állami felső kereskedelmi és polgári iskola felépitésére a város által befizetendő 40,000 K telekvételárának 3. és 4. részlete 20,000
15. Bábaképezdék:
A szegedi bábaképezdei internátus részére szükséges épület létesitésére kölcsön utján beruházandó 32,000
16. Gyógypedagógiai intézetek:
A siketnémák Budapest székesfőváros hozzájárulásával fentartott állami iskolája épületére szükséges 200,000 K kölcsön utján beruházandó 2-ik részlete 100,000
A siketnémák és vakok szegedi intézetének épületére szükséges 95,000 K kölcsön utján beruházandó 1. réslete 47,500
17. Országos zeneakadémia:
Az orsz. zene- és szinmüvészeti akadémiák telkére és épületére kölcsön utján beruházandó 2-ik részlet 400,000
18. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok:
Az 1896. évi VIII. tc. alapján létesitendő szépművészeti muzeum telkére és épületére kölcsön utján beruházandó 4-ik részlet 475,000
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Törvénykezési épitkezésekre engedélyezett 6. 000,000 K kölcsön félévi kamatainak a rendes kiadásoknál nem fedezett része, továbbá épitési költségek, felszerelések, berendezések és butorozások, tervezési, ellenőrzési és felülvizsgálati költségek 996,000
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovica akadémiában egy legénységi épület előállitására kölcsön útján beruházandó 150,000
2. Csapatok:
A budapesti honvéd-helyőrségi kórházban egy szárnyépület létesitésére szükséges 60,000 K második és utolsó részlete 30,000
A váczi külső laktanyában egy uj legénységi épület előállítására szükséges 220,000 K második részlete 80,000
A pozsonyi honvédségi laktanya A. épületének ujjáépitésére a hadmentességi dijalapból kölcsön utján beruházandó 250,000
X. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeire az 1897. évi XXX. tc. alapján:
1. Műhelyek és vontatási telepek létesitésére és berendezésére 8. 867,000
2. Forgalmi és üzleti eszközök beszerzésére 13. 424,000
3. Fahidak kicserélésére 400,000
4. Második vágányok épitésére, vonalátalakitásokra és rendező állomásokra 3. 100,000
5. Pályaudvarok és felvételi épületek kibővitésére 1. 660,000
6. Kisebb kiegészitési munkákra, leltárszaporitásokra és hóvédmüvekre 749,000
Beruházások összege 60. 242,962
Kiadások főösszege 1,086. 865,863

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

korona
I. FEJEZET. Nyugdijak.
Honvédelmi ministerium:
A közös hadügyi tárcza által, a hadsereg állományából a honvédséghez áthelyezett tisztek után fizetendő téritmények 218,000
II. FEJEZET. Állami adósságok:
1. Szőlődézsmaváltság:
A váltságkötelezettek járadékai 40,000
2. Maradvány- és irtványföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 200,000
Véglefizetések 9,000
3. Majorsági zsellérföldek megváltása:
A váltságkötelezettek járadékai 8,000
Véglefizetések 2,000
4. Sorsolási kölcsön:
A budapesti állami hidak bevételeiből 1. 300,000
A rakpartokért a főváros által fizetendő haszonbér 20,000
Az 1870:X. t. -czikk 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi adópótlékok 200,000
5. 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön:
A pécs-barcsi vasuti részvénytársaság hozzájárulása ezen kölcsön kamatszükségletéhez 40,796
6. Az 1880:XX. t. -czikk alapján fölvett tiszai és szegedi kölcsön pénzeiből adott kölcsönök évi járulékai 690,535
III. FEJEZET. Az egyes tárczákat terhelő kölcsönök törlesztéséhez nyujtandó hozzájárulások:
1. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 14,000
2. Igazságügyi ministerium 187,466
IV. FEJEZET. Vasuti kamatbiztositási előleg visszatérités 331,392
V. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
A külföldre szóló utlevelek kiállitási dijaiból 2,000
VI. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága:
A Belügyi Közlöny jövedelme 52,000
2. Országos levéltár 12,614
3. Szinművészeti bevételek:
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből 45,600
Betegápolási költségtéritmény 260,752
A diphteria elleni gyógyserum eladásából 15,000
Elmegyógyintézeti bevételek 514,920
Különféle bevételek 100
5. Országos betegápolási alap:
Az országos betegápolási alap létesitésére kivetett pótadóból 3%-os pótadókivetéssel kikerekitve 4. 537,370
6. M. kir. csendőrség:
Magyar kir. csendőrségi téritmények 113,290
7. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség:
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség utáni téritmény 2. 010,269
8. Általános közigazgatási bevételek:
Hivatalos lap jövedelme 276,200
Ortörvények és rendeletek tárának jövedelme 129,200
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó dijakból 62,000
Különféle bevételek 600
VII. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás 15,000
2. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság 21,000
3. Állami pénztárak 8,467
4. Pénzügyőrség 5,000
5. Országos kataszteri felmérés 41,000
6. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák 10,010
7. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok:
Földadó 65. 612,000
Házadó 24. 000,000
Keresetadó 45. 000,000
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója 8. 000,000
Bányaadó 520,000
Tőkekamat- és járadékadó 11. 000,000
Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 18. 000,000
Nyereményadó 6,000
Fegyveradó és vadászati adó 900,000
Hadmentességi dij 3. 430,000
Általános jövedelmi pótadó 33. 752,000
Késedelmi kamat 2. 362,000
Adóbehajtási illetékek 280,000
Adóbehajtási költségtéritmény 68,000
Adókivetési költségtéritmény 34,000
Perköltségtéritmények 60,000
Különféle bevételek 85,000
8. Fogyasztási és italadók:
Szeszadó (1899. évi XX. tc.) 75. 000,000
Ellenőrzési illetékek 280,000
Sajtolt élesztő utáni fogyasztási adó 300,000
Söradó (1899:XIX. t. -cz) 6. 000,000
Czukoradó (1899:XVIII. t. -cz) 28. 000,000
Ásványolajadó 8. 500,000
Húsfogyasztási adó 8. 000,000
Bor-italadó 16. 000,000
Söradópótlék (1899:XXIII. tc.) 13. 500,000
Szeszadópótlék (1899. évi XXIV. t. -czikk) 8. 000,000
Italmérési illeték 8. 000,000
Késedelmi kamatok 60,000
9. Határvám 905,615
10. Bélyeg 33. 214,000
11. Jogilletékek 48. 520,000
12. Dijak 1. 889. 000
13. Fémjelzés 146,460
14. Dohányjövedék:
Dohányvétel 9. 306,000
Dohánygyártás 1,000
Dohányeladás 106. 546,500
15. Lottójövedék 2. 424,700
16. Sójövedék 33. 236,460
17. Perköltségek 23,783
18. Állami jószágok, ut-, hid- és révvámok 424,439
19. Bányaigazgatóságok 84,750
20. Fém- és opálbányászat:
Kezelési bevételek 8,052
Üzemi bevételek 6. 408,300
21. Fémkohászat:
Kezelési bevételek 5,528
Üzemi bevételek 9. 491,822
22. Pénzverés és fémbeváltás:
Kezelési bevételek 450
Üzemi bevételek 16. 837,140
23. Állami vasgyárak:
Kezelési bevételek 456,000
Üzemi bevételek 36. 365. 778
24. Zsilvölgyi kőszénbánya 200,000
25. Sótermelés:
Kezelési bevételek 18,900
Sótermelési bevételek 286,730
Megtérités a sójövedék részéről az átengedendő sómennyiségért 1. 677,447
26. Bányailletékek 392,600
27. Állami nyomda 1. 971,000
28. Állami épületek 61,884
29. Budapesti állami hidak 430,450
30. Állami ingó vagyon 156,582
31. Különféle bevételek:
Állami követelések 3. 924,768
Vegyesek 2. 899,922
VIII. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 59,200
2. Államépitészeti hivatalok 336,220
3. Közutak 364,700
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás 209. 240
5. Ipari és kereskedelmi czélok 79,750
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat 305,000
7. Posta, távirda és távbeszélő 54. 200,000
8. Magyar kir. postatakarékpénztár 3. 359,000
9. Hajózás 486,730
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság 640,000
11. M. k. államvasutak 218. 200,000
12. Magyar kir. zálogházak 520,000
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság 22,100
14. M. kir. központi statisztikai hivatal 431,000
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács 708,000
IX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 2,000
2. Álami erdők:
Kezelési bevételek 203,180
Üzemi és gazdálkodási bevételek 17. 483,808
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek 810,664
4. Erdőőri szakiskolák 44,257
5. Országos erdei alap 200,000
6. Állami segély kopár területek befásitására 200
7. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánka:
csikótelep 7. 494,708
8. Állami lótenyészintézetek:
Ménesek 1. 017,200
Méntelepek 1. 195,370
A versenyfogadások megadóztatásából származott (totalisateur) alap jövedelméből 600,000
A lótenyésztési alap jövedelméből 36,994
9. Állategészségügy 380,360
10. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése 640,044
11. Állattenyésztés, havasi- és tejgazdaság 1. 653,004
12. Országos vizépitészeti igazgatóság 30,000
13. Vizi munkálatok 124,200
14. Kulturmérnöki hivatalok 36,600
15. Szőlészet és borászat:
Kezelési bevételek 7,110
Gazdálkodási bevételek 61,600
16. Kincstári birtokok és fürdők 983,7000
17. Perköltségek 65,000
18. Delibláti kincstári birtok 51,400
19. A mező- és közgazdaság különböző ágai 13,556
20. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés 66,400
21. Kisérletügy és káros rovarok elleni intézkedések 80,000
22. Országos meteorológiai és földmágnességi központi intézet 1,000
23. Selyemtenyésztés 5. 181,600
24. Alapok, alapitványok és különféle bevételek:
Alapok 60,000
Alapitványok 3,566
Különféle bevételek 52,324
X. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 224,146
2. Budapesti kir. egyetem 1. 433,119
3. Kolozsvári egyetem 100,104
4. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák 389,676
5. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a b. Eötvös József collegium 22,600
6. József-műegyetem 93,100
7. Kassai kir. jogakadémia 600
8. Állami gymnasiumok 837,490
9. Állami reáliskolák 517,322
10. Állami felsőbb leányiskolák 377,000
11. Vizsgálati bizottmányok 29,000
12. Népnevelési tanfelügyelőségek 400
13. Állami elemi népiskolák 549,806
14. Felső nép- és polgári iskolák 176,229
15. Polgári tanitó- és tanitőnőképzők 112,000
16. Elemi tanitóképzők 48,560
17. Elemi tanitónőképzők 124,900
18. Kisdedóvónők és menedékház-vezetőnők képzése 13,600
19. Kisdedóvó intézetek és menedékházak 5,300
20. Balatonfüredi Erzsébet szeretetház 6,100
21. Iparos tanulók iskolái 5,000
22. Állami felső kereskedelmi iskolák 20,600
23. Keleti kereskedelmi akadémia 2,400
24. Bábaképezdék 39,000
25. Gyógypedagógiai intézetek 120,952
26. Képzőművészet és művészi ipar 2,520
27. Festészeti és szobrászati mesteriskolák 750
28. Országos mintarajziskola és rajztanárképző 5,000
29. M. kir. női festőiskola 1,500
30. Iparművészeti iskola 5,000
31. Országos zeneakadémia 30,040
32. Országos szinművészeti akadémia 6,000
33. Magyar nemzeti muzeum 33,190
34. Országos képtár és magyar történelmi képcsarnok 2,000
35. Műemlékek fentartása 10,769
36. Ösztöndijak 14,640
XI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás 26,300
2. Királyi Curia 20
3. Koronaügyészség 40
4. Királyi itélő táblák 540
5. Királyi főügyészségek 200
6. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 39,229
7. Királyi ügyészségek 155,400
8. Országos fegyintézetek, kerületi börtön, gyüjtőfogház, közvetitő intézet és államfogházak 422,800
9. Büntetéspénzek országos alapja 422,800
10. Országos birósági vegyészeti intézet 400
XII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek:
A Ludovika-akadémiai általános alapnak jövedelme és a fizetéses növendékekért befolyó táp- (tan) dijak 519,697
Honvéd-menházalap jövedelme és egyes törvényhatóságok (városok) járuléka a honvéd-menház költségeihez 3,158
2. Csapatok:
Az elárverezett, továbbá a ló-vállalkozók által megtéritett lovakért 38,360
Haszonvehetetlen töltényhüvelyek és szabályszerütlen ólomért 24,000
Az elviselt ruházati és felszerelési czikkek hulladékainak eladásából 8,000
Haszonbérek 5,200
Rendes bevételek összege 1,035. 925,603

B) Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Pénzügyministerium:
A bányatárspénztári hiányok felerészének fedezésére feltételes visszatérités kötelezettsége mellett adott előlegekből várható visszafizetések 2,000
2. Földmivelésügyi ministerium:
Társpénztári hiányok felerészének fedezésére szolgáló és feltételesen visszatéritendő előlegek megtéritéséből 27,871
II. FEJEZET. Belügyministerium:
Közegészségügyi bevételek:
Az államositott marosvásárhelyi volt országos kórház tulajdonát képező tőkék bevonásából 34,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Fémkohászat:
A ferenczelyi kohónál szállópor-kamarák, csatornák és központi kémény épitésére tiz év alatt a kohójövedelemből visszatéritendő előlegképen adott 120,000 K-nak VIII. törlesztési részlete 12,000
A zalatni kohónál munkástelep létesitésére s altiszti lak és pörkölőpestek épitésére adott előlegnek megtéritésére 75,000
A kapniki kohónál egy tovalapátoló pörkölőpest épitésére adott előlegnek megtéritése 5,000
A zalatnai kohó szükségletére két magán lakóháznak megvásárlása czéljából felvett társpénztári kölcsön I. törlesztési részlete fejében adott előlegnek megtéritése 5,620
A ferenczelyi kohónál Bode-féle pörkölőpestek épitésére adott előlegnek megtéritése 20,000
2. Pénzverés és fémbeváltás:
A pénzverésből eredő bevétel 1. 050,000
3. Különféle bevételek:
Közös aktivákból 1. 000,000
4. Állami előlegek 3. 325,400
IV. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
A fiumei nyilvános raktári vállalat részvénytársaság által a ministeri biztos dijazására fizetendő 4,000
2. Hajózás:
Az Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czímén a ministeri biztos dijazására fizetendő 8,000
A magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos dijazására fizetendő 3,000
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási részvénytársaság által az állami felügyelet czimén a ministeri biztos díjazására fizetendő 2,400
V. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium:
1. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-palánkai csikótelep:
A mezőhegyesi czukorgyártól, az ottani élőviz-csatorna fentartási költségére 12,000
2. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése:
A debreczeni gazdasági tanintézet főépületének megváltására Debreczen szab. kir. várostól 50,000
3. Vizi munkálatok:
A duna-bogdányi és visegrádi kincstári kőbányákban termelt és előállított terméskövek stb. eladásából befolyó összeg 216,000
4. Szőlészet és borászat:
Kezelési és gazdálkodási bevételek 280,880
5. Gazdasági műszaki hivatal és telepitési szogálat:
A telepitésre kijelölt, de meg nem szállott kincstári birtokuk időközi jövedelme 50,000
Állami javak eladásából 3. 463,057
A telepitényesek által fizetendő váltságárak és kamatok 1. 722,000
A maradvány-, iratványföldek- és bordézsma váltságdijai 8,000
6. Selyemtenyésztés emelése:
Községi hozzájárulás egy selyemgombolyitógyár építési költségeihez 120,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Állami felsőbb leányiskolák:
A szegedi felsőbb leányiskola telkének eladásából várható és az épités költségeire forditandó 60,000
2. Elemi tanitóképzők:
Az aradi állami tanitóképezde épületének költségeihez a város által fizetendő 60,000
A félegyházi állami tanitóképző intézete épületének költségeire a város által fizetendő 100,000
3. Állami felső kereskedelmi iskolák:
A fiumei állami felső kereskedelmi iskola épületére a város által fizetendő 40,000 K 3. és 4. részlete 20,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Járulékok a törvénykezési épitkezések költségeihez 398,800
VIII. FEJEZET. Egyes tarczákat terhelő kölcsönökből eredő bevételek:
1. Kereskedelemügyi ministerium:
Az országos távbeszélő hálózat létesitésére és a távirdahálózat kiegészitésére, valamint a budapesti távbeszélő hálózat átalakitására szolgáló kölcsön 6. részlete 3. 680,000
2. földmivelésügyi ministerium:
A 9 erdőtiszti és 16 erdőőri épitési költségeire az országos erdei alapból felveendő 4%-kal kamatozó kölcsön 193,182
A kisbéri-, bábolnai és fogarasi ménesbirtok és a bukin-palánkai csikótelep épitkezési költségeire a ministerium felügyelete alatt álló alapokból, nevezetesen a totalisateur alapból felveendő és 4%-kal kamatozó kölcsön 340,700
A pozsonyi viczellériskola épitésére és berendezésére az országos közgazdasági alapból felveendő 4%-kal kamatozó kölcsön 95,000
Halgazdaság beszerzésére és felszerelésére, valamint a vizaknai fürdő épitkezéseire az országos közgazdasági alapból felveendő és 4%-kal kamatozó kölcsön 100,000
3. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
A budapesti egyetem második sebészeti kórodájának épitésére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 4-ik és utolsó részlet 360,000
A budapesti egyetemen az általános kórtani tanszékkel kapcsolatos Pasteur-intézet felépitésére kölcsön utján beszerzendő 400,000
A budapesti egyetem helyreállitott régi boncztani épületének berendezésére kölcsön utján beszerzendő 115,000
A budapesti egyetem idegkórtani klinika épületére kölcsön utján beszerzendő 130,000
A kolozsvári egyetem központi épületének folytatólagos kiépitésére 1902. évben kölcsön utján beszerzendő 200,000
A Karolina országos kórház belső felszerelésére szükséges 1. 000,000 K kölcsön utján beszerzendő 4. részlete 100,000
A kolozsvári egyetem elmekórtani kórodájának felépitésére 1902. évben kölcsön utján beszerzendő 3. részlet 250,000
A kolozsvári egyetem elmekórtani kórodájának belső felszerelésére szükséges és az 1902. évben kölcsön utján beszerzendő 2. részlet 250,000
Az Eötvös Collegium telkére kölcsön utján beszerzendő 50,000
A beregszászi állami főgymnasium részére emelendő épület költségeire kölcsön utján beszerzendő 3. részlet 60,000
A szegedi állami főgymnasiumnak a felsőbb leányiskola épületébe leendő elhelyezése czéljából szükséges költségekre kölcsön utján beszerzendő 65,000
A fogarasi állami főgymnasium épületére és belső felszerelésére szükséges 320,000 K-ból az 1902. évben kölcsön utján beszerzendő 1-ső részlet 120,000
Az ungvári alreáliskola telkére, épületére és belső felszerelésére kölcsön utján beszerzendő 80,000
A temesvári állami felsőbb leányiskola felépitésére szükséges 360,000 K kölcsön utján beszerzendő 2. részlete 280,000
A besztercebányai állami felsőbb leányiskola betegpavilonjának épitésére, udvarrendezésre és keritésre szükséges 40,000 K kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlete 20,000
A lőcsei állami felsőbb leányiskola épitésére kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet 160,000
A szegedi állami felsőbb leányiskola épületeire és belső felszerelésére szükséges összegből kölcsön utján beszerzendő 2-ik részlet 280,000
A Tanitók Háza budapesti és kolozsvári épületének létesitésére szükséges 1. 000,000 K-ból kölcsön utján beszerzendő 3. részlet 600,000
Uj állami iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
Állami polgári iskolák épületeinek létesitésére kölcsön utján beszerzendő 300,000
Az Erzsébet-nőiskola telkére és épületére a szükséges 1. 000,000 K kölcsön utján beszendő 3. részlete 380,000
Az Erzsébet nőiskola uj épületének belső berendezésére kölcsön utján beszerzendő 75,000
Az aradi állami tanitóképző intézet épületére kölcsön utján beszerzendő 240,000 K első részlete 40,000
A félegyházi állami tanitóképző intézet épületére kölcsön utján beszerzendő 198,000 K első részlete 40,00
A bajai állami tanitóképző intézet épületének kibővitésére kölcsön utján beszerzendő 66,000
A szegedi bábaképezdi internátus részére szükséges épület létesitésére kölcsön utján beszerzendő 32,000
A siketnémák Budapest székes-főváros hozzájárulásával fentartott állami iskolája épületére szükséges 200,000 K kölcsön utján beszerzendő második részlete 100,000
A siketnémák és vakok szegedi intézetének épületére szükséges 93,000 K kölcsön utján beszerzendő első részlete 47,500
Az országos zene- és szinművészeti akadémiák telkére és épületére kölcsön útján beszerzendő második részlet 400,000
A szépművészeti muzeum telkére és épületére kölcsön utján beszerzendő 475,000
4. Honvédelmi ministerium:
A Ludovika akadémiában egy legénységi épület előállítására a hadmentességi dijalapból kölcsön utján megszerzendő 150,000
A pozsonyi honvédségi laktanya A. épületének ujjáépitésére a hadmentességi dijalapból kölcsön utján megszerzendő 250,000
IX. FEJEZET. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházások költségeinek fedezése czéljából kibocsátandó kötvények értékesitéséből 28. 200,000
Rendkivüli bevételek összege 51. 127,410
Bevételek főösszege 1,087. 053,013

4. § A 2-ik §-ban megállapított s összesen 1,086.865,863 K-t tevő kiadásokat, a 3. §-ban megajánlott s összesen 1,087.053,013 K-t tevő jövedelmek és bevételek 187,150 K-val haladják meg, mely összeg a pénztári készletek gyarpitására forditandó.

5. § Jelen törvény 2-ik §-ának A) Rendes kiadások IV. fejezete és B) Rendkivüli kiadások a) Átmeneti kiadások II. fejezet 1. és 2. czim alatt felvett rendes és rendkivüli közösügyi kiadások összege az 1902. év első felére nézve megállapitott hozzájárulási arány szerint vétetett fel; a mennyiben az 1902. év második felére nézve a hozzájárulási arány változás alá esnék, a költségvetésnek fent idézett fejezetei alatt felvett összegek ehhez képest aránylagosan számszerüleg módosulnak.

6. § Hogy az államnak a 3. §-ban elsorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, a törvényekbe iktatott egyenes- és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, ugy szintén az adóköteles jövedelmek után az 1883. évi XLVI. tc. 9. és 10. §-aiban megállapitott százalékokban kivetendő általános jövedelmi pótadó, a hadmentességi díj, az ut-, híd- és révvám és az állami vagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, az eddigi törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1902. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

7. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordithatnak, és átruházás e kiadásoknak sem fejezetei, sem czimei, sem rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XVII. fejezet 8. czimének egyes rovatai között; a XVIII. fejezet 10. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XIX. fejezet 4. czimének 2-5. rovatai között, továbbá ugyanezen fejezet 5. czimének 2-6. rovatai között, valamint ugyanahon fejezet 6. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XX. fejezet 2., 5. és 18. czimének egyes rovatai között, valamint ugyanezen fejezet 3., 10., 13., 14., 16., 17., 24. és 25. czimei alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; a XXI. fejezet 3., 4., 5., 6., 7., 10., 14., 15., 20., 24., 27., 29., 33., 37., 40., 41., 43., 44., 46., 47., 49., 51., 52., 54., 55., 53. és 57. czimeinél a személyi járandóságok és dologi kiadások között, továbbá ugyanezen fejezet 16. és 17. czime között, valamint a 30. és 31. czime között; a XXII. fejezet 7. czime alatt a személyi járandóságok és dologi kiadások között; végre a XXIII. fejezet 6. czimének 1-6. rovatai között van helye. Ezek között az átruházási jog megengedtetik.

8. § Az 1898. évi XXI. tc. 2. §-a alapján kivetendő országos betegápolási pótadó kulcsa az 1902. évre 3%-ban állapittatik meg.

9. § Az 1888. évi IV. törvénycikk 7. §-ának ama rendelkezése, mely szerint a helyi érdekű vasutak segélyezése czimén az állami költségvetés évenként 600,000 K-nál (300,000 írtnál) nagyobb összeggel meg nem terhelhető, az 1902. évre hatályon kivül helyeztetik.

10. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére